400 kV - Svenska kraftnät

Report
Planer för utveckling av
infrastruktur och nät mot Europa
Ediel- och avräkningskonferens 2011
Elisabet Norgren, Nätutveckling, Svenska Kraftnät
[email protected]
Presentation
> Drivkrafter för nätutveckling
> Nätutveckling - tillbakablick, nuläge, framåtblick
> Utmaningar
Svenska Kraftnäts uppdrag
> Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av
el på stamnätet.
> Utöva systemansvaret för el och naturgas
kostnadseffektivt.
> Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk
marknad för el och naturgas.
> Verka för en robust elförsörjning.
Stamnätet
>
Ledningar
>
>
>
Total längd
15 000 km
>
400 kV
10 600 km
>
220 kV
4 400 km
Antal stolpar:
52 000 st
Stationer
>
Totalt i stamnätet
>
>
varav egna
168 st
Snitt 1
41 st
Ställverksutrustning i stationerna
>
Brytare
>
Frånskiljare
1 200 st
>
Jordningskopplare
1 200 st
>
Transformatorer
Snitt 2
600 st
26 st
Snitt 4
>
Reaktorer
46 st
Drivkrafter för nätutveckling
>
>
>
Bibehålla nuvarande driftoch personsäkerhet Reinvesteringar
>
Gemensamma nordiska och
europeiska nätutbyggnader
>
Förändrad nätstruktur,
framförallt i storstäder
>
Ökad kapacitet
Anslutning av ny produktion >
– Vind- och kärnkraft
Ökad drift- och
personsäkerhet
Politiska överväganden –
ökad integrering, förnybar
elproduktion
Svenska Kraftnät – en del av Europa
> 41 TSO:er i
34 länder
Nätutveckling - processen
Svenska Kraftnät
Perspektivplan
Investeringsram
3-års plan
Regeringen
2025
10-årsplan
ENTSO-E
ENTSO-E
TYNDP
RGBS
Nätinvesteringar
Tillbakablick, nuläge, framåtblick…
Svenska Kraftnät – första 10 åren
> 3 500 Mkr i investeringar på 10 år
> 10 nya/ombyggda stationer
> 33 mil nya ledningar (400 kV)
> Avveckling av 15 mil ledningar (220 kV)
10 år senare (2002)… om framtiden
”… Stamnätet är således inne i en ekonomiskt gynnsam
period med rätt begränsat behov av ny- och reinvesteringar.
Denna situation bedöms kunna gälla även under åtskilliga
år framåt i tiden.”
”… Stamnätet är således inne i en ekonomiskt
gynnsam period med rätt begränsat behov av nyoch reinvesteringar. Denna situation bedöms
kunna gälla även under åtskilliga år framåt i tiden.”
10 år senare (2002)… om framtiden
> I skriften ”Stamnätet i ett tioårsperspektiv” står också:
> Låg nivå för reinvesteringar  nu historiskt hög nivå
> Mycket hög driftsäkerhetsnivå  2003 storstörning
> Kärnkraftens avveckling nämns  nu effekthöjning
> Inte ett enda ord om vindkraft…  nu kraftig utbyggnad
19 år senare (idag)…
> Investeringar 2010 – 1 300 Mkr (2009 – 1 500 Mkr)
> 25 anläggningar togs i drift 2010
> 110 pågående projekt
> 20 miljarder SEK
> 50% ökning av antalet anställda senaste 5 åren
Kommande 10-15 år
> Ungefär lika mycket tillkommande som pågående…
> 40 Mrd kr i investeringar, 200 projekt
> >300 mil nya ledningar, eventuellt lika mycket förnyelse
> Ca 100 nya eller ombyggda stationer
Stora projekt 2011-2025

Fennoskan 2 (2011)

SydVästlänken (2013-2017)

NordBalt (2015/2016)

Stockholms Ström (2010-2020)

Ekhyddan–Barkeryd (Oskarshamn-Nässjö) (2016)

Gotland (2016-2020)

3:e AC Finland-Sverige norr (2021)

Ny 400 kV ledning västkusten (2019)

Förstärkningar snitt 1 och snitt 2 (2015-2020)

Ny utlandsförbindelse (2020)

Östra Svealand

Småland
Förnyelse av stationer
Nya stationer (400 kV)
Dessutom…
Pågår (9)

Byte kontrollanläggning

Reaktiv kompensering

Nytt driftövervakningssystem

Nytt driftdatanät (DDN)
Planerade (50)
Stockholms Ström
Vindkraft

Tele/data, DTN, DTFN, WAN/LAN
Förnyelse av ledningar
Nya ledningar (400 kV)

> 3000 km nya ledningar
Dessutom…
Omfattande reinvesteringar

Topplinebyten/Opto (~5/år)

