PowerPoint

Report
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Kalkulationsrente
Kjeld Tyllesen
PEØ, CBS
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
1
Vores variabel er TID
0 Start = dags dato (= d.d.) = tidspunkt 0
1
2
3
Tid
4
5
”Periode” kan være dag, uge, måned, år eller ha’ en helt anden
tidslængde
Når intet er nævnt, antager vi som oftest, at perioden er på 1 år –
men sådan behøver det altså ikke at være
Og husk, at starten af periode 1 = dags dato (d.d.) = tidspunkt 0!
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
2
Kalkulationsrenten er ”prisen på penge” per periode, altså:
Den betaling, som man som investor ønsker at modtage som
betingelse for at investere 1 kr. d.d. og først modtage (1 kr. +
kompensation) 1 periode senere
eller
Den betaling, som man som låntager er villig til at betale for at
disponere over 1 kr. fra långiver og først betale (1 kr. + kompensation)
tilbage 1 periode senere
Ovenstående kan lyde som 2 sider af samme sag – som 2 forskellige
måder at formulere det samme problem på
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
3
Men det er det ikke!
Der er forskel på den betaling, r, man kræver at
modtage, hvis man er Investor
eller
betale, hvis man er Låntager
I modsætning til de traditionelle lærebøger indenfor dette område
- vil kalkulationsrenten som teoretisk begreb blive behandlet
særskilt for de 2 situationer
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
4
Vi ser først på, hvis man er Investor:
Som udgangspunkt: Investor udbetaler 1 kr. ”i dag” med det
formål at modtage (1 + r) kr. ult. indeværende periode
Når man således giver afkald på likviditet i dag, ønsker man i form
af et tillæg at blive kompenseret herfor, når man om 1 periode
modtager det oprindelige beløb tilbage
Hvorfor skal man ellers afgive likviditet primo, hvis man ikke får
mere ud af det ult. perioden?
Så at investere drejer sig altså om at ”lide” et afsavn her og nu for
senere at modtage en særskilt ydelse herfor
Denne særskilte ydelse kaldes r og angives pr. periode
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
5
Så kalkulationsrenten r skal kompensere for
A. Afsavn
B. Risiko
Så når Investor skal fastsætte kalkulationsrenten, skal han/hun
tage sit udgangspunkt i
- Den risikofrie rente i markedet for pengeanbringelse med en
løbetid, der svarer til det foreliggende projekt
Dette er den grundlæggende basale investering, som det altid er
muligt at foretage i markedet/samfundet
Denne ”grund-rente” varierer over tid og er afhængig af en masse
nationaløkonomiske, internationale og konjunkturmæssige forhold
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
6
Og ”den risikofrie rente” (som en del af kalkulationsrenten) skal
kompensere for
A. Afsavn
Ved at afgive likviditet her og nu mister man forbrugsmuligheder
i den kommende periode. Der er billige tilbud etc., som man ikke
kan benytte sig af (offerbetragtning)
- at man nu ikke kan investere i andre projekter, som måtte dukke op,
altså en mistet mulig alternativ forrentning (offerbetragtning)
- at købekraften af det investerede beløb skal fastholdes
Man skal altså kompenseres for inflationen i den mellemliggende
periode
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
7
- den skattemæssige behandling af det modtagne afkast
Der er efterhånden i skattelovgivningen etableret en høj grad af
lighed mellem beskatning af afkastet af alternative
investeringsformer, men der er stadig forskelle
Det drejer sig ikke mindst om skillelinjen mellem ”erhverv” og
”privat”
I tillæg til den risikofrie rente kommer så
B. Risikoen for, at man ikke får det investerede beløb igen
Risikoen herfor er meget forskellig, alt efter om man investerer i
danske, italienske eller græske statsobligationer –
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
8
- og tilsvarende, om man hæfter solidarisk med Klaus Riskær,
Kurt Thorsen eller alternativt Lars Rohde (direktør for Danmarks
Nationalbank)
Så jo større oplevede risici, jo højere rente kræver investor
- egne forhold
Alder, formue, faglig indsigt m.v. vil ofte have en markant
betydning for Investors oplevelse af risici ved et foreliggende
investeringsprojekt
- den subjektive opfattelse af ”hele situationen”
