1.Štíhlost stěny

Report
Slide 1

Součinitel dotvarování a objemových změn


Slide 2

1.Štíhlost stěny
Závisí na účinné výšce a účinné šířce stěny

V případě že převažuje svislé zatížení musí platit:
λ ≤ 27


Slide 3

1.1 Účinná výška stěny hef
Účinná výška stěny závisí na:
Ztužení stěny
Světlé výšce stěny
1.1.1 Ztužení stěny:
Stěna může být ztužena:
Horizontálně:

V patě (stropní konstrukcí)
V hlavě (stropní konstrukcí)
Vertikálně
Z jedné strany ztužující stěnou
Z obou stran ztužující stěnou


Slide 4

1.1.2 Parametry ztužující stěny
Ztužující stěna musí mýt:
délku min 1/5 světlé výšky ztužené stěny
tloušťku min 0,3 násobek účinné tloušťky ztužené stěny
Jsou li ve ztužující stěně otvory musí platit:

Vzdálenost mezi otvory v sousedství ztužované stěny

Ztužující zeď musí pokračovat min 1/5 světlé výšky podlaží za každým
otvorem


Slide 5

Minimální délka ztužující stěny s otvory:


Slide 6

Účinnou výšku vypočteme:

ρ2

ρ3

ρ4


Slide 7

Hodnoty součinitele ρ

(ztužení po dvou stranách - nahoře a dole)

ŽB stropy:
Zabráněno posunutí nahoře a dole ŽB stropními konstrukcemi a to:

Z obou stran ve stejné úrovni
Z jedné strany a délka uložení je min. 2/3 tloušťky stěny
ρ = 0,75
Pokud je výstřednost zatížení v hlavě stěny větší než 0,25 t je:
ρ = 1,0
Trámové stropy:
Stěny rozepřené z obou stran a ve stejné výšce nahoře a dole trámovými
stropními konstrukcemi
Stěny rozepřené trámovými konstrukcemi z jedné strany a uložení je 2/3
tloušťky stěny, min 85 mm
ρ = 1,0


Slide 8

Hodnoty součinitele ρ

Je li h ≤ 3,5 l,

Je li h > 3,5 l

(ztužení po třech stranách – nahoře dole a po jedné straně)

l….. délka stěny (vzdálenost ztuž. stěn)
h…..výška stěny


Slide 9

Hodnoty součinitele ρ

Je li h ≤ 1,15 l,

Je li h > 1,15 l

(ztužení po čtyřech stranách – nahoře dole a po dvou stranách)

l….. délka stěny (vzdálenost ztuž. stěn)
h…..výška stěny


Slide 10

1.2 Účinná tloušťka stěny
1.2.1 Běžné stěny
Jednovrstvá stěna
Dvouvrstvá stěna
Stěna s lícovou vrstvou
Stěna uložená na pruzích malty
Dutinová stěna s výplňovým betonem
U těchto stěn se účinná tloušťka bere jako skutečná tloušťka stěny
bez omítky
tef = t


Slide 11

1.2.2 Stěna ztužená pilíři

U této stěny se účinná tloušťka vypočítá:


Slide 12

1.2.3 Účinná tloušťka dutinové stěny
ve které jsou oba líce spojeny stěnovými sponami se určí z rovnice:

t1 - tloušťka vnější nebo nezatížené vrstvy
t2 – tloušťka vnitřní nebo zatížené vrstvy

ktef – součinitel relativní hodnoty modulu pružnosti E vrstvy 1
a vrstvy 2
doporučená hodnota:
ktef = E1/E2 ≤ 2
Pokud je jedna vrstva nezatížená můžeme vzorec použít pouze v případě, že jsou stěnové spony
dostatečně poddajné (zatížená vrstva není nepříznivě ovlivněna nezatíženou vrstvou). Tloušťku
nezatížené vrstvy nikdy nebereme větší než tloušťku zatížené vrstvy.


Slide 13

Stěny namáhané soustředným zatížením


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17


Slide 18

Charakteristická pevnost zdiva v ohybu
Zdivo se může porušit ohybem buď v rovině rovnoběžné s ložnými spárami
nebo v rovině kolmé k ložným spárám.

Podle roviny porušení rozlišujeme charakteristickou pevnost zdiva v
ohybu

 fxk1 (rovnoběžně s ložnými spárami)
fxk2 (kolmo k ložným spárám)


Slide 19

Charakteristická pevnost zdiva v ohybu se určí z výsledků zkoušek
na zdivu. Pokud nemáme výsledky zkoušek lze použít hodnoty
uvedené v tabulkách.


Slide 20


Slide 21

Deformační vlastnosti zdiva

U zdiva s velkými otvory bývá porušení křehčí – kratší druhá větev
Proběh křivky se v MSÚ ještě více zjednodušuje.


Slide 22

Modul pružnosti E
Krátkodobý sečnový modul pružnosti E se určí
zkouškami.
Měření se provádí ve čtyřech místech v 1/3
pevnosti v tlaku.
Pokud se nestanovuje zkouška lze užít hodnotu ze
vztahu
E = αsec fk
αsec je součinitel závislý na druhu použitých zdících
Dlouhodobý
modul
prvků
a pevnosti
maltypružnosti
Se odvodí z krátkodobého redukcí vzhledem k účinkům dotvarování

Modul pružnosti ve smyku G
Modul pružnosti ve smyku se rovná 40% modulu pružnosti v tlaku


Slide 23

Dotvarování a objemové změny vlivem vlhkosti a teploty

Tyto hodnoty jsou jenom doporučující (reálné hodnoty mohou
uvedené intervaly i překročit)


Slide 24

Mezní stav použitelnosti
Použitelnost zděných prvků nemusí být nepříznivě
ovlivněna chováním jiných konstrukčních prvků
(např. průhyb stropů)

Mezní stav použitelnosti pro trhliny a průhyb
nemusíme v nevyztužených zděných konstrukcích
zvlášť kontrolovat, je-li mezní stav únosnosti
vyhovující
Zděné stěny se nesmějí nepříznivě prohnout
vlivem příčného zatížení větrem nebo náhodným
dotykem osob ani mimořádným nárazem


Slide 25

Konstrukční zásady
Minimální tloušťka stěn:
Minimální tloušťka stěn musí být taková, aby byla dostatečně pevná a
aby vyhověla výsledku výpočtu
Minimální plocha stěny:
Nosná stěna musí mít plochu alespoň 0,04 m2 (po odečtení drážek a výklenků)

Vazby zdiva:
Průmyslově vyráběné zdící prvky
Výška zdícího prvku max. 250 mm
vyšší než 250 mm

přesah (max). 0,4 h nebo 40 mm
0,2 h nebo100 mm

Přírodní kámen
Přesah 0,25 rozměru menšího prvku min 40 mm
V případě, že kámen není na celou šířku - nutno použít vázací prvky
Délka 0,6 a 0,7 tloušťky stěny
Vzdálenost vázacích prvků max. 1,0 m (vertikálně i horizontálně)
Výška min. 0,3 jejich délky


Slide 26

Maltové spáry
Ložné a styčné spáry na obyčejnou a lehkou maltu
tl. 6 – 15 mm
Ložné a styčné spáry – malta pro tenké spáry
tl. 0,5 – 3 mm

malta tloušťky 3 – 6 mm lze použít pouze pokud byla
speciálně
vyvinuta pro tuto tloušťku (obyčejná malta)
Ložné spáry musejí být vodorovné , pokud projektant neurčil jinak


similar documents