Document

Report
Elaborarea
instrumentelor de
diagnostic psihologic
STRATEGII ȘI METODE
De ce ne-ar interesa?

Să
înțelegem
psihologice;
cum
funcționează
probele

Să înțelegem ce se poate și ce nu se poate măsura
în psihologie;

Să înțelegem limitele unui diagnostic psihologic;

Să putem fi acoperiți științific atunci când dăm un
aviz psihologic;

Să
înțelegem
diferențele
dintre
probele
profesionale, cu valoare diagnostice, cele folosite
în cercetare și cele de divertisment.
Despre ce vom discuta?

Cum se proiectează și se conduce o evaluare psihologică
profesională;

Ce fel de instrumente avem la dispoziție în evaluarea
psihologică;

Ce înseamnă a măsura în psihologie și ce se poate măsura;

Ce
sunt
constructele
operaționalizează;

Ce sunt itemii, timpurile de itemi și elaborarea lor;

Ce este un spațiu de răspunsuri, cum se asociază spațiul de
răspunsuri unui item;

Modelul de măsură în psihologie. Principalele modele de
măsură, limite și avantaje.

Ce înseamnă o probă psihologică bună. Ce trebuie să
urmărim atunci când cumpărăm sau folosim o probă
psihologică.
psihologice
și
cum
se
Caracteristicile evaluării psihologice

Evaluarea psihologică = demers științific centrat pe
cunoașterea aprofundată a persoanei.

Funcții ale psihodiagnosticului:

Predictivă – Informații din probe + Experiența și arta
psihologului = predicții ale comportamentului în anumite
situații;

Orientativă – adecvarea subiectului la sarcină;

De orientare a terapiei – identificarea problemelor
subiectului în vederea alegerii soluției de intervenție
terapeutică;

Secundară în cercetarea științifică – construcția planului de
cercetare, atribuirea subiecților în grupe de cercetare și
parte integrantă din demersul de cercetare.
Etape ale demersului psihodiagnostic


Discuția preliminară și programarea

Stabilirea scopului și a
înțelegerea naturii solicitării;
caracteristicilor
evaluării
psihologice,

Construcția strategiei de evaluare și analiza capacității de realizare;

Comunicarea informațiilor relevante către subiect și programarea
prezenței pentru evaluare;

Un examen psihologic nu poate dura mai puțin de 100-120 de
minute!!!
Anamneza

Discuție semidirijată între 15 și 45 de minute în funcție de specificul
evaluării;

Identificarea unor elemente în istoricul subiectului care ar putea
exercita efecte asupra subiectului în prezent;

Crearea unui climat de încredere și cooperare și eliminarea inhibițiilor
inițiale.
Etape ale demersului psihodiagnostic


Administrarea probelor

Probele și ordinea se stabilesc de psiholog. Nu există metodologie
pentru…

Se respectă întocmai consemnul de administrare.

Psihologul joacă rolul unui observator activ.

O sesiune de evaluare cu probe nu depășește 3-4 ore, cu pauze de
10-15 minute după fiecare oră;

Seriile nu pot depăși 30 de subiecți din cauza dificultăților observării
unor grupe mari de subiecți;

Strategia dificil ușor vs. Strategia ușor-dificil;

Probele proiective se administrează la final
Finalizarea evaluării

Discuție finală – durată variabilă (prezentarea pentru obținerea
documentului, dacă mai are alte probleme, comentarii etc.)
Etape ale demersului psihodiagnostic

Analiza informațiilor și protocolul de evaluare

Protocolul de evaluare = document complex reprezentând oglinda evaluării
psihologice.

Date personale, scopul și data evaluării, probele folosite, durata evaluării;

Anamneza transcrisă după înregistrarea audio sau după notițe;

Rezultatele probelor pentru fiecare probă (scoruri brute și standard, interpretare,
profil) cu prezentarea caracteristicilor modelului de măsură folosit;

Descrierea comportamentului subiectului în timpul probei (verbali, nonverbali,
paraverbali și comportamentali);

Rezultatele discuției finale;

Concluzii referitoare la tendințele subiectului, diagnosticul final, sugestii și
recomandări;

Este un document strict de uz intern pentru psiholog și stă la baza elaborării
avizului psihologic și a sumarului evaluării;

Sumarul evaluării = document pentru nespecialiști în care se prezintă ÎN TERMENI
COMUNI concluziile, recomandările și sugestiile

