KONCEPCJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZELÓW Zelów, 21.11.2012 r. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r.

Report
Slide 1

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 2

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 3

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 4

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 5

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 6

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 7

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 8

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 9

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 10

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 11

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 12

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 13

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 14

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


Slide 15

KONCEPCJA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
ZELÓW

Zelów, 21.11.2012 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje władztwo nad
odpadami komunalnymi. Jest to związane
z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

Cele zmian


uszczelnienie obecnie
funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi,monitorowanie sposobu
postępowania z odpadami
komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości,
przedsiębiorców oraz
gminy,upowszechnienie
prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych.

Cele do osiągnięcia


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo, do roku 2020;poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo, do roku 2020;ograniczenie do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, do roku 2020.

Zadania systemu


realizacja zasady zanieczyszczający płaci,upowszechnienie segregacji u źródła,objęcie systemem wszystkich mieszkańców,monitoring odpadów,osiągnięcie
w ustawie,poprawę stanu środowiska naturalnego
(likwidacja
„dzikich
wysypisk”,
upowszechnienie
dobrych
praktyk
postępowania z odpadami).

wskaźników

określonych

Schemat nowego systemu

Obowiązki Gminy


objęcie
wszystkich
nieruchomości
zamieszkałych
systemem
od dnia 1 lipca 2013 r.,
wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania, co
najmniej następujących frakcji odpadów: papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
utworzenie punków selektywnego zbierania,
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu
w poszczególnych latach i ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji,
nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
informacja
i
edukacja
w
zakresie
prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały
Obligatoryjne uchwały:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku
w gminie,
2. wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat,
3. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
4. wzór deklaracji o wysokości opłaty,
5. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Uchwały
Fakultatywne uchwały:
1. odbieranie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych,
2. określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów.

Obowiązki właścicieli
nieruchomościwnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zamian za którą gmina wybierze
w drodze przetargu przedsiębiorcę, który będzie opróżniał
pojemniki na odpady oraz wywoził zebrane odpady
i poddawał dalszemu zagospodarowaniu;naliczanie
należnej
opłaty
i
składanie
deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
(w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji
samodzielnie będzie określała wysokość opłaty jaką
powinien ponosić właściciel nieruchomości);posiadanie
pojemnika
na
odpady
komunalne
i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym;przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich
selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem
utrzymania porządku i czystości.

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 10 000 zł do
50 000 zł;nieterminowe przekazanie sprawozdania - 100 zł za każdy
dzień opóźnienia;nieosiągnięcie
poziomów
odzysku,
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji - iloczyn
stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady
komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg].

Administracyjne kary pieniężne
dla gmin


kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki
inspektor ochrony środowiska;wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł na
wniosek burmistrza zawiesić zapłatę kary na okres
konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy niż
5 lat;po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu;kary będą wnoszone na rachunek wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wpływy z kar
będą przeznaczane na inwestycje związane z gospodarką
odpadami).

Zalety nowego systemu


odbiór
wszystkich
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. „opłatę
śmieciową”), wyjątek: niższe opłaty dla osób
segregujących odpady,brak konieczności zawierania indywidualnych umów
z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na
odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą
wyłonionym w drodze przetargu,przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja
praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa
stanu środowiska.

Dziękuję za uwagę.


similar documents