Nulmeting bureaucratie en oudertevredenheid

Report
Nulmetingen Bureaucratie en
Oudertevredenheid
NRO-bijeenkomst 3-12-2014
Onderzoek 1:
Feitelijke bureaucratie (overheadkosten en
administratieve lasten)
• Uitvoering: SEO en Infinite
• Stand van zaken: uitvoering fase 1 = gesprekken met selectie
van 10 samenwerkingsverbanden
• Aanlooptijd was vrij lang, onder meer door afstemming met
DUO én volle agenda’s coördinatoren
• Medewerking is goed
• Wel is bureaucratie een gevoelig onderwerp en voelt men zich
soms overvraagd
• Volgende week afronding gesprekken, op basis van resultaten
overgang naar fase 2
Onderzoek 2:
Ervaren bureaucratie bij ib-ers, zorgcoördinatoren en
docenten
• Uitvoering: Kohnstamm Instituut
• Stand van zaken: vragenlijsten staan uit
• Gekozen voor werving via twee wegen:
– steekproef zoals in onderzoeksvoorstel (alle PO, VO en SO
scholen in de 10 swv-en van onderzoek 1, via ib-ers en
zorgcoördinatoren)
– open werving: via nieuwsbrieven, sociale media etc
• In een deel van de swv-en gerappelleerd via de coördinator
Instrument:
• Zes verschillende versies, met dezelfde thema’s en zoveel
mogelijk dezelfde vraagstelling
• Ruimte voor open antwoorden
• Rekening houdend met vervolgmetingen: zo min mogelijk
verwijzingen naar concrete procedures die zullen gaan
veranderen
• Uitgetest bij de verschillende doelgroepen en externe
adviseur van Kafka Brigade
Onderzoek 3:
Ervaren bureaucratie bij ouders + oudertevredenheid
• Uitvoering: Kohnstamm Instituut
• Stand van zaken: vragenlijsten staan (net) uit
• Werving: via DUO > steekproef van in totaal 22.000 leerlingen
in PO, VO, SO en MBO
• Ook hier tevens open werving: via onder meer de websites van
Balans en Landelijke Ouderraad
• Bureaucratie-deel alleen voor ouders in PO, VO en SO met
ervaring met diagnostiek en indicatie
• Oudertevredenheid: zelfde groepen + ouders zonder ervaring
met diagnostiek en indicatie + ouders van deelnemers MBO
Instrument:
• Complex geheel vanwege vele verschillende versies
• DUO-gegevens zijn niet helemaal betrouwbaar > routings
noodzakelijk om ouders naar juiste lijst te leiden
• Thema’s: communicatie en informatievoorziening , relatie met
de school (alle ouders); feitelijke ondersteuning,
schoolkeuzeproces (alleen ouders van zorgleerlingen)
• Waar mogelijk rekening houdend met vervolgmetingen (maar
in de procedures voor ouders gaat veel veranderen)
• Veel ruimte voor open antwoorden
• Getest bij ouders van verschillende doelgroepen en experts
(o.m. Landelijke Ouderraad, MBO-raad, Balans)
Knelpunten tot nu toe: signalen van anderen
• ‘Overbevraging’: bij zowel samenwerkingsverbanden als scholen
• Daarom bv. niet altijd bereidheid bij coördinator om vragenlijst voor
scholen onder de aandacht van ib-ers en zorgcoördinatoren te
brengen
• Soms écht de verzuchting waar onderzoekers en OCW nu eigenlijk
mee bezig zijn
Knelpunten tot nu toe: signalen van ons
• Nulmetingen zijn te laat uitgezet
• Daardoor werving in slechte periode (m.n. bij scholen) én noodzaak
om ‘kunstmatig’ naar ervaringen van vorig jaar te vragen
• Instrumentontwikkeling is heel complex en kost dus veel tijd; lastig
gezien de krappe planning.
Verwachte uitkomsten
?

similar documents