Avizul psihologic poate fi constatativ sau decizional.
Instrumente de diagnostic psihologic
NU TOATE SUNT TESTE!!!!. Ele pot cuprinde:
 Teste psihologice – măsuri obiective și standardizate a
caracteristicilor mentale sau comportamentale ale unui individ;
 Chestionare – instrumente standardizate dar fără caracteristica
obiectivității deoarece apelează la auto-evaluare;



Scale – evaluează o singură caracteristică psihologică;

Inventare – vizează integral mai multe dimensiuni sau mai mulți
factori;

Chestionare de opinie sau de atitudine – vizează măsurarea de
caracteristici instabile, fluctuante;
Probele pot forma:

Seturi de probe – destinate evaluării adecvării pentru o anumită arie
profesională sau clinică;

Baterii de probe – destinate evaluării unei dimensiuni psihologice
complexe
A măsura în psihologie

Nu măsurăm obiecte și fenomene ci atribute ale acestora. Ca să
poată fi măsurat, un atribut trebuie să fie CUANTIFICABIL, adică să
existe într-o anumită cantitate identificabilă, în obiectul sau fenomenul
măsurat.

Atribute cantitative și calitative. În psihologie nu întâlnim atribute pur
cantitative, măsura fiind una relativă și nu absolută – factori latenți;

Măsurarea în psihologie:

Indirectă, ascunsă, subtilă – Nu avem acces direct la atributele psihice ci
prin intermediul comportamentului observat;

Limitată și inexactă – Nu știm dacă răspunsurile sunt reale sau nu iar
eșantionul de comportamente poate avea semnificație diferită;

Nu avem zero absolut -> probleme la comparație și raportare;

Se bazează pe eșantioane de comportament – marja de eroare mare și
relevanță variabilă la nivelul subiecților;

Lipsa de acoperire pe întregul continuum al factorului latent – probe foarte
lungi;

Tendința de fațadă și variabilitatea în timp a atributelor
Constructele psihologice

Atributul, în psihologie, se mai numește și factor latent sau
construct psihologic.

Se situează la un nivel foarte înalt de abstractizare și nu
poate fi măsurat direct (cum măsurăm nevrozismul?);

Pentru a fi abordat, el trebuie definit general („o capacitate
scăzută de adaptare la evenimentele din viață ce poate
determina reacții emoționale iraționale) -> definiția
constructului;


Definiția generală este încă prea abstractă pentru a se
putea utiliza -> definiții operaționale (Reacții emoționale care
tind să persiste perioade lungi de timp, ceea ce înseamnă
că persoanele se află deseori într-o pasă proastă)
Din definițiile operaționale pot rezulta indicatori
dimensiunii, care se pot aborda prin intermediul itemilor
Dimensiune -> Indicatori -> Itemi
ai
Dimensiune
(Nevrozism)
Indicator
(Anxietate)
Item 1
Item 2
Indicator
(Depresie)
Constructele psihologice

Dimensiune
(Nevrozism)
Indicator
(Anxietate)
Item 1
Item 2
Indicator
(Depresie)

Un instrument de evaluare psihologică este construit
pentru:

Un scop determinat
inteligenței);
de
dimensiune
(ex.
evaluarea

A fi folosit într-un context (de exemplu cel școlar);

Nu există instrumente de diagnostic psihologic universal
valabile;
Constructele (dimensiunile) pot fi:

Teoretice (de exemplu cele folosite în 16PF sau BigFive);

Empirice (o scală de anxietate, de depresie, CPI, etc.)

Unidimensionale - variabila măsoară un singur factor latent,
uni sau multiaxial (ex, anxietatea)

Multidimensionale – dimensiunea se operaționalizează prin
mai multe variabile (indicatori – ex. nevrozismul)
Harta constructelor


Prima etapă în construcția oricărui instrument prin
intermediul
căreia
se
acordă
semnificație
constructelor:

Se definește coerent și exhaustiv conținutul constructului

Se reprezintă continuumul constructului
Harta constructului poate fi:

Bazată pe răspunsurile subiecților – ce caracteristici pot
avea subiecții la diferite niveluri ale factorului latent
(spațiul descriptiv al subiecților);

Bazată pe răspunsurile la itemi – care comportamentele
relevante pentru diferite niveluri ale factorilor latenți
(spațiul descriptiv al răspunsurilor la itemi)

Complete.
Harta constructelor

Caracteristici:

Nu există o limitare a nivelurilor (numărului de categorii),
singura condiție fiind capacitatea de diferențiere –
dacă diferențele între două răspunsuri la item succesive
corespund, în mod real, diferențelor între două
caracteristici ale subiecților;

Etichetele calitative au un caracter cumulativ dar fără a
putea reprezenta, strict matematic, intervale egale

Harta constructului oferă atât definiția generală a
acestuia cât și definițiile operaționale și contribuie la
identificarea precisă a indicatorilor.

