การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Report
PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
บริการของอินเตอร์เน็ต
(Internet Services)
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
1
บริการรับ-ส่งE-mail
@
อีเมล์ (E-mail)
หรือ เรียกอีกอย่างว่า “จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ”
(Electronic Mail) เป็ นบริการอย่างหนึ่งเป็ นเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สาหรับรับส่ง
จดหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต ทาให้สามารถส่งจดหมายไปยังผู้ใ ช้ท่ีอยู่
ห่า งไกลได้อย่างรวดเร็ว สามารถรับส่งข้อ มูลได้หลากหลายทัง้ รูป แบบที่เป็ น
ข้อความ รูปภาพ หรือไฟล์ข้อมูลอีกทัง้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่ งจดหมาย
ได้มาก เว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการ e-mail ฟรี ได้แก่
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
2
www.hotmail.com
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
3
www.mail.yahoo.com
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
4
www.gmail.com
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
5
Telnet
• เป็ นบริการสาหรับเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ตี ้องการจากระยะไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ ช้บริการจะต้องติดตัง้ โปรแกรม
Telnet Clint ไว้ทเ่ี ครื่อง และคอมพิวเตอร์ปลายทางจะต้องติด ตัง้
โปรแกรม Telnet Server
• เพื่อใช้ในการรับส่งคาสังเมื
่ ่อมีผูใ้ ช้ป้อนคาสังจากคอมพิ
่
วเตอร์ของ
ตนเอง คาสังดั
่ งกล่ าวจะส่งไปยังเครื่องปลายทางและส่งผลลั พธ์
กลับมาแสดงทีห่ น้าจอของเครือ่ งผูใ้ ช้ทาให้ผใู้ ช้สามารถใช้ทรัพยากร
ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางเหมือนกับเข้าใช้งานจาก
คอมพิวเตอร์โดยตรง
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
6
Telnet
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
7
File Transfer Protocol (FTP)
เป็ นบริการสาหรับการรับส่งไฟล์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถดึงไฟล์
จากเครื่อง Server มาเก็บยังเครื่องของตนเอง เรียกว่า ดาวน์โหลด (Download)
ข้อมูล ส่วนการส่งข้อมูลไปเก็บบนเครื่อง Server เรียกว่า การอัพโหลด (Upload)
ข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้บริการ FTP เรียกว่า FTP Serverและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้บริการ เรียกว่า FTP Client
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
8
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
9
Videoconference
เป็ นบริการแบบ Real-Time ที่ให้ผใู้ ช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเสียงและ
วีดีโอได้ ใช้สาหรับการกระประชุมผู้เข้าร่วมประชุมไม่จาเป็ นต้องอยู่สถานที่
เดียวกัน แต่สามารถพูดคุยกันได้ชว่ ยลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
10
Instant Messaging
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
11
AIM
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
12
Yahoo! Messenger
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
13
MSN Messenger
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
14
ICQ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
15
Google Talk
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
16
Sanook! QQ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
17
Skype
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
18
Windows Messenger
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
19
Web Services
เป็ นบริการที่ ติดตัง้ ทางฝัง่ Server
ซึ่ งทาหน้ าที่ ให้ บริการผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ ตโดยภาษา XML คุณสมบัติของ XML จะทาให้ Applicationที่ อยู่ภายใต้
ระบบปฏิบตั ิ การต่างกันสามารถทางานร่วมกันได้บนโปโตคอล HTTP
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
20
PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
(Internet Connection)
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
21
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรูปแบบต่างๆ
 วิวฒ
ั นาการของการนาเครือ่ งมาเชื่อมโยงกัน ซึง่ ต่างก็จะมีเทคนิค
และวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกัน
 การเชื่อมต่ออินเตอร์สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 3 รูปแบบ
 การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์
 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 อินเตอร์เน็ตไร้สาย
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
22
อินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์
 หรือเรียกว่า “Dial-Up” อาศัยอุปกรณ์เชื่อมต่อทีส่ าคัญ 2 ชนิด คือ คู่
สายโทรศัพท์ทใ่ี ช้งานได้ และโมเด็มแบบ 56K สามารถหาซือ้ มาใช้ได้
โดยทัวไป
่
 ข้อดี
 ค่าใช้จา่ ยต่า
 การใช้งานไม่ยุง่ ยาก
 ข้อเสีย
 ความเร็วในการเชือ่ มต่อช้า
 ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์พร้อมอินเตอร์เน็ตได้ ขณะทีเ่ ชือ่ มต่อต้องรอคูส่ ายว่าง
ก่อน และมีผใู้ ห้บริการน้อย
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
23
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 เรียกอีกอย่างว่า “ADSL”
 เป็ นรูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทีไ่ ด้รบั ความนิยม
 อาศัยอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเพียงโมเด็ม ASDL และคูส่ ายโทรศัพท์
ทีส่ นับสนุนการเชื่อมต่อแบบความเร็วสูง
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
24
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
25
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 ข้อดี




ความเร็วในการเชื่อมมต่อสูง
สามารถเชื่อมต่อได้ 24 ชัวโมง
่ ไม่ตอ้ งรอคูส่ ายว่าง
ใช้งานอินเตอร์พร้อมกับสายโทรศัพท์
มีผใู้ ห้บริการมาก
 ข้อเสีย
 ค่าใช้จา่ ยสูงกว่าการเชื่อมต่อแบบโทรศัพท์
 ความเร็วในการใช้อนิ เตอร์เน็ตจะช้าลง หากมีผใู้ ช้บริการพร้อมกัน
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
26
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยสายพ่วงต่อใดๆ
 อาศัยอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น ได้แก่ Router Modem , การ์ด Wireless
LAN และ คูส่ ายโทรศัพท์ทส่ี นับสนุนการเชื่อมต่อแบบความเร็วสูง
 ยกเว้นเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ทีต่ อ้ งการเพียงแค่การ์ด Wireless
LAN
 จากนัน้ ทาการสมัครกับผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ต
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
27
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 ข้อดี
 ไม่ตอ้ งอาศัยสายพวงเชื่อมต่อมากมาย
 ถ้าเป็ นการเชื่อมต่อไร้สายแบบ Wi-Fi สามารถใช้งานได้ทนั ที เมื่อมี
สัญญาณ
 ข้อเสีย




ค่าใช้จา่ ยสูง
ความเร็วในการเชื่อมต่อจะช้ากว่าแบบสายเชื่อม
ความราบรืน่ ในการใช้งานจะน้อยกว่าแบบมีสายพ่วง
ขัน้ ตอนของการเชื่อมต่อจะยุง่ ยากมากกว่าแบบอื่น
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
28
ทาความรู้จกั กับ Wi-Fi
 Wi-Fi ย่อมาจาก wireless fidelity
 ชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีส่ ามารถใช้ได้กบั มาตรฐานเครือข่ายคอ
 ป จั จุ บ ัน นิ ย มใช้เ พื่อ ต่ อ กับ อิน เทอร์เ น็ ต โดยอุ ป กรณ์ พ กพาต่ า งๆ
สามารถเชื่อ มต่ อ กับ อิน เทอร์เ น็ ต ได้ผ่ า นอุ ป กรณ์ ท่ีเ รีย กว่ า แอค
เซสพอยต์ และบริเวณที่ระยะทาการของแอคเซสพอยต์ครอบคลุม
เรียกว่า ฮอตสปอต
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
29
ทาความรู้จกั กับ Wi-Fi
 แต่เดิมคาว่า Wi-Fi เป็ นชื่อทีต่ งั ้ แทนตัวเลข IEEE 802.11 ซึง่ ง่าย
กว่าในการจดจา โดยนามาจากเครือ่ งขยายเสียง Hi-Fi อย่างไรก็
ตามในปจั จุบนั ใช้เป็ นคาย่อของ Wireless-Fidelity โดยมีแสดงใน
เว็บไซต์ของ Wi-Fi Alliance โดยใช้ช่อื วายฟายเป็ นเครือ่ งหมาย
การค้าคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WLAN) ซึง่ อยูบ่ นมาตรฐาน IEEE
802.11
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
30
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
31
แนะนาผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ต
 ผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่




แพ็คเกจรายชัวโมง
่
แพ็คเก็จรายเดือน
แพ็คเกจของอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
แพ็คเกจเสริม
(เป็ นแพ็คเกจทีต่ อ้ งกเสียเงินเพิม่ เติม โดยจะมาคูก่ บั แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง เช่น พืน้ ทีท่ เ่ี ก็บข้อมูลออนไลน์ Hotspot ฯลฯ)
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
32
ผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย








บริษทั ล็อกซ์เล่ย์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จากัด
บริษทั เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จากัด
บริษทั อินโฟ แอคเซส จากัด
บริษทั สามารถ อินโฟเน็ต จากัด
บริษทั เอเน็ต จากัด
บริษทั ไอเน็ต (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เวิลด์เน็ต แอน เซอร์วสิ จากัด
บริษทั ดาตา ลายไทย จากัด
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
33
ผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย










บริษทั เอเชีย อินโฟเน็ต จากัด
บริษทั ดิไอเดีย คอร์ปอเรชัน่ ประเทศไทย จากัด
บริษทั สยาม โกลบอล แอกเซส จากัด
บริษทั ซีเอส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด
บริษทั ชมะนันท์ เวิลด์เน็ต จากัด
บริษทั ฟาร์อสี ต์ อินเทอร์เน็ต จากัด
บริษทั อีซเี น็ต จากัด
บริษทั เคเบิล วายเลส จากัด
บริษทั รอยเน็ต จากัด (มหาชน)
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
34
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ตลาดผู้ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์เ น็ ต ขอเลื อ กตัว อย่ า งผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ ต 2 รายใหญ่ที่ครองตลาด ISP อยู่ในขณะนี้ คือ True
กับ 3 Broadband
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
35
EDGE คืออะไร?
