จังหวัด

Report
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคล ัง
หน่วยบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 10
ณ 31 ก.ค. 2557
ี่ งการเงินการคล ัง (Risk Score) ณ 31 ก.ค. 57
สรุปรายงานความเสย
จ ังหว ัด
(แห่ง)
่ รายงานงบการเงิน
รพ. วิกฤติระด ับ 7
ไม่สง
50พรรษาฯ,เขมราฐ,
กุดข ้าวปุ้ น,โพธิไ์ ทร,
ศรีเมืองใหม่,โขงเจียม
บุณฑริก
รพ.วารินฯ ***
อุบลราชธานี
7
ศรีสะเกษ
-
-
สง่ ครบทุกแห่ง
ยโสธร
2
สง่ ครบทุกแห่ง
อานาจเจริญ
4
ค ้อวัง,เลิงนกทา
พนา,หัวตะพาน
ลืออานาจ,
เสนางคนิคม
มุกดาหาร
1
ดงหลวง
รวม
15
รพท. อานาจฯ , รพ.ปทุมราชวงศา
รพท.มุกดาหาร, รพ.คาชะอี
ี่ งการเงินการคล ัง ระด ับ 7
ความเสย
จ ังหว ัด
ร.พ.
CR
QR
Cash
ทุนสารองสุทธิ
รายรับ-รายจ่ายสุทธิ
1
อุบลราชธานี
๕๐พรรษา
0.65
0.54
0.39 -
40,453,689.54 -
17,342,215.63
2
อุบลราชธานี
สาโรง,รพช.
0.52
0.44
0.37 -
20,381,548.46 -
3,122,140.85
3
อานาจเจริญ
หัวตะพาน,รพช.
0.31
0.21
0.10 -
18,781,870.76 -
4,667,878.43
4
ยโสธร
เลิงนกทา,รพร.
0.79
0.70
0.42 -
13,836,077.95 -
12,507,578.65
5
อุบลราชธานี
กุดข ้าวปุ้ น,รพช.
0.62
0.48
0.35 -
13,570,133.75 -
6,583,016.39
6
อานาจเจริญ
เสนางคนิคม,รพช.
0.42
0.27
0.15 -
13,049,831.39 -
4,159,421.39
7
อุบลราชธานี
ตาลสุม,รพช.
0.52
0.44
0.35 -
10,318,818.04 -
6,621,394.19
8
อานาจเจริญ
ลืออานาจ,รพช.
0.76
0.64
0.48 -
6,161,076.43 -
1,515,199.49
9
อุบลราชธานี
เดชอุดม, รพร.
0.96
0.82
0.62 -
5,746,821.73 -
22,524,747.92
10 มุกดาหาร
ดงหลวง
0.96
0.82
0.70 -
4,424,760.89 -
1,963,961.26
11 อุบลราชธานี
โพธิไ์ ทร,รพช.
0.86
0.79
0.73 -
4,209,713.68 -
2,653,472.59
12 อุบลราชธานี
ศรีเมืองใหม่,รพช.
0.88
0.74
0.62 -
3,889,852.04 -
1,038,075.03
13 อานาจเจริญ
พนา,รพช.
0.83
0.75
0.52 -
3,020,797.72 -
2,912,528.35
14 ยโสธร
ค ้อวัง,รพช.
0.89
0.78
0.67 -
1,368,833.70 -
1,488,989.48
15 อุบลราชธานี
เขมราฐ,รพช.
0.99
0.89
0.67 -
719,518.46 -
2,514,173.77
ต้ องเฝ้าระวัง
ี่ งการเงินการคล ัง ระด ับ 6
ความเสย
จ ังหว ัด
ร.พ.
CR
QR
Cash
ทุนสารองสุทธิ
รายรับ-รายจ่ายสุทธิ
1
มุกดาหาร
นิคมคาสร ้อย
1.03
0.93
0.85 -
2,279,320.69
-
1,030,067.00
2
อุบลราชธานี
นาจะหลวย,รพช.
1.00
0.89
0.81 -
948,844.28
-
2,310,956.66
ต้ องเฝ้าระวัง
ี่ งการเงินการคล ัง ระด ับ 5
ความเสย
จ ังหว ัด
ร.พ.
CR
QR
Cash
ทุนสารองสุทธิ
รายรับ-รายจ่ายสุทธิ
1
อุบลราชธานี
เขือ
่ งใน,รพช.
1.05
0.95
0.82
2,995,518.97-
16,470,306.83
2
ศรีสะเกษ
ไพรบึง
1.03
0.97
0.82
1,313,333.89-
8,869,644.37
3
ยโสธร
ไทยเจริญ,รพช.
1.06
0.97
0.80
800,140.73-
883,998.45
4
มุกดาหาร
ดอนตาล
1.08
0.96
0.85
1,595,160.48-
6,006,824.34
รายงานผลการประเมินระด ับความสาเร็จ
การบริหารการเงินการคล ัง FAI ไตรมาส 3/2557
เขตบริการสุขภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
จานวนจังหวัดภายในเขต
(จังหวัด)
8
5
5
8
8
8
4
7
4
5
7
7
จานวนโรงพยาบาล
ภายในเขต (แห่ง)
97
46
47
70
65
69
64
80
88
71
71
76
คะแนนเฉลีย
่ ระดับประเทศ จากจานวน 12 เขต
คะแนนเฉลีย
่
90.69
88.12
93.45
84.11
88.29
85.55
87.47
91.99
93.25
85.68
91.06
87.31
88.91
รายงานผลการประเมินระด ับความสาเร็จ
การบริหารการเงินการคล ัง FAI ไตรมาส 3/2557
จังหวัด
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อานาจเจริญ
มุกดาหาร
จานวนโรงพยาบาลภายใน
จังหวัด (แห่ง)
26
22
9
7
7
คะแนนเฉลีย
่ ระดับเขต 5 จังหวัด
ิ ธิภาพการบริหารการเงินการคลังใน 4 กิจกรรมหลัก คือ
*FAI = ประสท
1.
2.
3.
4.
ระบบควบคุมภายใน
การพัฒนาคุณภาพบัญช ี
ิ ธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
ประสท
การพัฒนาการจัดทาต ้นทุนบริการ
คะแนนเฉลีย
่
85.45
88.42
85.11
80.86
88.57
85.68
ปัญหาอุปสรรคทีเ่ ป็นโอกาสในการพ ัฒนา คือ
1. การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง FAI (ระบบควบคุมภายใน,
ิ ธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
การพัฒนาคุณภาพบัญช,ี ประสท
ิ ธิภาพมีคะแนน
และการพัฒนาการจัดทาต ้นทุนบริการ) ให ้มีประสท
ค่าเฉลีย
่ ในทุกจังหวัด ทีม
่ ากกว่าในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรือ
่ ง คุณภาพระบบบัญช ี ความถูกต ้อง และวินัยด ้านการเงินการ
คลังในหน่วยบริการ
ิ ธิภาพ
2. การสร ้างกลไกในการขับเคลือ
่ นในทุกระดับอย่างมีประสท
เพือ
่ แก ้ปั ญหาการเงินการคลังในหน่วยบริการทีม
่ วี ก
ิ ฤติระดับ 7
3. ผู ้บริหารหน่วยบริการต ้องเอาใจใส่ ติดตามกากับ ตลอดจนการนา
่ ารปฏิบต
มาตรการด ้านการเงินการคลังของเขตทัง้ 6 ข ้อ สูก
ั ด
ิ ้วย

similar documents