PRAVA PACIJENATA

Report
Slide 1

PRAVA
PACIJENATA
Nina Čikeš, Ana Crnogorac,
Ivana Cujzek, Ana Cvečić


Slide 2

Svi ljudi rađaju se slobodni i jednaki u
dostojanstvu
i pravima, obdareni razumom i sviješću,
a poštivanjem ljudskog dostojanstva kao
temeljnog
obilježja čovjeka otvoren je put ljudskim
pravima.


Slide 3

Zakon o zaštiti prava pacijenata

1999.,na poticaj liječnika,osnovana Hrvatska
udruga za promicanje prava pacijenata
19.studenog 2004. Hrvatski sabor donio
Zakon o zaštiti prava pacijenata(46 članaka)
poštivanje ljudskog bića,očuvanje fizičkog i
mentalnog integriteta te zaštita
osobnosti(načelo humanosti i načelo
dostupnosti zaštite prava pacijenata)


Slide 4

Temeljna prava pacijenata
pravo na informaciju
pravo na odbijanje postupka (pristanak)
pravo na zaštitu privatnosti i dostojanstva
pravo na zdravstvenu zaštitu u slučaju
hitnoće
pravo uvida u liječničku dokumentaciju
pravo na pravobranitelja


Slide 5

Prava pacijenata u širem smislu

pravo da informacija bude dana na razumljiv način
pravo određivanja osobe koja će umjesto pacijenta biti obaviještena
pravo da bude upoznat sa identitetom, specijalizacijom i iskustvom
liječnika
zabrana diskriminacije
pravo na tumača ako ne govori jezik
pravo savjetovati se s drugim liječnikom
pravo na održavanje osobnih kontakata
pravo na samovoljno napuštanje bolnice
pravo da ga se bez pristanka ne može premjestiti u drugu ustanovu
pravo na obavijest o otpuštanju iz bolnice najmanje 24 sata unaprijed
pravo da mu se objasni račun


Slide 6

Obveze zdravstvene ustanove


pisane brošure o pacijentovim pravima
definirati vrijeme u kojem mora pacijentu dati informacije
definirati osoblje koje mu je dužno dati informacije
definirati osoblje i postupke ako pacijent nije zadovoljan
učiniti dostupnim telefonske brojeve i načine za kontakt s zdravstvenim
osobljem
pripremiti pisane informacijske pristanke sa specifičnim objašnjenjima
uvijek osigurati komunikaciju na jeziku bolesnika
u bolnici treba biti omogućeno zadovoljavanje vjerskih običaja
pacijenata
u bolnici treba biti omogućeno obavljanje svih normalnih aktivnosti bez
obzira na eventualnu invalidnost pacijenta


Slide 7


Posebni protokoli o:
hitnim postupcima
aktivnom sudjelovanju pacijenta u odluci o
liječenju
uvidu u dokumentaciju


Slide 8

Posebnosti iz Zakona o zaštiti prava
pacijenata


pri pravu na suodlučivanje pacijent uvijek ima
pravo
odgovarajuća medicinska intervencija ovisi
ne samo o simptomima bolesti,već i o
pristanku bolesnika
informirani pristanak-pristanak informiranog
bolesnika


Slide 9

obavještavanje na pacijentu razumljivom
jeziku pri tome imajući u vidu mentalne
sposobnosti i naobrazbu pacijenta
pristankom na određeni medicinski
zahvat,pacijent na sebe preuzima rizik za
ishod,ali ne i onaj koji bi bio posljedica
liječničke pogreške


Slide 10

Kad medicinska indikacija opravdava
terapijski zahvat bez pristanka
pacijenta?
Hitan slučaj uz nemogućnost
sporazumijevanja s pacijentom,a kad mu je
neposredno ugrožen život ili mu prijeti
opasnost.