 Enhanced Data rates for GSM Evolution: EDGE หรือ อีจพี อี าร์
เอส (อังกฤษ: Enhanced GPRS: EGPRS) เป็ นระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
 เป็ นเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลทีก่ าหนดโดย ITU (International
Telecommunications Union) คล้ายกับระบบจีพอี าร์เอส แต่มี
ความเร็วทีส่ งู กว่าคือทีป่ ระมาณ 200-300 Kbps ซึง่ สูงกว่าจีพอี าร์เอส
สีเ่ ท่า แต่ในบางพืน้ ทีถ่ า้ หากใช้เอดจ์ไม่ได้ โทรศัพท์ กจ็ ะเปลีย่ นไปใช้
จีพอี าร์เอสเอง
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
36
3G Technology
 เป็ นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นัน้ จะ
ั บนั
เป็ นอุปกรณ์ทผ่ี สมผสาน การนาเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปจจุ
เข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มอื ถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และ
อินเทอร์เน็ต
 3G เป็ นเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาต่อเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึง่ เป็ นยุคทีม่ ี
การให้บริการระบบเสียง และ การส่งข้อมูลในขัน้ ต้น ทัง้ ยังมีขอ้ จากัดอยู่
มาก การพัฒนาของ 3G ทาให้เกิดการใช้บริการมัลติมเี ดีย และ ส่งผ่าน
ข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วทีส่ งู ขึน้
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
37
3G Technology
 ลักษณะการทางานของ 3G เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ
3G แล้ว 3G มีช่องสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับส่งข้อมูล
ที่ม ากกว่า ท าให้ประสิท ธิภ าพในการรับ ส่งข้อ มูล แอพพลิ เคชัน่
รวมทัง้ บริก ารระบบเสีย งดี ข้ึน พร้ อ มทัง้ สามารถใช้ บริ ก าร
มัลติมเี ดียได้เต็มที่ และ สมบูรณ์แบบขึน้
 เช่น บริการส่งแฟกซ์, โทรศัพท์ต่างประเทศ ,รับ-ส่งข้อความที่มี
ขนาดใหญ่ ,ประชุ ม ทางไกลผ่านหน้ า จออุป กรณ์ ส่อื สาร, ดาวน์
โหลดเพลง, ชมภาพยนตร์แบบสัน้ ๆ เทคโนโลยี
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
38
4G ( Forth Generation )
 เทคโนโลยี 4จี เป็ นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ หรือเป็ น
เส้นทางด่วนสาหรับข้อมูลทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยการลากสายเคเบิล
 โดยระบบเครือ ข่า ยใหม่น้ี จะสามารถใช้ง านได้แ บบไร้ส าย รวมถึ ง
คุ ณ สมบั ติ ก ารเชื่ อ มต่ อ เสมื อ นจริ ง ในรู ป แบบสามมิ ติ (threedimensional) ระหว่างผูใ้ ช้โทรศัพท์ดว้ ยกันเอง
 นอกจากนั ้น สถานี ฐ าน ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ใ นการส่ ง ผ่ า นสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนทีจ่ ากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง และมีต้นทุนการ
ติดตัง้ ทีแ่ พงลิว่ ในขณะนี้
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
39
4G ( Forth Generation )
 สาหรับ 4จี จะสามารถส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยระดับความเร็ว
สูงที่เพิม่ ขึน้ ถึง 100 เมกะไบต์ต่อวินาที ซึ่งห่างจากความเร็วของ
ชุดอุปกรณ์ทใ่ี ช้กนั อยูใ่ นปจั จุบนั ทีร่ ะดับ 10 กิโลบิตต่อวินาที
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
40
ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต ( I n t e r n e t S e r v i c e P r o v i d e r : I S P )
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