Vi er som personer alle forskellige i vores aversion mod risiko
og har vores helt egen personlige opfattelse heraf
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
9
I modsætning til de traditionelle lærebøger indenfor dette område
skal det her pointeres, at den aktuelle kalkulationsrente
- fastsættes af investor specifikt for det enkelte projekt
- altså er subjektiv for den enkelte Investor
- derfor kan ændre sig over tid
- ofte vil være forskellig for Investorer, der betragter det samme
investeringsforslag
Når én Investor sammenligner 2 investeringsforslag, vil den
anvendte kalkulationsrente derfor ofte være forskellig for de 2
mulige projekter
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
10
Der er altså ikke tale om én uniform kalkulationsrente, som Investor
så bruger hver gang og på alle projekter
Ved fastsættelse af kalkulationsrenten ovenfor blev investors
personlige indstilling og situation inddraget
Det kunne ikke mindst ses ved vurdering og fastsættelse af risikoelementet ved investeringen. Her indgik subjektive og egne forhold
med betydelig vægt
Og den ”personlige indstilling” er altså synonym med et individuelt
baseret udgangspunkt som investor
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
11
Hvis du derimod er
professionel investor i én af de store pengetanke (ATP, Den
Danske Bank, Nordea, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Kirkbi etc.)
eller
ansat i et aktie- eller anpartsselskab med mange ejere, som
ikke deltager i den daglige drift af selskabet
er du repræsentant for en masse interessenter (pensionskunder,
aktionærer, andelshavere m.v.), og så er der ikke plads til dine egne
subjektive vurderinger og forhold
Her skal du ved fastsættelsen af kalkulationsrenten ved investeringer i
stedet tage udgangspunkt i
-finansteorien om ”det perfekte kapitalmarked”
-og teorien om ”Weighted Average Cost of Capital”, også kaldet
”WACC”
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
12
Her er teorien, at kalkulationsrenten fastsættes som et vægtet
gennemsnit af investeringens totale finansiering. Denne finansiering
af investeringen er opdelt i Fremmedkapital og Egenkapital, således
WACC = a * MarkedsrenteFremmedkapital + b * MarkedsrenteEgenkapital
a+b
a+b
Hvor ”a” = Fremmedkapitalens andel af selskabets passiver
”b” = Egenkapitalens andel af selskabets passiver;
og
begge dele opgjort til markedsværdi og ikke til bogført værdi!
Dette forudsætter i sig selv, at når investeringen skal finansieres, sker
det med et konstant forhold mellem markedsværdien af
Fremmedkapital og Egenkapital
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
13
Så hver gang en ny investering skal gennemføres, skal dette faste
forhold bibeholdes. Så investor skal altså selv fremskaffe andelen
af Egenkapital af det totale investeringsbeløb, gennem egne
indskud, overskud fra den løbende drift og/eller en øgning af
egenkapitalens markedsværdi
Realistisk? I nogle tilfælde ja, i andre nej!
Og der forudsættes en fast værdi for MarkedsrenteFremmedkapital
uanset ”gearing”, altså Fremmedkapital/Balance-relationen
Og det er ikke realistisk. På længere sigt, jo relativt mere lånekapital,
jo højere gearing og dermed jo højere opfattet risiko for långiver og
dermed en højere MarkedsrenteFremmedkapital
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
14
Tilbage til
WACC =
a * MarkedsrenteFremmedkapital + b * MarkedsrenteEgenkapital
a+b
a+b
MarkedsrenteFremmedkapital indgår med den eksternt fastsatte og
markedsbestemte værdi
Og når vi nu skal fastlægge MarkedsrenteEgenkapital, anvender vi teorien
fra ”Capital Asset Pricing Model”, også kaldet CAPM
Den bygger på en forudsætning om et perfekt og frit kapitalmarked
for investering i ejerandele - altså egenkapital - i selskaber, altså typisk
investering i aktier og anparter
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
15
I teorien har man som passiv investor altså hele markedet ”foran sig”
og kan på et fuldt oplyst grundlag om risiko ect. for det enkelte selskab
frit investere sine økonomiske midler i ejerandele
MarkedsrenteEgenkapital fastsættes ud fra den betragtning, at fonden,
selskabet m.v. er repræsentant for sine passive deltagere, altså
pensionsindskydere, aktionærer, anpartshavere , andelshavere o.lign.
