140207_IJH_notedop_Onderwijs

Report
Integrale Jeugdhulp
en het
onderwijslandschap
Zijn er al effecten te zien in
de samenwerking CLB –
school ?
Opdrachten PICOV
•
•
•
PICOV staat voor Project Integrale Jeugdhulp
(IJH) – CLB Ondersteuning Vlaanderen-breed.
Financiering: departement WVG (Vlaamse
overheid), afdeling Welzijn en Samenleving
Opdrachten
1.
2.
•
•
Ondersteunen van de CLB’s bij de uitrol van IJH
in Vlaanderen
Verbindingsfunctie tussen
de “bedenkers” van IJH en andere aansturende
echelons in “Brussel”
en de implementeerders in Vlaanderen.
Bedoeling van de voorstartregio
Oost-Vlaanderen
• Vervroegde installering van de ITP en GV
• De ervaringen in de voorstartregio moeten
bijdragen tot een vlotte operationele
opstart van de nieuwe instanties in
Vlaanderen:
– Werkingsprocessen ITP en GV
– Stabiliteit en werking van de nieuwe ICT
– Noden voor communicatie en vorming van de
IJH-actoren
• Opstart IJH in alle provincies: 1 maart 2014
ITP: Intersectorale
Toegangspoort
GV: gemandateerde
voorziening:
- Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg (OCJ)
- Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling (VK)
ICT: b.v. elektronische
formulieren en dossiers
Wat is nieuw en ook belangrijk om weten voor de school als partner van het CLB
IJH IN EEN NOTENDOP
http://www.youtube.com/watch?v=WpzmATjHMfU
&feature=youtu.be
INTRODUCTIE FILMPJE
Opdracht bij de introductiefilm IJH
• Welke werkingsprincipes herken je in de eigen
onderwijspraktijk ? Waarvan denk je: “dit passen
we op school ook al toe ?”
• Som een aantal hulpverleners op waar je als
school nu al mee samen werkt. We positioneren
ze samen in het landschap van de IJH:
– RTJ
– NRTJ
– Belendend
Grote lijnen van de IJH-veranderingen
vanuit onderwijsstandpunt
1. IJH past binnen een maatschappelijke tendens van meer
zorg dragen en inclusief werken.
2. Het zorgcontinuüm van de school en het CLB doet er toe.
(NIEUW)
3. De HGSW-principes worden nu ook richtprincipes voor de
andere IJH-partners. (NIEUW)
4. Voor sommige IJH-hulp is er een “toegangsticket” nodig.
NIEUW: voor hulp uit de bijzondere jeugdhulp kan het CLB
dit nu ook. VAPH-hulp werd vroeger reeds geïndiceerd door
CLB-teams.
5. Als er geen medewerking komt van de cliënt, kan er besloten
worden dat hulp maatschappelijk noodzakelijk is.
NIEUW: procedures en OCJ i.p.v. CBJ. VK blijft bestaan als
gemandateerde voorziening.
Plaats van IJH binnen de
globaliteit van jeugdzorg
• De betrokken sectoren zijn de diensten die gefinancierd worden
door de Vlaamse overheid:
–
–
–
–
–
–
Kind & Gezin
Centra voor leerlingenbegeleiding (= CLB)
Algemeen Welzijnswerk (=CAW)
Geestelijke gezondheidszorg
Bijzondere Jeugdbijstand
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (=VAPH).
• B.v. subsidiëring hulp van MPI’s uit het vrije net.
• B.v. COS
• Jeugdhulp buiten toepassingsgebied IJH
– B.v. Revalidatiecentra, kinder- en jeugdpsychiatrie, …
– Kunnen ook multidisciplinair team zijn voor indicatiestelling nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
POSITIONERING SCHOOL – CLB
BINNEN HET IJH-LANDSCHAP
Wat is de rol en positie van de
sector onderwijs in IJH ? (1)
• T.o.v. de IJH-actoren kunnen CLB’s via hun
scholen alle kinderen en jongeren bereiken.
• CLB’s zijn voor onderwijs de concrete partners
voor IJH.
• Het pakket van de CLB’s is ruimer dan IJH:
preventief werken, samenwerken met andere
partners dan IJH, schoolondersteunend werken.
Wat is de rol en positie van de
sector onderwijs in IJH ? (2)
• Het zorgcontinuüm doet er toe: het is niet enkel een keuze, maar
nu ook een voorwaarde voor meer zorg. ( cfr.
vermaatschappelijking van de zorg)
Voor welke hulp zal het CLB zich
profileren binnen IJH ? (1)
• De CLB-dienstverlening blijft onverminderd
bestaan. (B.v. de 4 CLB-domeinen, de
schoolondersteuning, de kernactiviteiten, …).
• De CLB’s blijven “brede instapdiensten” waarbij
iedereen met algemene hulpvragen terecht kan.
– CLB’s hebben een 100% dekking
– Andere brede instapdiensten: Kind & Gezin, Centra
Algemeen Welzijnswerk, Jongerenadviescentra.
Voor welke hulp zal het CLB zich
profileren binnen IJH ? (2)
• Naar de IJH-gebruiker en de andere IJH-sectoren toe
profileert het CLB zich in 4 modules of groepen van
activiteiten:
1. Onthaal voor minderjarigen, hun ouders,
opvoedingsverantwoordelijken en school
2. Begeleiding van minderjarigen, hun ouders,
opvoedingsverantwoordelijken en school
3. Verstrekken van informatie aan minderjarigen, hun
ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school
4. Handelingsgerichte diagnostiek van
onderwijsgerelateerde problemen met het oog op het
formuleren van handelingsgerichte adviezen binnen
een continuüm van zorg en/of toekenning van extra
onderwijsondersteuning.
Eerste vaststellingen van impact op CLB
(en school)
• ITP en VAPH
– Overgangen bij contactpersoon-aanmelderschap.
– Effect op trajecten BuO, waarbij nood is aan (semi)residentiële hulp (NRTJ): afhankelijk van de netkeuze,
moet er sneller beslist worden.
– Ken je provincie
• Het post-CBJ-tijdperk
–
Onverwachte neveneffecten bij de overgang
B.v. samenwerking met politie
• CLB-intern
– Informatiedoorstroming
– Vertaalslag naar CLB (en onderwijs)
– Bezorgdheid over: workload, “bugs“ in de wetgeving,
praktische oplossingen (b.v. ICT)
ITP: Intersectorale
Toegangspoort
NRTJ: niet
rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
CBJ: comité
bijzondere
jeugdzorg
ICT: b.v.
elektronische
formulieren en
dossiers
Dank voor de
aandacht en de
samenwerking !
Kick-off voor IJH van de
CLB’s in Vlaanderen

similar documents