5._knjigovodstvene_i..

Report
Slide 1

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE I
POSLOVNE KNJIGE
• KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE
- Sastavljanje i razvrstavanje knjigovodstvenih isprava
- Tokovi kretanja knjigovodstvenih isprava
- Sadržaj knjigovodstvenih isprava
- Odgovornost za sastavljanje i kontrola
knjigovodstvenih isprava
- Nalog za knjiženje
- Čuvanje knjigovodstvenih isprava
• POSLOVNE KNJIGE
- Temeljne knjige
- Pomoćne knjige


Slide 2

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

• Predstavljaju pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni te
odražavaju njezinu istinitost.
• Služe kao podloga za unošenje podataka u poslovne knjige i za
nadzor nad obavljanjem poslovnog zahvata.
• One su nositelji informacija o nastalim poslovnim promjenama
koje su predmet knjigovodstvene obrade, a odraz su promjena
elemenata financijskih izvještaja tj. imovine, obveza, kapitala,
rashoda, prihoda i rezultata poslovanja.


Slide 3

Sastavljanje i razvrstavanje knjigovodstvenih
isprava
• Sastavljaju se na mjestu i u vremenu nastanka poslovne
promjene, osim onih isprava koje se sastavljaju u
računovodstvu.
• Razlikujemo slijedeće kriterije razvrstavanja knjigovodstvenih
isprava:
- mjesto nastanka;
- namjena isprava;
- obuhvatnost poslovnih promjena;
- računalna obrada isprava;
- ostali kriteriji.


Slide 4

Sastavljanje i razvrstavanje knjigovodstvenih
isprava
• Prema mjestu nastanka razlikujemo:
- unutrašnje (interne) i
- vanjske (eksterne) isprave.
• Unutrašnje knjigovodstvene isprave
- sastavljaju se u poduzeću i to u funkcijskom ustrojstvu i u
računovodstvu.
- dokazuju kretanje imovine unutar poduzeća i njezino pretvaranje
u učinke.
- služe za pravilan obračun cjelokupnog procesa reprodukcije koji
se odvija u okviru poduzeća te kao sredstvo kontrole.
- izdatnice, fakture kupcima, uplatnice, isplatnice, isplatne liste…


Slide 5

Sastavljanje i razvrstavanje knjigovodstvenih
isprava
• Vanjske knjigovodstvene isprave
- nastaju izvan poduzeća, a opisuju poslovne promjene koje
uzrokuju promjenu stavki imovine, obveza i glavnice
poduzeća.

• Prema namjeni razlikujemo:
- naredbodavne isprave i
- isprave dokazivanja poslovnog događaja.
• Naredbodavne isprave
- Nazivaju se još i nalozi za izvršenje poslovnih promjena.
- Prethode nastajanju poslovnih promjena te ne mogu služiti kao
temelj za knjiženje budući da poslovne promjene još nisu
nastale.


Slide 6

Sastavljanje i razvrstavanje knjigovodstvenih
isprava
- Tek po izvršenju naloga izdaje se isprava o izvršenju koja
predstavlja temelj za knjiženje.
- Uobičajeno je da je naredbodavna isprava istodobno i
opravdavajuća i dokaziva isprava.
• Isprave dokazivanja poslovnog događaja
- Predstavljaju temelj za knjiženje, a često su sastavni dio
naredbodavnih isprava.
• Prema kriteriju obuhvatnosti poslovnih promjena:
- pojedinačne (izvorne, osnovne, originalne) i
- zbirne (izvedene) isprave.


Slide 7

Sastavljanje i razvrstavanje knjigovodstvenih
isprava
• Pojedinačne isprave
- Sadrže podatke o jednoj poslovnoj promjeni te se mogu
neposredno koristiti kao temelj za knjiženje.
- Dokazuju one poslovne promjene zbog kojih su i sastavljene
• Zbirne isprave
- Nastaju iz većeg broja pojedinačnih isprava
- Koriste se radi racionalizacije rada u knjigovodstvu.
• Prema kriteriju kompjutorske obrade isprava razlikujemo:
- primarni ulaz izvornih knjigovodstvenih isprava i
- izvedene isprave na temelju programa unosa
knjigovodstvenih podataka


Slide 8

Tokovi kretanja knjigovodstvenih isprava

• Tok kretanja knjigovodstvenih isprava je slijedeći:
- sakupljanje podataka odnosno knjigovodstvenih
isprava po mjestima njihova nastanka,
- kontrola prikupljenih isprava,
- knjiženje poslovnih promjena na osnovi isprava i
- pohrana knjigovodstvenih isprava.


Slide 9

Sadržaj knjigovodstvene isprave
• Knjigovodstvena isprava mora sadržavati bitne sastojke koji je
čine vjerodostojnom.
• Sadržaj mora biti takav da nedvojbeno i istinito predstavlja
poslovnu promjenu i da obuhvaća sve podatke potrebne za
unos u poslovne knjige.
• Bitni sastojci isprave jesu:
- naziv i adresa izdavatelja isprave,
- naziv funkcijskog dijela izdavatelja,
- naziv isprave,
- datum izdavanja isprave,
- imena osoba koje sudjeluju u izvršavanju poslovnih
promjena za koje je isprava sastavljena,
- osnova za izvršenje poslovne promjene,


Slide 10

Sadržaj knjigovodstvene isprave

- količine,

- svote izražene u kunama i
- potpisi osoba koje su ovlaštene za potpisivanje
konkretne isprave.