Stolpbyten m m (~5/år)
”Småland”
Drivkrafter
• Politiska beslut
• Effekthöjning Oskarshamn
• Vindkraft
• Vindkraft Gotland
• Förbindelse Norden-Baltikum
• Driftsäkerhet, ökad kapacitet
• Studier pågår
• Investeringar pågår till minst 2020
Målbild 400 kV
Östra Svealand
Drivkrafter
• Effekthöjning Forsmark
• Vindkraft
• Driftsäkerhet, ökad kapacitet
Studier pågår
Investeringar pågår till minst 2025
Målbild 400 kV
Stockholms Ström
Stamnätet
2010
Hamra
400 kV kraftledning
400 kV kabel
220 kV kraftledning
220 kV kabel
Hagby
Danderyd
Lidingö
Beckomberga
Järva
Värtan
Värmdö
Skanstull
Bredäng
Nacka
Högdalen
Kolbotten
Ekudden
Stockholms Ström
Stamnätet
2020
Hamra
400 kV kraftledning
400 kV kabel
220 kV kraftledning
220 kV kabel
Hagby
Danderyd
Lidingö
Beckomberga
Järva
Värtan
Värmdö
Skanstull
Bredäng
Nacka
Högdalen
Kolbotten
Ekudden
SydVästlänken 712 km
Grön linje:
•Växelströmsteknik
•400kV AC
•Hallsberg – Nässjö
•Luftledning 177 km
Lila linjer:
•Likströmsteknik VSC HVDC
•Nässjö – Hörby
•Nässjö - Norge
•Markkabel och luftledning 535 km
Drifttagning december 2011
NordBalt
• 450 km kabel
• Nybro
• Klaipeda
Nord
Balt
Ökad kapacitet i
Sverige och Norge
Behov av förstärkningsåtgärder
• nord-sydlig riktning
• mellan länderna
sve + nor snitt 1
sve + nor snitt 2
Investeringar i Östersjöområdet 5-års plan
(källa: ENTSO-E)
> Fenno-Skan 2
> SydVästlänken (norra och södra delen)
> NordBalt
> Ishøj/Bjæverskov - Bentwisch (Kriegers Flak)
> EstLink2
> Ørskog – Fardal/Sogndal
> Ofoten – Balsfjord
> Skagerrak 4
> Grobina – Imanta (Kurzeme Ring step 1)
> Ełk – Alytus (LT – PL)
> Nedre Røssåga - Namsos – Storheia - Orkdal, Namsos - Klæbu – Aura/Viklandet
> Kristiansand – Rød, Rød - Sylling
> Yllikkälä – Huutokoski
> Seinäjoki Ulvila, Ventusneva - Tuovila Kristinestad Pyhänselkä
> Kassø –Tjele
> Fraugde – Herslev
> seriekompensering snitt 1 (SE) + shuntkompensering snitt 2 (SE)
> Forsmark - Råsten
> Klaipeda – Telsiai
> Panevezys – Musa
> Kruonis – Alytus
> RigaCHP1 – Imanta
> Tartu – Sindi
> Ełk – Oltarzew
> Miłosna - Siekierki
Investeringar i Östersjöområdet 10-års plan
(källa: ENTSO-E)
> HVDC Gotland
> Sydvästlänken (västra delen)
> NordLink (NO – DE)
> NorNed 2
> HVDC link NO - UK
> COBRA (DK – NL)
> Norge-Sverige förstärkning nord-syd
> Latvian - Estonian third interconnection
> Grobina – Imanta (Kurzeme Ring step 2)
> Liksna - Visaginas – Kruonis
> Balsfjord – Hammerfest, Skaidi – Varangerbotn
> Seinäjoki Ulvila, Ventusneva - Tuovila Kristinestad
Pyhänselkä
> Ekhyddan - Barkeryd
> Hikiä – Forssa
> Harku – Sindi
> Kassö (DK) & Audorf-Hamburg (DE)
> Idomlund - Tjele – Trige, Ferslev – Vester Hassing, Endrup - Revsing –
Landerupgård
> Lindbacka – Västerås, Forsmark – Stackbo, Råsten – Hamra
> Fardal – Aurland
> Aura/Viklandet – Fåberg, Storheia – Orkdal / Trollheim
> Płock - Olsztyn Mątki
> Ostrołęka - Stanisławów
Vindkraftutbyggnad – en del av
utmaningen
> När?
> Var?
> Hur mycket?
27
Vindkraftutbyggnad
> EU mål för förnyelsebar energi
> Regeringens planeringsmål
> Gröna certifikat för förnyelsebar energiproduktion
 Önskemål om anslutning och utbyggnad av Stamnätet
28
20 %
Vindkraftutbyggnad
i Sverige
>
>
Planeringsmål:
30 TWh / 12 000 MW
25 %
Snitt 1
Planerade / förfrågningar
vindkraftprojekt: 45 000 MW !
Snitt 2
>
Installerad effekt idag:
Vattenkraft 16 000 MW
Kärnkraft
9 000 MW
Vindkraft
2 000 MW
25 %
30 %
Snitt 4
Utmaningar
> Hinna med alla projekt – från ax till limpa
> Hinna rekrytera, lära upp
> Konsulter, entreprenörer, tillverkare
> Planera rätt – stora osäkerheter, Europeisk påverkan
> Ökad andel stora projekt – komplexa
> Koordinering mellan projekt – påverkan på varandra,
tidplaner
> Avbrottsplanering
> Tillståndsprocessen – komma fram
Investeringsvolym totalt år 2009 - 2016 i Mkr
Mkr
5 500
Budget
5 000
4 500
4 000
3 500
Treårsplan
?
?
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1992 - 2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
År
Tack för uppmärksamheten,
frågor?
Elisabet Norgren, Nätutveckling, Svenska Kraftnät
[email protected]

similar documents