Internationalisering-gennem

Report
Internationalisering
gennem lektorkvalificering
Internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
Leder af det internationale område Mette Jørgensen
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
Lektorkvalificering
– nu med en international dimension
Ny bekendtgørelse om lektorkvalificering 2013 + Ny bekendtgørelse om
stillingsstruktur, BEK nr. 249 af 18/03/2014: ”For at styrke uddannelsernes
internationale dimension skal planen desuden indeholde relevante
internationale opgaver og aktiviteter.”
Stillingsstrukturen indeholder kvantitativ regulering af den 4-årige
adjunktplan = Adjunktforløbet skal indeholde 25 % videreuddannelse & 25 %
forskning og udvikling over 4 år. (NB! Finansieringen tages af uddannelsestaxameteret,
Regelgrundlaget er en del af OK 2013-2015)
National sektorvejledning 2014: ”Aktiviteterne skal bidrage til at udvikle
adjunktens kompetencer til at inddrage relevant international forskning
og/eller internationale udviklingstendenser inden for erhvervet eller
professionen i arbejdet med uddannelse og undervisning samt forsknings- og
udviklingsaktiviteterne… Aktiviteterne kan blandt andet omfatte udvikling og
vedligeholdelse af internationale netværk inden for faget/fagområdet med
henblik på at samarbejde om at udvikle uddannelse og undervisning. Der kan
også være tale om deltagelse i internationale konferencer mv.”
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
Hvorfor en international dimension som en integreret
del af underviseres arbejde?
1.
Professionsuddannelserne er forskningsbaserede og aktuel og opdateret viden skal være
internationalt opdateret
2.
De borgere vi arbejder med lever i en globaliseret verden og det skal undervisning og
læringsmiljøer reflektere
3.
Den praksis velfærdsprofessioner udfoldes i, repræsenterer et udsnit af en mangfoldig
globaliseret verden, hvilket nødvendiggør interkulturelle kompetencer
4.
Den praksis velfærdsprofessioner udfoldes i, reguleres ikke kun nationalt, men også
gennem international lovgivning, og den påvirkes globalt økonomisk, kulturelt og socialt.
5.
Vi er nationalt og som medlemmer af EU forpligtet på internationaliseringsstrategiske
mål
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
Undervisere er en vigtig
internationaliseringsdriver
• Al eksisterende viden peger entydigt på, at undervisere, der har
været på udvekslingsophold og/eller er tilknyttet internationale
faglige netværk bærer internationalisering ind i
undervisningsrummet. Undervisere fremhæves således som
centrale internationaliseringsagenter og afgørende for at etablere
internationalisering - ikke blot for det mindretal der rejser ud, men
for alle studerende.
• Undersøgelser viser omvendt, at underviseres manglende viden om
og formidling af internationalisering udgør en barriere for
internationalisering (se ex. CIRIUS 2009: 17)
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
Hvorfor er adjunkter interessante i et
internationaliserings-strategisk perspektiv?
Tal fra Professionshøjskolen UCC pr. ultimo august 2014:
513 undervisere med opgaver på Professionsbachelor-uddannelserne, i
videreuddannelsen samt i forskning og udvikling ud af 953 ansatte
• (Ansatte i konsulent stillinger i øvrigt (fx AC, CVU mv.) er ikke
medregnet da de ikke underviser på
professionsbacheloruddannelserne mv.)
Af disse 513 undervisere er de 105 aktuelt ansat som adjunkter med
henblik på kvalificering til lektorbedømmelse. Det svarer til 20 %.
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
Workshop 1:
Relevante opgaver
og aktiviteter
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
Eksempler fra UCC
o Medarbejder udveksling – strategisk/vilkårlig
o Formatet Case mhp. at koble teori og praksis i undervisning
o Underviser på international uge, herunder introduktion til internationale
netværk
o Undervisning på internationale moduler – undervisningsmetoder i det
internationale klasserum
o F&U. Fra internationale forskningsprojekter til egne udviklingsprojekter –
ex. kvalificering af udlandspraktikken
o Deltagelse på internationale konferencer/netværkskonferencer
o
Sproglig kompetenceløft
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
NEDSLAG 1
Formatet case i forbindelse med udveksling
Formatet case: en bearbejdning af indsamlet viden til cases, der kan indgå i og
anvendes aktivt i undervisningen mhp. at knytte teori og praksis tættere sammen.
Case-arbejdet indgår i adjunktens 25 % Forsknings- og udviklingstid
Adjunktens arbejde med cases: Formatet anvendes til at kvalificere den viden, der
indhentes gennem et udvekslingsophold mhp. at udvikle en international case til
brug i undervisning.
Om muligt tilstræbes det, at flere adjunkter efter endt udvekslingsophold samles i
studiegruppe mhp. at udvikle sådanne internationale cases til brug i undervisning.
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
NEDSLAG 2
Undervisning på international uge i UCC
• International uge finder sted fra forår 2015 på 3 fastlagte årligt
tilbagevendende dage i forårssemestret
• Det er et strategisk mål, at adjunkter deltager på international
uge i international workshop for udvalgte studerende som føl
mhp. at opnå erfaringer i at undervise i det internationale
klasserum
• Adjunkter kan med fordel tildeles rolle i forbindelse med
værtsskab for internationale gæsteundervisere
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
NEDSLAG 3:
Undervisningsmetoder – didaktiske overvejelser i det
internationale klasserum
• Erfaring med undervisning i det internationale klasserum kan kobles
med udvikling af undervisningsmetoder
• Brug af it, e-læring og sociale medier i det internationale klasserum,
ex. online learning
• Internationalisering af igangværende it-projekter
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
Workshop 2:
Nye perspektiver
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen
Opsamling…
Leder af det internationale område Mette Jørgensen og
internationaliseringskonsulent Rikke Pedersen

similar documents