Slide 11

Odgovornost za sastavljanje i kontrola
knjigovodstvenih isprava
• Za sastavljanje knjigovodstvenih isprava odgovorno je
poduzeće.
• Za istinitost i realnost nastale poslovne promjene koju
dokumentira knjigovodstvena isprava jamči odgovorna osoba
svojim potpisom što je u skladu s činjenicom da za svaku
knjigovodstvenu ispravu sastavljenu u poduzeću mora postojati
pojedinačna odgovornost.
• Prije unosa u poslovne knjige svaka primljena ili izdana isprava
mora se kontrolirati (likvidirati).
• Kontrola se provodi u posebnom funkcijskom dijelu poduzeća.


Slide 12

Odgovornost za sastavljanje i kontrola
knjigovodstvenih isprava
• Razlikujemo slijedeće vrste kontrole:
- kontrola formalne ispravnosti,
- kontrola bitne ispravnosti i
- kontrola računske ispravnosti.
• Cilj kontrole knjigovodstvenih isprava je pouzdanost
računovodstvenih informacija.
• Na temelju kontroliranih knjigovodstvenih isprava ovlaštena
osoba (konter) izdaje pismeni nalog za knjiženje isprave u
kojem su određeni računi na kojima treba knjižiti poslovnu
promjenu.


Slide 13

Nalog za knjiženje

• Pismeni je zahtjev voditelja računovodstva ili od njega
ovlaštene osobe da se knjiženje podataka iz određene
kontrolirane isprave mora obaviti u odgovarajuće poslovne
knjige.
• Najvažniji dio naloga je označavanje računa tj. kontiranje iz
kontnog plana poduzeća na koji treba knjižiti podatke iz
knjigovodstvenih isprava.
• Mogu postojati različiti nalozi za knjiženje što ovisi o
ustrojstvu knjigovodstva poduzeća.


Slide 14

Čuvanje knjigovodstvenih isprava

• Nakon obavljenih knjiženja knjigovodstvene isprave se odlažu
na čuvanje.
• Isprave se mogu čuvati:
- u obliku izvornika
- ili na određenom mediju.
• Ovisno o vrsti knjigovodstvene isprave različit je i vremenski
rok njezinog čuvanja.


Slide 15

POSLOVNE KNJIGE
• Predstavljaju evidencije u kojima se kronološki i na sustavan
način obuhvaćaju nastale poslovne promjene utemeljene na
vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama, a koje se odnose
na promjene imovine, glavnice, dugova, rashoda i prihoda.
• S obzirom na njihov sadržaj i način knjiženja poslovnih
promjena razlikujemo:
- Temeljne knjige:
a) dnevnik
b) glavna knjiga

- Pomoćne knjige:

a) analitičke knjige
b) druge pomoćne knjige


Slide 16

POSLOVNE KNJIGE

POSLOVNE
KNJIGE
TEMELJNE KNJIGE

DNEVNIK

GLAVNA
KNJIGA

POMOĆNE KNJIGE
ANALITIČKA
EVIDENCIJA

DRUGE
POMOĆNE
KNJIGE


Slide 17

Temeljne knjige

• Dnevnik
- Poslovna knjiga u koju se unose poslovne promjene
kronološkim redom njihova nastanka.
- Može se voditi kao jedinstvena knjiga (opći dnevnik) ili kao više
specijaliziranih knjiga (analitički dnevnici) za bilježenje
poslovnih promjena.
- Promet dugovnih i potražnih strana dnevnika i glavne knjige
mora bit jednak jer se bilježe jednake poslovne promjene samo
na različit način.


Slide 18

Temeljne knjige
• Glavna knjiga
- Sustavna knjigovodstvena evidencija u koju se unose iste
poslovne promjene koje su zabilježene i u dnevniku, razvrstane
po određenim segmentima koji se grupiraju :
- s aspekta bilance na: a) imovinu,
b) glavnicu i
c) obveze (dugove).
- s aspekta računa dobiti i gubitka na:
a) rashode,
b) prihode i
c) rezultat poslovanja.


Slide 19

Temeljne knjige

- Glavna knjiga sadrži račune, i to onoliko njih koliko je potrebno
da se udovolji zahtjevima iz propisane sheme financijskih
izvještaja kao i zahtjevima vlasnika glavnice za
računovodstvenim informacijama.


Slide 20

Pomoćne knjige

• Za razliku od temeljnih poslovnih knjiga u kojima se bilježe
skupni podaci o poslovnim promjenama izraženi vrijednosno, u
pomoćnim se knjigama bilježe podrobniji podaci izraženi
vrijednosno i naturalno kako bi se dobio dublji uvid u stanje i
kretanje imovine, dugova, kapitala, rashoda, prihoda i u
konačnici rezultata poslovanja.
• Analitičke evidencije
- Pomoćne knjige u kojima su raščlanjeni sintetički računi
sadržani u glavnoj knjizi kako bi se lakše došlo do potrebnih
podataka.


Slide 21

Pomoćne knjige

- U poduzećima postoje slijedeće analitičke evidencije:
- stalne imovine,
- kupaca,
- dobavljača,
- sirovina i materijala,
- sitnog inventara,
- gotovih proizvoda,
- trgovinske robe itd.
- Poduzeće može samo odlučiti koliko će analitičkih evidencija
voditi.


Slide 22

Pomoćne knjige

• Druge pomoćne knjige
- Mogu se voditi kako bi poduzeće raspolagalo dodatnim
podacima o određenim stavkama.
- U ovu grupu spadaju:
- knjiga inventara,
- knjiga ulaznih faktura,
- knjiga izlaznih faktura,
- knjiga blagajne,
- knjiga dioničara itd.


Slide 23


Slide 24


Slide 25

Literatura
• Grupa autora: Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 2003.
str. 134 – 139 i 157 – 174
• Grupa autora: Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 1994.
str. 53 - 68
• Zakon o računovodstvu, Narodne novine br. 90/92


similar documents