41
ISP (Internet Service Provider)
เป็ นองค์กรหรือหน่อยงานทีค่ อยให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต
และดูแลการเชือ่ มต่อแต่ละเครือข่าย
National ISP
ISP ระดับประเทศ ซึง่ ให้บริการเชือ่ มต่อกับ ISP ระหว่างประเทศ
และดูแล ISP ภายในประเทศ
Regional ISP
ISP ระดับภูมภิ าค ให้บริการแต่ละภูมภิ าค
Local ISP
ISP ระดับท้องถิน่ ให้บริการในระดับเมือง หรือระดับท้องถิน่
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
42
ตัวอย่างผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ ต
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
43
โครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( I n t e r n e t T o p o l o g y )
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
44
รายละเอียดแต่ละระดับ
1. Backbone เสมือนแกนกลางในการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน เป็ น
เส้นทางหลักการเชื่อมโยงแต่ละเครือข่าย และต้องมีความเร็วในการับส่ง
ข้อมูลสูง
2. NSP (Network Service Provider) จะเป็ นผูใ้ ห้บริการการเชื่อมต่อ
ระหว่าง ISP กับ Backbone เพือ่ ให้ผใู้ ช้ตน้ ทางสามารถเชื่อมต่อไปยัง
ปลายทางได้
3. ISP (Internet Service Provider) เป็ นผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ต
4. End User ผูใ้ ช้ทต่ี อ้ งการใช้บริการ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
45
PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
(Internet Connection Technology)
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
46
เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
• Modem 56K
• DSL เป็ นเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาเพือ่ ให้การขนส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ม ีประสิทธิภาพ
มากขึน้ มีความเร็วในการขนส่งข้อมูลเพิม่ มากขึน้ และรับรองข้อมูลได้หลายรูปแบบ ประเภท
ทีน่ ิยมมากทีส่ ุดคือ ADSL
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
47
Leased Line
สายเช่า หรือ สายคู่เช่า ใช้คู่สายทัง้ หมดสองคู่สาหรับขนส่งข้ อมูลพร้อมกัน
(Full-Duplex) สายเช่าเป็ นระบบการส่งข้อมูลในแบบ Circuit Switching คือส่ง
สัญญาณไปบนเส้นที่จองไว้ โดยผูใ้ ช้มสี ทิ ธิ ์ใช้ช่องสัญญาณนัน้ เท่านัน้ สามารถ
ขอใช้ได้บริการได้ทอ่ี งค์การโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการรายอื่น
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
48
ISDN
เป็ นเทคโนโลยีทร่ี วมเอาบริการต่างๆทีใ่ ช้ในระบบโทรศัพท์ เข้าไว้ด้ วยกัน โดยใช้
การส่งสัญญาณแบบดิจติ อล ซึ่งกาหนดมาตรฐานขึน้ โดย ITU-T เพื่อใช้ในการ
บริการด้านขนส่งข้อมูลและระบบโทรศัพท์แบบดิจติ อล โดยสามารถรองรับ ข้อมูล
เสียง ภาพและวีดโี อ ผ่านทางสายโทรศัพท์ISDN เป็ นเทคโนโลยีทร่ี วมบริการด้าน
ดิจติ อลไว้ดว้ ยกันเพือ่ ให้ขอบเขตความสามารถของโทรศัพท์เพิม่ มากขึน้
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
49
DNS (Domain Name System)
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
50
โดเมนทีไ่ ด้รบั ความนิยมกันทัวโลก
่
ทีถ่ อื ว่าเป็ นโดเมนสากล มีดงั นี้ คือ
.com ย่อมาจาก commercial สาหรับธุรกิจ
.edu ย่อมาจาก education สาหรับการศึกษา
.int ย่อมาจาก International Organization สาหรับองค์กรนานาชาติ
.org ย่อมาจาก Organization สาหรับหน่วยงานทีไ่ ม่แสวงหากาไร
