1. patiesais

Report
Ārējās slodzes izraisīto pārvietojumu noteikšana
Lai aprēķinātu pārvietojumu no ārējās slodzes kādā apskatāmās sistēmas stieņa šķēlumā k, izmantojam Mora
integrāli
n
 kP 
M kM P
   EI 
i 1 l
i
i
n
dx  
N kNP
  EA 
i 1 l
i
n
dx  
i
Q kQP
 GA 
i 1 l
i
dx
i
Šajā formulā summēšana notiek pa sistēmas n posmiem ar posmu saprotot kādu sistēmas daļu, kurā iekšējās
piepūles (gan no vienības spēka, gan ārējās slodzes) mainās pēc viena nemainīga likuma. Katra šāda posma
robežās jāveic integrēšana pa posma garumu li.
E - stieņa materiāla elastības modulis, G – bīdes modulis, I – stieņa šķērsgriezuma inerces moments, A - stieņa
šķērsgriezuma laukums,  - koeficients, kas atkarīgs no stieņa šķērsgriezuma formas.
Izmantojot pārvietojuma noteikšanai Mora integrāli ir jāanalizē divi neatkarīgi sistēmas stāvokļi:
1. patiesais, jeb slodzes stāvoklis;
Šajā stāvoklī sistēma ir slogota ar ārējo slodzi. Jāiegūst iekšējo piepūļu MP, QP un NP izmaiņas likums atkarībā
no šķēluma koordinātes katram sistēmas posmam analītisku sakarību vai, vēl labāk, iekšējo piepūļu epīru
veidā.
2. fiktīvais, jeb vienības stāvoklis.
Ārējā slodze tiek atmesta un sistēma tiek slogota ar „vienības spēku” (vai ‘’vienības momentu’’) nosakāmā
pārvietojuma vietā un virzienā.
att.1
Jēdziena „vienības spēks” saturs ir atkarīgs no nosakāmā pārvietojuma
veida:
a) nosakot kāda sistēmas šķēluma lineāru pārvietojumu šajā šķēlumā
meklējamā pārvietojuma vietā un virzienā pieliekam vienības spēku (att.
1b – šķēluma C vertikālais pārvietojums, att. 1c – šķēluma B horizontālais pārvietojums);
b) nosakot divu šķēlumu savstarpējo pārvietojumu, šajos šķēlumos
pieliekam divus pretēji vērstus vienības spēkus, kuri darbojas pa taisni,
kura savieno šos šķēlumus (att. 1f,h - šķēlumu C un D savstarpējais
pārvietojums pa taisni, kas savieno šos šķēlumus, att.2 b – divu kopnes
mezglu savstarpējais pārvietojums);
c) nosakot šķēluma pagrieziena leņķi šajā šķēlumā pieliekam vienības
momentu (att. 1d – šķēluma pa kreisi no balsta B pagrieziena leņķis, att.
2c - kopnes stieņa CE pagrieziens);
d) nosakot divu šķēlumu savstarpējo pagrieziena leņķi šajos šķēlumos
pieliekam divus pretēji vērstus vienības momentus (att. 1e – šķēlumu C
un D savstarpējais pagrieziena leņķis, att. 1i – šķēlumu abās pusēs
locīklai C savstarpējais pagrieziena leņķis).
Vienības stāvoklī nosakām iekšējo piepūļu M k , N k un
likumsakarības visos stieņos analītiskā vai epīru veidā.
att.2
Qk
izmaiņas
Pārvietojumu izskaitļošanas tehnika
Turpmāk apskatāmās pārvietojumu aprēķina metodes ar Mora formulu atšķiras ar to, kādā veidā tiek aprēķināts
integrālis  M k M P dx , pieņemot, ka pārvietojumi tiek rēķināti tikai no lieces momentiem, kā tas ir pieņemts sijām
l
un rāmjiem.
Parasti lieto vienu no trim iespējamiem variantiem - tiešo integrēšanu, Vereščagina paņēmienu vai
i
Simpsona formulu.
Tiešā integrēšana
n
 kP 
M kM
   EI 
i 1 l
i
M
1 1
P
M
22
P
1 1
M
1
M
1
22
 1P
P
dx
i
 qx 1 2
2
 ql
2  qx 2 / 2
2
2
 0
 1  x 2
2
 ql 2
qx 2


 0  2 dx 1  2 EI   x 2    2  2
EI 0

0
1

q
4 EI
l
2
qx 1
2l

0
x 2 dx 2  
3
1
ql
2
2
4 EI
2l

2l
x2
2

0
q
4 EI
4

2l
x2
4
2

ql
 dx 2  0 

4 EI

 
0
3 ql
2l
x
2
dx 2 
0
4
2 EI
Rezultāts iegūts ar mīnus zīmi, tātad pārvietojuma virziens ir pretējs pieliktā vienības spēka virzienam sistēmas
vienības stāvoklī.
Vereščagina paņēmiens
Mora integrāļa aprēķinu var ievērojami vienkāršot izmantojot Vereščagina paņēmienu: ja viena no
sareizināmajām epīrām ir ierobežota ar taisni, bet otrai ir patvaļīga forma, tad integrāļa  M k M P dx vērtību var
l
atrast kā patvaļīgās formas epīras laukuma () reizinājumu ar ordināti (y) pretī šī laukuma
smaguma centram,
kas ņemta no epīras, kas ierobežota ar taisni.
Epīru laukumi un smaguma centru ordinātas
Epīra
Izteiksme
M
k
M P dx   y var tikt izmantota Mora integrāļa aprēķinā,

