Accesul IMM-urilor la achizi*iile publice Conf.dr. Corneliu BURADA

Report
Accesul IMM-urilor la
achizițiile publice
Conf.dr. Corneliu BURADA
Director general
În definirea conceptului de dezvoltare
durabilă, permanent suntem tentați să
punem întrebarea:
Contribuie
achizițiile
publice
la
dezvoltarea
economico-socială
a
comunităților mai mari sau mai mici, a
regiunilor, a diferitelor țări?
Plecând de la locul pe care-l ocupă și
rolul jucat de IMM-uri în spectrul economicosocial al României, se impune a se stabili,
cel puțin pentru această perioadă, două
lucruri:
 Obstacolele care stau în calea participării
IMM-urilor la procedurile de achiziții
publice; și
 Măsurile luate pentru facilitarea accesului.
Cu privire la obstacolele semnalate
 Documentații de ofertare foarte stufoase
pentru posibilitățile unor IMM-uri;
 Un număr mare de certificate care se
cer pentru calificare și selecție, o sarcină
dificil de gestionat de către IMM-uri, mai
cu seamă într-un context transfrontalier;
 Stabilirea de criterii de calificare și
selecție la niveluri înalte, greu de
îndeplinit de către IMM-uri (expemplu:
cerințele privind cifra de afaceri).
Cu privire la măsurile luate
 Au fost operate măsuri de modificare a
legislației secundare prin reducerea
anvergurii sarcinii administrative care nu
aducea plusvaloare în cadrul procesului
de achiziție publică. Acest lucru a
condus la eliminarea barierelor artificiale
din calea participării IMM-urilor la
procedurile de atribuire a contractelor
de achiziție publică de bunuri, de servicii
și de lucrări.
 Măsuri luate:
 Conferirea dreptului operatorilor economiciofertanți de a prezenta o declarație, pe
proprie răspundere, de conformitate a
îndeplinirii cerințelor de calificare/selecție;
 Introducerea de prevederi privind interzicerea
formulării
de
cerințe
de
calificare
disproporționate, în raport cu natura și
complexitatea contractului;
 Armonizarea legislației privind achizițiile
publice cu actele normative care
reglementează
înființarea
și
funcționarea IMM-urilor, în sensul că
acestea beneficiază de reduceri de 50%
pentru criteriile legate de cifra de
afaceri, de garanția de participare și de
garanția de bună execuție;
 Defalcarea pe loturi a contractelor de lucrări,
de servicii și de bunuri, constituie o altă
modalitate de a facilita accesul IMM-urilor la
procedurile de achiziție publică;
 Folosirea procedurilor de atribuire simplificate,
în cazul în care valoarea estimată a unui lot
permite acest lucru, respectiv la cererea de
oferte, cu condiția ca aceasta să nu
depășească 20% din valoarea estimată a
tuturor loturilor ce se doresc a fi atribuite și să
fie sub echivalentul în lei a 75.000 de euro;
 Obligarea autorităților contractante de a nu
stabili cerințe de calificare disproporționate în
raport cu anvergura fiecărui lot, fără a se
raporta la totalitatea acestora ( 1 lot = 1
contract);
 S-a încurajat subcontractarea și s-au luat
măsuri care să îmbunătățească poziția IMMurilor în cadrul subcontractărilor.
Recomandări și măsuri propuse
 Asocierea IMM-urilor în vederea creșterii
capacității lor financiare și tehnice,
cerute pentru calificare;
 Perfecționarea și specializarea IMM-rilor
care au activitate de comerț pentru a
participa
la
licitațiile
electronice
(catalogul electronic);
 Analizarea
procedurilor
aplicabile
beneficiarilor care nu intră sub incidența OUG
34/2006, în vederea simplificării procesului de
achiziție, în sensul eliminării obligativității
respectării
prevederilor
legale
privind
achizițiile publice, impuse în mod nejustificat
de unele instituții cu atribuții în controlul
fondurilor publice;
 Standardizarea documentațiilor de atribuire (
pentru mediu, transport, energie);
 Asigurarea
unei
transparențe
totale
privind
participarea IMM-urilor la procedurile de achiziții
publice, sens în care s-a propus ca în raportul
procedurii să fie consemnat numărul IMM-urilor
participante și de asemenea mențiunea dacă
ofertantul declarat câștigător, este sau nu IMM.
Acest lucru se intenționază a fi consemnat și în
raportul anual depus de fiecare autoritate contractantă la
ANRMAP, dar și în anunțul de atribuire.
Vă mulțumesc pentru atenție

similar documents