pps

Report
Slide 1

Konfliktusok pedagógiája
Szekszárdi Júlia
2013


Slide 2

A konfliktuspedagógia
alapelvei
Az interdiszciplináris megközelítés elve
A pedagógiai adaptálás kötelezettsége
A konfliktus folyamatjellegének elve
A gyakorlatra orientáltság elve
A reflektivitás jelentőségének aktuális
erősödése


Slide 3

A konfliktus megközelítésének
módjai
A tekintélyszemély(ek)
szempontjából (tekintélyelvű)
A gyermek, a kliens oldaláról
(gyermekközpontú)
Az érintettek interakcióját központba
helyezve


Slide 4

Miért vált a konfliktus a pedagógiai
elméletben elfogadott kategóriává? 1

– Nincs a társadalom által visszaigazolt
érték-és normarendszer
– Nincs biztos jövőkép
– Nem létezik a pozícióból eredő
megdönthetetlen autoritás


Slide 5

Miért vált a konfliktus a mindennapi
életben elfogadott kategóriává? 2.
A gyermekközpontú szemlélet megrendülése
A gyermekkor eltűnése (halála?)
Kiporciózhatatlan és kontrollálhatatlan
információk (családi válságok, média
virtuális világ)
A felnőtt (nevelő) biztonsága megrendült.


Slide 6

Miért vált a konfliktus pedagógiai
kategóriává 3.
Átalakul az emberi
gondolkodásmód.
A bal agyfélteke
erős dominanciája
visszaszorul
A jobb agyféltekére
érkező ingerek
mennyisége nő


Slide 7

Hol a stafétabot?
Korábban: hiányállapot, célja a
felnőttlét „filiszter leszek magam is”
Ma: a felnőtt is az állandó változás
állapotában van (elmarad a
„beavatás”)
Végtelen gyermekkor – élethosszig
való tanulás
Digitális kor: változásban a generációk
közötti kapcsolat


Slide 8

Milyenek a fiatalok?
„A mai fiatalság velejéig romlott,
gonosz, istentelen és lusta.
Sohasem lesz olyan, amilyennek
az ifjúságnak lennie kell, és
képtelen lesz kultúránk
megőrzésére.”
Egy 3000 éves babiloni
agyagtábláról…


Slide 9

A generációk közötti interakció
nehézségei


Slide 10

Digitális dédi


Slide 11

Fiatalok 1980-ban és 2013-ban


Slide 12

Harcban egymással


Slide 13

A konfliktus tekintélyelvű
megközelítése
A kapcsolatok hierarchiába rendeződnek
A problémakezelés módja: jutalmazás,
meggyőzés, szankcionálás
Értékek: normakövetés, következetesség,
határozottság, feltétlen engedelmesség
Nevelői cél: egy határozott érték- és
normarendszer elfogadtatása
Elkerülendő, zavaró, negatív jelenség


Slide 14

A tekintélyről
Pozicióból és személyiségből fakadó
tekintély
A kontroll szerepének növekedése
A támogatás és a kontroll
egyensúlyára törekvés
A pedagógus személyisége
(hitelesség, stabilitás, biztonságérzet
nyújtása)


Slide 15


Slide 16

A konfliktus gyermekközpontú
megközelítése

A gyermek fejlődésével együtt járó, természetes
jelenség

Szimmetriára törekvő kapcsolat e nevelő és nevelt
között
A problémakezelés módja: irányított dialógus
Értékek: a gyermekkor; gyermeki érdekek,
szükségletek, jogok
Nevelői cél: alkalmazkodva a életkori
sajátosságokhoz, érettségi szinthez kihasználni a
gyermekben rejlő lehetőségeket


Slide 17

A konfliktus interakciót
hangsúlyozó megközelítése
A konfliktus szükségszerűen előforduló,
hasznosítható jelenség
Kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló,
demokratikus kapcsolat
A konfliktuskezelés a felek interakciójának része
Értékek: felelősség, kölcsönösség,
kompromisszumkészség, kreativitás, reflektivitás
Nevelői cél: valamennyi fél számára optimális
megoldás megtalálása (a kontextus jelentősége)


