Klik hier voor de presentatie van Lex de Jager.

Report
Actualiteiten Aanbestedingsrecht
De motivering van de
gunningsbeslissing
Door: mr. A.J.F. (Lex) de Jager
Van Till Advocaten Amsterdam
Tel: 020 – 4700177, e-mail: [email protected]
Motiveringsplicht
•
Hoe ver moet een aanbestedende dienst gaan bij de motivering van een
gunningsbeslissing?
•
Wat mag een ondernemer verwachten?
•
Er moet het midden worden gevonden tussen:
 de geheimhoudingsplicht (er mag niet te veel worden openbaar gemaakt
over de winnende inschrijving)
 de informatieplicht (een verliezend inschrijver moet wel kunnen weten
waarom hij niet de winnaar is)
Relevante redenen
•
In de Aanbestedingswet 2012 is het als volgt verwoord (art. 2.130 Aw 2012)
“De mededeling van de gunningsbeslissing aan iedere inschrijver of gegadigde
bevat de relevante redenen voor die beslissing”
•
Maar wat zijn nu de “relevante redenen”?
Relevante redenen
•
Niet volstaan kan worden met een samenvatting; alle redenen moeten
daadwerkelijk worden benoemd
•
Volgens de MvT volstaat bij emvi een geanonimiseerde matrix met daarin de
totaalscores per inschrijver per subcriterium
•
Maar de rechtspraak en literatuur zijn daarover verdeeld: waarschijnlijk is méér
nodig.
•
Inzichtelijk zal moeten worden gemaakt waarom de inschrijver een bepaalde score
heeft gekregen
Aanvullen motivering
•
Wettelijk uitgangspunt is dat een onvolledige motivering de Alcatel-termijn niet
doet ingaan; hier ligt dus heel duidelijk een risico voor de praktijk
•
Als achteraf, bijvoorbeeld in een juridische procedure, wordt vastgesteld dat de
motivering onvolledig was, gaat opnieuw de Alcateltermijn lopen en kunnen alle
partijen dus alsnog een kort geding beginnen
•
Dit geeft wel het belang aan van een zorgvuldige motivering
Aanvullen motivering
•
Uit dat wettelijk uitgangspunt kan echter niet worden afgeleid dat het aanvullen van
de motivering ook is toegestaan
•
Hoge Raad (eind 2012): in beginsel is een latere aanvulling van de relevante
redenen niet mogelijk
Aanvullen motivering
•
Voorbeeld: een inschrijver wordt afgewezen omdat de inschrijving nietbesteksconform is: hij heeft niet aangeboden wat is gevraagd
•
Hij klaagt daar vervolgens over bij de aanbestedende dienst omdat hij vindt dat zijn
aanbieding wel degelijk conform is
•
De aanbestedende dienst komt er vervolgens achter dat de inschrijver ook niet
voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en verklaart de inschrijving ook op die
grond ongeldig
•
Dat mag mocht vroeger wel (zelfs op de zitting tijdens kort geding), maar nu niet
meer, sinds de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak KPN/Tele2
Aanvullen motivering
•
Latere toelichting van de reeds vermelde redenen is echter wel mogelijk
•
Voorbeeld: de aanbestedende dienst verklaart een inschrijving ongeldig omdat
deze niet-besteksconform is
•
De reden daarvoor blijkt niet te kloppen, maar later blijkt wel van een andere
reden waarom de inschrijving niet-besteksconform is
•
Dit mag wél aangezien het wordt beschouwd als een nadere toelichting op het al
in de gunningsbeslissing opgenomen standpunt
Vragen?
Stel deze gerust, nu of op een later moment:
Lex de Jager (Van Till Advocaten, www.vantill.nl)
Telefoon: 020 – 4700177
E-mail: [email protected]

similar documents