Orice hartă a constructului trebuie validată de un
panel de experți (de exemplu prin metoda RAM).
Designul itemilor

Item = un proces de observație științifică în vederea surprinderii
comportamentelor saturate la diferite niveluri ale factorului latent
măsurat, observație desfășurată în baza unor proceduri care
permit urmărirea standardizată a amplitudinii domeniului
factorului latent precum și a unor proceduri de clasificare a
acestor observații într-un set standardizat de categorii”

Designul itemilor și spațiul de răspunsuri;

Comportamente specifice care saturează în grade de
intensitate diferite un construct psihologic (teama pe câmpul
de luptă vs. teama de a ieși din casă);

Identificarea amplitudinii din factorul latent pe care o poate
acoperi un item -> itemi destinați nivelurilor mici, medii și mari;
Designul itemilor - Etape

Definirea populației de itemi (stratificarea universului de itemi)

Decizii logice de alegere a comportamentelor reprezentative pentru
construct;

Sortarea comportamentelor în funcție de reperele hărții constructului;

Două categorii de decizii:


Decizii de construct – în funcție de nevoile practice, diferiți itemi să acopere
diferite zone ale continuumului factorului latent permițând diferențieri între subiecți
cu niveluri apropiate ale factorului latent;

Niveluri numeroase în harta constructelor -> itemul diferențiază mai precis

Itemi mai generali -> sesizează mai grosier poziția subiectului dar acoperă mai multe
niveluri ale factorului latent. Instrumente de mici dimensiuni;

Itemi mai specifici -> sesizare mai fină a poziției subiectului. Instrumente de mari
dimensiuni;
Decizii descriptive – arbitrare și prezintă aspecte aplicative ale itemilor (zona
factorului în care itemul are eficiență maximă, cui se adresează, de unde provine,
cum a fost generat, etc.)
Designul itemilor - Generare


Laboratorul cognitiv

Preliminar observație participativă în vederea înțelegerii fenomenului studiat;

Itemi în formă deschisă -> grilă de interviu sau interviu semistructurat pentru
colectarea răspunsurilor;

Analiza protocoalelor de interviu (tematică) -> clasificarea răspunsurilor și
relaționarea cu spațiul de răspunsuri al hărții constructelor;

Observație indirectă și investigarea modului în care subiecții au elaborat
răspunsurile
Răspunsurile relevante se reformulează și se pregătesc pentru analiza
panel

Se generează dublul itemilor care se presupune că vor rămâne în instrumentul
final

Pretestarea itemilor pe un mic grup în vederea analizei clarității;

Analiza itemilor în panel de experți (asociere la construct și relevanță) – RAM
Spațiul de răspunsuri



Spațiul de răspunsuri - set de categorii bine definite, finite și exhaustive, ordonate, adecvate
contextului și bazate pe cercetare;

Bine definit – specificațiile clare ale factorului latent, documentația itemului, relațiile cu alți itemi;

Finit și exhaustiv – categorii reprezentative pentru populația de răspunsuri;

Ordonat - categorii pentru nivel mic al factorului latent (absență) categorii pentru nivel mare
(prezență). Rezultă din tipul scalei (de exemplu Likert) sau din conținutul itemului (dihotomic sau
nominal);

Adecvat la context – specific constructului măsurat și contextului în cate va fi folosit. Ancore adecvate
conținutului itemului și nu generale
Prezintă doi poli:

Pol activ (răspuns activ) – cu semnificație asupra factorului latent

Pol distractor (răspuns distractor) – fără semnificație asupra factorului latent
Strategii

Fenomenografia – analiza detaliată a răspunsurilor libere ale subiecților;

Taxonomia SOLO (Structure Of the Learning Outcome) – încadrarea răspunsurilor în funcție de ierarhia
stadiilor cognitive – prestructurale, unistructurale, mutistructurale, relaționale, extinse, abstracte

Scalare Guttman – inclusiv sarcini non-cognitive. Categorii ordonate în funcție de saturația în factor
latent (scalograma) sau simplu ordonate (de exemplu Likert)
Spațiul de răspunsuri – Adecvare

