Slides fra mentorkursus

Report
Mentorkursus
FORENINGEN NYDANSKER
V/ SUSIE SKOV NØRREGÅRD
Erhvervsmentorkorpset
Matchning
1.
2.
3.
4.
Vi finder passende match ud fra: faglig baggrund, personlige
kompetencer/mentees behov, netværk, sprog, ønsker, andet
Vi kontakter jer per e-mail eller telefon (sender evt. mentees profil + CV)
Hvis I siger ja til matchet, bliver I kontaktet af mentee
I melder tilbage efter første møde og giver os status + slutdato for match
Herefter:
Løbende opfølgning fra os
Hotline med rådgivning om stort og småt
HOTLINE:
Susie Skov Nørregård: tlf: 33 93 43 83, e-mail: [email protected]
Aktiviteter
•
•
•
•
Mentorkursus
Mentorevents – fagligt input, netværk, erfaringsudveksling
Andre relevante arrangementer og oplæg
Nyhedsmail – nyt fra korpset, relevant viden, invitationer
LinkedIn netværksgruppe
Navn: Erhvervsmentorkorps – meld jer ind!
Bruges til:
• Spørgsmål om mentorskab
• Erfaringsudveksling/gode råd
• Bed om hjælp fra andre mentorer
• Dele relevant viden/artikler
• Udbyde kompetencer, som andre kan trække på
Mentors
roller og
opgaver
Mentor kan være:
• Katalysator
- sætter ny læring i gang
• Sparringspartner
• Rådgiver
• Coach
– indgår i dialog. Spejler og udfordrer
– videregiver viden og erfaring (når det er relevant!)
- afdækker problemstillinger og handlemuligheder
• Kritiker
- giver konstruktiv kritik og feedback
• Løftestang
- sætter fokus på styrker, kompetencer og succeser (anerkendende tilgang)
• Netværker
- støtter mentees udvikling og brug af netværk og giver evt. referencer
• Motivator – støtter, roser og opmuntrer mentee (og bruger pisken)
• Rollemodel og historiefortæller - inspirerer mentee gennem historier og
handlinger
Mentorkarrusellen
Styrende og dirigerende
Intellektuel læring og
udvikling
Følselsesmæssig
støtte
Ikke-dirigerende
(David Clutterbuck)
Mentorforløbet
5 trin i mentorforløbet
1.
2.
3.
4.
5.
Skab tillid og fortrolighed
Afdæk målsætninger og ønsker
Find ud af, hvor mentee står lige nu
Hjælp mentee til selv at sætte realistiske mål
Hjælp mentee til at finde veje til at nå målene
Trin 1
Skab tillid og fortrolighed
Hvordan tager du
imod mentee?
Hvad møder mentees?
De bliver set som:
1.
2.
3.
4.
Udlændinge
Der ikke taler dansk
Der har en tvivlsom uddannelse
Der måske er lidt mindre intelligente
(pga. begrænsede danskkundskaber)
Afstem forventninger
•
Hvor mødes I?
•
Hvad vil I
lære?
Hvad kan I
give?
•
Afstem forventninger
Hvor mødes I?
Forventningsafstemning
• Tag udgangspunkt i samarbejdsaftalen
• Brug den nødvendige tid på den
• Brug den løbende som arbejdsredskab
• OBS: aftal slutdato for forløbet og send den til Foreningen Nydansker
Trin 2
Afdæk målsætninger
og ønsker
Trin 3
Find ud af hvor
mentee står lige nu
Løsningsfokuseret dialog
1. Find de områder, der er relevante for mentee
2. Undersøg hvor mentee står nu – vurdering af alle områder med karakter
fra 1-10
3. Spørg ind til vurderinger
4. Sæt mål for hvert område
5. Spørg ind til målene
6. Prioriter hvilke områder I skal arbejde med
7. Lav sammen en handlingsplan
Løsningsfokuseret dialog
Synliggør udvikling
Spørg ind til hvordan mentee har flyttet sig fra 2 til 4 på skalaen inden I taler
om, hvordan man kommer højere op. Pointen er, at man synliggør den
udvikling der har været og viser, at udvikling faktisk er en mulighed, selvom
man ikke ligger højt.
Anerkendende dialog
Skab en positiv forandring ved at:
• Flytte fokus til det positive
• Sætte fokus på mentees kompetencer, styrker og succeser
• Finde frem til mentees motivation
• Starte med målet og ikke problemet
Mentors opgave er at:
• Skabe et positivt rum for samtale
• Lytte efter det, der virker
• Holde fast i det, der virker, begejstrer, motiverer
• Fremhæve og fastholde mentees rolle i succeser
Trin 4
Hjælp mentee til selv
at sætte realistiske mål
De gode mål
S - specifikke
M - målbare
A - accepterede og attraktive
R - realistiske
T - tidsbegrænsede
E – energiskabende
Trin 5
Hjælp mentee
til at finde veje
til at nå målene
Andre redskaber
Logbog
Mentor
Refleksioner og idéer
Aftaler og spørgsmål
Fokus på egen læring
Mentee
Reflektioner og idéer
Ting der virker (succeshistorier)
Aftaler og spørgsmål
Fokus på egen læring
Spørgsmål til dansklærer
Brug det I kender
•
•
•
•
•
•
•
Rollespil
SWOT analyse
Udviklingsplan
Situationsanalyse
Livslinien
...
...
Prøv jer frem og brug det, der virker
Opmærksomhedspunkter
• Læg ikke jeres egne ambitioner over på mentee
• Mentee skal kunne følge med (læg det rette tempo)
• Du skal ikke overtage mentees ansvar for sig selv. Det er mentee selv, der
skal ændre sin situation. Du skal støtte mentee i at finde en god måde at
gøre det på
• Vær opmærksom på jeres egne grænser – personlige og faglige
• Pas på du ikke brænder ud som mentor
• Vær opmærksom på forestillinger og fordomme
Inden mentee
stopper
Interkulturel
kompetence
Kulturgrammatik
Lært i:
• Familien
• Skolen
• Samfundet
>>
•
•
•
•
Grundlæggende værdier og holdninger
Rigtigt – forkert
Godt – ondt
Umiddelbare reaktioner
Filtre
• Kulturelt filter
• Sprogligt filter
• Alders filter
• >>
• Fordomme
• Misforståelser
Hvad kan I gøre?
• Søg indsigt og viden før du bedømmer
•
•
•
•
•
•
Kommunikation
Vær opmærksom på filtre
Tal om, om I har forstået tingene på samme måde
Gentag det, mentee siger med dine egne ord
Få mentee til at skrive kort referat af møder
Tal om det, hvis I synes, der er problemer
Tak for i dag!
Brug vores hotline:
33 93 43 83 / [email protected]

similar documents