FyrNa presentation - Fyrbodals kommunalförbund

Report
FYRBODALS
KOMMUNALFÖRBUND
14 kommuner samarbetar för tillväxt
Fyrbodalskommunerna
•
•
•
•
•
•
•
14 till antalet
260 000 invånare
7684 km²
Havet i väster
Vänern i Öster
Beläget mellan Oslo och Göteborg
Gränsregion till Danmark och Norge
Fyrbodal – en stark länk i regionen
• Kommunal samverkan
• Tillväxtfrågor
• Driva gemensamma projekt
• Fokusområden: Hälsa
Kultur
Utbildning
Infrastruktur
Näringsliv
Beredningen Hälsa
• Folkhälsa, socialtjänst och miljö
• Nätverk
– Socialchefer
– Äldreomsorgschefer
– MAS:ar
– Anhörigstödjare
– M fl.
FyrNA
Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd
FyrNA
• Nätverk 2009
• Fyrbodal sammankallande
• Representanter anhörigstöd i Fyrbodals
14 kommuner samt Lilla Edets kommun
• På uppdrag av social- och
omsorgsnämnderna i området.
Vision
FyrNA
skall utgöra en plattform för
gemensamt utvecklingsarbete kring anhörigstöd
med fokus på
information
förhållningssätt
innehåll
Mål FyrNA
Stödja
kommunernas utveckling av
stödet till anhöriga
Syfte FyrNA
Lyfta fram och driva
Fyrbodalsgemensamma frågor
kring stöd till anhöriga i enlighet med
Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §
Forts. Syfte FyrNA
Utgöra en plattform för
- Samverkansformer
- Kunskapsutveckling
- Erfarenhetsutbyte
Processchema FyrNA 2013-2015
INFORMATION
GÖR VI RÄTT
SAKER?
MARKNADSFÖRING
FyrNA
GEMENSAMT
ÖVRIGT
UTBILDNING
GEMENSAMMA
RIKTLINJER
Vad arbetar FyrNA med nu?
Spridning
av broschyr,
distribution
Kontaktnät
- personer.
MARKNADSFÖRING
Samverkan
högskolan
Vad arbetar FyrNA med nu?
Checklista för
samtalsunderlag
till anhöriga,
pågår
GEMENSAMMA
RIKTLINJER
Vad arbetar FyrNA med nu?
Personlighetsstörning Borderline ,
pågår
UTBILDNING
GEMENSAM
FÖRELÄSNING
Vad arbetar FyrNA med nu?
Gemensam
avlösning för
yngre
personer,
2014
Gemensam
rekreation,
pågår
GEMENSAMT
ÖVRIGT
Anhörigstöd i Fyrbodal
www.fyrbodal.se/dettajobbarvimed/halsasocialtjanst/natverk/anhorigstodjare
www.fyrbodal.se

similar documents