Prezentare Grup de lucru Mobilitate

Report
CĂTRE O MOBILITATE URBANĂ
SUSTENABILĂ
Grupul Consultativ de Mobilitate
Sursa imagine: http://thisbigcity.net/wp-content/uploads/2011/02/101.png
28.05.2013
Un Oraș
Situația actuală
Bucureștiul se caracterizează astăzi ca:
•
Insuficient conectat la vecinătăți și zona metropolitană
•
•
•
Tributar adaptării necondiționate la automobilitate.
Cu dezechilibre severe în ceea ce privește modalitățile de deplasare
Cu o tramă stradală concentrică bazată pe 3 inele și o variate de 15
bulevarde radiale
Cu o tramă stradală secundară organică neierarhizată și exploatată
greșit
Cu un sistem de transport public de suprafață performant dar căruia
nu i se acordă prioritate
Cu un sistem de transport public subteran performant dar neintegrat
•
•
•
cu cel de suprafata
DAR
•
•
•
•
Care tinde să-și redefinească prioritățile privind mobilitatea
Care tinde să promoveze deplasările blânde și transportul public
sustenabil (pietonizarea centrului vechi, închiderea inelelor și extinderea
liniilor de metrou)
Care gandeste la integrarea intregii zone de influenta
Care necesită o strategie integrată de mobilitate -> SUMP
Dacă planifici orașele pentru mașini și
trafic,vei obține mașini și trafic.
Dacă planifici pentru oameni și
locuri, vei obține oameni și
locuri.
• Fred Kent
Bucureștiul trebuie să își regăsească
ECHILIBRUL privind MOBILITATEA
Sursă foto: http://2.bp.blogspot.com/_m4IrOV99Mbk/S9XZaYFRXYI/AAAAAAAAAIY/B2JTxj1YO_g/s1600/bucuresti_trafic.jpg
28.05.201
Necesitățile Bucureștiului privind Mobilitatea
Bucureștiul necesită o strategie integrată de mobilitate care să
permita remodelarea mobilității în cadrul orașului cât și în
zona sa de influență.
 Sustainable Urban Mobility Plan SUMP
Plan de mobilitate urbană durabilă PMUD
SUMP I PMUD este:
“Un plan strategic, care se clădește pe practicile de planificare
existente, acordând atenția cuvenită principiilor de integrare,
participare şi evaluare pentru a satisface nevoile de mobilitate
ale oamenilor de azi şi de mâine, pentru o mai bună calitate a
vieţii din oraşe şi împrejurimi.”
sursa:Planuri Urbane de Mobilitate Durabilă,
c/o Rupprecht Consult – Forschung und
Beratung GmbH, Clever Strasse 13 – 15, 50668
Cologne, Germany
SUMP -
O NOUĂ GENERAŢIE A STUDIILOR MIŞCĂRII ÎN
TERITORIILE URBANE
•
SUMP nu este (doar) Studiu de TRAFIC (dar îl conţine)
•
SUMP nu este (doar) Studiu de CIRCULATIE (dar îl conţine)
•
SUMP nu este (doar) Studiu de TRANSPORT (dar îl conţine)
•
SUMP este şi Studiu de ORGANIZARE A STAŢIONĂRII
•
SUMP este şi Studiu de ORGANIZARE A INTERMODALITĂŢII
•
SUMP contribuie şi la (RE)MODELAREA/REABILITAREA
ZONELOR URBANE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE
SUMP –
Caracterul TRANSVERSAL
28.05.2013
SUMP
Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă vizează crearea unui
sistem de transport urban durabil prin:
• Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii;
• Îmbunătăţirea siguranţei şi securității;
• Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a
consumului de energie;
• Creşterea eficienţei şi a eficacității costurilor pentru
• Transportul de persoane şi mărfuri;
• Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.
28.05.2013
SUMP
SUMP- o preocupare la nivelul Uniunii Europene, ca parte a
politicilor europene :
• contribuie la realizarea obiectivelor Planului de Eficienţă
Energetică 2020 (Directiva Uniunii Europene 20/20/20)
• reducere totală de 60% a emisiilor din sectorul transporturilor
până la jumătatea secolului- obiectiv al Cartei Albe a
transporturilor
http://www.mobilityplans.eu
28.05.2013
CE FACEM
Cum răspunde P.M.B la aceste
nevoi și provocări?
Pentru a porni procesul de
elaborarea și implementare a unui
viitor Plan de Mobilitate Urbană
Durabilă la nivelul Bucureștiului și a
zonei sale de influnență, P.M.B a
creat :
Grupul Consultativ pentru Mobilitate
28.05.2013
Grupul Consultativ pentru Mobilitate PMB
• la solicitarea societatii civile
• pe fondul lipsei de resurse financiare
• dispoziţia Primarului General nr. 76/24.01.2013
“Grupul de lucru pentru realizarea Planului Integrat
de Mobilitate în Municipiul Bucureşti şi zona sa
regională de influenţă în transport”
• componenta-reprezentanti ai actorilor cheie si societatii
civile:
–Autoritati publice din zona de influenta ( PMB, CJIlfov, AMTB,
primarii)
–Operatori de transport ( METROREX, CFR, RATB)
–Universitati
–ONG-uri
–ADRBI
–Brigada de Politie Rutiera
–Firme de consultanta
Organigrama Grupului Consultativ pentru Mobilitate PMB
GRUP MOBILITATE
http://www.clubmetropolitan.r
o/WP/
STRATEGIE GENERALĂ
2.
TRANSPORT
PUBLIC
1.
PARCAJE
2.1.
Transport
Feroviar
2.2.