.net ย่อมาจาก Network สาหรับหน่วยงานทีม่ เี ครือข่ายของ
ตนเองและทาธุรกิจด้านเครือข่าย
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
51
การขอจดทะเบียนโดเมน
การขอจดทะเบียนโดเมน มี 2 วิธี ด้วยกัน คือ
1. การขอจดะเบียนให้เป็ นโดเมนสากล (.com .edu .int .org .net )
ต้องขอจดทะเบียนกับ www.networksolutions.com ซึง่ เดิม คือ www.internic.net
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
52
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
53
2. การขอทดทะเบียนทีล่ งท้ายด้วย .th (Thailand)
ต้องจดทะเบียนกับ www.thnic.net โดเมนเนมทีล่ งท้าย ด้วย .th ประกอบด้วย
.ac.th ย่อมาจาก Academic Thailand สาหรับสถานศึกษาในประเทศไทย
.co.th ย่อมาจาก Company Thailand สาหรับบริษทั ทีท่ าธุรกิจในประเทศไทย
.go.th ย่อมาจาก Government Thailand สาหรับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
.net.th ย่อมาจาก Network Thailand สาหรับบริษทั ทีท่ าธุรกิจด้านเครือข่าย
.or.th ย่อมาจาก Organization Thailand สาหรับหน่วยงานทีไ่ ม่แสวงหากาไร
.in.th ย่อมาจาก Individual Thailand สาหรับของบุคคลทัวๆ
่ ไป
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
54
E-Mail (Electronic Mail)
[email protected]
@ อ่านว่า 'ที'่ อ่านเป็ นภาษาอังกฤษว่า 'at'
rmutt ชื่อ subdomain หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ac ชื่อ subdomain ทีม่ มี หาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็ นสมาชิกได้แก่ สถาบันการศึกษา
th ชื่อ domain หมายถึงประเทศไทย
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
55
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
56
หัวจดหมาย (Header Lines)
หัวของจดหมายโดยส่วนใหญ่จะมีแสดงเฉพาะหัวข้อทีม่ ปี ระโยชน์ดงั นี้:
To : ผูร้ บั
From : ผูส้ ง่
Date : วันที่
Subject : หัวเรือ่ ง
From : และ Date : โดยปกติถูกใส่เพิม่ เข้ามาโดยอัตโนมัติ แต่ผใู้ ช้
สามารถกาหนดคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ให้กบั ระบบจดหมายของตัวเองได้อกี
มากมาย ต่อไปนี้คอื ส่วนทีส่ าคัญทีส่ ุดของส่วนหัวของจดหมาย พร้อม
ความหมายของแต่ละหัวข้อ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
57
To :
Form :
Cc :
ผูร้ บั จดหมาย (ชือ่ พร้อมทีอ่ ยู)่ สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งราย
ผูส้ ง่ จดหมาย (ชือ่ พร้อมทีอ่ ยู)่
ผูร้ บั สาเนาจดหมาย เป็ นสาเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ บอกให้ รวู้ ่าเป็ น
สาเนาเพือ่ ให้ใช้เป็ นความรูเ้ ท่านัน้
Subject :
หัวเรื่อง ส่วนนี้เป็ นตัวอักษร ทีค่ วรจะมีขนาดกะทัดรัด มีความหมาย ซึ่ง
เป็ นข้อสรุปของข้อความทีต่ อ้ งการส่ง
Date :
Message-Id :
วันทีแ่ ละเวลาทีจ่ ดหมายถูกส่ง
อักขระเฉพาะของจดหมาย ถูกกาหนดให้โดยเครื่องของผูส้ ่ง ใช้สาหรับ
อ้างถึงโดยโปรแกรมจดหมายโดยส่วนใหญ่
Received :
Resent-From :
Reply-To :
เป็ นข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับตรวจสอบความผิดพลาดในการส่ง
ทีอ่ ยูข่ องบุคคลหรือโปรแกรมทีจ่ ดหมายถูกส่ง
ทีอ่ ยูท่ จ่ี ะเป็ นผูร้ บั จดหมายตอบกลับ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
58
Web browser
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
59
Microsoft Internet Explorer
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
60
ข้อดีจากการใช้ Internet Explorer