Slide 18

A „netgeneráció”
„Digitális bennszülöttek” (Marc Prensky, 2001)

A környezeti hatásokra az idősebbek csak magatartásukban, a
gyerekek idegrendszerük fejlődésében is reagálnak
Neurológiai következmény:


a bal agyfélteke erős dominanciája visszaszorul, a jobb agyfélteke
jelentősége nő

Társadalmi következmény:
1.
2.

merőben eltérő képességprofilok a generációk között
a fiatalok egy meghatározó területen az idősebbeknél kompetensebbnek
mutatkoznak – „fordított szocializáció”!


Slide 19

A konfliktusok fajtái 1.
.
o Tartalom szerint:
o Igény és értékkonfliktus (Thomas
Gordon)
o Realisztikus és hamis konfliktus (CsehSzombathy László)

o Intenzitás szerint
o nézeteltérés
o összecsapás
o végső összecsapás


Slide 20

A konfliktusok fajtái 2.
.
o A konfliktus relevanciája szerint
látszat-,
perem-,
központi,
extrém (Georg E. Becker)

o A bekövetkezés indoka szerint
o szükségszerű
o elkerülhető (elkerülendő)

o szükséges (kívánatos)


Slide 21

A konfliktusok fajtái 3
.
o A megjelenés formája szerint:
o nyílt
o rejtett (lappangó)
o vegyes (nyílt és rejtett szakaszokkal)

o Hatás, következmény szerint:
o konstruktív
o destruktív (Morton Deutsch)


Slide 22

Konfliktusok a pedagógiai
gyakorlatban
 I. Személyes jellegű (részben az intim
szférába tartozó) konfliktusok
 II. A pedagógus részes a konfliktusnak
(kollégákkal, felettesekkel, gyerekekkel,
szülőkkel)
 III. A pedagógus közvetlenül vagy közvetve
találkozik a konfliktussal (Konfliktusok a
diákok között, a tanulócsoportban; a diákok
egyéb konfliktusai a családban, baráti körben
stb.)
 IV. Egyéb konfliktusok (a tananyagban, a
társadalomban, a világban előfordulók)


Slide 23

A pedagógus teendői a
különböző konfliktusokban
 I. Önismeret, mentálhigiénés állapot
biztosítása, személyiség stabilizálása
 II. Kezdeményező, aktívan reagáló,
passzívan elszenvedő
 III. Megfigyelés, beavatkozás (hatalmi
szóval intézkedik, bíráskodik, tanácsot ad,
facilitál, mediál)
 IV. Szemléletformálás, konfliktuskezelési
technikák gyakorlása, szociális tanulás,
politikai szocializáció segítse


Slide 24

A konfliktus pedagógiai funkciói
Jelző érték (eredményvizsgálati funkció)
Megbeszélési, tisztázási alkalom
(kommunikációs funkció)

Lehetőség az önvizsgálatra (önismereti funkció)
Szociális tanulás forrása (szocializációs funkció)
Viselkedésrepertoár bővítése (módszertani

funkció)


Slide 25

A konfliktuskezelés őstípusai
 Kard által vész, ki kardot ragad
(kölcsönösség, törvényesség)
 Aki megdob kővel, dobd vissza
kenyérrel (szeretet, irgalom,
megbocsátás)
 Szemet szemért fogat fogért
(bosszú, vendetta)


Slide 26

Konfliktuskezelő stratégiák
Az önérvényesítés és az önfeladás
dimenziójában
1) Önérvényesítő (versengő)
2) Önfeladó (alkalmazkodó)
3) Elkerülő
4) Kompromisszumkereső
5) Problémamegoldó
(Filley)


Slide 27

A konfliktusmegoldás egy
tanár által vezérelt modellje
 A probléma tudatosítása
 A konfliktus relevanciájának
meghatározása
 Az első reakció mérlegelése
 Az okok feltárása
 Szempontváltás
 A megoldási lehetőségek
összegyűjtése
 A megoldási lehetőségek elemzése
 A megoldás koncepciójának


Slide 28

Kooperatív modell
1.Mi a
probléma?