Det vil altså betyde, at organisationen – den professionelle investor
– ikke har en eksistensberettigelse i sig selv, men kun som
repræsentanter for sine aktionærer, indskydere o. lign.
Så hvis organisationen ikke kan investere de passive ejeres penge lige
så godt, som de selv kan, skal organisationen betale pengene tilbage
til ejerne!
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
16
Så derfor skal MarkedsrenteEgenkapital fastsættes ud fra
aktionærernes/indskydernes forhold
Og den relevante betragtning er altså her, at hvad kunne ”indskydere,
aktionærer m.v.” ellers selv investere sine penge i; hvad er deres
alternativ? Og til hvilken forrentning?
Set fra investors synspunkt er der altså tale om en offer-betragtning
ved at investere i selskabet/fonden
Vi skal derfor have fat i indskydernes/aktionærernes offeromkostning
ved at investere i den pågældende organisation!
Fra et finans-teoretisk udgangspunkt kan offeromkostningen for de
passive aktionærer /ejere m.v. opdeles i kompensation for
-tid
-risiko
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
17
Dette er i fuld overensstemmelse med udledningen ovenfor af
kalkulationsrenten for den individuelle investor, hvor ”tid” her
omfatter ”afsavn” og ”inflation”
Så MarkedsrenteEgenkapital = MarkedsrenteTid + RisikotillægTotalt
MarkedsrenteTid = den risikofri rente, fastsat af det perfekte
kapitalmarked
= MarkedsrenteRisikofri
Det vil klassisk være statsobligationer (ikke græske…), men kan i
praksis også være f.eks. Realkreditobligationer. Begge kategorier
af investeringer opfattes som værende meget sikre i Danmark –
og for førstnævntes vedkommende også i mange andre lande
Den aktuelle værdi for investors MarkedsrenteRisikofri afhænger
også af investeringens løbetid
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
18
Altså MarkedsrenteEgenkapital = MarkedsrenteRisikofri + RisikotillægTotalt
Og RisikotillægTotalt kan igen opdeles således:
RisikotillægTotalt = RisikotillægMarked + RisikotillægSpecifikt
RisikotillægMarked fastsættes med udgangspunkt i MarkedsrenteRisikofri
Som RisikotillægMarked fastsætter det perfekte, effektive
kapitalmarked til enhver tid et risikotillæg for en investering med
den pågældende type/art risiko, altså for markedet som helhed og
uden hensyn til den aktuelle pågældende virksomhed. Så:
RisikotillægMarked = (MarkedsrenteRisiko – MarkedsrenteRisikofri)
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
19
RisikotillægMarked angiver det risikotillæg, som investor i det perfekte
kapitalmarked vil beregne sig ved investering i
aktier/anparter/ejerandele, der i markedet som helhed indebærer
den samme risiko; altså beregnet for hele kapitalmarkedets udbud
af aktier/ejerandele med den pågældende risikoprofil
Og altså uden hensyntagen til risikoen i den specifikke virksomhed
Og hvorfor ved investering i aktier/anparter/ejerandele? Jo, fordi
det perfekte kapitalmarked er de passive ejeres/investorers eneste
mulighed for at foretage en alternativ investering i projekter (=
ejerandele) med den samme risiko
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
20
Dette markeds-generelle risikotillæg kan f.eks. afhænge af
geografiske og branchemæssige forhold for de selskaber i
kapitalmarkedet, som den passive investor ellers kan investere i
Der er f.eks. forskelle i risiko-tillægget for selskaber, der opererer
inden ejendomsudvikling, bankvirksomhed og medicinalindustrien
Og det har også betydning for investors risiko, om selskaberne
opererer i udviklings-, udviklede eller i BRIK-landene
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
21
RisikotillægSpecifikt måles for det specifikke selskab, og angives som en
ß-værdi (”beta”-værdi), der på et statistisk og historisk baseret
grundlag findes og angives som
- det antal gange, som risikotillægget for investering i dette
