Startersformaliteiten WETTELIJKE

Report
Een eigen horecazaak
Hoe begin je er aan?
Filip Nicasi – Horeca Expo 2014
INHOUDSTAFEL
• HORECA VLAANDEREN / UNIZO / HORECA PARTNERS
• WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
– STARTERSFORMALITEITEN
– ALGEMEEN
– SPECIFIEK LOGIES – RESTO – CAFE
• EN LOS VAN DE WETGEVING
–
–
–
–
–
FORMULES OM TE STARTEN
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF
DO’S & DON’TS
HORECA NU
• CONCLUSIE
WE STELLEN ONS EVEN VOOR …
HORECA VLAANDEREN
 Belangenvereniging
 Opleiding & Vorming
 Lobbywerk
 Ondersteuning
UNIZO
 Unie van Zelfstandige Ondernemers
 Behartigen belangen van ondernemers
 Informatie- en adviesverlening
 Netwerkfunctie
HORECA PARTNERS
SINDS 1993
→ Start met selectie & rekrutering
→ Nu volledig dienstenplatform
ONZE 3 PIJLERS:
Human Resources
Overname- en startersbegeleiding
Studie- en adviesbureau
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
 STARTERSFORMALITEITEN
Startersformaliteiten
VOOR DE OPENING
→ openen zichtrekening
→ inschrijven KruispuntBank van Ondernemingen (KBO)
o Via ondernemingsloket
o Hoofdberoep ↔ bijberoep
o Basiskennis bedrijfsbeheer
6 MAANDEN TOT 1 DAG VOOR OPENING
→ aansluiten sociaal verzekeringsfonds
→ aansluiten / statuut wijzigen bij ziekenfonds
VENNOOTSCHAP OPRICHTEN
→ niet verplicht
→ verschillende vormen mogelijk
→ info bij boekhouder of notaris
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
 STARTERSFORMALITEITEN
 ALGEMENE VERPLICHTINGEN HORECA
MOET DAT NU ECHT?
Overzicht verplichtingen












Brandveiligheid
Verzekering
Prijsaanduiding
Auteursrechten & nevenrechten
Roken in de horeca
Alcohol & sterke dranken
Btw-tarieven, ontvangstbewijzen, kassa
Voedselveiligheid
Milieuvergunning
Geluidsnormen muziek
Legionella
Drinkwater
Toegankelijkheid
Afval
Waterafvoer
Bescherming domeinnaam website
Openingsuren en –dagen
Toiletten
Gemeentelijke reglementen
Verplichtingen bij in dienst nemen
personeel
 PC Hotelbedrijf (302)
 Arbeidsovereenkomst &
tewerkstellingsmaatregelen








Brandveiligheid
ATTEST BETREFFENDE BRANDVEILIGHEID BEKOMEN VIA:
 Aangetekende brief / fax / elektronisch
 Bij gemeente / erkende keuringsinstantie
 Brandweerdienst maakt verslag op
 Beslissing binnen 3 maanden na ontvangst aanvraag
 Attest geldig voor 7 jaar
Verzekering
RISICOAANSPRAKELIJKHEID TOEGANKELIJKE INRICHTING
 Objectieve aansprakelijkheid exploitant
 Bijzondere verzekeringspolis: “de verplichte verzekering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de uitbater bij brand en ontploffing”
 Alle horeca > 50 m²
Prijsaanduiding
LOGIES
 In elke kamer
o
o
o
o
Nummer kamer
Prijs pers./dag incl. BTW, belastingen, bediening
Vermelding bad / douche / toilet / warm & koud stromend water
Eventuele bijkomende toeslag voor ontbijt
 Aan receptie en buiten → overzichtstabel
o NL, FR, ENG, DU
o Prijzen bijkomende diensten
o Uur check-out zonder toeslag
EETGELEGENHEID - CAFÉ