 เป็ นบราวเซอร์ทค่ี นใข้งานมากทีส่ ดุ ในโลก เพราะฉะนัน้ แน่ ใจได้
เลยว่าได้รบั การรองรับจากทุกเว็บไซต์
 เมือ่ มีปญั หาเกิดขึน้ สามารถหาทางแก้ไขได้งา่ ย เนื่องจากมีคนใช้
จานวนมาก มีคนถามปญั หาก่อนเราแล้ว
 ให้ความเป็ นส่วนตัวสูงสุดเนื่องจาก ไม่เก็บข้อมูลผูใ้ ช้เลย
ข้อเสียจากการใช้ Internet Explorer
 ช้าทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับบราวเซอร์ตวั อื่น
 ใช้หน่วยความจาคอมพิวเตอร์มากทีส่ ดุ ซึง่ อาจทาให้เครือ่ งช้าไป
ด้วย
Google Chrome
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
63
Google Chrome
 เว็บเบราว์เซอร์ทส่ี ร้างโดยกูเกิล เหมือนกับ Firefox อ่ะ แต่ เร็ว กว่า
สวยกว่า ซึ่งตอนนี้ก็มาถึงเวอชัน่ 4 แล้ว ด้วยการใช้งานที่ง่าย ฟรี
และติด ตัง้ ได้อ ย่า งรวดเร็ว ในไม่ก่ีวิน าที ซึ่ง มีคุ ณ สมบั ติท่ีน่ า สนใจ
มากมาย
 โดยสามารถติดตัง้ Google Chromeได้ทล่ี งิ ก์น้ี
http://www.google.com/chrome
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
64
Google Chrome
 ช่องแถบสาหรับใส่ทอ่ี ยูเ่ ว็บก็ใช้เป็ นช่องค้นหาได้ดว้ ย
 สามารถตัง้ เลือกค่าให้บุ๊คมาร์คในแต่ละเครือ่ งปรับตรงกันได้โดย
อัตโนมัติ
 สามารถลากแท็บออกจากเบราว์เซอร์เพือ่ สร้างหน้าต่างใหม่ และ
รวมหลายๆ แท็บไว้ในหน้าต่างเดียว
 แท็บทุกแท็บทีก่ าลังใช้ ทางานอย่างอิสระในเบราว์เซอร์
 มีโหมดไม่ระบุตวั ตนสาหรับการเข้าชมแบบส่วนตัว
 มีสว่ นขยายให้เลือกติดตัง้ เพิม่ ลงไปตามต้องการ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
65
Google Chrome
 ช่องแถบสาหรับใส่ทอ่ี ยูเ่ ว็บก็ใช้เป็ นช่องค้นหาได้ดว้ ย
 สามารถตัง้ เลือกค่าให้บุ๊คมาร์คในแต่ละเครื่องปรับตรงกันได้โดย
อัตโนมัติ
 สามารถลากแท็บออกจากเบราว์เซอร์เพื่อสร้างหน้าต่างใหม่ และ
รวมหลายๆ แท็บไว้ในหน้าต่างเดียว
 แท็บทุกแท็บทีก่ าลังใช้ ทางานอย่างอิสระในเบราว์เซอร์
 มีโหมดไม่ระบุตวั ตนสาหรับการเข้าชมแบบส่วนตัว
 มีสว่ นขยายให้เลือกติดตัง้ เพิม่ ลงไปตามต้องการ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
66
Google Chrome
 ส่วนขยายของ Google Chrome คือโปรแกรมขนาดเล็กทีช่ ่วยเพิม่
คุณลักษณะต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้กบั เบราว์เซอร์ของคุณ
 ส่วนขยายมีทงั ้ การแจ้งข่าวและการแจ้งเตือนที่เป็ นประโยชน์ พร้อม
กันนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันโปรด หรือแหล่ งข่าวสาร
และปรับปรุงการทางานออนไลน์ เช่น การเรียกดูภาพถ่าย การรั บ
เส้นทาง หรือช็อปปิ้งได้อย่างง่ายดายยิง่ ขึน้ อีกด้วย
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
67
FireFox
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
68
Firefox คืออะไร
 อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ท บ ร า ว เ ซอ ร์ ต ั ว ให ม่ ท่ี จ ะ เ ข้ า ม าแ ข่ ง กั บ
IE < Internet Explorer>
 นาทีมสร้างโดย Mozilla โดยมีนกั พัฒนาต่อยอดอยูท่ วทุ
ั ่ กมุม
โลก
คุณสมบัติของ Firefox




เป็ นโปรแกรม Free Download ไม่ตอ้ งตรวจสอบอะไร โหลดมาใช้ได้เลย
ไฟล์ตดิ ตัง้ มีขนาดเล็ก ใช้เวลาในการดาวโหลดไม่นาน
ไม่แฮงค์บ่อย ปลอดภัยจาก Spy ware ต่างๆ
แก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีทมี งานพัฒนาอยู่ทวโลก
ั่
มีการ
พัฒนาตลอดเวลา
 สนับสนุนการใช้งานทัง้ Window MAX OS และ Linux
 มีลูกเล่นต่างๆ มากมาย ทีผ่ ใู้ ช้สามารถปรับเปลีย่ นหน้าตาและการใช้งานได้
ตามความถนัดของผูใ้ ช้ ด้วย themes, extensions ต่างๆ มากมาย
