Dzień dbałości o środowisko

Report
Slide 1

Dzień dbałości
o środowisko


Slide 2

…Nie sztuka czerpać z przyrody
I brać z niej tak, by ją przy tym
zniszczyć doszczętnie.

Sztuka natomiast czerpać i brać tak,
by przyrody nie zniszczyć,

lecz zachować ją- a nawet wzbogacać…
Jan Jerzy Karpiński


Slide 3

Ekologia- nauka zajmująca się
związkami między organizmami żywymi
Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też oraz
jako środowiskiem, w którym one żyją.
Światowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone
Jako samodzielna gałąź wiedzy
corocznie wiosną, których celem jest
powstała w XIX wieku.
promowanie postaw ekologicznych w
społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi
chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak
kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na
obchody składa się zwykle wiele wydarzeń
organizowanych przez różnorodne instytucje.
Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją
przesilenia letniego, będącą okazją do
wykorzystania sprzyjającej aury, która ma
ułatwić zorganizowanie udanych imprez
masowych.


Slide 4

Degradacja środowiska to pogarszanie się stanu
poszczególnych elementów środowiska naturalnego
(powietrza, wód, gleb, rzeźby terenu, krajobrazu) wskutek
wzrostu liczby ludności, osadnictwa, urbanizacji oraz rozwoju
działalności gospodarczej, powodujących wzrost
zanieczyszczeń w stopniu przekraczającym możliwości
samokompensacji ich przez przyrodę.
Działalność człowieka wpływa na wszystkie elementy
środowiska przyrodniczego: powietrze, wody, gleby,
organizmy żywe oraz na ukształtowanie terenu.
Główne źródła zanieczyszczeń środowiska to: przemysł,
transport, rolnictwo i gospodarka komunalna.


Slide 5

Na Ziemi są nie tylko ludzie,
ale i osobliwe rośliny i zwierzęta…


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11


Slide 12


Slide 13

Do głównych zanieczyszczeń powietrza należą: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki
węgla oraz węglowodory. Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na: naturalne – (w
wyniku wybuchów wulkanów, wydobywania się gazów z ziemi, pożarów lasów, burz
pyłowych, przedostawania się pyłu kosmicznego) i antropogeniczne – (transport, przemysł,
rolnictwo, gospodarka komunalna)
Źródła zanieczyszczeń powietrza to: procesy spalania paliw, energetyka, transport,
przemysł metalurgiczny, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, składowiska surowców
i odpadów oraz ludzie palący papierosy, którzy poprzez swój nałóg wprowadzają do
powietrza tlenek węgla oraz inne szkodliwe substancje.
Skutki zanieczyszczeń powietrza to: schorzenia ludzi (m.in. dwutlenek siarki powoduje
wzrost częstości zachorowań na chroniczne zapalenie oskrzeli i raka płuc), niszczenie flory
(zamieranie lasów i obniżenie plonów rolnych), zmniejszenie odporności i choroby
zwierząt, straty związane z emisją materiałów do atmosfery, kwaśne deszcze (niszczenie
elewacji budynków, zakwaszanie wód
i gleb)
Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza: odsiarczanie spalin
i węgla lub całkowite zaprzestanie wykorzystywania węgla o dużej zawartości siarki,
zmiana systemu ogrzewania miast - przechodzenie na inne niż węgiel źródła energii, (np.
gaz ziemny), stosowanie katalizatorów spalin
zakładanie urządzeń odpylających - filtrów i elektrofiltrów, oddzielenie zakładów
przemysłowych
i popularnych szlaków komunikacyjnych pasami drzew i krzewów (naturalne filtry
ochronne).


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17

Niszcząc Ziemię - niszczymy własne
zdrowie i skracamy życie…

SKUTKI
•DZIURA OZONOWA
•KWAŚNE DESZCZE

•SMOG


Slide 18

DZIURA OZONOWA

Dziura ozonowa
nad biegunem
południowym


Slide 19

Zanieczyszczenia dostają się zarówno do wód powierzchniowych (w tym do Bałtyku) jak
i do wód podziemnych.
Źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód: przemysł (głównie ścieki), gospodarka komunalna
(m.in. źle zabezpieczone wysypiska śmieci), gospodarka rolna (m.in. środki chemiczne,
pestycydy i nawozy, zmywane z pól przez deszcze), opady atmosferyczne (dostarczają
do wód zanieczyszczenia zawarte w powietrzu), nieszczelne rurociągi i zbiorniki z
substancjami ropopochodnymi.
Skutki zanieczyszczeń wód: obniżenie jakości wód powierzchniowych
i podziemnych, ograniczenie możliwości rozwoju świata organicznego w zbiornikach
wodnych, eutrofizacja zbiorników wodnych (masowe pojawienie się glonów
planktonicznych, powodujące spadek stężenia tlenu i gromadzenie się w wodzie
siarkowodoru), pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka wywołane znajdującymi
się w zanieczyszczonych wodach wirusami i bakteriami chorobotwórczymi, ograniczenie
dostępu do miejsc rekreacji (kąpielisk).
Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom wód: budowa oczyszczalni ścieków,
odsalanie wód kopalnianych, redukowanie ilości ścieków wprowadzanych do wód
powierzchniowych, likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci
i innych źle zabezpieczonych składowisk materiałów mogących spowodować skażenie
wód.


