เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด

Report
เทคโนโลยี NFC และ QR Code
ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนาห้องสมุด
นาเสนอโดย
นายกิตตินันท์ นาภา
นางสาวกมลมาลย์ เสวตวงษ์
จุดเด่น
• เอื้อให้เกิด User interactive ได้ง่ายและได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว
• รองรับ Dynamic content และจานวนข้อมูลที่มีปริมาณมาก
• สามารถนาข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Smart phone มาใช้ได้ในภายหลัง
• ลดขั้นตอนในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลการบริการ
• ลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
• เพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้กว้างขวาง
องค์ประกอบ
NFC Tag
QR Code
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล
ผนึก NFC tag
ลงโปสเตอร์
ทดลองใช้และ
ปรับปรุงระบบ
ออกแบบ
ระบบ
ออกแบบและ
จัดพิมพ์
โปสเตอร์
เผยแพร่และ
ส่งเสริมการใช้งาน
พัฒนาแผนที่
และข้อมูลการ
ให้บริการ
จัดเก็บข้อมูลลง
NFC tag และ
QR Code
Thank you!
จุดที่สาคัญ
‘Touch point indecater’
เมื่อนาสมาร์ทโฟนมาแตะที่แท็กก็จะ
แสดงผล ข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายใน

similar documents