Vastgoed

Report
Vastgoed
Kwetsbaarheid, verleidingen en risico’s:
binnenuit en van buitenaf
Lou Mennens en Moniek Bouland
Vastgoed – 2 opdrachten voor
lokaal bestuur
Intern
Defensief
Extern
Offensief
I.
Bescherm gemeentelijk apparaat
• Bescherming ambtenaren en bestuurders tegen integriteitsrisico’s (verleidingen,
schendingen door derden en valse of lastig onderzoekbare beschuldigingen);
• Bescherming tegen oneigenlijke, ongewenste marktpraktijken (slechte deals – ongelijk
speelveld)
II. Draag bij aan bestrijding criminaliteit door aanpak “crimineel vastgoed”
Vastgoed – intern
Defensief
Intern
• Aan/verkoop vastgoed: een van de meest kwetsbare processen binnen
gemeenten
•
•
•
•
•
Grote (financiële) belangen
Kennisintensief – specialisten, kennismonopolies
Direct contact met professioneel opererende, sterk verweven en weinig inzichtelijke markt
Waardebepalingen “zacht” (in een dalende, “volatiele” markt)
Politiek belang groot (doelfocus, waarmaken)
• Beheersing veelal onder de maat
•
•
•
•
Veel lang zittende medewerkers
Opereren veelal alleen
Niet zelden onder directe aansturing van wethouder of burgemeester
Controle vaak slecht georganiseerd – kwalitatief, kwantitatief onderbezet
• Gevolg: Vele zichtbare en onzichtbare incidenten en onderzoeken
Vastgoed – intern
Zomaar een greep….
Intern
Defensief
• Oneigenlijke gunning : eigen belang, wederdienst,
persoonlijke relaties, gronddeals
• Budgetoverschrijdingen: niet melden, verstoppen en
overhevelen
• Oneigenlijke prijsbepaling : dubieuze taxaties, kickback,
verwevenheid taxatiebureau en aan- of verkoper
Vastgoed – extern (offensief)
Extern
Offensief
• De manier om crimineel vermogen te witten,
weg te sluizen, te investeren
• Veiligheid, leefbaarheid en integriteit onder druk
• Draagt bij aan vestigingsklimaat voor de
georganiseerde misdaad industrie
Vastgoed- extern
• Vastgoedbranche meest ongecontroleerde branche
Offensief
Extern
• Waarde vastgoed is onduidelijk
• Per jaar wordt 18,5 miljard crimineel vermogen hoofdzakelijk via de
vastgoedbranche gewit
• Door criminelen wordt in vastgoed geïnvesteerd om een constante
geldstroom te genereren (productie wiet, xtc etc).
• Witwassen via vastgoed corrumpeert makelaars, notarissen , ambtenaren en
bestuurders.
Defensief
Extern
Offensief
Intern
Wat kunt u doen?
1.
Vaststellen: hoe zit dat binnen uw (ambtelijke) organisatie? Waar zitten specifieke risico’s? Hoe
(on)beheerst is het proces?
2.
Vanaf morgen beginnen met:
•
Functieroulatie en vier-ogen principe (niet alleen op papier!)
•
Betrouwbare taxatie(bureaus)
•
Extra aandacht intern en externe controle (door profs)
•
Wethouders onderhandelen niet over vastgoed en grond. Burgemeesters ook niet.
3.
Vaststellen: hoe zit het met het “criminele vastgoed” in uw gemeente?
•
Inventarisatie-0-meting.
•
Schouw + politie informatie/sfeerbeeld
•
Aanwijzen van een gebied of straat.
•
Instellen lokaal of interlokaal team
•
Inventarisatie van panden in betreffend gebied door team aan de hand van open en half open
bronnen. Indien noodzakelijk gesloten bronnen op grond van het Riec-convenant bevragen
4.
Handhaven of geïntegreerde aanpak
•
Professioneel en goed gepland
•
Maak ambtenaren weerbaar. Bescherm bestuurders en ambtenaren tegen te verwachten druk /
dreiging
Ten slotte….
• Van lokaal bestuur steeds vaker een bijdrage verwacht in de bestrijding van “criminaliteit”
(vastgoed, out-law bikers, wiet etc.)
• Voorwaarden:
o
o
o
Doordachte strategie van handhaving tot vervolging en berechting (OM/politie pakken door)
Goede samenwerking – gezamenlijk optrekken – gezamenlijk statement“….bestuurders mogen onder geen beding alleen komen te staan….”
Voldoende bescherming van bestuurders en ambtenaren – dreiging is onacceptabel – QQ dreiging
vraagt om een QQ antwoord in gezamenlijkheid. “Handen af van onze bestuurders / ambtenaren!”
• Nog onvoldoende georganiseerd
o
o
o
o
Dreiging komt steeds vaker voor
Beschermingsmaatregelen laten te wensen over – wie, hoe en wat?
Gezamenlijk optreden / niet mis te verstaan collectief antwoord blijft uit. Zie casus Kerkrade
Gevoel van onvoldoende beschermd / effectief zijn leidt (op den duur) tot terughoudendheid….
Offensief optreden? “Begin with the end in mind…” en zorg voor weerbaarheid / bescherming (defensief)

similar documents