สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สร้าง QR Code มา

Report
Quick Response Code หรือ
QR Code (คิวอาร์ โค้ด)
นายภานุวัตร สุขเทพ
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ )
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
QR CODE
QR CODE
คืออะไร
QR Code คือ บาร์ โค้ ดสองมิตชิ นิดหนึ่ง
ที่ประกอบด้ วยมอดูลสีดาเรี ยงตัวกัน มีสัณฐาน
สี่เหลี่ยม มีพนื ้ หลังสีขาว
QR
CODE
ความต่
า
ง
Barcode
Ibj,
Qr Code คือ Bar Code 2 มิติ บรรจุข้อมูลได้ 2 มิติ ทัง้
แนวตัง่ และแนวนอนสามารถบรรจุข้อมูลได้ มากถึง 4000
ตัวอักษร
Bar Code คือ Bar Code 1 มิติ บรรจุข้อมูลได้ 1 มิติ เป็ น
แนวตัง่ แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
g
QR CODE ประกอบด้วย
QR CODE ประกอบไปด้ วยจุดสีดา เรียงตัวติดกันเล็ก
ใหญ่ แล้ วแต่ ละข้ อมูลที่ถูกเข้ ารหัสเก็บไว้ ซึ่งจะเรียงอยู่
ในกรอบสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่ง
Bar CODE ประกอบด้วย
Bar Code ประกอบด้ วย สัญลักษณ์ แบบแท่ ง มีความ
หนาบางต่ างกัน โดย มีเส้ นแนวตัง้ ที่มีขนาดที่ต่างกัน
วางอยู่บนพืน้ ที่ขาวสลับกัน
เริ่มใช้งานครัง้ แรกของ QR CODE
JAPAN
ปัจจุบนั QR CODE ถูกใช้เพือ่
ต่ อมาได้ มีการนามาประยุกต์ ใช้ ในด้ านธุรกิจการค้ า และ
การโฆษณา
พร้ อมๆ ไปกับจานวนผู้ใช้ โทรศัพท์ มือถือที่มีกล้ องที่
เพิ่มมากขึน้ ด้ วย เนื่องจากจาเป็ นต้ องใช้ กล้ องบน
โทรศัพท์ มือถือในการถ่ ายภาพเพื่อทาการสแกน QR Code
การใช้เทคโนโลยี QR CODE ในเมืองไทย
นา QR Code มาเป็ นส่วนหนึง่ ของ
นิตยสารโดยใช้ ร่วมกับเทคโนโลยี AR (Augmented-Reality) เพื่อ
นาเสนอเนื ้อหาในรูปแบบที่ทนั สมัยล ้าหน้ ากว่านิตยสารทัว่ ไป
 QR Code on Magazine
การใช้เทคโนโลยี QR CODE ในเมืองไทย (ต่อ)
 บริ ษัทโออิชิ นา QR Code มาใช้ เป็ นเครื่ องมือการตลาด
โดยสร้ างเป็ นเกมส์ ให้ ผ้ ูเล่ นสแกน QR Code ข้ างกล่ องชา
เขียวผ่ านเว็บแคมบนเกมส์ ออนไลน์ เพื่อรับชองรางวัล
และยังช่ วยเพิ่มยอดขายของชาเขียวอีกด้ วย
รูปแบบการใช้งาน QR CODE
• สร้ าง QR Code มาเป็ น URL ของเว็บไซต์ เมื่อใช้ มือถือสแกน ก็
จะขึน้ มาเป็ นชื่อเว็บไซต์ สามารถลิง้ ค์ เข้ าไปในเว็บไซต์ นัน้ ได้ ทนั ที
• สร้ าง QR Code มาเป็ นข้ อความ เมื่อใช้ มือถือสแกน ก็จะขึน้ มา
เป็ นข้ อความที่เจ้ าของ QR Code ต้ องการจะบอก
• สร้ าง QR Code มาเป็ นรู ปแบบ SMS ก็จะปรากฏหน้ าจอข้ อความ
SMS ที่พมิ พ์ ข้อความไว้ แล้ ว พร้ อมส่ งได้ ทนั ที โดยไม่ ต้องเสียเวลา
พิมพ์ ข้อความหรื อพิมพ์ เบอร์ ปลายทาง ประเภทนีเ้ หมาะกับการร่ วม
โหวตหรื อแสดงความคิดเห็นกับรายการโทรทัศน์
รูปแบบการใช้งาน QR CODE (ต่อ)
 สร้ าง QR Code มาเป็ นรู ปแบบ Email ก็จะปรากฏหน้ า Compose
email ขึน้ มา โดยมี email address ของ Sender อยู่แล้ ว ผู้สแกนก็
สามารถพิมพ์ ข้อความลงไป แล้ วกดส่ งอีเมล์ ไปถึงเจ้ าของ QR code ได้
 สร้ าง QR Code มาเป็ นรู ปแบบ นามบัตร เมื่อสแกนแล้ ว ระบบจะ
บันทึกชื่อและเบอร์ โทรลงใน contact ในมือถือให้ เลย
 สร้ าง QR Code มาเป็ นรู ปแบบ เบอร์ โทรศัพท์ เมื่อสแกนแล้ ว ระบบก็
จะทาการโทรออกให้ ทันที ตรงนีจ้ ะเหมาะกับธุรกิจประเภท Delivery
โทรสั่งสินค้ า
v
การอ่าน QR CODE
แบบ Real-Time
การอ่าน QR CODE (ต่อ)
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก QR CODE