ข้อดีของการใช้โปรแกรมFirefox
 เร็วกว่า IE อย่างเห็นได้ชดั
 มี Extension และ Add-On มากมาย
 ปลอดภัยกว่า IE - Third-party plug-ins อย่างพวก ad-ware, spyware
เข้าถึงยาก
 Firefox มี Tab - Tabbed Browsing - ท่องไปดังใจอยากด้
่
วยแท็บ ไม่ตอ้ ง
เปิด Instance ขึน้ มาหลายๆตัว
 Session Restore - ไม่ตอ้ งกังวลว่าข้อมูลจะหาย ยามเบราว์เซอร์ล่ม
 Phishing Protection - ปลอดภัยจากการโจมตีแบบคนจับปลา
ข้อดีของการใช้โปรแกรมFirefox
 Integrated Search - ค้นหาไปไม่มที ส่ี น้ิ สุด มี search engine
add-in มาในตัว
 Built-in RSS reader ทัง้ Web Feed & Live Bookmarks – ไม่
พลาดทุกข่าวสารบนโลกใบนี้
 สามารถรอบรับและใช้งาน User interface skins ได้
 Recently Closed Tabs - ไม่ตอ้ งกลุม้ ใจไป เมือ่ ปิดผิดแท็บ
 Pop-up Blocker – สกัดกัน้ ป็ อปอัพได้ชะงักงัก
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
72
ข้อดีของการใช้โปรแกรมFirefox
 และทีส่ าคัญ Firefox เป็ น cross-platform browser สามารถใช้ได้
ทัง้ ในWindows, Mac OS X, และ several Linux distributions
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
73
ข้อเสียของการใช้โปรแกรมFirefox
 กินแรมไม่ยงั ้ โดยเฉพาะพวกชอบลง extension เยอะๆและการเปิดหน้าทีม่ ี script เยอะๆก็จะกิน
ทัง้ แรมและ cpu อย่างเต็มเหนี่ยว และยังมีextensionอีกหลายตัวเช่น fasterfox ซึง่ เป็ น
extensionไว้เพิม่ speedให้ firefox โดยหารูไ้ ม่วา่ ความเร็วนัน้ ต้องแลกมาด้วยแรมจานวนมาก
หรือ Adblockplus extensionสาหรับกาจัดโฆษณา
2.ตัดคาไทย ปญั หานี้เกิดขึน้ กับ browser หน้าใหม่ทุกตัว
3.ไม่ซพั พอร์ต download manager ใครทีม่ พี วกโปรแกรมช่วยดาว์นโหลดเช่น flashget idm อยู่
คงจะเซ็งไปตามๆกัน เพราะfirefoxมันมองไม่เห็น ไม่เหมือนIE แม้จะเป็ นปญั หาเก่าทีใ่ ครๆก็รวู้ ธิ ี
แก้ แต่มอื ใหม่คงไม่รแู้ น่นอน โดยปญั หานี้แก้ดว้ ยextension Flashgot Extension ตัวนี้เรียกว่า
เป็ นExtensionสามัญประจาbrowserได้เลย มีแทบทุกเครือ่ งทีล่ งFirefox
4.ฟงั เพลงออนไลน์ไม่ได้ จะมีบางเว็บสาหรับฟงั เพลงออนไลน์ทใ่ี ช้firefoxเปิดฟงั ไม่ได้ เพราะเว็บ
พวกนัน้ ใช้code activeX โค๊ดล้าสมัยที่ firefoxไม่สนับสนุ นเนื่องจาก เป็ นแหล่งแพร่ไวรัส แต่เรา
จะฟงั อ่ะ วิธแี ก้กค็ อื ใช้ ietab แต่ไปใช้ ie เปิดง่ายกว่า
Opera
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
75
Opera
 Opera คือ เว็บบราวเซอร์ หรือซอฟท์แวร์ช่วยในการท่องเว็ บ
พัฒนาโดย Opera Software
 คุณสมบัตขิ อง Opera คือการเป็ นบราวเซอร์ช่วยท่องเว็บไซต์ ส่ง
และรับอีเมล์ การจัดรายชื่อ แชท IRC ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทาง
BitTorrent และอ่านเว็บ feedsOpera Opera เป็ นซอฟท์แวร์ฟรีท่ี
สนับสนุนทัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มอื ถือ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
76
Safari for Pc
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
Safari for Mac
77
Safari
 คือเว็บเบราว์เซอร์ทพ่ี ฒ
ั นาโดยบริษทั แอปเปิ ล คอมพิวเตอร์ สาหรับ
เครื่องแมคอินทอช โดยมาพร้อมกับระบบปฏิบตั กิ าร Mac OS X รุน่
10.3 เป็ นต้นไป และสตีฟ จอบส์ ได้ประกาศในวันที่ 11 มิถุน ายน
พ.ศ. 2550 เปิดตัวซาฟารีสาหรับวินโดวส์
 หน้าตาของซาฟารีมลี กั ษณะสีเงินวาว (brush metal) เหมือนกับ
ลั ก ษณะของ ซอฟต์ แ วร์ เ ล่ น เพลง ไอทู น ส์ ซาฟารี รุ่ น ที่ ส อง
