här - Psykologprogrammet.se

Report
Motiverande samtal
Marielle Ryberg
leg. psykolog
leg. psykoterapeut
Handledare in progress
013-4655190
[email protected]
MI är enkelt men inte lätt
2
Vad gör vi ikväll?
Kort introduktion till MI - övningar varvat med
diskussioner.
Hur ser MI ut?
MI-Andan
PROCESSER
Bekräfta
Öppna
frågor
Reflektera
Summera
MI-andan
•Partnerskap
•Acceptans
•Medkänsla
•Framkallande
Processerna i MI
Planering
Framkallande
Fokusering
Engagemang
MI fungerar genom …
Att aktivera individens egen motivation till
förändring.
Med andra ord
Att locka fram motivations- och förändringsprat.
MI är INTE…
• …en teknik
• …ett sätt att lura folk att göra det vi vill att de
skall göra
• …en enkel beslutsfattning (för och mot)
• …lätt att lära sig
Samtalsstilar
Styrande------------Vägledande-------------Följande
9
Fyra sätt att tillämpa principerna BÖRS
•
•
•
•
Bekräfta
Öppna frågor
Reflektivt lyssnande
Summera
B -Bekräfta
• Att förmedla till någon att denne blir sedd
som person inte bara som klient
• Kommentera saker klienten är intresserad av
• Positiv förstärkning
• Acceptans: förstå klientens perspektiv utan
att döma, kritisera eller skuldbelägga
• Förmedla att det klienten upplever är normalt
• Visa att du lyssnar
Ö - Öppna frågor
• Kan inte besvaras med ja eller nej
• Har inte ett begränsat antal svarsalternativ
• Syftar till att få klienten att prata
• Typ av frågor som ger klienten möjlighet att utforska sin
situation
• I MI används mycket öppna frågor, slutna används för att få
specifik info.
Ex. Kan du berätta mer om …?
Vad tänker du om …?
Hur skulle du önska att det var..?
Hur blir det här för dig?
R - Reflektivt lyssnande
• Är en formulering av det klienten sagt eller skulle kunna
mena, och uttrycks som ett antagande i stället för en fråga.
• Visar att man lyssnar, klienten blir bekräftad, för samtalet
framåt
• En form av hypotestestning om klienten
• Graden av reflektivt lyssnande påverkar graden av
motstånd
Ex.
Enkel reflektion: min mormor gör mig glad – hon gör dig
glad
Komplex reflektion: en av mina bästa vänner har fått jobb
- du skulle gärna vilja vara i samma situation nu
S - Summera
•
•
•
•
•
•
•
Är en form av reflektivt lyssnande
Förstärker förändringsprat
Ger möjlighet att styra: välj ut vad du summerar tillbaka
Använd summering genomgående
Belyser och understryker betydelsen av det som sagts
Hopsamlande summering - summera - och sedan…
Sammanbindande summering - för att få klienten att se
samband mellan det som sägs nu och vad som sagts
tidigare, förstå ambivalens, använd och inte men.
• Övergångssummering - vid byte från ett fokus till ett
annat eller för att sammanfatta dagens samtal. Inled med
- är det ok att jag sammanfattar, avsluta med - har jag
missat något, vill du tillägga något.
Ambivalens
Om du är ambivalent är du ett steg närmare
förändring.
15
Ambivalens
Jag vill och jag vill inte – en naturlig del av
förändringsprocessen
” en rimlig plats att besöka men du vill inte bo
där”
Ambivalenskorset
Att fortsätta som vanligt
Att börja med förändring (????????)
Fördelar
Fördelar
Nackdelar
Nackdelar
Diskrepens
• Diskrepens mellan mål och status quo är en av
de fundamentala drivkrafterna för motivation till
förändring.
- Om diskrepensen är för liten kanske det inte blir
tillräckligt viktigt.
- Om diskrepensen är för stor kan den verka
utom räckhåll.
- Det krävs rimlig självtillit för att genomföra
förändring.
18
Förberedande förändringsprat
• Desire
• Ability
• Reasons
• Need
(önskan)
(förmåga)
(skäl)
(behov)
Mobiliserande förändringsprat
• Commitment (åtagande)
• Activation (aktivering)
• Taking steps (ta steg)
MI-berget
Före
begrundande
Förberedelse
Handling
Framkalla förändringsprat
•Ställa öppna frågor
•Se tillbaka (Hur var det innan…?)
•Se framåt (Hur skulle du vilja att det såg ut om
5 år?)
•Utforska mål och värderingar
Svara på förändringsprat
•Använda BÖRS
•Förändringsprat är ofta inbäddat i samma
mening som status quo. Du kan välja att
reflektera över förändringsprat.