โฆษณาบนกาแพง
งานแสดงสินค้ า
บนผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก QR CODE
ใช้ กับนิตยสาร
ใช้ กับนามบัตร
โทรศัพท์ท่สี นับสนุ นการอ่าน QR CODE
การอ่าน QR Code จะใช้ Smart Phone ทั่วไปทีม
่ ค
ี วาม
ละเอียดของกล้องสูงหรือโทรศัพท์มอ
ื ถือทีม
่ ก
ี ล้องถ่ายรูป
และมีโปรแกรม
ติดตั้งอยูใ
่ นเครือ
่ ง
ส่วนบางรุน
่ ทีไ
่ ม่มโี ปรแกรม จะต้องดาวน์โหลด
โปรแกรม QR Code Reader เพิ่มโดยสามารถตรวจสอบรุน
่
ที่รองรับโปรแกรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ทใ
ี่ ห้บริการ
ตัวอย่างโปรแกรมสแกน QR CODE
http://reader.kaywa.com/getit
http://www.quickmark.com.tw/En/
basic/downloadMain.asp
ตัวอย่างโปรแกรมสแกน QR CODE (ต่อ)
http://app.scanlife.com/
appdownload/dl
http://mobiletag.com/en/
download.php
http://www.upc.fi/en/
upcode/download/
การสร้าง QR CODE
เราสามารถสร้ าง QR Code ใช้ เองได้ ง่ายๆ โดยไม่
เสียค่ าใช้ จ่าย ด้ วย โปรแกรม AIS QR-Code Generator ที่
สามารถสร้ างตัว QR-Code ได้ ทงั ้ แบบที่เป็ น ข้ อความ,
URL, PIN แบล็คเบอรี่ , เบอร์ โทรศัพท์ , SMS, e-mail และ
MECard โดยเราสามารถกาหนดขนาดของ QR Code ได้
ทัง้ แบบ แสตมป์, จดหมาย, กระดาษปริน้ ท์ และเสือ้ ยืด
อีกทัง้ เรายังสามารถนาตัว QR Code ไปโพสต์ ไว้ ตามเว็บ
บอร์ ดต่ างๆ ด้ วยการ Copy โค้ ด HTML ไปใช้ ได้ หรื อ
Share ให้ เพื่อนที่ facebook และ twitter ได้ อีกด้ วย
การสร้าง QR CODE ของ ais
1. เข้ า website
2. เลือกที่เมนู “สร้ าง AIS QR Code”
3. เลือกประเภทข้ อมูล ที่ต้องการสร้ าง QR Code สามารถสร้ าง ข้ อความ
,URL, BlackBerry PIN, เบอร์ โทรศัพท์ , SMS, Email, MECARD ในกรณี
ที่เลือกสร้ าง ที่อยู่เว็บไซต์
4. เลือกขนาดของ QR Code สามารถเลือกเป็ น แสตมป์ จดหมาย
กระดาษปริน้ ท์ เสือ้ ยืด
การสร้าง QR CODE ของ ais (ต่อ)
5. เลือก สี ของ QR Code
6. ชนิดรู ปภาพของ QR Code ที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้ 2
แบบ คือ PNG และ JPEG
**หากท่ านต้ องการนาภาพของท่ าน หรื อ logo ไปอยู่บน QR Code
ด้ วย ให้ กด Browse ในหัวข้ อ รู ปภาพประกอบบนโค้ ด โดย file ที่
นามาใช้ ต้องไม่ เกิน ไม่ เกิน 500 KB**
7. เมื่อกรอกข้ อมูลทุกอย่ างครบแล้ วกด Preview
การสร้าง QR CODE ของ ais (ต่อ)
8. ระบบจะ
มาให้ ดู โดย
1) สามารถเปลี่ยนแปลงข้ อมูลของ QR Code เบือ้ งต้ น แล้ ว
กด preview ใหม่ ได้
2) หากไม่ ได้ QR Code ออกมาให้ กดปุ่ ม “Refresh”
3) ถ้ ารูปแบบของ QR Code ถูกต้ องแล้ วให้ กด Save
การสร้าง QR CODE ของ ais (ต่อ)
9. สามารถ
เผยแพร่ ได้ โดย
นีห้ รือ
นีไ้ ป
1) การ Copy code ที่แสดงในช่ วง ส่ งต่ อ QR Code นีไ้ ปให้
เพื่อนของคุณ
2) การ share ผ่ านทาง facebook และ Twitter
10. ในกรณีท่ ที ่ านต้ องการ
และ
นี ้ สามารถ
การสร้าง QR CODE (ต่อ)
1. http://qrcode.ais.co.th/th/
2 เลือกสร้าง AIS QR Code
การสร้าง QR CODE (ต่อ)
13
10
3
4
5
6
7
8
9
11
12
การสร้าง QR CODE (ต่อ)
ตัวอย่างเว็บที่สร้าง QR CODE ได้
http://qrcode.kaywa.com/
http://zxing.appspot.com/generator/ http://delivr.com/qr-code-generator
http://www.sparqcode.com/static/maestro http://www.ais.co.th/qrcode
http://2th.me/qr+code+generator+
online.html
ขอบคุณครับ

similar documents