Szkoła Promująca Zdrowie PM4 Olsztyn

Report
Slide 1


Slide 2

Nasze przedszkole jest znane z dokonań
w zakresie promocji zdrowia.

*od 1999 roku realizujemy projekt Szkoły Promującej Zdrowie
* latach 2003 i 2006 w dowód uznania dla naszych działań
Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty przyznał nam Certyfikat
Szkoły Promującej Zdrowie.


Slide 3

W 2009 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę
dotyczącą starań o przyjęcie naszego przedszkola do

Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Pierwszym krokiem było dokonanie autoewaluacji w pięciu
obszarach pracy przedszkola. Zespół ewaluacyjny
przeprowadził badania wśród całej społeczności
przedszkolnej. Wyniki badań przedstawiono władzom
oświatowym oraz rodzicom i instytucjom wspierającym
nasze działania.


Slide 4

Raport z ewaluacji wraz z wnioskiem o przyjęcie do Krajowej Sieci
SzPZ przesłaliśmy do Centrum Metodycznego Pomocy

Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie. Pracę naszą
oceniono bardzo wysoko. W dniu 23 listopada 2009 z rąk Pani
Katarzyny Hall Minister Edukacji otrzymaliśmy akt przynależności

do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.


Slide 5

W naszej placówce podejmowane są różnorodne działania na rzecz
promocji zdrowia. W Szkole Promującej Zdrowie nie chodzi jednak
o pojedyncze inicjatywy. Tutaj wychodzi się od diagnozy potrzeb,
wybiera się te które są dla nas najważniejsze
i działa wspólnie z całą społecznością by problem rozwiązać.

Nie jest to suma pojedynczych innowacji (np. programów autorskich).

Wprowadzane zmiany mają charakter systemowy i dotyczą wszystkich
sfer funkcjonowania przedszkola.


Slide 6

Na podstawie polskich doświadczeń w realizacji projektu SzPZ
przyjęto, że Szkoła Promująca Zdrowie to siedlisko czyli miejsce, w którym żyje,

pracuje uczy się i bawi wielu ludzi. Obowiązują w nim pewne normy, prawa
i obowiązki, w których społeczność przedszkolna- pracownicy, rodzice i dzieci:

o podejmują działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez
zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego
i społecznego,
o uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć przez edukację zdrowotną rozwój osobisty,

społeczny i zawodowy,
o zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podobnych
działań przez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie.


Slide 7

Diagnoza stanu wyjściowego jest to zbadanie: „Gdzie jesteśmy?
Czyli spojrzenie prawdzie w oczy.” Celami diagnozy są:

o ustalenie rzeczywistych problemów społeczności szkolnej lub różnych jej
grup – często nie są one w pełni uświadamiane lub są narzucane przez
innych.
o podsumowanie tego, co już zrobiono – nikt nie jest w punkcie zerowym.
o uzyskanie konkretnych, obiektywnych danych które będzie można
wykorzystać w:
- ewaluacji wyników po zakończeniu działań lub ich etapu, aby sprawdzić,

co i w jakim stopniu zmieniło się.
- dyskusji – dialogu – z osobami nadzorującymi różne aspekty
funkcjonowania szkoły.


Slide 8

Podejście siedliskowe oznacza, że obiektem działań w promocji
zdrowia są systemy społeczne, a nie jednostki.
Jest to podejście uczestniczące

(„Co ludzie mogą sami zrobić dla swojego zdrowia
i w czym możemy im pomóc?”),
a nie paternalistyczne
(„Co my możemy zrobić dla zdrowia ludzi?”).

Nasza placówka jest siedliskiem powiązanym z innymi siedliskami
w społeczności lokalnej. Aby nasze problemy skutecznie rozwiązywać
potrzebujemy wsparcia otoczenia, zwłaszcza rodziny .


Slide 9

Podejście „od ludzi do problemu” oznacza, że ludzie (społeczność szkolna
oraz osoby spoza szkoły wspierające i współpracujące) sami identyfikują
własne problemy, wybierają te, które są dla nich ważne (priorytetowe) i
podejmują działania prowadzące do ich rozwiązania. Mają własne pomysły.
Osoby z zewnątrz wpierają te działania, lecz nie narzucają szkole
swoich programów i pomysłów.


Slide 10

W tradycyjnym podejściu „od problemu do ludzi” problemy priorytetowe
są ustalane poza szkołą (np. na szczeblu centralnym, wojewódzkim). Tam
też przez specjalistów opracowywane są programy rozwiązywania
problemów. Szkoły otrzymują propozycję ich realizacji. Ludzie zwykle są
mało zainteresowani rozwiązywaniem problemów zaleconych przez
innych. Aby więc uniknąć negatywnej oceny ze strony osób nadzorujących
uruchamiają mechanizmy obronne lub podejmują działania pozorne.


Slide 11

W tworzeniu szkoły promującej zdrowie uczestniczą dobrowolnie

członkowie społeczności szkolnej (choć nie zawsze jest 100% zwolenników
tych działań). Wszyscy są pytani o zdanie, informowani o wynikach,
decyzjach, zapraszani do współpracy. Wsparcie z zewnątrz polega na
dostarczaniu informacji, materiałów, doradztwie, kształceniu itd.

Związek miedzy
społecznością szkolną a
ośrodkiem wspierającym jej
wysiłki w tworzeniu Szkoły
Promującej Zdrowie (wg L.
Bariea).


Slide 12Istota zmian jest procesem twórczym. Towarzyszą mu
różnorodne zachowania (np. opór wobec zmiany) i emocje
ludzi.Ważne jest aby ludzie rozumieli istotę procesu zmian.
Wyróżniamy w nim trzy etapy: inicjacja, wdrożenie,
instytucjonalizacja.Aby zmiana była naprawdę skuteczna niezbędne są wszystkie
trzy etapy.Często zdarza się, że wysiłki kończą się na wdrożeniu ale
zmiany nie zaistniały w codziennym życiu danej instytucji.


Slide 13

Jesteśmy realistami
z pozytywnym
nastawieniem do
samego siebie!


Slide 14

Szukamy ludzi, którzy są chętni
i będą pracować z Nami !


Slide 15

Pytamy innych o zdanie i uczymy się
uważnie słuchać !


Slide 16

Pracujemy rozsądniej, a nie ciężej!


Slide 17

Mamy jasną wizję tego, co chcemy osiągnąć!


Slide 18

Oceniamy aktualną sytuację!


Slide 19

Określamy konkretne i osiągalne
w danej sytuacji cele!


Slide 20

Do celu dochodzimy różnymi drogami
i we własnym tempie!


Slide 21

Jesteśmy elastyczni! Obserwujemy co się
dzieje wokół nas i w razie potrzeby
modyfikujemy zaplanowane dawno
działania!


Slide 22

Przyznajemy sobie prawo do błędów!
Nikt nie jest nieomylny!


Slide 23

Jesteśmy wiarygodni dla
siebie i innych!


Slide 24

Mamy czas na wspólne
świętowanie osiągnięć!


Slide 25

„Szkoła Promująca Zdrowie

jest inwestycją dla edukacji,
zdrowia i demokracji.”
Rezolucja I Konferencji Europejskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie.


Slide 26

Z uwagi na fakt priorytetu Promocji
Zdrowia w naszym przedszkolu
uznaliśmy, że nasz Miś również musi
być zdrowy. Stąd inicjatywa

obchodów święta Pluszowego Misia
zachęcającego przedszkolaki do

zjadania warzyw.


Slide 27


similar documents