Powerpoint kerstfeest van de zondagsschool - CGK

Report
Kerstfeest van de zondagsschool
“Laat de kinderen tot Mij komen”
Jezus Is de Morgenster
Jezus is de Morgenster
Jezus is de Morgenster
Jezus is de Morgenster
Hij is de blinkende Morgenster
Zie Hem, zie Hem, stralen, stralen
Zie Hem, zie Hem, stralen
Maak mij als een morgenster
Maak mij als een morgenster
Maak mij als een morgenster
Maak mij een blinkende morgenster
Ik wil, ik wil, stralen, stralen
Ik wil, ik wil, stralen
Jezus is de Morgenster
Jezus is de Morgenster
Jezus is de Morgenster
Hij is de blinkende Morgenster
Ik vind het fijn om u allen welkom te heten.
Vaders, moeders, opa’s, oma’s, kinderen en alle
anderen niet te vergeten.
Wij willen samen vieren
dat God van mensen houdt.
En dat Hij, in ons midden,
Zijn rijk van liefde bouwt.
Omdat wij kinderen van de Vader zijn,
is samen kerst vieren zo fijn.
Als je veel van iemand houdt
Geef je’t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf hij’t mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Als je veel van iemand houdt
geef je’t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En de wijzen brachten goud,
mirre, wierook voor het kind
Als eerbetoon
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Als je veel van iemand houdt
Geef je’t mooiste wat je hebt
Da’s heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden die Koning.
De hemelse eng’len riepen eens de herders
Weg van hun kudde naar’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die Koning.
Het licht van de Vader, licht van den beginne,
Zien wij omsluierd, verhuld in’t vlees:
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die Koning.
O Kind ons geboren, liggend in de kribbe,
Neem onze liefde in genade aan.
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden die Koning.
Jezus is het Licht der wereld
Refrein:
Jezus is het Licht der wereld.
Jezus, Hij Gods eigen Zoon.
Jezus is het Licht der wereld.
Hij verliet Zijn hoge troon.
Jezus is het Licht der wereld.
Hij, geboren in een stal.
Jezus is het Licht der wereld.
Ja, Zijn licht schijnt overal
Refrein:
Jezus is het Licht der wereld.
Jezus, Hij Gods eigen Zoon.
Jezus is het Licht der wereld.
Hij verliet Zijn hoge troon.
Jezus is het Licht der wereld.
Wijzen knielden voor Hem neer.
Jezus is het Licht der wereld.
Eng’len zingen Hem ter eer.
Refrein:
Jezus is het Licht der wereld.
Jezus, Hij Gods eigen Zoon.
Jezus is het Licht der wereld.
Hij verliet Zijn hoge troon.
Jezus is het Licht der wereld.
En Zijn licht schijnt ook voor mij.
Jezus is het Licht der wereld.
En dat Licht gaat nooit voorbij.
Refrein:
Jezus is het Licht der wereld.
Jezus, Hij Gods eigen Zoon.
Jezus is het Licht der wereld.
Hij verliet Zijn hoge troon.
Hoeveel mijlen nog te reizen.
Welke wegen nog te gaan.
Welke ster zal ons wijzen.
Naar de stad waar geen grenzen bestaan.
‘t is de droom van alle eeuwen.
De aarde nieuw, de mensen vrij.
Maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.
Refrein:
Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede.
Waarop de schepping wacht.
‘k zie uw rijk in al die dromen.
‘k zie uw licht in elke traan.
En ik bid Uw rijk kome.
Dat op aarde Uw wil wordt gedaan.
Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede.
Waarop de schepping wacht.
Dona nobis pacem.
Dona dona nobis pacem.
Elke vezel van ons leven.
Ieder ding en elke daad.
Leer ons alles te geven.
Tot er nergens meer onrecht bestaat.
Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede.
Waarop de schepping wacht.
Dona nobis pacem.
Dona dona nobis pacem.
Declamatie 1
Groep 1, 2 en 3.
Rico
Een blij verhaal, een blij verhaal.
Roan
Vertellen wij aan allemaal.
Wietse
Laat iedereen het horen.
Matthijs de Vries
Dat Jezus is geboren.
Sem
Hij kwam van zo hoog.