Legislaţi
e
2.3. Stabilirea
cererii de
transport a
reţelei de
transport
metropolitane şi
a programului
de transport în
funcţie de
cerere
2.4.
Mersul pe
jos şi cu
bicicleta
Accesibilit
ate
2.5.
ICT +
ITS
2.6.
Finanţarea
transportulu
i public şi
integrare
tarifară
3.
TRAFIC
GENERAL
2.7
Contractar
e
2.8
Comunicar
e şi
diseminare
4.
URBANISM
2.9
Prioritizare
a
transportulu
i public
5.
INFRASTRUCTURA
2.10
Protecţia
mediului
2.11
Infrastructura
transport
public
28.05.2013
Activități - Grupul Consultativ pentru Mobilitate PMB
• Dezbate problemele esențiale privind mobilitatea în
București și caută soluțiile cele mai convenabile
pentru ameliorarea acestora
• Dezvoltă parteneriate între specialiștii implicați în
domeniul mobilității si actorii cheie
• Dezvoltă proiecte de cercetare integrate privind
mobilitatea
• Caută finanțare pentru elaborarea unui Plan de
Mobilitate Urbană Sustenabilă și a altor proiecte
conexe
• Propune acțiuni de imbunătățire a transportului
public integrat in toata zona de influență
• Reprezinta o platformă de informare si cunoastere
dinspre societatea civila catre factorii de decizie si
invers
28.05.2013
SUMP – Stadiul actual a procesului de elaborare
Stadiu actual
28.05.2013
ACTIUNI -Propunerea de fise de proiecte
Pentru a asigura un access facil la resurse financiare GCMPMB a elaborat o serie de fise de proiecte cheie necesare a fi
implementate in următorul CFM 2014-2020 transmise către
toate autoritatile publice (6 ministere şi Cabinetul Primului
Ministru)
• Proiecte prioritare
• Proiecte privind diferite substrategii (Prioritar:
Planului de Mobilitate Urbană Sustenabilă)
• Proiecte importante pe termen mediu si lung
(vor fi coordonate in cadrul Planului de Mobilitate Urbană
Sustenabilă și a substrategiilor aferente)
• Proiectele urmeaza a fi corelate si prioritizate
impreuna cu administratiile din zona de
influenta
Proiecte propuse
Completarea si
revitalizarea
inelelor de
circulatie
auto+feroviar
Bucureștiul are o trama
stradala radial
concentrică
Intre centura interioara
si cea exterioara nu
exista pe 9.5 km nu
exista artera majora pe
directia est –vest, inelul
median fiind intrerupt
CF Constanta constituie
un obstacol
28.05.13
Proiecte integrate propuse II
Dezvoltarea rețelei de metrou
28.05.13
Proiecte integrate propuse II
Dezvoltarea rețelei de tramvai
Proiecte integrate propuse III
•Sistem integrat de Transport în Comun – tarifare unitară, grafice de
circulație corelate, rețea conexă
•Creșterea vitezei comerciale prin:
Prioritizarea în intersecții
Crearea de benzi proprii
Realizarea de peroane / stații corespunzătoare unui acces
rapid și facil în vehicule
•Accesul utilizatorilor la informație
Afișarea și respectarea graficelor de circulație
Sistem ICT pentru informare privind mobilitatea in București
28.05.2013
Proiecte integrate propuse IV
•Întroducerea parcării cu plata și unui sistem ICT de gestionare și
infromare – proiect pilot zona centrală
(Bucharest Center Smart Parking)
Cartarea parcajelor la stradă existente (resursa de exploatat)
Proiectarea noilor parcaje la stradă
Stabilirea unei autorități care să administreze parcarea la
stradă
Contractare ofertertant soluție tehnică (ICT)
Amenajare parcaje la stradă + amenajare zone pietonale
unde elimină parcarea
Proiecte integrate propuse V
• Modernizarea şi
dezvoltarea reţelei de
transport public şi
conectare ei la reţeaua
metropolitană de
transport public, inclusiv
realizarea de parcări de
tip Park & Ride
ALTE ACTIUNI
AMTB și zona metropolitană pentru mobilitate
Contractarea serviciilor de transport public in zona Bucuresti
Propuneri de documentaţie-cadru pentru realizarea căilor de
circulaţie cu biciclete
Constituirea unui grup de lucru privind realizarea unui proiect-pilot
pentru proiectarea căilor de circulaţie cu bicicleta în Municipiul
Bucureşti pe axele N-S– E-V
Valorificarea de oportunităţi de parteneriate între instituţii pentru o
mai bună absorbţie de fonduri europene : PMB a semnat Scrisori de
interes pentru proiecte în domeniul transportului şi mobilităţii
(HIPPODAMOS, SWITCH, Co-gistics, MODUREG, ROSEE,
Intervista, INTERMOD) şi a completat chestionare premergătoare
unor propuneri de proiecte europene (ex. CAPACITY, EUNOIA).
Ce urmeaza?
Grupul de mobilitate este un grup de consultare
deschis, se va completa cu alte organizații cu
interes în transportul public ( asociații ale
călătorilor, asociații ale persoanelor cu disabilități,
alte autorități publice, etc).
Activitatea grupului este permanentă, cu întâlniri
bilunare.
Grupul va continua activitatea de sustinere a
deciziilor autoritatilor publice
Va Mulțumesc
pentru Antenție
Orașul pentru mașini
versus orașul pentru Oameni
http://www.ugotrade.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/consumingless.jpg
http://www.designforall.org/imatges/editora/Afiche_Expo_Movilidad_Lima_2012_imagen.gif

similar documents