Prijzen van menu, gerechten, dranken aan hoofdingang
Zowel van buitenaf als binnenin voor klanten goed leesbaar
Auteurs- & nevenrechten
VOOR HORECAZAKEN MET MUZIEK / FOTOKOPIEERTOESTEL
 Muziek
o SABAM (auteursrecht, kost o.b.v. uitbating, opp., aantal plaatsen, aard muziek, …)
o HONEBEL (nevenrecht = billijke vergoeding, vooraf opgenomen muziek,
kost o.b.v. verschillende factoren) Vb. dans = hoger tarief
 Fotokopieertoestel
o Kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken → aangeven bij REPROBEL
Roken in de horeca
VERBODEN TE ROKEN BINNEN ALLE HORECAZAKEN (1/07/2011)
 Rookverbod duidelijk aangeven
 Afgesloten rookkamer wel toegelaten (max. 1/4de van tot opp.)
o Rookafzuig- of luchtverversingssysteem
 Roken op terras kan indien 1 volledige wand / plafond open is.
LET OP: INBREUKEN LEVEREN ZWARE SANCTIES OP!
Alcohol & sterke dranken
VERGUNNING STERKE DRANKEN
 Aanvragen bij gemeente
 Alcoholische dranken ongeacht alcoholpercentage
o Schenken
o Gebruiken bij bereidingen maaltijden
 Voor opening / opdienen van sterke dranken
 Gratis
ccc
BTW – ontvangstbewijs – kassa
ALGEMENE BTW REGELS
 Meeneem = 6%
o Uitzondering alcohol, kaviaar & C°
 Ter plaatse
 Drank, voorverpakt eten = 21%
 Maaltijd = 12%
 Ontbijt = 6%
LOGIES / HOTEL
 6% normaal tarief voor alle diensten
 12% indien enkel ontbijt
 21% dranken
De geregistreerde kassa
OFFICIËLE HORECA
 Vanaf 1 januari 2015 verplicht
 Registreert alle transacties binnen een horecazaak
 Tickets geregistreerde kassa gelden als btw-ontvangstbewijzen
 Alle info op: www.horecablackbox.be
Voedselveiligheid – HACCP
HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
 Aangifte FAVV
 Jaarlijkse heffing
 Registratie en toelating zichtbaar uithangen in horecazaak
AUTOCONTROLE
 Eigen systeem om voedselveiligheid zelf te controleren
 Wettelijk verplicht
 Verantwoordelijke moet officiële HACCP-opleiding hebben gevolgd
 Indien gekeurd → Smiley
Voedselveiligheid - HACCP
OPLEIDING
 Hygiëne opleiding / instructies verplicht voor iedereen die met
levensmiddelen omgaat
 Kan bv. door chefkok aan keukenmedewerkers gegeven worden
MEDISCH ATTEST
 Verplicht voor iedereen die met
onverpakte voeding in aanraking komt
 3 jaar geldig
Milieuvergunning
HINDERLIJKE INRICHTINGEN INGEDEELD IN 3 KLASSEN:
 Klasse 3
o Minst hinderlijke bedrijven
o Enkel melding bij gemeentebestuur verplicht
 Klasse 2
o Minder hinderlijke bedrijven
o Milieuvergunning aanvragen bij college van burgemeester en schepenen
 Klasse 1
o Meest hinderlijke bedrijven
o Milieuvergunning aanvragen bij deputatie van provincie
Meeste horecazaken klasse 3 of 2,
vergunningsplicht ook afhankelijk van toestellen en geluidsniveau
Geluidsnormen muziek
3 CATEGORIEËN NAARGELANG GELUIDSNIVEAU IN HORECAZAAK
 Uitbater kiest categorie zelf
 Reglementering geldt voor elke horecazaak
Categorie 1
– Achtergrondmuziek
– Geen verplichtingen aan gebonden
Categorie 2
– Fuiven
– Verplichting tot meten
– Tijdelijke toelating / melding klasse 3
Categorie 3
– Liveoptredens, festivals, …
– Verplichting tot meten en registreren van meetresultaten
Legionella
VEROORZAAKT DOOR INADEMEN BACTERIE ACTIEF IN WATER
 Verplichtingen voor publiek toegankelijke plaatsen (o.a. hotels)
 Hoog- en matigrisico inrichtingen – verplichtingen
 Opstellen beheersplan
 Bijhouden register van genomen maatregelen
 Staalname
 Conformiteitsattest
Uitzondering matigrisico inrichting met minder dan 40 pers/dag die
blootgesteld worden = vrijstelling
Drinkwater
VERPLICHTE KEURING BINNEN INSTALLATIE WATERVOORZIENING
 Voor wie?
 Alle nieuwbouw
 Grote verbouwingswerken van sanitaire watervoorzieningsinstallaties
 Door wie?
 Drinkwatermaatschappij
Drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk voor kwaliteit van het drinkwater
Toegankelijkheid
PUBLIEK TOEGANKELIJKE GEBOUWEN
 Moeten aandacht hebben voor de toegankelijkheid
 Wie?
o Nieuwbouw / verbouwingen
o Hotels, restaurants, cafés, …
Toegankelijkheidslabel hotels
Afval
CONTRACT MET AFVALOPHALER VERPLICHT
 Let voor het tekenen van het contract op:
o Duur contract
o Opzegmogelijkheid
o Schadevergoeding bij vroegtijdig verbreken contract
o Afgesproken prijzen
o Mate waarin sorteerregels gerespecteerd worden
Waterafvoer
 Afvalwater scheiden van regenwater
 Gemeente / rioolbeheerder
 Afvalwater lozen:
o Aanwezige riolering → daarop aansluiten
o Nog geen riolering → septische put
o Nooit riolering → individuele zuiveringsinstallatie
 Restaurants best vetvanger installeren
Domeinnaam website
ADRES WAARAAN WEBSITE HORECAZAAK GELINKT IS
 Nakijken op www.dns.be voor .be adressen
 Nakijken op www.nsi.com voor .com adressen
 Gekozen?
 Registratie
 Bescherming
 Kosten?
 Registratiekost / jaar
 Ontwerp website
 Onderhoud website / jaar
 Al deze kosten fiscaal aangeven als beroepskosten
Openingsuren & openingsdagen
 Horecazaken niet onderhevig aan wetgeving openingsuren en –
dagen handelszaken
 Gemeenten kunnen wel muziekstopuur opleggen
Toiletten
CLIËNTEEL
 Verplicht
 Wet legt geen min. op, noch scheiding man/vrouw
 Gemeente kan min. aantal toiletten per zitplaatsen verplichten
