Kurt og kubikknægtene – eleven som producent.

Report
Kurt og kubik-knægtene
- eleven som producent
Den digitale erhvervsskole
Odense 28.august 2013
Dorthe Carlsen
([email protected])
Hvordan kan digitale læremidler bidrage til at
elevens tilegnelse af det teoretiske stof
gennem praktisk arbejde med stoffet?
Hvad er et læremiddel?
Læremidler er midler, der
bringes ind i
undervisnings- og
læringssammenhænge
med elevernes læring som
mål.
Læremiddeltyper
Undervisningsmidler
Tekster/
Anskuelsesmaterialer
Værktøjer/
redskaber
Type
Didaktiske
Semantiske
Funktionelle
Eksempler
Lærebogs-system
En avisartikel, en
gødningsplan,
APVundersøgelse
Tavle og
computer
I-bog:
Multimodale
muligheder
Mobiltelefon
QR-koder
Google.docs
Wix
For en uddybning af forskellige læremiddeltyper – og kriterier for inddeling, se
Hansen og Skovmand. Mål og midler (2011) og Graf, Hansen og Hansen. Læremidler i didaktikken – didaktikken
i læremidler (2012)
Innovationsproces
(ELYK)
• At udvikle praksis ved at involvere praksis
• At brugernes praksis er udgangspunktet – kontekst.
• At brugerne skal opleve nye idéer for at overskride
deres egen praksis.
• At der er tale om en dynamisk proces, hvor afdækning
af praksis og afprøvning af prototyper løbende
dokumenteres og indgår i udviklingsprocessen.
ELYKs innovationsmodel
Gynther, 2012. Efter forstudier af Helms, 2009
Case-præsentation
• EUC Syd, Lundsbjerg
• Indgangen Transport og logistik
• 13-24 drenge – og en pige
• Et forløb på en uge (37 timer) –
arbejdsmiljøundervisning
Eksisterende praksis
• Teoretisk
• Praksisforankring:
– Udgangspunkt i arbejdsmiljøproblemer i ”den virkelige
verden” - funktionalistisk
– Livserfaringer – substantielt engagement
• Lærerstyret undervisning – dialogisk
• Praktiske øvelser: finde regler, APV fremlæggelse
• Læremidler: PP, APV, internet,
(Arbejdsmiljømappe)
Identificerede udfordringer
• Funktionelle læsevanskeligheder.
• En stor del teori, mens eleverne primært motiveres af det
praksisnære. Erhvervsskoleforskning understreger (Brown et
al., 2011; Katznelson 2008), at elevernes motivation og læring
i undervisningen øges gennem interaktion mellem teori- og
praksis i læringsaktiviteter. Tab af motivation uden
stilladsering.
• Ift. øvelser: svært for eleverne at orientere sig på relevante
hjemmesider, overskue, forstå og bearbejde. Indholdet på
hjemmesider om arbejdsmiljø (copy – paste).
• I højere grad at aktivere eleverne (receptive => produktive)
Eksperimentet
• Øvelse i APV baseret på mobillæring (smartphones +
iPads)
• Multimodalitet (tekst, billede, lyd)
• Videooptagelser med arbejdsmiljøkonsulent
• Mobisticks (QR-koder): kontor, lager, værksted
Video med arbejdsmiljøkonsulent
Afprøvning
• Smartphones virker motiverende (”fastholdelsesmotivation”)
• Undervisere (ser nye potentialer, udvider forsøget)
• Elever: Ved selv at producere små videoer a la dem, konsulenten og ELYKforskerne har produceret, får eleverne mulighed for at gå fra knowledge
telling til knowledge transforming.
• Autentisk kommunikation
• Situeret
• Nye roller
- forholdet mellem underviser og elever
- elever indbyrdes (samarbejde, forskellige roller)
Ind- og udstigning
• http://www.youtube.com/watch?v=Zu5SmcZu
epw
Udstødningsgas
http://www.youtube.com/watch?v=DTHovC6IEUg
At få kroppen med
– et blik på repræsentationsformer
Hansen, Thomas Illum. Viden om læsning, nr. 7, marts 2010
Hvordan kan digitale læremidler bidrage til
elevens tilegnelse af det teoretiske stof gennem
praktisk arbejde med stoffet?
