presentation

Report
Konvertering av S-certifikat till
SPL eller LAPL (S)
Från S-certifikat till EASA FCL
En presentation som hjälper dig med din personliga
konvertering från S-certifikat till SPL eller LAPL (S)
Begrepp och förkortningar
• ATO = Approved Training Organisation
• EASA = European Aviation Safety Agency
• LAPL(S) = Light Aircraft Pilot License (Sailplanes)
• Part FCL = Flight Crew Licensing requirements
• FI(S) = Flight Instructor
• FE(S) = Flight Examiner
• FIE(S) = Flight Instructor Examiner
• SPL = Sailplane Pilot License
• AME = Aeromedical examiner (flygläkare)
Varför konvertera till EASA FCL certifikat?
Segelflyg ska följa EASA regelverket dvs. EU
förordningen (1178/2011) som omfattar Del-FCL
EU regelverket krävde från början att segelflygare
ska ha FCL certifikat om de vill flyga EASA
segelflygplan efter sjunde April 2015 – dock nu
framflyttat tom april 2018
Införande av EU regler framflyttat!
Nationella skoltillstånd för segelflyg får fortsätta att
nyttjas fram till 7/4 2018 . Det betyder att utbildningen
genomförs enligt nationella regler och nationella
certifikat utfärdas tom 7/4 2018. Nationella certifikat
kan därefter konverteras till Del FCL-certifikat baserat
på en nationell konverteringsrapport upprättad av
medlemslandet
During its session from 8 to 9 October the Committee adopted a favourable opinion on an
amendment to the so-called Aircrew Regulation (1178/2011/EC) and its annexes. Before the
changes can be applied they will have to undergo a period or scrutiny in the European
Parliament and the Council, however, further changes are extremely unlikely.
Following a constructive dialogue of EAS with the Commission and Member States, based on
the principles of the General Aviation Safety Strategy, the Committee’s decision brings about
great improvements for our sector.
The requirement for Registered Facilities (RF) to become Approved Training Organisations
(ATO) has been postponed by three years from April 2015 to April 2018.
Segelflygets inriktning är nu följande:
 Segelflyget genomför nu certifikatkonvertering på uppdrag
av Transportstyrelsen
 Segelflyget fortsätter med nationellt skoltillstånd och
utbildar enligt nationella bestämmelser
 Nya segelflygare som utbildas till nationella behörigheter
konverteras efterhand till EASA FCL certifikat
 Segelflyget avser hantera och utbilda kontrollanter för
segelflyg, då dessa måste finnas för att upprätthålla EASA
FCL systemet
 Vi samråder med Transportstyrelsen om att hitta lösningar
för hantering av kontrollanter och därmed hantera avgifter
för examinering mm
Hur konverterar jag till EASA FCL-certifikat?
1. Ta del av denna presentation
2. Status på ditt medicinska intyg påverkar ditt val
3. Bestäm vilket certifikat du ansöker om
4. Välj de behörigheter du har rätt att få med
5. Använd blanketten Personlig konverteringsrapport
6. Använd TS blankett ansökan av Del-FCL certifikat
7. Kontrollera att din ansökan är komplett , inklusive läsbara
kopior av handlingar som erfordras och skicka det till
Segelflyget
Medicinskt krav
SPL kräver EASA klass 1 eller klass 2
medicinskt intyg som utfärdats av en AME
LAPL (S) kräver antingen ett LAPL
medicinskt intyg, som kan utfärdas av en
godkänd LAPL läkare eller AME, eller en
klass 1 eller klass 2 medicinskt intyg
SPL eller LAPL(S)?
Om du avser ta ut ekonomiskt ersättning från
klubb/förbund (betald segelflyglärare) är enda alternativet
ett SPL certifikat
Om du tänker flyga utanför EU:s medlemsländer, då
rekommenderas SPL certifikat
Om du endast kan få ett LAPL medicinskt intyg, men inte
ett klass 2 med. Intyg, är det enda alternativet ett LAPL (S)
certifikat
Krav och behörigheter på de två certifikaten är i övrigt
identiska!
Segelflyglärare - SPL eller LAPL (S) ?
Segelflygets råd för dig som nu är segelflyglärare eller avser bli lärare
framtiden, är att välja SPL. Om du inte är segelflyglärare, och inte har
avsikt att bli det i framtiden rekommenderas välja ett LAPL ( S ) –
dock kommer man givetvis senare kunna skifta, tex. SPL till LAPL (S)
kräver bara ny ansökan och från LAPL (S) till SPL krävs ett flygprov och
att medicinskt intyg är lägst klass 2
Rådet att segelflyglärare ska ha ett SPL kommer från kravet att alla
licensinnehavare ska flyga två träningsflygningar med en
segelflyglärare i varje 24 månaders period. Det betyder att SPL
innehavare måste hitta en lärare som har en SPL , inte LAPL (S) . LAPL
(S) innehavarna kommer att kunna flyga med lärare som innehar SPL
eller LAPL (S)
Vilka behörigheter kan jag ha till SPL eller
LAPL (S) certifikat?