specifikke selskabs aktier afviger (+/-) fra det perfekte
kapitalmarkeds risikotillæg for investering i alle
aktier/ejerandele med en sammenlignelig risiko
Altså RisikotillægTotalt = RisikotillægMarked + RisikotillægSpecifikt =
(MarkedsrenteRisiko – MarkedsrenteRisikofri) + RisikotillægSpecifikt =
ß * (MarkedsrenteRisiko – MarkedsrenteRisikofri)
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
22
Herved tages der altså højde for de specifikke risiko-mæssige forhold
for investering i netop dette selskabs aktier/ejerandele
Så lad os lige repetere, at
WACC =
a * MarkedsrenteFremmedkapital + b * MarkedsrenteEgenkapital =
a+b
a+b
a * MarkedsrenteFremmedkapital
a+b
+
++(Markedsrente
Risikotillæg
(Risikotillæg
) -+Markedsrente
RisikotillægSpecifikt
)))* ß)
b *(MarkedsrenteRisikofri
Totalt
Marked
Risiko
Risikofri
Tid
a+b
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
23
Og det er altså den kalkulationsrente, som den professionelle
investor på vegne af sin organisation (ATP, Nordea,
investeringsforeninger, Kirkbi etc.) skal anvende, når han/hun skal
vurdere attraktiviteten af foreliggende investeringsforslag
fordi den ansatte professionelle investor alene optræder på vegne af
sine ejere/indskydere
hvor den ovenfor beregnede kalkulationsrente angiver denne
passive ejers/indskyders alternative forrentning, som han/hun
netop ofrer ved at investere igennem sit indskud i den pågældende
investerings-organisation
Og fordi den professionelle investors egne subjektive holdninger,
meninger og opfattelser af risici derfor intet betyder
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
24
Husk, at den investerende organisation har kun sin eksistensberettigelse gennem sine ejere/indskydere og skal kunne investere
lige så godt, som de selv kan
Hvis ikke, skal den investerende organisation betale de
indskudte/opsamlede midler tilbage til de passive ejere/indskydere
- så de selv kan investere mere lønsomt! Og for dem er den
alternative forrentning af deres investerede midler netop WACC!!
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
25
Vi vil nu se på Kalkulationsrenten for en Låntager
Metode og overvejelser vil i nogen grad være sammenfaldende med
dem, der gælder for en Investor
Den af Låntagers fastsatte kalkulationsrente skal tage sit
udgangspunkt i
- Den risikofrie rente i markedet for låneoptagelse med en løbetid,
der svarer til det foreliggende lånetilbud
Og kalkulationsrenten skal fastsættes under hensyntagen til
- potentiale
Ved at modtage likviditet her og nu får man øgede
forbrugsmuligheder i den kommende periode. Der er billige
tilbud etc., som man nu kan benytte dig af
- at man nu kan investere i projekter, som måtte dukke op, altså
opnå en mulig forrentning ved anvendelse af det lånte beløb
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
26
- den skattemæssige behandling af den erlagte lånerente
Der er efterhånden i skattelovgivningen etableret en høj grad af
lighed mellem beskatning af forskellige former for rentebetaling,
men der er stadig forskelle
- som ikke mindst afhænger af skillelinjen mellem ”erhverv” og
”privat”
- risiko for forhold ved lånet og långiver, som er uhensigtsmæssige
for låntager
Hvis man optager et lån i en lille dansk bank, kan der nu
erfaringsmæssigt være en risiko for, at den kan komme i økonomisk
uføre, og Låntager derfor er tvunget til at skifte bank
Eller hvis man optager et realkreditlån i en lille og illikvid
obligationsserie, kan det også være uhensigtsmæssigt (=
fordyrende) for Låntager ved kursfastsættelse m.v.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
27
Begge forhold kan begrunde en højere kalkulationsrente hos
Låntager
- specifikke forhold ved selve det foreliggende lån. Det kan være
afdragsprofil, regler for rentefastsættelse, sikkerhedsstillelse,
belastning af et eksisterende kreditengagement m.v.
