Use Case Diagram - TOT e

Report
นิตยสาร Magaseen
นางสาวเกศินี ทองตันไตรย์
นายภานุวัฒน์ วงศ์ สุวรรณสิริ
55660707
55661024
ที่มาและปั ญหา
• เนื ้อหาภายในเป็ นตัวหนังสือและรูปภาพ ทาให้ ไม่เห็น
ภาพเคลื่อนไหวหรื อเสียงประกอบในแต่ละบทความ
• นาเทคโนโลยี QR code มาใช้ ในการเพิ่มลูกเล่นให้
นิตยสาร
• สแกน QR code เพื่อดูภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดโี อ หรื อ
เสียงประกอบ ตามคอลัมน์ตา่ งๆในนิตยสาร
ขอบเขตและลักษณะของงาน
• นิตยสารจะจาหน่ายเป็ นรายเดือน โดยบางคอลัมน์จะมีภาพ QR
code แทรกอยู่ ทาให้ ผ้ อู า่ นที่มีโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนที่ทาการ
ติดตังแอพพลิ
้
เคชัน่ ของนิตยสาร ทาการถ่ายภาพ QR code ใน
คอลัมน์นนๆ
ั ้ ก็จะสามารถเข้ าชมคลิปวีดีโอ, ภาพเคลือ่ นไหวหรื อ
เสียงประกอบได้
• ในส่วนของหน้ าที่เป็ นโฆษณา ก็สามารถถ่ายรูป QR code เพื่อ
ทาการสัง่ ซื ้อสินค้ านันๆ
้ ได้ โดยผู้ที่จะสามารถสัง่ ซื ้อได้ ต้องสมัคร
เป็ นสมาชิกของนิตยสารก่อนจึงจะสามารถทาการสัง่ ซื ้อสินค้ าได้
• นอกจากนี ้ยังมีการเล่นเกมส์ร่วมสนุกกับทางนิตยสาร โดยถ่ายรูป
QR code เพื่อเข้ าไปตอบคาถามชิงรางวัลประจาเดือนผ่านทาง
เว็บไซต์ของนิตยสารได้ อีกด้ วย
Functional Requirement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ระบบสามารถสแกน QR code ได้
ระบบสามารถบันทึก, แก้ ไข, ลบข้ อมูลวีดีโอ, เสียง, ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ได้
ระบบสามารถแสดงข้ อมูลวีดีโอ, เสียง, ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ได้
ระบบสามารถบันทึก, แก้ ไข, ลบข้ อมูลสมาชิกได้
ระบบสามารถบันทึกรายการสัง่ ซื ้อได้
ระบบสามารถคานวณยอดเงินในการสัง่ ซื ้อได้
ระบบสามารถแสดงรายงานยอดสมาชิกได้
ระบบสามารถแสดงรายงานยอดการสัง่ ซื ้อได้
ระบบสามารถแสดงรายงานสรุปยอดรายได้ ได้
ระบบสามารถเพิ่ม, แก้ ไข, ลบ จานวนสินค้ าในคลังได้
ระบบสามารถแสดงข้ อมูลยอดจานวนสินค้ าในคลังได้
Non-Functional Requirement
•
•
•
•
•
•
ระบบมีการระบุตวั ตน
ระบบต้ องรองรับการทางานตลอด 24 ชัว่ โมง
ระบบต้ องเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินเพื่อการชาระเงินของลูกค้ า
ระบบมีการเข้ ารหัสลับของรหัสพาสเวิร์ดของลูกค้ า
ระบบรองรับการเชื่อมต่อพร้ อมๆ กันของลูกค้ าได้ จานวนมาก
ระบบต้ องมีการตอบสนองต่อการเข้ าใช้ งานของลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว
System Diagram
Financial institution
Customer,
Content viewer
System
Admin
Call Center
Finance
Warehouse
Manager
Use Case Diagram
Use Case Diagram
Use Case ของระบบที่เกี่ยวข้ องกับ Customer
Use Case Diagram
Use Case ของระบบที่เกี่ยวข้ องกับ Manager
Use Case Diagram
Use Case ของระบบที่เกี่ยวข้ องกับ Finance
Use Case Diagram
Use Case ของระบบ
ที่เกี่ยวข้ องกับ Admin
Use Case Diagram
Use Case subsystem
ของระบบที่เกี่ยวข้ องกับ Warehouse
Use Case Description
Use Case Description
Customer Order
Use Case
Name :
Scenario :
Triggering
Event :
Brief
Description :
Actors :
Related Use
Case :
Stakeholders :