Minden
rendben!

6. Értékelés

2. Tények és
érzelmek feltérképezése

5. A döntés
megvalósítása
4. Mérlegelés,
választás

3.Cselekvési
lehetőségek
gyűjtése


Slide 29

A kooperatív modell
alkalmazásának feltételei
A konfliktuspartnerek közötti kölcsönös
bizalom, tisztelet, egyenrangúság
Indulat- és értékelésmentes légkör
Szándék és képesség az együttműködésre
Megállapodás közös szabályokban
Az együttes döntések és az ezzel járó
kockázatok közös vállalása


Slide 30

A kooperatív modell
alkalmazásának határai
 A felsorolt feltételek hiánya (bizalmatlanság,
hierarchikus viszony, kommunikációs
zavarok, indulatok, elfogultság, ellenséges
légkör, erőszak stb.)
 Alapvető szükségletek kielégítetlensége
 Értékkonfliktusok


Slide 31

Értékek


Köznapi értelemben: számunkra fontos
anyagi és szellemi javak

Tudományos értelemben: filozófiai,
minőségi kategória, amely az adott
társadalom szociokulturális fejlődésétől
függően jelöli ki azt, ami a köztudatban
pozitív (elismert, fontos, tiszteletre méltó,
elérendő stb.)

Az értékekkel foglalkozó
tudományágak: etika, esztétika,
igazságelmélet


Slide 32

Az értékek érvényessége

Abszolutista felfogás
Relativista felfogás
Pluralizmus
Értéktagadás


Slide 33


Slide 34

Értékkonfliktusok
Hegemón világnézet –
pluralizmus
A pedagógus eszköztelensége
Az értékkonfliktusok kezelése
– Az igénykonfliktus szintjére hozni
– A tanácsadás lehetősége és korlátai


Slide 35

Erkölcs
Életszabályozó rendszer, amely segít
eligazodni abban, hogy különböző
cselekvési alternatívák közül mit
válasszunk annak érdekében, hogy a jó
felé haladjunk.
Az erkölcsi értékek és hitek relatívak,
és a pluralista közösségek arra az
alapelvre épülnek, hogy az egyénnek
joga van saját értékeihez és
meggyőződéseihez, amennyiben azok
nem korlátozzák mások törvényes
jogait.


Slide 36

Erkölcsi szabályok
Az emberi együttműködés, az
emberséges együttélés szabályai,
amelyeket valamely közösség tagjai
általában elismertek, s magukra
nézve kötelezőnek tekintenek
(történelmi koronként, kultúránként
eltérők)
Heteronóm és autonóm erkölcs


Slide 37

Jog
Az emberi együttélés, az egyén
egzisztenciális céljainak elérését
biztosító normarendszer, amely
törvényi úton szabályozza az
állampolgárokat.
Erkölcs és jog


Slide 38

A jogi és az erkölcsi
szabályozás
A jogi szabályokat
írásba foglalják
(procedúra)
Rögzített szankciók
Egy államban egy
jogrendszer van
A jog kívülről
szabályoz.

Az erkölcs
szabályai íratlanok
A szankcionálás
szubjektív,
esetleges
Egy országban
több erkölcsi
szabályrendszer
Belülről szabályoz
(lelkiismeret)


Slide 39

Az iskola feladat a tanulók
erkölcsi szocializációjában


Nem az iskola dolga
Külön tantárgy kell hozzá
Élethelyzetekkel való
szembesítés, dilemmahelyzetekről
folyó rendszeres vita Kohlberg, Just
Community)
Az iskola feladata: felelős
döntés képességének
kialakítása


Slide 40


similar documents