Presentació del Servei Portasignatures

Report
Servei de
Portasignatures
inici
El Consorci AOC ofereix un Servei
de Portasignatures al conjunt de les
administracions públiques catalanes
que permet als seus usuaris
centralitzar i agrupar la gestió de les
signatures electròniques de
documents
inici
Situació actual
•
Els càrrecs polítics, alts càrrecs i tècnics clau (interventors, responsables de
les assessories jurídiques) signen majoritàriament els documents a ma
– Pèrdua d’un temps valuós
•
I quan disposem d’aplicacions amb signatura electrònica:
– És molt més lent signar electrònicament que en paper
– Cada aplicació té el seu espai de signatura electrònica
• No hi ha una portasignatures electrònic que integri diverses aplicacions
que requereixen signatura electrònica
– Hi ha moltes incidències d’usuari pels canvis de navegadors, java ,etc
– El document signat resultant (signatura detached) no és entenedor per un
humà. Els responsables jurídics, secretaris, interventors, jutges, etc no ho
entenen
– No es pot signar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment
– No es pot signar des de dispositius mòbils: telèfon o tableta
Exemple de tot això: GEEC
inici
Objectiu: Fer fàcil signar electrònicament
Aspectes clau
Pel Signatari
Pel Gestor dels expedients
Per les administracions
•
•
•
•
•
•
•
Un únic espai per signar per a
totes les aplicacions
Signatura fàcil, usable i ràpid
Signatura en mòbils: iPhone,
iPad , Android, etc
Document resultant és
entenedor per un humà:
PDF ‘signatura attached’
inici
•
•
•
Facilitat el seguiment
Fàcil càrrega de documents a
signar
Permet multisignatura i
generació de fluxes
Guarda còpia del document
Crea còpia amb CSV, codi
barres i QR
•
•
Pagament per ús (AOC)
– Gratuït per les APC
Eina multiaplicació
– Càrrega manual
– Integració d’aplicacions
Integració amb gestors
documentals
Funcionalitats
•
•
•
•
•
•
Els usuaris redactors poden definir els
documents a signar, quins són els
signataris i l’ordre de les signatures.
– Permet gestionar els vistiplau
– Permet annexar documents
informatius de l’expedient
Els signataris disposen d’un portal on
signar i gestionar el documents signats
Envia correus electrònics avisant dels
nous documents que s’han de signar, i
dels canvis produïts sobre els documents
en procés.
Treballa amb documents PDF
– Transforma els documents a PDF
– No necessita llicències Adobe, ni
crear camps de signatura
Genera còpies dels documents signats
amb codi segur de verificació
Accés als documents signats tant pels
redactors com als signataris.
inici
•
•
•
•
•
•
•
El sistema guarda una còpia dels
documents en un gestor documental.
– Integració amb DESA’L (en
desenvolupament)
Modalitats de signatura electrònica
– Firma de lots de varis documents
– Multisignatura (varis signataris)
Suport dels principals formats estàndard
de signatura:
– XML Signature, PDF-Signature, CMS,
PKCS#7, XAdES y PAdES.
Les signatures produïdes tenen formats
avançats i són preservables
Suport de dispositius mòbils:
– iPad, iPhone, Android, Windows, etc
Compatibilitat amb els principals sistemes
operatius
– Windows, Linux, MAC
Integració amb el Validador AOC
– Certificats digitals i segells de temps
Seguiment dels documents a signar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
inici
Safata d’entrada
Conté els documents que l’usuari té pendents de signatura o validació.
Prioritzades
Peticions que han estat prioritzades per algun usuari. Les peticions
prioritzades es mostraran sempre al principi de les llistes.
Pendents
Són les peticions que l’usuari ja ha signat però que estan pendents de què
altres signataris les signin.
En espera
Són les peticions que encara no han estat signades, però que cal que un
altre usuari les signi prèviament.
Completades
Peticions que ja han estat signades per a tots els signataris
Rebutjades
Peticions que han estat rebutjades per algun signatari
Caducades
Documents que han expirat el període fixat per portar a terme les signatures
Enviades
Llistat de peticions enviades per l’usuari
Cerca avançada i filtres personalitzats
Perfils d’usuaris
• Usuaris
– Poden signar i donar el vistiplau a documents
– Configuració del propi perfil
• Usuaris Redactors
– Poden portar a terme totes les tasques d’un usuari normal
– Poden crear fluxos de signatura
– Definició de fluxos particulars
• Administradors:
–
–
–
–
–
Alta i baixa d’usuaris
Definir càrrecs i grups
Definir els motius de rebuig i metadades dels documents a signar
Accedir als ‘logs’ d’activitat
Configurar el sistema
inici
Com es visualitzen les signatures?
Signatura amb
‘marca d’aigua’
visible
Codi segur de
verificació, codi
de barris i QR
Validació del
certificat i la
signatura del PDF
inici
Pantalla Principal
Documents en procés o processats
Creació de nous fluxos de signatura
Llista de documents a signar o a validar
Eines d’administració
Fluxos pre-configurats
inici
El procés de creació de fluxos de signatura
Destinataris:
un o varis
Signatura
paral·lel o
seqüencial
Fluxos avançats
Assumpte i missatge
informatiu
Adjuntar:
- Document a signar
- Documents annex
informatius
Gestió d’avisos
- Actuacions
- Lectura i
actuacions
- Finalització
inici
El procés de signatura
Signatura i vistiplau de
múltiples documents
inici
Signatura i vistiplau de
documents un a un
Avantatges d’aquesta solució
•
•
Posada en funcionament immediata (amb la instal·lació AOC)
Reducció de despeses
–
–
•
Estalvi de temps
–
•
Es pot signar en qualsevol moment, des de qualsevol lloc i amb dispositius mòbils
Desenvolupaments evolutius continus
–
•
Gestió de paper i arxiu físic
Desplaçaments
Solució capdavantera en portasignatures en mobilitat i una àmplia base de clients públics i
privats
Firma Universal:
–
–
Qualsevol navegador i Sistema Operatiu
Dispositius mòbils: iPhone, iPad, Android, Windows Phone i Blackberry
•
Multidioma:
•
•
– Català, espanyol, anglès, euskera
Integració senzilla
Model de Cloud Privat
inici
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

similar documents