เรียกว่า Safari RSS ใช้ได้กบั Mac OS X รุน่ 10.4 ขึน้ ไป
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
78
Safari
 ซาฟารี ใช้ตวั วาดหน้าเว็บชื่อ WebCore ซึง่ พัฒนามาจากตัววาด
หน้าเว็บชื่อ เว็บคิต ทีพ่ ฒ
ั นาต่อมาจาก KHTML ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของโครงการซอฟต์แวร์เสรี KDE
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
79
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
Crazy Browser
80
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
Avant Brower
81
Avant Browser
 Avant Browser เป็ นเครื่องมือช่วยท่องเน็ตแบบรวดเร็วฉับไว มีการ
แสดงผลชัด เจนและช่ว ยสร้างความรู้สึก ที่ดีใ นการท่อ งเว็บ , มีก าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพือ่ ความน่าเชื่อถืออย่างทีส่ ดุ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
82
Avant Browser








ไม่มโี ฆษณา, ไม่มไี วรัส
ใช้งานร่วมกับ IE9
ประมวลผลพร้อมกัน
ใช้หน่วยความจาน้อย
ดาวน์โหลดไฟล์วดิ โี อ
Built-in Download Accelerator
ระบบแยกมุมมอง (Split View)
หน้าต่างทีแ่ ยกออกมาจะแสดงผลเสมอ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
83
Avant Browser








อินเตอร์เฟซ Aero Glass
เปิดเว็บส่วนตัวอย่างปลอดภัย
ไม่คา้ ง
เร็ว, แรง, ไม่กนิ CPU
แก้ปญั หาหน่วยความจาล้น
เครือ่ งมือกรอกฟอร์มอัตโนมัติ
เก็บรายการโปรดผ่านเน็ต
การแสดงผลทัง้ จอภาพ และการแสดงผลแบบเต็ม Desktop รูปแบบใหม่
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
84
Maxthon Browser
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
85
Maxthon Browser
 Program Features
 ระบบเชื่อมต่อข้อมูลของ Favourites ให้ตรงกัน
 ใช้ทา่ ทาง การเคลื่อนไหวของเม้าส์ในการออกคาสังต่
่ างๆ
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
86
Konqueror
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
87
Plawan Browser
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
88
Plawan Browser
 ปลาวาฬ บราวเซอร์ (Plawan Browser) : กาเนิดขึน้ ด้วยทีมงาน
คนไทย และหน่ วยงานภาครัฐที่สนับสนุ นและห่วงใย ให้ผู้ใ ช้งาน
อินเทอร์เน็ตชาวไทย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย
 ด้ว ยความสามารถพิเ ศษที่มีม ากกว่ า บราวเซอร์ อื่น ๆ ท าให้
ปลาวาฬ บราวเซอร์ เป็ น บราวเซอร์ ที่เ หมาะกับคนไทย และ
หน่วยงานต่างๆเป็ นอย่างดี
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
89
Plawan Browser
 Feature







เมนูคาสังภาษาไทย
่
(Thai Language Menu)
ดิคชันนารี (Dictionary)
ป้องกันเวบทีไ่ ม่เหมาะสม (Block)
Slide Bar
ใช้งานง่าย (User Friendly)
มัลติเพิลเพจ (Multiple Pages)
เล่นไฟล์มลั ติมเี ดีย
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
90
แบบฝึ กหัด
1. ให้นกั ศึกษายกตัวอย่างของ Web Browser มา 1 Web Browser ที่
ใช้อยูใ่ นปจั จุบนั พร้อมทัง้ อธิบายขีดความสามารถพิเศษของ Web
Browser นัน้
2. อธิบายประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้บริการอินเตอร์มาอย่างน้อย 10
ข้อ พร้อมทัง้ ให้เหตุผลประกอบ
WEEK 1-TECHNOLOGY INTERNET
91
รายงานกลุ่มช่วงปิดปี ใหม่
 ทารายงานกลุ่มละ 5 คน เลือกหัวข้อทีท่ าดังนี้




HTML5
ASP
PHP
XML
 ทารายงานเป็ นไฟล์ Power Point จานวนไม่ต่ากว่า 10 Slide พร้อมกับ
นาเสนอหน้าชัน้ เรียน
WEEK 2 –INTERNET TECHNOLOGY
92

similar documents