Beroende på tidigare flygutbildning och godkänd behörighet
kan du ha följande:
• Aerobatics (alt. med begränsning grund AVA)
• TMG
• Molnflygning
• Bogsering (med TMG)
• FI (S) - flyginstruktör ”segelflyglärare”
Kontrollanter har separat certifikat!
• FE (S) – kontrollant
• FIE (S) – lärarkontrollant
Vilka är konverteringskraven?
Bygger på en konverteringsrapport som
Transportstyrelsen upprättat och delgivet EASA
Segelflyget har tagit fram en personlig
konverteringsrapport som alla segelflygare ska
använda
Bogserpiloter för TMG!
En bogserbehörighet kan kopplas till SPL
eller LAPL (S) för bogsering med TMG
OBS! Bogserförare med PPL hanteras inte i
denna konvertering!
Segelflyglärare
Innehavaren av ett giltigt SEL bevis kan
konvertera till en FI (S) - se personlig
konverteringsrapport!
Dock pga. Opt-out tom 2018
Alla segelflyglärare behåller även sin
nationella SEL behörighet.
Segelflyginstruktörer
Fram till april 2018 kommer nationella regler
att fortsätta gälla för segelflygutbildning
Detta betyder att segelflyginstruktörer kan
fortsätta med sina behörigheter inom grundoch vidareutbildning!
Kontrollanter
En nyhet är att kontrollanter införs för segelflyg
Segelflyglärare som haft nationell behörighet som
“kontrollant” för lärare-PC rekommenderar Segelflyget att
skaffa kontrollant behörighet FE (S) – detta ger rätt till att
examinera (skill test) nya segelflygare samt genomföra PC för
certifikat
Kontrollanter forts.
För att vara kontrollant för motorseglare väljs TMG FE (S).
Kontrollant för molnflygning (för examinering och PC)
rekommenderas segelflyglärare som nationellt hade
behörighet som IMC-kontrollant
För att examinera segelflyglärare och även genomföra
lärar-PC krävs FIE (S) – Segelflyget har utbildat ett antal
SEL som varit verksamma på lärarutbildning, dessa
rekommenderas ansöka att bli FIE (S)
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
Fyll i personuppgifter och
notera giltighet på S-cert
Ange vilket medicinskt intyg
som innehas
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
Ange nationella behörigheter – data
från sökandens flygdagbok
Kryssa i resp. ruta
för de behörigheter
som innehas!
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
Segelflyglärare anger SEL nr samt de
lärarbehörigheter som innehas
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
På sidan 2 väljs vilket FCL certifikat som önskas
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
Klassbehörighet anges
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
Startmetod anges
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
Behörigheter – notera valmöjligheten på AVA ”restricted” för de med
AVA grund samt bogsering för de som har bogserbehörighet på TMG.
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
Segelflyglärare och de val som kan göras
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
På sidan 3 kan de som önskar bli kontrollanter välja sina behörigheter
Segelflyget kommer i samarbete med TS genomföra en utbildning av alla
blivande kontrollanter, därefter kommer TS att auktorisera och utfärda
kontrollantbehörighet.
Segelflyget kan även i samråd med Transportstyrelsen utse Senior
Examiner Sailplanes, dessa auktoriseras av TS.
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
Sökanden signerar och ytterligare en person kontrollerar sökandens flygdagbok och att
allt är korrekt ifyllt innan blanketten skickas in till segelflyget
OBS! Glöm inte underskrift av klubbfunktionär
Några steg som visar hur du fyller i din personliga
konverteringsrapport!
Sidan 4 i konverteringsrapporten är en checklista som ska vara ett stöd vid ifyllandet av
rapporten.
Vilka handlingar skickas in i samband med
konverteringen?
Med den personliga konverteringsrapporten skickas några dokument som bilagor:
1. Kopia på ID handling, pass, körkort etc.
2. Kopia på medicinskt intyg som innehas
3. Kopia på S-certifikat som innehas
4. Transportstyrelsens ansökan om utfärdande av Del-FCL certifikat
5. Endast för kontrollanter- TS ansökan om utfärdande av Del-FCL kontrollantcertifikat
Om ansökan för konvertering inte är komplett måste den kompletteras innan
Segelflyget skickar rekommendation för utfärdande av FCL certifikat till TS.
Är det några oklarheter ang. nationella behörigheter kan extra kopior av flygdagbok
krävas.
Hela ”konverteringspacken” skickas till:
Segelflyget,
Box 750
Ange ”FCL ” på kuvertet!
521 22 Falköping
Alt. via e-post till [email protected] – dock ska det
vara scannade pdf dokument av ansökan.
Transportstyrelsen utfärdar därefter FCL certifikatet
Ta gärna en titt på Segelflygets hemsida och
under verksamhet välj FCL
Där finns konverteringsrapporten att ladda
ner samt FAQs ang. FCL och konverteringen.
Vi ser fram emot att hjälpa dig med din
personliga konverteringsansökan!
Svenska Segelflygförbundet

similar documents