Slide 20

…CHROŃMY WODĘ, KTÓRA JEST
ŹRÓDŁEM ŻYCIA…


Slide 21


Slide 22


Slide 23


Slide 24


Slide 25

Przyczyny degradacji gleb: rozwój gospodarczy, eksploatacja surowców (prowadząca do zmian
morfologicznych terenu), działalność przemysłowa, transport (powoduje zanieczyszczenia
glebach położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych), źle zabezpieczone składowiska odpadów
przemysłowych
i komunalne wysypiska śmieci oraz dzikie wysypiska śmieci, wycieki substancji ropopochodnych,
źle zabezpieczone szamba, chemizacja i mechanizacja rolnictwa, kwaśne deszcze, niewłaściwie
prowadzona gospodarka leśna
(np. nadmierny wyręb lasów)
Skutki degradacji gruntów: zniszczenie warstwy glebowej lub osiadanie gruntu, obniżenie
wartości gleb, utrata terenów rolniczych, zmiany warunków siedliskowych dla fauny i flory,
pogarszanie warunków zdrowotnych ludzi przez gromadzenie się szkodliwych substancji (głównie
ołowiu, kadmu, miedzi) w tkankach dzięki spożywaniu skażonych roślin, zagrożenie dla ujęć
wody pitnej.
Sposoby zapobiegania degradacji gruntów: stosowanie podsadzek na terenach górniczych,
likwidacja lub zabezpieczanie źródeł skażenia, ograniczenie ilości wytwarzanych, zmniejszenie
ilości odpadów przez powtórne wykorzystanie makulatury i złomu, segregowanie odpadów.
Problemy związane z ochroną środowiska mają zasięg ogólnoświatowy. Konieczne zatem stało
się nawiązanie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie i powołanie odpowiednich
organizacji. Ich celem jest koordynacja wysiłków zmierzających do skutecznego przeciwdziałania
istniejącym i rosnącym zagrożeniom.
Najważniejszymi z nich są WHO- Światowa Organizacja Zdrowia, FAO- Światowa Agencja do
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, ILO- Międzynarodowa Organizacja Pracy, UNESCO- Organizacja
Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki
i Kultury, UNICEF- Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom.
Wszystkie powyższe organizacje zrzeszone są w ONZ.


Slide 26


Slide 27


Slide 28

Ochrona gatunkowa roślin


Slide 29

Ochrona gatunkowa zwierząt


Slide 30

PARKI NARODOWE


Slide 31

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY


Slide 32

PIENIŃSKI PARK NARODOWY


Slide 33

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY


Slide 34

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY


Slide 35

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY


Slide 36

OJCOWSKI PARK NARODOWY


Slide 37

KAMPINOWSKI PARK NARODOWY


Slide 38

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY


Slide 39

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY


Slide 40


Slide 41

Planeta woła o pomoc!!!!

Ratujmy Świat!!!


Slide 42

Jak ja mogę chronić środowisko?
Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach
niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów
przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc
pytanie: "Jak ja mogę chronić przyrodę?" Otóż
są pewne sposoby...


Slide 43

gdy już nikt z nich nie korzysta.


Slide 44

Policz, o ile można ograniczyć wydzielanie
węgla do atmosfery ( w miejsce X wstaw
liczbę osób )
1. Wyłączanie światła, kiedy opuszcza się
pomieszczenie – 0,52 tony
- Ty i cała Twoja rodzina 0,52 t razy X
2. Chodzenie do szkoły zamiast jazdy
samochodem 0,74 tony
- Ty i cała Twoja klasa 0,74 t razy X


Slide 45

3. Jedzenie owoców, warzyw w czasie, kiedy
występują w Polsce i nie są transportowane z
innych krajów 0,31 tony
- Ty i Twoi najbliżsi przyjaciele 0,31t razy X
4. Wyłączanie komputera 0,47 tony
- Ty i Twoja ulubiona drużyna piłkarska 0,47 t
razy X
5. Recykling 0,36 tony
- Ty i wszyscy Twoi nauczyciele 0,36 t razy X


Slide 46

Dbanie o czystość środowiska a także
segregowanie odpadów.


Slide 47

Korzystanie z ekologicznych środków
transportu (np. rower)

Używanie antyperspirantów w kulkach, nie
dezodorantów w sprayu zawierających freony.


Slide 48

Nasza planeta jest piękna…

dbajmy o nią !


Slide 49


Slide 50


Slide 51


Slide 52


Slide 53


Slide 54


Slide 55


Slide 56


Slide 57


Slide 58


Slide 59

Klasa T3
dziękuje za uwagę


similar documents