Pre-Conditions
:
PostConditions :
ลูกค้าสั่ งสิ นคา้
ลูกค้าสั่ งสิ นคา้
เมือ
่ ลูกค้าตองการสั
่ งซือ
้ สิ นคา้ และทาการสแกน QR code
้
เมือ
่ ลูกค้าตองการสั
่ งซือ
้ สิ นคา้ ก็จะทาการสแกน QR code ของ
้
สินค้ านั ้นๆในนิตยสาร
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้าตองเป็
นสมาชิกของระบบ และทาการ login เข้ าสูแ่ อพพลิเคชัน่
้
ของนิตยสารเรี ยบร้ อยแล้ ว
ลูกค้าสั่ งซือ
้ สิ นคาได
ส
้
้ าเร็จ รอสถานะการจัดส่ง
Use Case Description
Customer Order
Flow of
Activity :
ลูกคา้
1. ลูกคากดเปิ
ดแอพพลิเคชัน
่ ของ
้
นิตยสารในโหมดกลอง
้
ระบบ
2. ระบบแสดงหน้าจอกลอง
้
3. ลูกคาท
้ าการสแกน QR code ใน
นิตยสาร
4. ระบบแสดงหน้าจอวาได
บั
่
้ นทึกขอมู
้ ล
เรียบรอยแล
ว
้
้
5. ระบบแสดงหน้าจอให้เลือกวาจะสแกน
่
QR code ต่อ หรื อเสร็จสิ ้น
6. กรณีลก
ู คาต
QR
้ องการสแกน
้
code ต่อ
6.1 ลูกคากดปุ
้
่ ม OK
6.3 ลูกคาสแกน
QR code
้
6.2 ระบบขึน
้ โหมดกลอง
้
6.4 ระบบแสดงหน้ าจอว่าได้ บนั ทึกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
Use Case Description
Customer Order
Flow of Activity
:
ลูกคา้
7. กรณีลกู ค้ าต้ องการสิ ้นสุดการสแกน
7.1 ลูกค้ากดปุ่ม Cancel
8. ลูกคาตรวจดู
จานวนสิ นคา้ กดเพิม
่
้
หรือลดจานวนสิ นค้า
9. กรณีลกู ค้ ายืนยันซื ้อสินค้ า
9.1 ลูกคากดปุ
้
่ ม confirm
9.3 ลูกคากดปุ
้
่ ม confirm
9.6 ลูกคากดปุ
้
่ ม confirm
10. กรณีลูกค้ายกเลิกการสั่ งซือ
้
10.1 ลูกคากดปุ
้
่ ม cancel
Exception
condition :
ระบบ
7.2 ระบบขึน
้ หน้าจอ Order สินค้ า
9.2 ระบบแสดงหน้ าจอยอดรวมราคาสินค้ า
9.4 ระบบตรวจสอบบัตรเครดิตของลูกคา้
9.5 ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการชาระเงิน
9.7 ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดการสั่ ง
สิ นค้า
9.8 ระบบสราง
order list เตรี ยมจัดส่งสินค้ า
้
10.2 ระบบแสดงหน้ าจอยกเลิก
10.3 ระบบเขาสู
้ ่ โหมดกลอง
้
1. มือถือของลูกคาจะต
องต
ออิ
น
เตอร
เน็
ต
ไว
แล
ว
้
้
่
์
้ ้
2. ตองท
าการ
login
เข้
า
สู
ร
่
ะบบก่
อ
น
มิ
เ
ช่
น
นั
นจะสั
้
ง
่
ซื
้อสินค้ าไม่ได้
้
Use Case Description
Customer View Content
Use Case
Name :
Scenario :
Triggering
Event :
Brief
Description :
Actors :
Related Use
Case :
Stakeholders :
Pre-Conditions
:
PostConditions :
Flow of Activity
:
ดู Content
ดู Content
เมือ
่ ลูกคาต
Content ทาการสแกน QRcode
้ องการดู
้
เมือ
่ ลูกคาต
Content ก็จะทาการสแกน QRcode ในคอลัมน์นิตยสาร ระบบก็จะลิงค์เข้ า
้ องการดู
้
เว็บไซต์ หรื อวีดีโอให้
ลูกคา้
-
ลูกคา้
ลูกคาต
แอพพลิเคชัน
่ ของนิตยสารแลว
้ องมี
้
้
ลูกคาเข
Content ในรูปแบบวีดีโอ หรื อเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปได้
้ าไปดู
้
ลูกคา้
1. ลูกคากดเปิ
ดแอพพลิเคชัน
่ ของ
้
นิตยสารในโหมดกลอง
้
3. ลูกคาท
้ าการสแกน QRcode ใน
นิตยสาร
ระบบ
2. ระบบแสดงหน้าจอกลอง
้
Use Case Description
Customer Q&A
Use Case Name :
Scenario :
Triggering Event :
Brief Description :
Actors :
Related Use Case
:
Stakeholders :
Pre-Conditions :
Post-Conditions :
Flow of Activity :
