Asociatia de parinti

Report
ASOCIATIA
DE PĂRINTI
DE CE ESTE NECESARĂ?
Asigură apropierea părinților de școală.
 Asigură un volum mai mare de resurse,
atat financiare cat si umane care să fie
utilizate in beneficiul copiilor.
 Face ca sprijinul acordat de către părinți școlii să se
realizeze pe baza unui plan de lucru concret,
structurat chiar de părinți.
 Asigură o transparență totală a fondurilor
strânse și a cheltuielilor efectuate din banii
părinților.
 Existența personalității juridice creează premisa
implementării de proiecte de finanțare in beneficiul
școlii si al comunității.

DE CE ESTE MAI BUNĂ O ASOCIAȚIE
DECÂT COMITETUL DE PĂRINȚI?
ASOCIAȚIA:
COMITETUL DE PĂRINȚI
 Are personalitate juridică.

Nu are personalitate juridică.
 Se implică activ in activități.

 Reprezintă sprijin atat pentru
copii cat si pentru școală în
general.
Este consultat cu privire la activități,
dar nu le poate proiecta/ iniția.

Reprezintă sprijin doar la nivel de
clasă de elevi.
Membrii plătesc o cotizație anuală
la care se angajează prin aderare.
Această sumă va fi cheltuită in
beneficiul copiilor potrivit deciziei
asociației, cu o totală
transparență a cheltuielilor.

Comitetul de părinți poate propune
in adunarea generală plata unei sume
de către părinți pentru acoperirea
unor cheltuieli, dar nu este
obligatorie și nici nu poate decide
modul de utilizare al banilor.
Pot fi strânse fonduri
suplimentare din alte surse
(spre ex. cei 2% din impozit).

Nu pot fi strânse fonduri
suplimentare din alte surse.
DE CE SA FIU MEMBRU?
Părinte – MEMBRU
al Asociației de părinți:

Plătesc cotizație pe bază de chitanță, drumul
banilor poate fi legal si transparent verificat.
Cotizația plătită asociației poate să acopere
cheltuielile activităților extracurriculare si
evenimentelor pentru copii organizate de
școală sau cheltuieli necesare reabilitării/
îmbunătățirii bazei materiale a școlii.

Asociația reprezintă interesele părinților și
ale elevilor in raport cu școala.

Pot influența (contribui la) elaborarea
planului de programe, proiecte ale școlii.
Părinte - care
NU e MEMBRU al Aociației de părinți:
Plătesc fondul școlii/ clasei, dar nu se va
putea verifica întotdeauna modul lor de
utilizare, sau nu voi fi informat.
Plătesc cheltuielile pentru diverse
activități/evenimente, fără a primi document
justificativ legat de cheltuielile efectuate.
Părintele va trebui să găsească singur căile de
comunicare cu profesorii, cu direcțiunea și să se
informeze singur cu privire la modul de
soluționare al unor probleme.
 Părintele care are o idee benefică pentru
copii o va impărtăsi dirigintelui, de aici mai
departe doar dirigintele poate promova
inițiativa, părintele nu
comunică cu părinții altor clase decat rar si
pentru un timp foarte limitat.
DE CE SA FIU MEMBRU?
Părinte – MEMBRU
al Asociației de părinți:
Părinte - care
NU e MEMBRU al Aociației de părinți:

Părinții au acces la mai multe servicii
decat acelea furnizate de minister
pentru că există un fond, pot atrage
venituri suplimentare, finantari,
sponsorizari și se pot implica activ în
proiectarea si derularea activitatior.
Din cauza lipsei unei structuri juridice,
care să permită accesarea de fonduri,
părinții primesc doar serviciile oferite de
minister/ inspectorat/ școală.

Familiile care au posibilități
financiare reduse sunt scutite de
cotizație si sunt sprijinite.
Sprjinul oferit de minister este extrem
de redus și nu poate acoperi nevoile
familiilor cu posibilități financiare reduse

Asociația creează cadrul de sprijin,
comunicare intre părinți si de
soluționare a problemelor care ii
preocupă. Părintele găseste sprijin in
ceilalți părinți pentru solutionarea
oricaror probleme
Comunicarea se limitează cel mai des la
discuții cu dirigintele clasei sau directorul
și nu are, de cele mai multe ori, rezultate
concludente.
Interesele părintelui sunt mai slab
reprezentate in raport cu statul,
comunitatea, școala.
CINE SUNT MEMBRII
ASOCIATIEI DE PARINTI?

Asociația poate fi inființată de cel puțin 3 asociați, persoane
fizice sau juridice.
Ingredientul esențial in inființarea unei asociații
este inițiativa si dorința de implicare in mod activ
in activitățile școlii in beneficiul copiilor.
ARĂTAȚI CĂ VĂ PASĂ
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU EI
ȘI ȘCOALA ÎN CARE ÎNVAȚĂ!

Membri asociatiei sunt parintii elevilor inscrisi in
scoala, ai fostilor elevi, sau orice persoana
interesata sa sprijne elevii si scoala, prin simpla
semnare a unei cereri de adeziune.
CUM SE INFIINTEAZA ASOCIATIA DE PARINTI?
1. Rezervare denumire: dovada disponibilității denumirii se obține de la Ministerul Justiției in baza unei cereri
2. Stabilirea sediului: proprietarul imobilului stabilit ca sediu autentifică la notariat o declarație prin care pune la
dispoziție spațiul respectiv ca sediu al asociației.
3. Intocmirea actelor constitutive (Statut, Act constitutiv): ambele se incheie in formă autentficată de un notar
4. Constituirea patrimoniului: deschiderea unui depozit bancar, avand un cuantum egal cu un salariu minim brut
pe economie (850 lei depuși la CEC sau la Bancă).
5. Punerea la dispoziție a Cazierului fiscal al fondatorilor (în număr de minim 3) eliberat de Ministerul Finanțelor
prin Administrația Finanțelor Publice.
6. Dobandirea personalității juridice: depunerea dosarului la Judecătorie care va acorda personalitatea juridică.
Dosarul conține următoarele acte:
- cererea
- dovada disponibilității denumirii;
- 6 exemplare de pe Actul constitutiv si Statut;
- actele doveditoare ale sediului si patrimoniului inițial;
- cazierul fiscal al asociaților;
- un timbru judiciar de 1 leu;
- chitanța doveditoare a achitării taxei de timbru judiciar (100 lei)
7. Legalizarea incheierii civile; inscrierea in Registrul asociațiilor si fundațiilor in cadrul Judecătoriei.
8. Obținerea Certificatului de inregistrare fiscală de la Administrația Finanțelor Publice.
9. Realizarea sampilei si a imprimatelor cu regim special.
10. Deschiderea contului bancar.

similar documents