Prezentarea rezultatelor şi concluziilor studiului privind calitatea

Report
Studiu: Dialog social în domeniul
Serviciilor Comunitare de Utilităţi
Publice
Studiu de caz: negocierea contractului colectiv de
muncă
Scopul studiului
Studiul sociologic realizat și-a propus identificarea
mecanismelor reale care ghidează cooperarea dintre
sindicate, patronate și organizații publice în domeniul
administraţiei şi serviciilor publice, în mod particular în
domeniul Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
(managementul infrastructurii şi serviciilor - sectoarele apă,
reziduuri, transport, termoficare).
2
Întrebări de pornire





Cum obţin actorii implicaţi informaţii şi cunoaştere asupra
metodelor efective de aplicare a cadrului legislativ actual? Care sunt
principalele surse de informare?
Care sunt aspectele legale care ar trebui îmbunătăţite pentru a avea
o mai bună comunicare între actori implicaţi în procesul dialogului
social?
Care este nivelul de încredere între stakeholderi din domeniu?
Care este nivelul de participare al celor interesaţi?
În ce măsură rezultatele şi mizele dialogului social sunt condiţionate
de mecanisme precum cele menţionate?
Reușește dialogul social în România să răspundă unor funcții sociale
dezirabile?
3
Metode de cercetare
Focus grupul și interviul semistructurat de profunzime

Analiza documentelor/ reglementărilor legale

10 focus grupuri cu stakeholderi – reprezentanți / membrii ai organizațiilor
patronale, sindicatelor, organizațiilor publice din sectorul serviciilor publice.

10 interviuri semistructurate de profunzime realizate cu reprezentanţi ai
sindicatelor, patronatelor, reprezentanţi relevanţi ai organizaţiilor publice
implicate în procesul de dialogul social experți în domeniu
4
Distincție fundamentală

Funcţii sociale ale dialogului social (DS)

Rezultatele DS
Cele două aspecte sunt foarte des confundate de
practicienii domeniului.
Ce este contractul colectiv de muncă?
Funcție a DS sau un rezultat?
5
Ce funcții sociale poate îndeplini
contractul colectiv de muncă?

Pace socială, prevenirea tensiunilor sociale

Eficiență economică în furnizarea serviciilor

Eficacitatea politicilor guvernamentale (sociale)

Întărirea proceselor democratice
Întrebare: contribuie real, în România, contractul colectiv de
muncă, la îndeplinirea acestor funcții sociale?
6
Cum este reglementată legal
negocierea contractului colectiv?
Legea 62/2011
Art. 129
(1) Negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului
in care unitatea are mai putin de 21 de angajati.
(2) Initiativa negocierii apartine angajatorului sau organizatiei patronale.
(3) Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45
de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii
perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele
colective de munca.
(4) In cazul in care angajatorul sau organizatia patronala nu initiaza negocierea, aceasta
va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a
reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la
comunicarea solicitarii.
(5) Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin
acordul partilor.
(6) Contractele colective de munca pot sa prevada renegocierea periodica a oricaror
clauze convenite intre parti. .....
7
Răspunsul studiului derulat în
proiect
Studiul realizat arată că funcţiile sociale ale dialogului social
în domeniul Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
sunt cunoscute într-o anumită măsură de
participanţii la proces, dar în măsură redusă
asumate. Vectorii acționali în procesul de dialog social se
originează mai degrabă în anumite interese particulare,
individuale, delimitate de zona de activitate proprie.
8
Situații disfuncționale
Există situaţii în care interesele particulare ale actorilor
implicaţi în procesul de negociere nu sunt convergente,
chiar subminează funcţiile sociale mai largi la care dialogul
social este aşteptat să răspundă.
9

În practică studiul a arătat că rezultate care
generează îndeplinirea unor funcții sociale
precum cele menționate sunt rar atinse. În anumite
cazuri actori individuali implicaţi în negocierea propriuzisă pot zădărnici un asemenea rezultat ca urmare a unor
agende individuale diferite. Lipsa de consens a actorilor
relevanți generată de fragmentarea mișcării sindicale pe
de o parte și a celei patronale, pe de altă parte, are
efecte negative.
10
România duce lipsă de cultură a dialogului social;
Existența unui cadru instituțional (sub forma unor acte
normative specifice) nu poate suplini lipsa unor norme
sociale bine înstăpânite la nivel social care să ghideze ”take
for granted” interacțiunile circumscrise dialogului social.
Lucrurile stau altfel în țări din Europa vestică unde nu este
nevoie de existența unei legi special dedicată dialogului
social ca în România.

11

Studiul a arătat și faptul că informaţiile care ar uşura
îndeplinirea funcţiilor sociale ale DS lipsesc
adesea, nu sunt transparent împărtăşite. Fără
informaţii reale (asupra situaţiei reale a unei companii,
viabilităţii sale economice, etc.) este mai greu de
identificat o bază de negociere comună, un set de
obiective comune agreat.
12

Studiul a mai relevat și faptul că resursele electronice / IT
sunt puţin utilizate ca mijloace de informaţii /
documentare în procesul dialogului social. Nu există
comunităţi online privind dialogul social, acest domeniu
acţional nu este stimulat. Mai degrabă se apelează la reţelele
de relaţii personale, la deţinători privilegiaţi ai anumitor
informaţii cheie (fie la nivel patronal, fie la nivel sindical, fie la
nivel administrativ). În acest context colportarea de zvonuri,
informaţii neverificate, date false lansate pentru a denatura
sensul negocierilor sau poziţia angajaţilor sunt practici cu
şanse de succes.
13
Ce funcții sociale poate îndeplini
contractul colectiv de muncă?

Pace socială, prevenirea tensiunilor sociale

Eficiență economică în furnizarea serviciilor

Eficacitatea politicilor guvernamentale (sociale)

Întărirea proceselor democratice
Întrebare: contribuie real, în România, contractul colectiv de
muncă, la îndeplinirea acestor funcții sociale?
14
Vă mulțumesc pentru atenție!
[email protected]
15

similar documents