• Fra modtager til producent
• Fra telling til showing
• At få kroppen med (flere repræsentationsformer –
her kroppen - billeder, lyd) – ressourcetænkning: at
give modtageren flere adgange til og mulighed for
bearbejdning af det faglige indhold.
Læringsdesign – i et multimodalt
perspektiv
• Transformation kan ses som en måde hvorpå man bearbejder
og omformer information som et re-design (inden for samme
tegnverden). Men det kan også ske ved at teksten forvandles
til en film, et teaterstykke eller et billede. Man kan tale om
gestaltning gennem en ny tegnverden – transduktion. (Kress
og Selander, 2012:30)
• Læring som en tegnskabende aktivitet.
Design af læringssekvens
potentielle
ressourcer
mål
iscenesættelse
transformering
anvendte ressourcer
metarefleksion
formering
repræsentation
diskussion
(Modelleret efter Kress og Selander, 2012:99)
Eksempler…
Instruktion – forflytning: Fra siddende til stående
Én hjælper
• Stå i gangstående stilling ved siden af borgeren.
– Giv borgeren din fjerneste hånd at støtte sig til, og læg
den nærmeste hånd under hans albue eller lavt på
hans ryg.
– Bed borgeren læne sig godt frem.
– Bed borgeren rokke frem og tilbage.
– Støt borgeren i bevægelsen frem og op ved at flytte
vægten til forreste fod.
Ord og billede
• Billedet viser kun et
bestemt, fastfrosset
øjeblik i en længere
sekvens.
• Hvad gik forud, hvor er
vi henne i
handlingssekvensen
og hvad sker der
bagefter?
Personlig
hygiejne
Køkkenhygiejne
Forflyt
ninger
Zimmer, Line: http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/Caseconnexion.pdf
Læs videre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bundsgaard, J. og Hansen, T.I.: Evaluering af digitale læremidler, www.laeremiddel.dk
Carlsen, Dorthe og Anna-Britt Krog (2012). QR-koder som didaktisk koncept. Læring og Medier
(LOM), nr. 9 – 2012
Carlsen, Dorthe, Stig Toke Gissel og Kristine Kabel (2010). Læsbare læremidler EUD
(http://www.emu.dk/erhverv/laesevejledning/konferencer/landskonferencer/15_04_10.html)
CaseConnexion http://slurl.com/secondlife/CaseConnexion/52/154/24
Gynther, Karsten (2011). Brugerdreven forskningsbaseret innovation af didaktisk design – et
perspektiv på anvendt forskning. UC Sjælland
Gynther, Karsten (2011). Design-Based Research og brugerdreven innovation: komplementerende
tilgange i ELYK-projektet. Working Paper, ELYK
Graf, S, Hansen, J.J. og Hansen, T.I. (2012): Læremidler i didaktikken. Didaktikken i læremidler, Klim
Hansen, T.I. og Skovmand, K (2011): Fælles mål og midler, Klim
Helms, Niels Henrik (2009). Metodeudviklingsseminar.
(http://www.digitalelaeremidler.dk/media(8135,1030)/Metodeseminar_KnowledgeLab.pdf)
Krog, Anna-Britt og Dorthe Carlsen (2012). Kurt og kubikknægtene. Om brug af QR i udviklingen af
et didaktisk design for undervisningen i arbejdsmiljø på en erhvervsskole, www.elyk.dk
Læremiddeldidaktik, nr. 4. 2010 (om BIDL-projektet – brugerdreven innovation af digitale
læremidler), www.læremiddel.dk
Selander, Staffan og Gunther Kress (2012). Læringsdesign – i et multimodalt perspektiv. Frydenlund

similar documents