- MulderVanGeel Advocaten

Report
Meer Werk en meer Zekerheid?
Mr P.H.A. Mulder en Mr L.S.F. ten Feld
advocaten
mr. M.J.J. (Marc) van Geel
mr. P.H.A. (Pieter) Mulder
mr. H. (Huib) Scheper
mr. L.S.F. (Simon) ten Feld

Wat behandelen we tijdens deze presentatie:
◦ De wijzigingen per 1 januari 2015
 Het non-concurrentiebeding;
 Het proeftijdbeding;
 De loondoorbetalingsverplichting;
 De uitzendovereenkomst;
 De aanzeggingsplicht.
◦ De wijzigingen per 1 juli 2015
 De ragetlieregel;
 De ketenregeling;
 De transitievergoeding;
 Het ontslagrecht.
◦ De wijzigingen per 1 januari 2016
 De WW-uitkering.

Vóór de pauze behandelen we de volgende
wijzigingen:
◦
◦
◦
◦
◦
Het non-concurrentiebeding;
Het proeftijdbeding;
De loondoorbetalingsverplichting;
De uitzendovereenkomst;
De aanzeggingsplicht;
◦ De ragetlieregel (wijzigt per 1 juli 2015).
Wat verandert er na 1 januari 2015?
◦ Niet langer mogelijk bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd…
tenzij:
 Schriftelijk overeengekomen;
 Met een meerderjarige werknemer;
 En… de werkgever op voorhand schriftelijk de zwaarwegende
bedrijfsbelangen op grond waarvan het noodzakelijk is een nonconcurrentiebeding overeen te komen, heeft gemotiveerd.

Let op! Gevolg is dat men moet oppassen met het gebruik van
‘gestandaardiseerde’ arbeidsovereenkomsten nu het belang
van de werkgever per functie (en periode) kan verschillen.

Gevolgen WWZ bij contract voor onbepaalde tijd?

Hoe zit het met de lopende arbeidsovereenkomsten?

Hoe zit het met een relatiebeding?

Tip: bij arbeidsovereenkomsten overeengekomen vóór
1januari 2015 geldt (in principe) het huidige recht!
Hoe is dit nu geregeld?
Gevolgen WWZ per 1 januari 2015
 - bepaalde tijd < 6 maanden
- bepaalde tijd > 2 jaar
- > 2 jaar
: niet toegestaan
: max. 1 maand
: max. 2 maanden
◦ Afwijking bij cao is toegestaan;
◦ Bij arbeidsovereenkomsten overeengekomen vóór 1 januari
2015 geldt het oude recht.
-
Het uitgangspunt: ‘geen arbeid, geen loon’ kent vele
uitzonderingen….
(per 1 april 2016: ‘geen arbeid, wel loon’)
-
-
Hoe werkt dit nu?
Geen arbeid, toch loon meer regel dan uitzondering
maar schriftelijk afwijken is en blijft ook na 1 januari
2015 mogelijk.
-
-
-
-
WWZ: afwijken voor de duur van maximaal 6 maanden of bij
cao voor langere periode mits sprake van (I) incidentele
werkzaamheden en (II) werkzaamheden zonder vaste omvang.
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan besluiten
dat het voor bepaalde bedrijfstakken niet mogelijk is om
gebruik te maken van de 6 maanden termijn.
Overgangsrecht; bij arbeidsovereenkomsten gesloten vóór
1 januari 2015 geldt het oude recht. Regelingen uit cao
gesloten vóór 1 januari 2015 blijven van toepassing tot datum
dat de cao verloopt of uiterlijk tot 1 juli 2016.
Gevolgen van wijziging naar ‘geen arbeid, wel loon’ ?

Uitzendovereenkomst….
 Heeft inlener geen werk? Dan eindigt gedurende de eerste
6 maanden de uitzendovereenkomst mits dit schriftelijk is
overeengekomen;
 Uitzendovereenkomsten eerste 6 maanden van ‘ketenregeling’
uitgesloten;
 Periode van 6 maanden kan bij cao worden verlengd, hetgeen ook
wordt gedaan (NBBU-cao tot 130 weken en ABU-cao tot 78 weken).

