******** 3

Report
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
การสนทนาออนไลน์ และ
จริยธรรมในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
วิชา คอมพิวเตอร์2 รหัสวิชา ง 20102
หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต
ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์
การสนทนาผ่ านเครือข่ าย (Chat)
Chat เป็ นการประชุมหรื อสนทนาผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เรี ยกย่อ ๆ ว่า
IRC (Internet Relay Chat) มีลกั ษณะคล้าย ๆ กับการทอล์ค (Talk) ซึ่งสามารถคุย
เป็ นการส่ วนตัว หรื อเป็ นกลุ่มก็ได้โดยใช้การพิมพ์ขอ้ ความโต้ตอบกันแบบ
ทันทีทนั ใด การสนทนาลักษณะนี้เราเรี ยกว่า chatting ทาให้ผคู ้ นได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ความคิดเห็น และประหยัด ค่าใช้จ่าย เพราะลักษณะของการติดต่อสื่ อสารจะ
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าบริ การแบบโทรศัพท์ทางไกล
ตัวอย่ างโปรแกรมสนทนาออนไลน์
QQ
msn
Astra
camfrog
จริยธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาร้ายหรื อละเมิดผูอ้ ื่น
ไม่รบกวนการทางานของผูอ้ ื่น
ไม่สอดแนมหรื อแก้ไขเปิ ดดูในแฟ้ มของผูอ้ ื่น
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็ นเท็จ
ไม่คดั ลอกโปรแกรมผูอ้ ื่นที่มีลิขสิ ทธิ์
ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
ไม่นาเอาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
คานึงถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันตามมาจากการกระทา
ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา มารยาท
ผลกระทบการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
1. โทษของอินเทอร์ เน็ต
โทษของอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็ นแหล่งข้อมูลที่เสี ยหาย,
ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง, แหล่งประกาศซื้อขายของผิดกฏหมาย, ขายบริ การทางเพศ ที่
รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ผลกระทบการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
2 โรคติดอินเทอร์ เน็ต
บุคคลใดที่มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ประการ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี แสดงว่าเป็ น
อาการติดอินเทอร์เน็ต
•
•
•
•
•
•
•
รู้ สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์ เน็ต แม้ ในเวลาทีไ่ ม่ ได้ ต่อเข้ าระบบอินเทอร์ เน็ต
มีความต้ องการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต เป็ นเวลานานขึน้ อยู่เรื่อยๆ ไม่ สามารถควบคุมการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตได้
รู้ สึกหงุดหงิดเมือ่ ใช้ อนิ เทอร์ เน็ตน้ อยลง หรือหยุดใช้
คิดว่ าเมือ่ ใช้ อนิ เทอร์ เน็ตแล้ ว ทาให้ ตนเองรู้สึกดีขนึ้
ใช้ อนิ เทอร์ เน็ตในการหลีกเลีย่ ง ปัญหา
หลอกคนในครอบครัว หรือเพือ่ น เรื่องการใช้ อนิ เทอร์ เน็ตของตนเอง
มีอาการผิดปกติเมือ่ เลิกใช้ อนิ เทอร์ เน็ต เช่ น หดหู่ กระวนกระวาย
ผลกระทบการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
ผลกระทบการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต
3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็ นปั ญหาหลักที่นบั ว่ายิง่ มีความรุ นแรง เพิ่มมากขึ้น ประมาณ
กันว่ามีถึง 230% ในช่วงปี 2002 และแหล่งที่เป็ นจุดโจมตีมากที่สุดก็คือ อินเทอร์ เน็ต นับว่า
รุ นแรงกว่าปั ญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ เสี ยด้วยซ้ า หน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่นาไอทีมาใช้งาน จึง
ต้องตระหนักในปั ญหานี้เป็ นอย่างยิง่ จาเป็ นต้องลงทุนด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
รักษาความปลอดภัย ระบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิ ทธิภาพ การวางแผน ติดตาม และ
ประเมินผลที่ตอ้ งกระทาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง แต่ไม่วา่ จะมีการป้ องกันดีเพียงใด ปัญหาการ
โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ กม็ ีอยูเ่ รื่ อยๆ ทั้งนี้ระบบการโจมตีที่พบบ่อยๆ

similar documents