Studiul pilot de adecvare a itemilor
 50-100
de subiecți cu acoperiri estimate diferite în
factor latent
 Două
grupe – fenomenografică și de interviu postfactum
 Grupa
fenomenografică – gândește cu voce tare în timpul
rezolvării itemilor
 Grupa
 Interviu
 În
de interviu – rezolvă normal itemii
de clarificare final cu ambele grupe
baza analizei protocoalelor de interviu, itemii se
reformulează și se ajustează spațiul de răspuns
Analiza de item


Analiza și studiul distribuțiilor:

Se elimină itemii la care toate răspunsurile sunt active sau distractoare
(concentrarea pe un pol);

Analiza normalității itemilor la nivelul factorului (indicatorului) măsurat;

Identificarea scorurilor extreme;
Analiza gradului de acoperire în factor latent


Analiza capacității discriminative


Dificultate (aptitudini) sau proeminență (non-aptitudini)
Indicele de discriminare
Analiza funcției diferențiale (DIF) a itemului

Răspunsuri influențate de variabile confundate
Validitatea


Validitatea teoretică

Bazele pe care s-au fundamentat dimensiunile și indicatorii, teoria
suport;

Sinteza lucrărilor de specialitate -> meta-analiză -> model teoretic al
instrumentului
Validitatea de conținut

Modul în care itemii sunt adecvați pentru a măsura constructul;

Studiul validității itemilor pentru a măsura, într-adevăr, constructul;

Studiul validității eșantionului de itemi pentru a verifica dacă acoperă
continuumul factorului latent

Se folosește un panel de experți și poate fi calculat indicele de
validitate relativă la conținut

Validitatea ecologică – itemi relaționați cu experiența cotidiană,
comună a subiecților
Validitatea

Validitatea constructului

Validitatea și
constructului)
stabilitatea
constructului
teoretic
(în
baza

Validitatea constructului din perspectiva itemilor care-l măsoară
hărții

Validitate convergentă – itemii și testul în sine se referă la același construct –
corelații cu itemi (scoruri) ale instrumentelor consacrate care măsoară deja
același construct -> indici de validitate ai itemilor în raport cu un criteriu
extern reprezentat de același construct măsurat de un alt instrument;

Validitate discriminantă – măsura în care proba măsoară un construct
complet diferit față de alte constructe despre care se știe că nu au nicio
legătură cu constructul măsurat;

Validitate factorială – structura răspunsurilor la itemi tinde către un factor
comun (constructul măsurat) sau către un model teoretic anterior postulat –
analiza componentelor principale (exploratorie și confirmatorie)
Validitatea


Validitatea la criteriu

Capacitatea probei de a prezice comportamentul uman în variate
situații;

Corelații între scorurile probei și un criteriu extern, independent;

Validitate concurentă – probele se utilizează în relație imediată cu un
criteriu deja valid. Caracter transversal, informațiile despre criteriu sunt
imediat disponibile;

Validitate predictivă – probele se utilizează în relație cu un criteriu situat
în viitor. Caracter longitudinal, informațiile despre criteriu nu sunt
disponibile în momentul aplicării probei;

Corelații multiple și regresii (liniare, logistice, neliniare)
Validitatea de aspect – modul în care prezentarea formală a
itemilor influențează rezultatele probei
Validitatea – Alte forme

Validitatea externă
 Validitatea
temporară – în ce măsură instrumentele
de diagnostic pot fi folosite fără revizii majore o
anumită perioadă de timp;
 Validitatea
culturală – în ce măsură instrumentul își
păstrează puterea diagnostică atunci când este
administrat pe alte culturi;
 Validitatea
incrementală – în ce măsură informația
furnizată de probă conduce la creșterea acurateței
unei clasificări sau a unei predicții;
Fidelitatea




Consistența internă

Distanțele la care itemii se situează unii față de alții atunci când evaluează un factor
comun;

Coeficientul de consistență internă – Alpha Cronbach;
Metoda formelor paralele

Corelații între două forme ale aceluiași instrument;

Modelul paralel (varianțe egale) și modelul strict paralel (medii și varianțe egale);

Dacă se susține modelul strict paralel putem vorbi despre probe echivalente;
Metoda test-retest (stabilitatea)

Aplicarea instrumentului aceluiași lot de cercetare la diferite intervale de timp și
corelarea scorurilor

Permite evaluarea stabilității rezultatelor în timp
Metoda înjumătățirii (splif-half)

Crearea a două forme „paralele” înjumătățind itemii aceluiași instrument și corelarea
rezultatelor
Modelul de măsură

Etapă care diferențiază între probele clasice și cele bazate pe
răspuns la item

Evaluarea normativă – Etaloanele


Indică poziția unui subiect în raport cu un grup reprezentativ sau nu de
subiecți;