Wat verandert door de WWZ?
 De overeenkomst eindigt gedurende de eerste 6 maanden nog
steeds indien de inlener geen werk heeft mits dit schriftelijk is
overeengekomen;
 Echter, periode dat de overeenkomst eindigt kan bij cao worden
verlengd tot maximaal 78 weken…

Uitzendkracht de enige flexibele kracht onder de WWZ?

Verplichting bij de werkgever om uiterlijk een maand
voor het einde van de overeenkomst de werknemer te
informeren of wel of niet wordt verlengd.
 Tip: reeds in de arbeidsovereenkomst vermelden dat de
arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd!
 Let op! Bij sommige cao’s verplichting om arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd schriftelijk overeen te komen…..
 Let op! Aanzeggingsplicht geldt ook voor overeenkomsten gesloten
vóór 1 januari 2015, maar die eindigen na 1 februari 2015.

De wijzigingen per 1 juli 2015:
◦
◦
◦
◦
◦
De
De
De
De
De
ragetlieregel;
ketenregeling;
transitievergoeding;
wijzigingen in het ontslagrecht;
WW-uitkering (per 1 januari 2016).

Wat is de ragetlieregel?
◦ Wat als de werknemer zelf heeft opgezegd?
 Geldt niet als rechtsgeldige opzegging (Hoge Raad december 2013).
◦ Wat als men gelijktijdig een beëindigingsovereenkomst sluit?
 Hof Den Bosch heeft dit in 2014 geaccepteerd… thans loopt cassatie.

Na 1 juli 2015 wijzigt de regel als volgt:
◦ Geen tussenpoos van 3, maar van 6 maanden;
◦ De WWZ neemt afstand van extra vereiste bij opvolgend
werkgeverschap ‘inzage gehad in functioneren werknemer’;
◦ Arrest HR december 2013 blijft gelden.

Wat is de ketenregeling?
◦ Meer dan 1 arbeidsovereenkomst voor een duur van in totaal
langer dan 36 maanden of meer dan 3 arbeidsovereenkomsten
zonder tussenpoos van ten minste 3 maanden.

Na 1 juli 2015 wijzigt de regel als volgt:
◦ Meer dan 1 arbeidsovereenkomst voor een duur van in totaal
langer dan 24 maanden of meer dan 3 arbeidsovereenkomsten
zonder tussenpoos van ten minste 6 maanden.

Afwijken per cao blijft mogelijk, maar niet zonder
restricties:
◦ (behoudens uitzendovereenkomsten) Maximaal 48 maanden
met niet meer dan 6 arbeidsovereenkomsten;
◦ Dat bij cao wordt afgeweken dient te zijn gemotiveerd waarom
dit bij de betreffende functie voor de bedrijfsvoering
noodzakelijk is.

Let op! Bij arbeidsovereenkomsten met voornamelijk
educatief karakter geldt ketenregeling niet.




Hoe zit het met lopende arbeidsovereenkomsten?
Overgangsrecht…. De nieuwe ketenregeling geldt
pas bij sluiten arbeidsovereenkomst op of na
1 juli 2015;
Let op! Oude cao-bepalingen
gelden tot uiterlijk 1 juli 2016.
En nu oefenen….
kunnen
blijven
Eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege?




WG en WN sluiten 1e overeenkomst op 1 december 2013 tot
1 mei 2014 en willen verlengen tot 1 mei 2016.
WG en WN sluiten 1e overeenkomst op 1 december 2013 tot
1 juli 2015 en willen verlengen tot 1 december 2016.
WG en WN sluiten 1e overeenkomst op 1 juni 2011 tot
1 juni 2016.
WG en WN sluiten 1e overeenkomst van 1 april 2014 tot
1 april 2015, de tweede van 1 augustus 2015 tot 1 april 2016
en willen verlengen tot 1 april 2017.