x1
x2
ņemot vērā sekojošas īpašības:
lh
l/2
l/2
1. Reizinājums  y ir pozitīvs, ja laukums  un ordināte y atrodas
vienā pusē no stieņa ass un negatīvs, ja dažādās;
l
2. Epīrai, no kuras ņemam laukumu, var būt jebkura forma, epīrai, no
lh/2
l/3
2l/3
kuras ņemam ordināti, obligāti jābūt ierobežotai ar taisni;
3. Ja kādai no epīrām ir sarežģīta forma, to ieteicams sadalīt
vienkāršās figūrās, kurām ir zināmas sakarības laukuma noteikšanai
lh/3
l/4
3l/4
kvadrātiska parabola
un smaguma centra novietojums (daži laukumi tabulā) un izmantot
sakarību
 y   1 y1   2 y 2  ...   n y n ,
lh/4
l/5
4l/5
kur  - sarežģītās formas epīras laukums; y - šī laukuma smaguma
centram atbilstošā ordināte no epīras, kas ierobežota ar taisni;
kubiska parabola
 1 ,  2 , ...  n - vienkāršo figūru laukumi; y 1 , y 2 , ... y n - šo laukumu
2lh/3
l/2
l/2
smagumu centriem atbilstošās ordinātas.
Tātad, pārvietojuma aprēķinam izmantojot Vereščagina paņēmienu,
pielietojama sakarība:
2lh/3
3l/8
5l/8
 kp 
kvadrātiska parabola
kvadrātiska parabola
n
i 1 l
i
n
M 1M
   EI 
P
i
dx  
i 1
 i  yi
 EI i
n
 kp 
n
M 1M
   EI 
i 1 l
i
P

 i  yi
i 1
i
 EI i
 y   1 y1   2 y 2  ...   n y n
M
1 1
P
M
22
P
1 1
M
1
M
1
22
 1P 
1
EI
 1 y1 
1
2 EI
 qx 1 2
2
 ql
2  qx 2 / 2
2
2
 0
 1  x 2
 2 y 2   3 y 3  
1
EI

1
l 
ql
3
2
4
1 
ql
1
3 
3 ql
2



2l 
 l   2 l  2 ql  l   
2 EI 
2
3
2 
2 EI
2
2
0 
Pielietojot Vereščagina paņēmienu, epīru
konstruēšanas gaitā jāseko, no kādiem laukumiem
sastāv iegūtās epīras.
Attēlā parādīts rāmis divos slodzes stāvokļos (a un b)
un tiem atbilstošās lieces momentu epīras.
Neiedziļinoties epīru konstruēšanas procesā, šķiet, ka
rēķinot punkta C vertikālo pārvietojumu, abos
gadījumos posmam AB var tikt izmantotas tabulas
pēdejā ailē dotās sakarības.
Pārbaudei salīdzināsim rezultātus, kas iegūti posmam
AB, izmantojot tabulas sakarības un sadalot epīru
elementārlaukumos:
1. gadījumam (divi elementārlaukumi – no balsta
reakcijas un izkliedētās slodzes (att. d));
2
 4  32 
3
5
8
4
1
?
 4  32 
 3
EI
213 ,3 ( 3 )
EI
4
EI

213 ,3 ( 3 )
EI
1
4
4  32 
1
2

EI
4
2. gadījumam (trīs elementārlaukumi – no balsta
reakcijas, izkliedētās slodzes un spēka P (att. e));
2
 4  52 
3
5
4
8
1
?
 3
EI
346 , 6 ( 6 )
EI
 4  32 
4
EI

1
4
4  52 
1
2

EI
4
1
 4  20 
 2
1
4
3
EI
320
EI
Redzam, ka tabulas pēdējās rindas sakarības nedod pareizu rezultātu, ja bez izkliedētās slodzes darbojas vēl
kāda cita slodze un epīra sastāv no vairāk kā diviem elementārlaukmiem (taisnstūra un kvadrātiskas
parabolas).
Simpsona formula
M
k
M P dx 
l
 kP 
EI i
i

li
 6 EI
i
 kP 

M
k
0 M P  0   4 M
k
l 
l 
 M P    M
2
2
l M P l  

( x ) M P ( x ) dx 

 li 
 li 
M
(
0
)
M
(
0
)

4
M
M


  M k l i  M
p
k
p
 k
2
2

i
k
k
M
k
P
 4M k M k  M k M
v
v
l
l
P

i
2
 ql 2

ql




0

4


0

0

0

6 EI  2
8

l
 ql 2

 0  4  ql
6  2 EI  2
2l

k
0
l
 6 EI M
i
 1P
i
k
li
1

l 
 M
6
2
l 
5 ql
2
2
4

3 ql
 2 l   
2 EI


l 
p i 


similar documents