OCR prezentacja projekt referat

Report
OCR (Optical Character Recognition)
P R OJ E KT O PR O G R A MO WA NIE B I U R O WE 3 T I 1
- SZYMON FILIPCZYK
- D AW I D G R Z E S Z U K
Plan prezentacji
• Czym jest i jak wygląda proces OCR
• Sprzęt pozwalający rozpoznawać znaki
• Oprogramowanie Optical Character Recognition
• Zastosowanie/Przydatność
• Nieoczekiwany OCR :)
Czym jest i jak wygląda proces OCR
S E KCJ A 1
Czym jest OCR
OCR (ang. Optical Character Recognition) – zestaw technik
lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i
całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej.
Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w
zeskanowanym dokumencie (np. papierowym formularzu lub
stronie książki).
Podstawowy proces OCR
• Dokument
• Zdjęcie
• Skan
Uzyskanie
obrazu
Analiza OCR
• Tekst
• Obraz
• Przestrzeń
• *.pdf
• *.doc
• *.txt
Zapisanie
wyników
Przydatność materiału do rozpoznania OCR
NIE Z DOLNY D O O D CZ Y TA NI A
Z D O L NY D O P R O CE S U O CR
Sprzęt pozwalający rozpoznawać znaki
S E KCJ A 2
Skaner optyczny - płaski
CHA R A K T E R Y ST YK A
• Skanery charakteryzują się
rozdzielczością optyczną
wynoszącą od 300x600 dpi do
7200x14400 dpi.
• Doskonały do skanowania
dokumentów oraz książek
• Wymaga podłączenia do
komputera (np. USB)
PR Z Y K Ł A D
Skaner podręczny
CHA R A K T E R Y ST YK A
• Wysoka mobilność i
kompaktowość
• Wymagana „pewna ręka”
• Wysoka cena
• Ograniczenie czasu pracy
spowodowane pracą na baterii
PR Z Y K Ł A D
Telefon z aplikacją OCR
CHA R A K T E R Y ST YK A
• Wysoka mobilność
• Jakość odczytu uzależniona od
warunków zewnętrznych
• Ograniczony czas pracy
• Wymagana dedykowana
aplikacja - często płatnej
umożliwiającej rozpoznanie
tekstu
PR Z Y K Ł A D
Oprogramowanie OCR
S E KCJ A 3
ABBYT FineReader
OmniPage
FreeOCR
QR Droid PL
Android - Tłumacz
Zastosowanie/Przydatność
S E KCJ A 4
Zastosowanie
• Archiwizacja danych (np. IPN)
• Tworzenie eBooków
• Marketing QR
• Poczta - sortownie
• Prace z wykorzystaniem źródeł książkowych
Nieoczekiwany OCR
S E KCJ A 5
Ludzkie oko
Pytania?
A U TO RZY:
SZ YMO N FIL IPCZ YK 3 T I 1
DAWID G R Z E SZUK 3 T I 1
L IC E NC JA:
CC B Y - S A
W E R SJ A DO PO B R ANIA:
HT T P:/ / FILIPCZYK. NE T/PREZENTACJA -OCR /
ŹR Ó D Ł A:
HT T P : / / PL.WIK IPE DIA .O R G/WIK I/O CR
HT T P : / / WWW.DJ VU.CO M.P L/S KA NOWA NIE _OCR/ OCR .PHP
HT T P : / / DOB R EPR O GRA MY. PL/
HT T P : / / QR -ONLINE .PL/
HT T P : / / MOR EL E.NET /
HT T P : / / FA STGO.E U/3 7
HT T P : / / FA STGO.E U/3 8
HT T P : / / FA STGO.E U/3 9
HT T P:/ / FASTGO.E U/40
HT T P : / / FA STGO.E U/41
HT T P : / / FA STGO.E U/42
HT T P : / / FA STGO.E U/43

similar documents