De KantonRechtersFormule (AxBxC) wordt na
1 juli 2015 niet langer gehanteerd. De
‘C-factor’ is de ‘verwijtbaarheidsfactor’.
Na 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding
zonder een equivalent van de C-factor.



Wet blijft desondanks mogelijkheid bieden voor
toekenning ‘billijke’ vergoeding…
Let op! Transitievergoeding is ook verschuldigd na
een dienstverband van 24 maanden indien geen
verlenging wordt aangeboden;
Mogelijkheid contractueel af te wijken van
transitievergoeding (golden parachute);

Impact scholingsverplichting?

Tot 2020 overgangsrecht voor ‘oudere’ werknemers.
Verschil in ontslagvergoeding bij 2 situaties

WN geboren 1/6/1985, in dienst per 1/3/2005,
loon € 5.000,◦ Neutrale vergoeding per 1/6/2015: € 25.000,◦ Transitievergoeding per 1/12/2015: € 17.000,-

WN geboren 1/6/1955 in dienst per 1/3/1977,
loon € 5.000,◦ Neutrale vergoeding per 1/6/2015: € 207.500,◦ Transitievergoeding per 1/12/2015: € 75.000,-
•
•
Na 1 juli 2015 is het huidige duale stelsel afgeschaft.
Niet langer de vrije keuze tussen UWV of Rechtbank.
De wet bepaalt welke weg dient te worden genomen.





De instemming door de werknemer met de
rechtsgeldige opzegging van de werkgever
wettelijk vastgelegd (NIEUW).
De beëindigingsovereenkomst wettelijk
vastgelegd (NIEUW).
Gevolgen voor de WW-uitkering?
Werknemer krijgt twee weken ‘bedenktijd’.
Tip: de beëindigingsovereenkomst biedt meer mogelijkheden!

Kantonrechter in de volgende situaties:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Disfunctionerende werknemer;
Regelmatig ziekteverzuim;
Verwijtbaar handelen of nalaten;
Werkweigering op grond van gewetensbezwaren;
Verstoorde arbeidsverhouding;
Overige omstandigheden.
Het UWV in de volgende situaties:
◦ Bedrijfseconomische redenen;
◦ Na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Partijen kunnen in (hoger) beroep (en
cassatie) tegen besluit UWV en/of de
Rechtbank (NIEUW!)
◦ Geen buitengerechtelijke vernietiging meer
mogelijk;
◦ Bij gerechtelijke vernietiging (eerste aanleg) treedt
WN (in beginsel) met terugwerkende kracht weer in
dienst;

Gevolgen hoger beroep?
◦ Schorst de tenuitvoerlegging van de beschikking in
eerste aanleg niet;
◦ Toekenning ‘billijke’ vergoeding..
◦ Herstel dienstbetrekking

 Terug naar de KRF?
 Met terugwerkende kracht?
MvT: vergoeding veelal meer in de rede. Bij herstel dienstbetrekking
kan een ‘voorziening’ voor de tussenliggende periode worden
toegekend….



Na 1 januari 2016 wordt de maximum duur
van de WW-uitkering langzaam afgebouwd
naar 24 maanden;
Eerder sprake van passend werk dat een
uitkeringsgerechtigde moet accepteren;
Bij gedeeltelijk werk worden niet de uren,
maar de verdiensten (gedeeltelijk) op de
uitkering in mindering gebracht.







Bij arbeidsovereenkomsten gesloten vóór ingangsdatum wijziging
geldt oude BW;
Een geldige cao gesloten vóór ingangsdatum wijziging geldt tot
uiterlijk 1 juli 2016;
Neem bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
een bepaling op dat deze niet zal worden verlengd;
Arbeidsovereenkomst sluiten voor 6 maanden en 1 dag (i.v.m.
proeftijd);
Openbreken arbeidsovereenkomst i.v.m. ketenregeling?
Let op! Bij dienstverband langer dan 24 maanden is een
transitievergoeding verschuldigd;
Gebruik geen gestandaardiseerd non-concurrentiebeding….
Laat je goed adviseren!
Vragen?

similar documents