Biogasgylle på landbrugsjord

Report
Biogasgylle på landbrugsjord
Administrative udfordringer
Lemvig-modellen og
Implement-værktøjet
• Simon Bach Nielsen
– Miljøingeniør, Lemvig Kommune
– Primær funktion: miljøgodkendelser af husdyrbrug og
landbrugstilsyn
– Sekundær funktion: supplere den øvrige sagsbehandling
ved landbrugsrelevante opgaver
– Ressourceperson i Implement i foråret 2013:
• Administrativ forståelse ved vurdering af biogas-arealer
• Teknisk opbygning og afprøvning af Implement-værktøjet
September 2012
• I efteråret 2012 fik sagsbehandleren en
opgave…
VVM på udbringningsarealerne til Lemvig
Biogasanlæg
Administrative udfordringer
• VVM-kriterier
– Slam eller husdyrgødning?
– Arealvurdering som Amterne gjorde det?
• Habitatvurderingen?
– Husdyrlovens afskæringskriterier som
administrationsgrundlag?
• Ikke lovbestemt – men rimelige krav?
Praktiske udfordringer
• Kortlægning af udbringningsarealerne
– ”Tredjemandsarealer”
– Ikke arealspecifikke aftaler
– Aftaler ændres fra år til år
• Ressourcer og kompetencer
– Biogasanlægget skal forstå og forholde sig til
arealproblematikken
– Kommunen skal bruge ressourcer og kompetencer til at
vurdere arealer og aftaler
Opgavens omfang
• I dag cirka 10.000 dyreenheder/år fra
biogasanlægget
– Arealbehov ~ 7.000 ha harmonijord
• Godkendt til 34.000 dyreenheder/år
– Arealbehov ~24.000 ha landbrugsjord
• Cirka 34.000 ha harmonijord i Lemvig
Kommune
Billede fra www.lemvigbiogas.com
December 2012
• Nu er sagsbehandleren blevet forpustet:
– 24.000 ha landbrugsjord skal miljøvurderes
– ingen fast administrationspraksis
• Biogasanlægget hjælper til:
– Dele af den afgassede biogylle separeres
– Der indgås standardkontrakter, som fastsætter rammer
for brugen af væskedelen den separerede biomasse
– Den separerede væskedel udbringes i et ”afgrænset”
område: Landbrugsjorden i Lemvig, Struer og Holstebro
kommuner
Konkret arealvurdering
Miljøgodkendelse/tilladelse
Lemvig-modellen – samlet vurdering
Landbrug
Afgasset biomasse
Separationsanlæg
Fiber
Husdyrgødning
Rejektvand
Biogasanlæg
Affald
Landbrugsarealer
Industri
KONTRAKT
om brugen af afgasset, separeret husdyrgødningsprodukt (væskefraktionen)
fra Lemvig Biogasanlæg.
mellem
Jens Hansen
Gårdvej 1
1111 Gårdstrup
CVR: 11 11 11 11
, herefter kaldet Modtager, og
Lemvig Biogasanlæg A.M.B.A.
Pillevej 12
7620 Lemvig
CVR: xx xx xx xx
, herefter kaldet Leverandør.
Ved denne kontrakt forpligter Modtager og Leverandør sig som følger:
Modtager forpligter sig til kun at anvende væskefraktionen på egne ejede og
forpagtede landbrugsarealer i Lemvig Kommune.
Modtager forpligter sig til i sit årlige gødningsregnskab at angive kvælstofudnyttelsesgraden af væskefraktionen til minimum 87,5 %.
Modtager forpligter sig til maksimalt at udbringe en mængde væskefraktion svarende
til 140 kg N/ha.
Leverandør forpligter sig til at levere en væskefraktion fra afgasset, separeret
husdyrgødningsprodukt, hvor 1 DE = 100 kg N
Denne kontrakt er gyldig i 5 år fra kontraktens indgåelse.
Dato: ________
Underskrift - Lemvig Biogasanlæg
Underskrift - Modtager
Januar 2013
• Strategi for sagsgangen
– Beregning af miljøpåvirkning med husdyrgodkendelse.dk
– Husdyrlovens beskyttelsesniveau som rettesnor
– Habitatvurdering jf. MST’s WIKI-vejledning til
husdyrsager
• Sagsbehandleren begynder at beregne og
analysere!
Januar 2013
• Men nu hører sagsbehandleren om
IMPLEMENT-værktøjet:
”Markér dit biogasanlæg på kortet, skriv hvor stort det
skal være og du får beregnet miljøpåvirkningen på
udbringningsarealerne med et (dobbelt)klik.”
• IMPLEMENT-værktøjet er dog ikke pt.
færdigt, og der fortsættes med den valgte
strategi
Marts 2013
• Mange beregninger og antagelser
– Forskelle i jordbundstyper og sædskifter
– 7 kystvandsoplande = 7 habitatvurderinger
• Resultater med ”Lemvig-modellen”
– Habitatkrav og beskyttelsesniveauer for kvælstof til
overfladevand og grundvand er overholdt
– Fosforbalance på ”kommune-niveau”
– Habitatkrav til fosfor ikke overholdt i nærområdet ved
”worst-case” betragtning.
• Behov for konkret vurdering af de enkelte sø-oplande og særligt
sårbare arealer (lavbundsarealer)
• Randzoner og skrånende arealer
Maj 2013
• Implement-værktøjet viser resultater
– Beskriver den overordnede N- og P-udvaskning til
kystvandsoplande ved udvidelse af biogasanlæg i
”Fangel-rapporten”
– Lignende beregning af ”Lemvig-modellen” ønskes!
Juni 2013
– Lemvig Kommunes VVM af udbringningsarealer er klar til
høring og afgørelse
– ”Lemvig-modellen” virker i Lemvig – men ikke overalt:
• Samarbejdsvilligt biogasanlæg
• Bred politisk opbakning
– IMPLEMENT-værktøj for Lemvig Biogasanlæg på vej
– IMPLEMENT-værktøjet kan understøtte Lemvig
Kommunes VVM-afgørelse og danne grundlag for fælles
administrationsgrundlag ved miljøvurdering af
biogasarealer
Tak for opmærksomheden

similar documents