→ nagaan bij gemeente!
 FAVV – Provinciale Controle Eenheden
PERSONEEL
 Fysiek gescheiden van de keuken (gang / sas)
 Mannen / vrouwen
 Bericht “Handen wassen” + rookverbod
Gemeentelijke reglementen
MEESTE GEMEENTEN HEBBEN SPECIFIEK REGLEMENT VOOR HORECA
 Ophalen bedrijfsafval
 Uithangborden – reclame
 Terras
 Muziekstopuur
…
TIP: NEEM ZEKER CONTACT OP MET JE GEMEENTE!
Personeel in dienst nemen
 Verplichte aansluitingen
o R.S.Z. (sociale zekerheid)
o R.K.W. (kinderbijslag WN)
o R.J.V. (jaarlijkse vakantie)
o Ontvangkantoor van de belastingen
o Verzekering arbeidsongevallen
o Externe dienst voor Preventie en Bescherming
 Administratieve verplichtingen
o DIMONA aangifte
o Loonafrekening
o Arbeidsreglement
o Arbeidsovereenkomst
o Kinderbijslagfonds
o DmfA
o Fiscale documenten
o Arbeidsongevallen, ziekenfonds
ccc
Paritair comite hotelbedrijf
PARITAIR COMITÉ HOTELBEDRIJF = PC 302
 WG – WN organisaties
 Arbeiders en bedienden
 Gesloten AO naleven:
o Minimumloon
o Functieclassificatie
o Eindejaarspremie
 Hele horecasector
 Fonds voor Bestaanszekerheid → “Waarborg en Sociaal Fonds voor het
hotel, restaurant, café en aanverwante bedrijven”
 Horeca Vorming Vlaanderen
Arbeidsovereenkomst &
tewerkstellingsmaatregelen
VERSCHILLENDE SOORTEN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
 Voltijdse AO onbepaalde duur
 AO bepaalde duur
 Deeltijdse AO
 AO voor studenten
 AO gelegenheidswerknemers
TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN
 Kortingen overheid (tot €1.500/kwartaal voor eerste medewerker)
 Tegemoetkoming kosten sociaal secretariaat
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
 STARTERSFORMALITEITEN
 ALGEMENE VERPLICHTINGEN HORECA
 SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN PER DEELSECTOR
Logiessector
LOGIES DECREET EN UITVOERINGSBESLUITEN
 Definities logiestypes (hotel, gastenkamer, vakantiewoning, …)
 Vergunning of aanmelding
o Vergunning: hotels, gastenkamers, openluchtrecreatie terreinen, vakantielogies
o Aanmelding: vakantiewoning
 Herkenningsschild
o Elk vergund logiesverstrekkend bedrijf
 Classificatie
o Automatisch na vergunning
o Minimum eisen van comfort
o Facultatieve comfortnormen → punten → hogere classificatie
Logiessector
LOGIESDECREET EN UITVOERINGSBESLUITEN
 Informatie voor de toerist
o Naam en contactgegevens beroepsvereniging
o Inrichtingsplan hotel bij hoofdingang + ieder verdiep
o Brandinstructies in elke kamer, …
o www.vlaanderen.be → toeristisch logiesdecreet
 Politiefiche = registratie iedere reiziger
o Ondernemingsnummer logies
o Uniek en doorlopend volgnummer
o Datum aankomst
o Identificatiegegevens reiziger
o Naam en voornaam minderjarigen
o Vertrekdatum binnen 24u na vertrek
Restaurants – brasseries
BEROEPSKENNIS RESTAURATEUR / TRAITEUR-BANKETAANNEMER
 Basiskennis bedrijfsbeheer
o Natuurlijke persoon
 Sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen = vestigingsattest
o Natuurlijke persoon
o Diploma / praktijkervaring
Cafés
 Beteugeling van de dronkenschap
o < 16 : verboden dronken makende dranken te schenken
o Alcoholische dranken blijven verkopen aan dronken klanten = strafbaar
o Besluitwet op beteugeling van dronkenschap verplicht uithangen
 Toegang voor minderjarigen
o < 16 : niet toegelaten tot danszalen en drankgelegenheden
o Verboden toegang voor minderjarigen uithangen
Cafés
 Brouwerijcontract
o Drankafnameverplichting + mogelijke verplichtingen
 Afname meerdere dranken
 Verbod concurrerende producten
 Verplichte verkoop minimale hoeveelheid
o In ruil economische voordelen
o Strafbepalingen
Tip: ga goed na of het brouwerijcontract je voldoende ruimte geeft om rendabel te zijn!
 Kansspelen = geldprijs winnen
o Vergunning Kansspelcommissie → 5 jaar
o 2 kansspelen / zaak → Bingo en One-ball
o Minimum- en maximumbedrag
EN LOS VAN DE WETGEVING …
LOS VAN DE WETGEVING
 FORMULES OM TE STARTEN
Formules om te starten
Overname
Opstart eigen concept
Overname op termijn
Verantwoordelijke
manager / uitbater
Gedeelde
eigenaarschap
Uitbatingsovereenkomst
LOS VAN DE WETGEVING
 FORMULES OM TE STARTEN
 FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Financieringsmogelijkheden
Risicokapitaal
Eigen middelen
Participatiefonds
Banken
Leveranciers
Familie / vrienden
LOS VAN DE WETGEVING
 FORMULES OM TE STARTEN
 FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
 NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF
Wie wil ik als doelpubliek?
→ Wat willen zij?
→ Hoe groot is deze doelgroep?
→ Hoe kunnen zij ons bereiken?
→ Hoeveel spenderen zij?
→ Hoe vaak spenderen zij?
→ Wanneer spenderen zij?
TIP: HOE MEER JE WEET VAN JE PUBLIEK, HOE MEER JE KAN VERDIENEN!
Wat voor type zaak wil ik?
 Concept
 Sfeer / uitstraling
 Aanbod producten en diensten
 Openingsuren: wanneer en hoeveel?
 Grootte: winter ↔ zomer
 Hoe zie ik dat op termijn?
KLOPT HET TYPE ZAAK MET HET PUBLIEK DAT IK WIL?
LOS VAN DE WETGEVING
 FORMULES OM TE STARTEN
 FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
 NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF

DO’S & DON’TS
Wees consequent
Communicatie
Budgetter alle kosten
 Notaris, garanties en borgen
 Openingskosten en drukwerk
 Advies en boekhouding
 Website ontwerp en hosting
 Voorraad kosten en kaskrediet
 Vaste ↔ variabele kosten !
BESPAAR WAAR HET KAN & GEEF UIT WAAR HET MOET,
PROFESSIONALISME BETAALT ZICH TERUG!
Volg alles goed op
 Bekijk dagelijks je personeelskost
 Bekijk wekelijks je aankoopkost
 Bekijk maandelijks je resultaten
HOU REKENING MET NOG TE BETALEN BTW !!!
AFREKENING SOCIALE KAS NA OPSTART
 Uw boekhouder ≠ uw manager!
 Geld in kas ≠ winst of loon!
 Goede chef ≠ goede ondernemer!
Tips
Ken uzelf
Bezuinig
niet op
opleidingen
Verkoop ipv
produceer
Complementaire
mensen
Kopieer
succes waar
mogelijk
Hou contracten
in het oog
LOS VAN DE WETGEVING




FORMULES OM TE STARTEN
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF
DO’S & DON’TS
 HORECA NU
Horeca nu
Apps – online – digitaal
Sociale media – ervaringen delen
Streekproducten – ecologisch – gezond
EN DAN NU DE CONCLUSIE …
Wat we moeten onthouden
Volg nauwlettend de
startersbrochure
Nog voor de start neem
je cruciale beslissingen
Een goede horeca
onderneming combineert
vakmanschap met beheer
van gezond verstand
Alleskunners zijn de
grote uitzonderingen –
weet waar je goed in
bent en waar niet
VRAGEN
SUCCES !
HORECA VLAANDEREN
Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel
Tel. 02/213.40.10
[email protected]
www.fedhorecavlaanderen.be
HORECA PARTNERS
Desguinlei 184
2018 Antwerpen
Tel. 03/260.60.90
[email protected]
www.horecapartners.be
UNIZO
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 0800/20.750
[email protected]
www.unizo.be

similar documents