- egne forhold
Alder, formue, faglig indsigt m.v. vil ofte have en markant
betydning også for Låntagers oplevelse af risiko ved et
foreliggende finansieringsforslag
- den subjektive opfattelse af ”hele situationen”
Vi er som personer alle forskellige i vores aversion mod risiko
og har vores helt egen personlige opfattelse heraf
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
28
I modsætning til de traditionelle lærebøger indenfor dette område
skal det også her pointeres, at den aktuelle kalkulationsrente
- fastsættes af Låntager specifikt for det enkelte finansieringsforslag
- er subjektiv for den enkelte Låntager
- derfor kan ændre sig over tid
- ofte vil være forskellig for Låntagere, der betragter det samme
finansieringsforslag
Når man sammenligner 2 finansieringsforslag, vil den anvendte
kalkulationsrente derfor ofte være forskellig for de 2 mulige
finansieringsforslag
Der er altså ikke tale om én uniform kalkulationsrente, som Låntager
så bruger hver gang og på alle forelagte finansieringsforslag
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
29
Ovenstående fastsættelse af kalkulationsrenten ved valg af
finansiering tager sit udgangspunkt i den individuelle låntager
Det kan især ses, når risiko-elementet ved et finansieringsforslag skal
fastsættes. Her blev betydningen af ”egne forhold” og det subjektive
element understreget
”Den individuelle låntager” kan være ”individuel” i sin egenskab af
privatperson eller direktør i et af ham/hende ejet selskab
Hvis medarbejderen derimod er som ansat direktør i et selskab uden
medejerskab, eller hvis vi vender os mod de store pensionsselskaber,
er det de ansatte
pengetanke, banker, fonde o. lign.,
medarbejderes opgave at sikre det bedst mulige afkast i henhold
til de rammer, mål og betingelser, som de styrende organer har
formuleret
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
30
Her skal medarbejdernes personlige holdninger etc. ved valg af
finansieringsform altså i videst muligt omfang holdes ude af billedet
I stedet skal valg af finansiering foretages med en forudsætning om
”det perfekte kapitalmarked”
Det vil altså betyde, at der er uniforme markedsfastsatte
lånebetingelser for forskellige typer af lån
Og så er det medarbejdernes opgave at foretage et rationelt
begrundet valg; altså ingen subjektive holdninger
Det ses bl.a. på markedet for realkredit. For et lån med de samme
betingelser er lånebetingelserne de samme for lån, der ydes af
långivere med den samme ”credit-rating”
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
31
For de långivere der har en dårligere ”rating”, er de tilbudte lån også
lidt dyrere
Og lån på forskellige betingelser - afdragsbetingelser,
rentefastsættelse etc. - er også prissat forskelligt
Og hermed er der på ”det perfekte kapitalmarkeds” betingelser
taget højde for disse forskelle
At det så i praksis nok er meget svært helt at fjerne det personlige
elements indflydelse på valget af finansieringsform er en helt anden
sag……
Der er således en vis parallelitet i metoden til fastsættelse af
Investors kalkulationsrente ved vurdering af foreliggende
investerings-forslag
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
32
Men der er også væsentlige forskelle, der er specifikke for
situationen som henholdsvis Investor eller Långiver
”Kalkulationsrente” er et meget centralt begreb indenfor
Investering og Finansiering, så vi vil anvende dette begreb
utallige gange
Og når det er aktuelt, vil principper, hensyn og overvejelser om
kalkulationsrentens fastsættelse altså ske efter én af ovenstående
fremgangsmåder
I opgavemæssig sammenhæng vil værdien af den gældende
kalkulationsrente som oftest være en del af opgaveteksten, men
det dækker altså over anvendelsen af den her gennemgåede teori
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
33
Så nu mangler jeg blot at sige
”Tak for nu!”
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
34

similar documents