Baza – eșantionul normativ (poate fi general sau specific)

Etaloanele se realizează după modul de distribuție al scorurilor:

În cuantile (cele mai slabe)

În unități sigma (3, 5 și 7 clase)

Standardizate (stanine, sten, note T, IQ, etc.)
Evaluarea criterială – în raport cu un criteriu extern

În baza unei ecuații de regresie;

Estimarea compatibilității cu un profil tip
Tendințe de fațadă

Surse ale tendinței de fațadă

Motivația – miza ridicată duce la creșterea posibilității de apariție a
tendinței de fațadă;

Lungimea probei – apare plictiseala spre final și crește probabilitatea de
apariție a răspunsurilor la întâmplare;

Durata examenului psihologic – răspunsuri aleatorii cauzate de oboseală.
O sesiune de evaluare nu depășește 2-3 ore;

Evaluarea colectivă – lipsa de percepție a controlului și comportamentul
în grup;

Lipsa validității de aspect – superficialitate în abordarea probelor;

Relația psiholog-subiect – crește tendința de fațadă din cauza tentației
naturale de a face o impresie bună unei persoane cunoscute;

Statutul de autoritate al subiectului – diminuează obiectivitatea
psihologului din cauza posibilelor consecințe
Tendințe de fațadă

Bazate pe construcția instrumentului:



Tehnica răspunsurilor dezirabile („Ca pieton ați așteptat întotdeauna
culoarea verde a semaforului pentru a trece strada?”)

Scala de minciună (răspunsuri indezirabile) sau scală de sinceritate (răspunsuri
dezirabile) – indicator al validității evaluării;

Itemii se pot ușor remarca și eluda de către subiect, este criticabilă;

Se cotează ușor, este simplă și larg utilizată.
Tehnica repetării itemilor („Vă plac filmele de acțiune?” vs. „Filmele de
acțiune vă plictisesc?”)

Dificilă sub aspectul cotării și creării, dar nu conduce la mărirea artificială a
instrumentului;

Rezultă o scală de superficialitate cotabilă cu o grilă specială;
Tehnica relației dintre factori

Se bazează pe relații cunoscute dintre factorii măsurați

Greu de implementat în practică, analiza este una euristică, nu există
indicatori unici, valabilă doar pentru scoruri mari sau mici.
Tendințe de fațadă

Metode statistice

Bazate pe analiza timpilor de răspuns


Bazate pe discrepanțe



Înregistrarea timpilor de răspuns de la prezentarea stimulului la răspunsul
subiectului
Discrepanțe – distanțele la care se situează scorul unui subiect în raport cu
scorul așteptat la un anumit scor total
Bazate pe analiză de patern

Mecanisme probabilistice de identificare a unui patern de răspuns aberant

Cele mai puternice instrumente dar nu se pot folosi decât computerizat;
Metode bazate pe biofeedback

Metode invazive

Metode non-invazive
Criterii de alegere

Construcție – adaptare – acreditare


Valoarea unui instrument stă în studiile care-l fundamentează (surse de
validitate)
Probe creion-hârtie

Manualul tehnic al probei

Contextul teoretic al instrumentului (teorie, prima versiune, adaptări succesive)

Definirea și elaborarea constructelor (definiții generale și operaționale,
validitatea teoretică, consistența și studiul constructelor)

Studiile de validitate de conținut și de construct (originale și în urma adaptării);

Rezultatele replicării unor studii în procesul de adaptare

Studiile de fidelitate (originale și în urma adaptării)

Studiile de validitate la criterii externe (ecuații de regresie, profiluri tip, modalități
de utilizare)

Instrucțiuni privind administrarea și cotarea probei;

Modalitatea de interpretare a scorurilor standard;

Aplicabilitatea și limitele instrumentului;

Bibliografia
Criterii de alegere

Probe creion-hârtie
 Caietul
cu itemi și/sau foile de răspuns
 Caietul
cu itemi – de obicei reutilizabil. Atenție pentru
asigurarea validității de aspect;
 Foile
de răspuns - pot fi simple, auto-cotabile, cu sau fără
mecanism de prelucrare electronică
 Grile
de corecție – folii transparente ce permit extragerea
scorurilor
 Materialul
probei – opisul de materiale și codurile
 Etalonul
 Inclus
în manual sau material distinct
 Informații
TABEL
și detalii legate de etalon – NU ESTE UN SIMPLU
Vă mulțumesc!

similar documents