Att svara på status quo-prat
•
•
•
•
•
Understryka autonomi
Ominramning
Hålla med, med en twist
För- och nackdelar
Komma upp jämsides
Att svara på dissonans
•
•
•
•
Reflektivt lyssnande
Be om ursäkt
Bekräfta
Skifta fokus
Negative practise
När samtalsledaren ökar på motstånd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ge order, styra, bestämma över
Varna eller hota
Ge råd, komma/ge förslag eller komma med lösningar
Övertala med logigt, argumentera eller föreläsa
Moralisera, predika eller säga åt klienter vad de borde göra
Visa att man inte är överens, bedöma, kritisera, klandra
Vara överens, godkänna eller berömma
Skambelägga, förlöjliga, etikettera
Tolka eller analysera
Försäkra, sympatisera eller trösta
Ifrågasätta
Sluta sig, vara distraherad, humoristisk eller byta samtalsämne
Att utveckla diskrepans
• Två och Två
• Berätta om en förändring ni vill göra
• Försök att utveckla diskrepans – å ena sidan och å andra sidan
”Vilka är fördelarna med nu?” ”Vilka är nackdelarna?”
”Vilka är nackdelarna med förändring?” ” Vilka är fördelarna?”
”Vad är det värsta som kan hända om k inte gör förändringen?”
”Hur föreställer sig k livet om 5 år om förändring inte görs? 10 år?”
”Om xx inte var ett problem vad skulle k göra då?”
”Vad vill k med sitt liv? Vad är viktigt?”
”När var senast k kände sig nöjd med saker och ting; hur var det då?”
Osv…
Framkalla tilltro
• Du har inte gjort en människa någon tjänst om du fått
dem att tro att förändring är angelägen men utom räckhåll
• Självtilliten/självkompetensen är en god predikator för
framtida förändringar.
Framkalla tilltro
• Klienten är den viktigaste källan för idéer om
hur förändring skall kunna uppnås.
• Ställ öppna frågor på vilka svaret är självtillit och
följ sedan upp med reflektivt lyssnande, ex;
- Hur skulle du kunna genomföra den här
förändringen?
- Vilka hinder kan du förutse och hur skulle du
kunna hantera dem?
28
Planering
• Exempel; Att samla ihop allt tidigare
förändringsprat till en ihopsamlande summering.
Ställ sedan en nyckelfråga;
- ”Så var står du nu?”
- ”Så, vad tänker du om ….. just nu?”
- ”Jag undrar vad du skulle kunna bestämma dig
för?”
29
Att använda skalfrågor
• Ett sätt att få grepp om en persons motivation är att
använda skalfrågor mellan 0-10.
• Vilja till förändring: 0--------------------------------------10
• Förmåga till förändring 0------------------------------------10
• Hur viktigt det är just nu 0------------------------------------10
Skalfrågor
•Hur viktigt är det för dig att göra denna
förändringen (0-10)?
•Skalfrågan i sig är inte det viktiga utan din
följdfråga;
- Och varför valde du____ och inte 0 (eller
annan lägre siffra än den valda)?
Lockar fram förändringsprat.
Skalfrågor
• OBS! Det fungerar omvänt, du kan framkalla
status quo prat!!
- Varför valde du 6 och inte 10?
• Var försiktig med att använda frågan;
- Hur beredd är du att genomföra den här
förändringen?
Detta då man behöver befinna sig på mobiliserat
förändringsprat (CAT) för att det skall fungera väl.
Skalfrågor
•Annan möjlig fråga;
- Vad skulle du behöva för att gå från (lägre
siffra) till (högre siffra)?
Med denna fråga får du reda på hur
förändringen kan bli mer angelägen.
Litteraturtips
Motiverande samtal. Att hjälpa människor till
förändring. Tredje reviderade utgåvan. (2013) Av
William Miller & Stephen Rollnick.
Motiverande samtal. Praktisk handbok för…
(socialt arbete/tandvård/skola/hälso- och
sjukvård). Av Barbro Holm Ivarsson.
34
Tips på länkar
• www.somt.se
webbutbildning i motiverande samtal om tobak för
vårdpersonal. Hemsidan innehåller interaktiva
övningar, kanske något för enkla övningar men de
är goda exempel på formuleringar.
• http://www.fhi.se/Handbocker/SOMRA/
Mycket bra nedskriven text angående MI samt
filmer att ta del av.
35
–“Människor övertygas i regel
bättre av de anledningar de själva
kommit fram till, än
av dem som kommit till i andras
tänkande.”
Blaise Pascal, Pensées, (1670)

similar documents