Slide 11

Profesionalna liječnička tajna
znanje o nekim činjenicama koje ne mogu
biti priopćene drugim osobama ili javnosti,a
da se pritom ne oštete interesi pojedinca ili
zajednice
Isključeni slučajevi tajne jesu oni gdje
zdravstveni propisi nalažu liječnicima prijavu
oboljenja(npr. javljanje epidemiološkoj službi
neke zarazne bolesti)


Slide 12

Kome se obratiti u slučaju kršenja
prava pacijenata?


usmenim/pismenim putem dati pritužbu
ravnatelju zdravstvene ustanove
županijska skupština na temelju javnog
poziva imenuje Povjerenstvo za zaštitu prava
pacijenata u svojoj županiji (5 članova iz
redova pacijenata, nevladinih udruga i
stručnjaka)
Bijeli telefon


Slide 13

Zaključak
najveći problem predstavlja nedostatnost
poznavanja Zakona od strane pacijenata,a i liječnika
i ostalih zdravstvenih radnika te još uvijek nedovoljno
dobra prilagođenost zdravstvenom sustavu u kojem
je težnja prijeći sa paternalističkog odnosa liječnikpacijent na demokratski model temeljen na ljudskom
pravu na slobodu i toleranciju,slobodu
volje,jednakosti,istinitosti i pravednosti te autonomiji
pacijenta
edukacija o samom Zakonu može pomoći(npr.
‘Program edukacije o pravima pacijenata u
PGZ’,vodiči kroz prava pacijenata)


Slide 14

Literatura

M. Štifanić, Z. Bošković – Prava pacijenata
(Vodič za kulturu poznavanja i poštovanja
prava pacijenata), Adamić, Rijeka 2007.
Zakon o zaštiti prava pacijenata, Narodne
novine 169/2004
www.mzss.hr/hr/ministarstvo/publikacije_i_iz
vjesca/brosura_zakon_o_zastiti_prava_pacij
enata


Slide 15

Primjer dokumenta za informiranu
suglasnost


Suglasnost na operaciju ili drugi zahvatPACIJENT____________________________________________________
OB_______________
DATUM_______________ SAT____________
SUGLASNOST DATA U _________________
1. Slažem se da se na _________________________ provede operacija ili zahvat
(upiši ime i prezime)
_______________________________________________________
(unesite vrstu operacije ili zahvata)
koju će se provesti pod vodstvom Dr._____________________________________
i/ili suradnika i asistenata koje on odabere.
2.Smisao i cilj zahvata, navedenog pod 1. i druge moguće metode liječenja objasnio mi je
Dr._______________________________ Ovim objašnjenjem sam potpuno
zadovoljan.
3.Ističem da mi je omogućeno da postavim pitanja o zahvatu/operaciji, o mogućim
rizicima ili komplikacijama. Dolje navodim ograničenja koja sam postavio na ovu
suglasnost___________________________________________________
(navedi NEMA, ako nema ograničenja)
4.Ja dajem suglasnost i za provođenje drugih operacija, zahvata ili liječenja koji se, uz gore navedene, pokažu dodatno potrebni na temelju razvoja stanja koje
gore navedeni liječnik ili njegovi suradnici i asistenti procijene potrebnima.
5. U cilju medicinske edukacije slažem se da promatrači budu u kirurškoj sali za vrijeme operacije.
POTVRĐUJEM DA SAM U CIJELOSTI PROČITAO I RAZUMIJEM OVU SUGLASNOST. SPOMENUTA OBJAŠNJENA SU MI DANA. SVA
PRAZNA MJESTA ILI IZJAVE KOJE TREBA UNIJETI SU ISPUNJENA, A NEPRIHVATLJIVE DIJELOVE SAM PREKRIŽIO PRIJE
POTPISA.
Potpis pacijenta___________________________________
Potpis svjedoka ___________________________________

Kada je pacijent maloljetan ili nekompetentan
Ovlaštena osoba ___________________________________
Ova suglasnost je potpisana preda mnom, i po mojoj ocjeni pacijent je to učinio slobodno, o svemu informiran i uz puno razumijevanje.
Potpis liječnika __________________________________
Potpis svjedoka __________________________________


similar documents