Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai

Report
Slide 1

Baltosios Vokės “Šilo” vidurinė mokykla

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
(2013 – 2014 m.m.)
SRITIS: 4. Pagalba mokiniui
Tema: 4.1. Rūpinimasis mokiniais
Parengė: Lina Bujūtė, Vilma Vaičekauskaitė,
Agota Rimkutė, Jelena Jermalovič-Mysina

Baltoji Vokė 2014


Slide 2

Tikslas
Išanalizuoti mokyklos pagalbos mokiniui srities,
rūpinimosi mokiniais temos veiklos rodiklius
(bendroji rūpinimosi mokiniais politika; mokinių
asmenybės ir socialinė raida).


Slide 3

Bendrojo lavinimo mokyklos
įsivertinimo rekomendacijų
1 lentelė

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai
Sritis
4. Pagalba
mokiniui

Tema

Veiklos rodikliai

Rodiklių paaiškinimai

4.1. Rūpinimasis
mokiniais

4.1.1. Bendroji rūpinimosi
mokiniais politika

Mokyklos susitarimai dėl pagalbos mokiniams
ir jų apsaugos nuo prievartos, nusikalstamumo,
žalingų įpročių ir jų laikymasis. Personalo
pasidalijimas rūpinimosi pareigomis ir savo
atsakomybės suvokimas. Pagalbos priemonių
dermė ir jų tikslingumas.

4.1.2. Mokinių asmenybės Mokinių saugumo, savigarbos, pasitikėjimo
ir socialinė raida
savimi, savarankiškumo ir gebėjimo
gyventi su kitais lygis.


Slide 4

Bendrojo lavinimo mokyklos
vidaus audito tvarkos aprašo
1 priedas
`

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vertinimų lygių skalė


Slide 5

Tyrimas atliktas 2014 metų gegužės, birželio
mėnesiais. Jame dalyvavo:
2-4 klasių 30 mokinių ( 75 proc.),
5-12 klasių 50 mokinių (75 proc.),
71 mokinių tėvas (62 proc.),
19 mokyklos mokytojų (95 proc.).


Slide 6

Tyrime dalyvavo (%)


Slide 7

4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika


Slide 8

MOKYKLOS STIPRESNĖS
PUSĖS


Slide 9

Mokytojai bendradarbiauja su kitais
pedagogais ir pagalbos mokiniui specialistais


Slide 10

Mokytojų bendradarbiavimas
su kitais pedagogais ir
pagalbos mokiniui
specialistais (mokytojų
atsakymai)


Slide 11

Mokykloje sistemingai vyksta Vaiko gerovės
komisijos, mokytojų tarybos, mokyklos
tarybos, metodinių grupių posėdžiai dėl
pagalbos mokiniams teikimo.


Slide 12

Mokykloje sistemingai vyksta
Vaiko gerovės komisijos,
mokytojų tarybos, mokyklos
tarybos, metodinių grupių
posėdžiai dėl pagalbos
mokiniams teikimo (mokytojų
atsakymai)


Slide 13

MOKYKLOS SILPNESNĖS PUSĖS


Slide 14

Trūksta aiškumo dėl mokyklos pagalbos
teikimo mokiniams ir prevencinio darbo su
mokiniais programų (sistemų).


Slide 15

Mokykloje yra aiški
pagalbos teikimo
mokiniams programa
(sistema) (mokytojų
atsakymai).


Slide 16

Mokykloje yra aiški
prevencinio darbo su
mokiniais programa
(sistema) (mokytojų
atsakymai).


Slide 17

Gana nemažai mokytojų dokumentuose
nefiksuoja informacijos apie suteiktą pagalbą
mokiniui


Slide 18

Mokytojų informacijos
apie suteiktą pagalbą
mokiniui fiksavimas
dokumentuose
(mokytojų atsakymai).


Slide 19

Nemažai mokytojų mano, jog mokyklos
personalas netinkamai pasidalija
pareigomis dėl pagalbos mokiniui teikimo.


Slide 20

Mokyklos personalas
tinkamai pasidalija
pareigomis dėl pagalbos
mokiniui teikimo
(mokytojų atsakymai).


Slide 21

PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS
• Mokyklos administracijai didinti švietimo pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos aprašo sklaidą mokytojų
kolektyve (paskelbimas mokyklos internetinėje
svetainėje ir pan.), akcentuojant mokyklos personalo
pasidalijimą pareigomis dėl pagalbos mokiniui teikimo.
• Mokyklos administracijai didinti prevencinio darbo su
mokiniais tvarkos aprašo sklaidą mokytojų kolektyve
(paskelbimas mokyklos internetinėje svetainėje ir pan.).
• Mokytojams nuolat fiksuoti informaciją apie suteiktą
pagalbą mokiniui.


Slide 22

4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida


Slide 23

MOKYKLOS STIPRESNĖS PUSĖS


Slide 24

Mokytojai skatina mokinių bendradarbiavimą,
savarankiškumą, saviraišką, pasitikėjimą savimi


Slide 25

Mokytojai pamokų
(klasės valandėlių,
popamokinės veiklos)
metu skatina mokinių
bendradarbiavimą
tarpusavyje (mokytojų
atsakymai).


Slide 26

Būdai, kuriais mokytojai pamokų (klasės valandėlių, popamokinės
veiklos) metu skatina mokinių bendradarbiavimą tarpusavyje


Slide 27

Būdai, kuriais mokytojai pamokų (klasės valandėlių, popamokinės
veiklos) metu skatina mokinių pasitikėjimą savimi.


Slide 28

Mokiniai drąsiai ir noriai
bendrauja su mokytojais


Slide 29

5-12 klasių mokiniai noriai bendrauja su mokytojais
(5-12 klasių mokinių atsakymai)


Slide 30

2-4 klasių mokiniai drąsiai bendrauja su mokytojais
(2-4 klasių mokinių atsakymai)


Slide 31

Mokiniams patinka jų klasė


Slide 32

5-12 klasių mokiniams patinka jų klasė (5-12 klasių
mokinių atsakymai)


Slide 33

2- 4 klasių mokiniams patinka jų klasė (2-4 klasių
mokinių atsakymai)


Slide 34

MOKYKLOS SILPNESNĖS PUSĖS


Slide 35

Mokiniai vengia kreiptis pagalbos į
klasės auklėtoją ar socialinį
pedagogą dėl savo sunkumų


Slide 36

Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi
pagalbos į klasės auklėtoją (5-12 kl. mokinių atsakymai)


Slide 37

Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi
pagalbos į socialinį pedagogą (5-12 kl. mokinių atsakymai)


Slide 38

Atlikus tam tikrų dokumentų analizę (elektroninis
dienynas, budinčiojo mokytojo registracijos
žurnalas) pastebėtas nepakankamas mokinių
drausmės pažeidimų (įskaitant ir patyčių atvejus)
fiksavimas pertraukų ir pamokų metu.


Slide 39

PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS
• Skatinti auklėtojus ir socialinį pedagogą didinti
mokinių pasitikėjimą jais, skiriant mokiniams daugiau
dėmesio, paskatinant, primenant jiems apie pagalbos
teikimo galimybes.
• Olweus koordinaciniam komitetui skatinti mokyklos
darbuotojus (mokytojus, techninį personalą) visada
užfiksuoti drausmės pažeidimus (įskaitant ir patyčių
atvejus) pertraukų ir pamokų metu. Techniniam
personalui skirti atskirą sąsiuvinį drausmės pažeidimų
fiksavimui.


Slide 40

AČIŪ UŽ DĖMESĮ


similar documents