Hij kwam van zo ver.
Marcel
Jezus onze Morgenster.
Anne-Marije
Herders waren in het veld
en hielden daar de wacht
Maurice
Toen opeens een licht verscheen
met Goddelijke pracht.
Charlene
Matthijs Postma
Joanne
Anne-Lynn
Jelmer
wereld kwam.
Baudi
Hij kwam naar de aarde, ook voor jou en mij.
En maakte ons allemaal van de zonde vrij.
Tjitske
Jesse
onze Vader weer vrij.
Marieke
Jezus wijst ons de weg naar het Hemelhuis.
Daar brengt Hij al zijn kinderen thuis
Lisanne
Froukje
Jilke
Laten wij daarom schijnen in de nacht, en
vertellen over het Licht waar iedereen al zolang
op wacht.
Kinderen zingen: U kwam van zo
hoog
U kwam van zo hoog en U daalde zo diep, Jezus.
Toen U als een Kind in een kribbetje sliep, Jezus.
En nu heeft U voor altijd
De naam boven alle namen
En nu heeft U voor altijd
De naam boven alle naam
U was als een Koning, U werd als een Knecht,
Jezus.
Want U heeft Uw leven voor ons afgelegd, Jezus.
En nu heeft U voor altijd.
De naam boven alle namen.
En nu heeft U voor altijd.
De naam boven alle naam.
Lied gemeente: Midden in de
winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons’t heil ter wereld bracht,
Antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied.
Herders waarom zingt gij niet?
Laat uw citers slaan, blaast de fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
Pauze:
Lied kinderen: Gloria
Sanctus, Sanctus
Sanctus Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra
Gloria tua
Hosanna in excelsis
Eeuwenlang geleden
In een donker dal
Zochten herders naar een Kindje
In een arme stal
Nog maar pas geboren
Al zo lang verwacht
En er zongen engelenkoren
Door de nacht
Refrein:
Ze zongen gloria, gloria
Voor het Kindje klein en teer
Ze zongen gloria, gloria
Voor de allerhoogste Heer
Eeuwenlang geleden
Was ik er niet bij
Maar het wonder is gebleven
Ook voor jou en mij
Want datzelfde Kindje
Uit die arme stal
Eren wij als Koning
Van’t heelal
Wij zingen gloria, gloria
Voor het Kindje klein en teer
Gloria, gloria
Voor de allerhoogste Heer
Vrije vertelling:
Door Krijntje.
Lied kinderen groep 1 en 2:
Zo lang gewacht
Zo lang gewacht, nu is het zover
In de donkere nacht flonkert een ster
En ik hoor de blijde engelenkoren
Nu is de Redder geboren
Zo lang gewacht, nu is het zover
In de winterse nacht glinstert een ster
En ik zie een nieuwe morgen gloren
Nu is de Redder geboren
Zo lang gewacht, nu is het zover
In de stille nacht blinkt er een ster
Nu blinkt het van de klokkentoren
Nu is de Redder geboren
Declamatie 2
Door een aantal kinderen van groep 3.
Bahati
Kristian
Sander
U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de
blijdschap groot gemaakt?
Sabine
schouder.
Hidde
Feye
Om het te grondvesten en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in
eeuwigheid.
Allen
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede
op aarde, in mensen een welbehagen.
Lied kinderen en leiding:
Vrolijk kerstfeest iedereen.
Wonderbare Raadsman (2x)
Sterke God (2x)
Eeuwige Vader (2x)
Vrede Vorst (2x)
Een Kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld (2x)
Hij heeft gebracht (2x)
Vrijheid voor de volken (2x)
Licht in de nacht (2x)
Een Kind is ons geboren
Een zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen (3x)
Collecte:
Lied gemeente: Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Werd geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
Ook voor mij hebt G’Uw rijkdom ontzegd,
Werdt G’op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor,
Leer me U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’en heil wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld:
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
Afsluiting en dankgebed door Rita
de Jong
Lied gemeente: Ere zij God
(staande)
Ere zij God, ere zij God,
In de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen, in de mensen,
Een welbehagen.
In de mensen een welbehagen,
Een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
In de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Gezegende feestdagen!
Namens de zondagsschool.

similar documents