สอบถามปัญหา
สอบถามปัญหา
ลูกคาเกิ
่ วกับการใช้งาน
้ ดปัญหาเกีย
เมือ
่ ลูกคาเกิ
่ วกับการใช้งานแอพพลิเคชัน
่
ก็สามารถ
้ ดปัญหาเกีย
เขาสู
้ ่ โหมด F&Q และสามารถถามวิธีการแก้ ปัญหากับผู้ดแู ลระบบได้
ลูกคา้
ผูดู
้ แลระบบ
ลูกคาต
แอพพลิเคชัน
่ ของนิตยสารแลว
้ องมี
้
้
ลูกคาเป็
้ นสมาชิกกับทางนิตยสาร
ลูกคา้
ระบบ
1. ลูกค้ากดเปิ ด
แอพพลิเคชัน
่ ของ
นิตยสารในโหมด
Q&A
2. ระบบแสดง
หน้าจอโหมด Q&A
3. ลูกคากดปุ
้
่ ม Chat
4. ระบบแสดง
หน้าจอ Chat
5. ลูกคากรอก
้
ผูดู
้ แลระบบ
Use Case Description
Customer Q&A
Flow of Activity :
ลูกคา้
7.2 ลูกค้ าอ่านคาตอบ
ระบบ
7. กรณีทม
ี่ ี
keyword ตรงกับคาถามที่
มีอยู่แล้ วในระบบ
7.1 ระบบแสดง
หน้าจอคาตอบ
กลับไปให้ลูกคา้
8. กรณีท ี่ keyword
ไม่ตรงกับคาถามที่ไม่มีอยู่ใน
ระบบ
8.1 ระบบแสดง
หน้าจอคาถามให้
ผูดู
้ แลระบบ
8.3 ระบบเก็บคาตอบ
ทีไ่ ดจากผู
ดู
้
้ แลระบบ
8.4 ระบบแสดง
ผูดู
้ แลระบบ
8.2 ผูดู
้ แลระบบ
ตอบถามคาถาม
และกดปุ่มส่งขอมู
้ ล
Use Case Description
Customer Subscribe
สมัครสมาชิก
Use Case
Name :
Scenario :
สมัครสมาชิก
ลูกคาต
ครสมาชิกกับทางนิตยสารเพือ
่ สั่ งซือ
้ สิ นคา้
Triggering
้ องการสมั
้
Event :
Brief
เป็ นยูสเคสทีใ่ ช้สาหรับลูกคาที
่ องการสมั
ครสมาชิกกับทางนิตยสารเพือ
่ ทีจ
่ ะสั่ งซือ
้
้ ต
้
Description :
สิ นคา้
Actors :
ลูกคา้
Related Use
Case :
Stakeholders : ลูกค้า
ลูกค้าตองมี
แอพพลิเคชัน
่ ของนิตยสารแลว
Pre้
้
Conditions :
ลูกคาเป็
Post้ นสมาชิกกับทางนิตยสาร
Conditions :
ลูกคา้
ระบบ
Flow of
Activity :
1. ลูกคากดเปิ
ดแอพพลิเคชัน
่ ของ
้
นิตยสารในโหมด Login
2. ระบบแสดงหน้าจอโหมด Personal
3. ลูกคากดปุ
้
่ ม Register
4. ระบบแสดงหน้าจอให้กรอก
รายละเอียดการสมัคร คือ ชือ
่ , นามสกุล,
ที่อยู่, บัตรเครดิต
5. ลูกค้ากรอกรายละเอียด ชือ
่ ,
นามสกุล, ทีอ
่ ยู,่ บัตรเครดิต
6. ลูกคากดปุ
้
่ ม confirm
7. ระบบตรวจสอบบัตรเครดิต
8. กรณีระบบตรวจสอบบัตรเครดิตไม่
Activity Diagram
Activity Diagram
ระบบสมัครสมาชิก
Activity Diagram
ระบบ Login
Activity Diagram
ระบบ View Content
Activity Diagram
ระบบ Order
Activity Diagram
ระบบ question and answer
Class Diagram
ระบบซื ้อสินค้ าออนไลน์
Class Diagram
ER Diagram
ระบบซื ้อสินค้ าออนไลน์
ER Diagram
Sequence Diagram
ระบบ Subscribe
Sequence Diagram
ระบบ Login
Sequence Diagram
ระบบ View Content
Sequence Diagram
ระบบ Order Item
Sequence Diagram
Sequence
Diagram
ระบบ Question and Answer
User Interface
Interface Design ในส่ วนของ User
สาหรับแอพพลิเคชัน่ ของลูกค้ า แบ่งเป็ น 3 ส่วนหลัก
Interface Design ในส่ วนของ User
ส่วนของ Login
Interface Design ในส่ วนของ User
ส่วนของ Scan QR code
Interface Design ในส่ วนของ User
ส่วนของ FAQ
Backend Interface
Interface Design ในส่ วนของ Backend
Interface Design ในส่ วนของ Backend
Interface Design ในส่ วนของ Backend
Interface Design ในส่ วนของ Backend
Interface Design ในส่ วนของ Backend
Interface Design ในส่ วนของ Backend
Interface Design ในส่ วนของ Backend

similar documents