System informacji i wdrażania programów unijnych.

Report
Slide 1

2009

System informacji i wdrażania
programów unijnych

Bożena Lublińska-Kasprzak
Prezes
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, 10 listopad 2009 r.


Slide 2

Warszawa, 10.11.09 r.

PARP jest agencją rządową podległą Ministrowi Gospodarki, utworzoną w
drodze ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z
późn. zm.)
Celem działania PARP jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez realizację
działań, mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez
przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansji na rynki zagraniczne,
rozwój regionalny. Jego osiągnięcie przyczyni się do poprawy pozycji
konkurencyjnej polskiej gospodarki zarówno na rynkach Unii Europejskiej, jak
i światowym.
Misją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest działanie na rzecz
rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.
Współpraca z instytucjami rządowymi, polskim Parlamentem, jednostkami
samorządowymi, jednostkami naukowymi, IOB, instytucjami zagranicznymi i
przedsiębiorcami.


Slide 3

Warszawa, 10.11.09 r.

Programy realizowane przez PARP w 2009
Programy finansowane ze środków UE:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Programy finansowane z budżetu państwa:
Bony na innowacje
Projekty pilotażowe dla technostarterów, klastrów i przedsiębiorców zainteresowanych ochroną własności
przemysłowej
Pożyczka na realizację inwestycji innowacyjnych
Rządowy program rozbudowy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych
i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”


Slide 4

Warszawa, 10.11.09 r.

Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach 2007-2013

Wielkość budżetu związanego z programami operacyjnymi wdrażanymi przez PARP w stosunku do
NSRO

Podział alokacji w ramach PO IG, PO KL, PO RPW
perspektywy 2007-2013 (w mld EUR)
PO KL

Pozostała alokacja;
16,6 mld €

PO IG

PO RPW

7,1 mld €
alokacja
PARP


Slide 5

Warszawa, 10.11.09 r.

Instrumenty wsparcia PO IG dla przedsiębiorców oraz
IOB – działania wdrażane przez PARP
 Wspieranie projektów celowych (Działanie 1.4)
 Inicjowanie działalności innowacyjnej (Działanie 3.1)
 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (Działanie 3.3)
 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (Działanie 4.1)
 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

(Działanie 4.2)
 Dotacje na innowacyjne inwestycje (Działanie 4.4)
 Wspieranie powiązań kooperacyjnych oraz IOB świadczących usługi proinnowacyjne o znaczeniu
ponadregionalnym (Działanie 5.1, 5.2)
 Wspieranie ośrodków innowacyjności (Działanie 5.3)
 Zarządzenie własnością intelektualną (Działanie 5.4)
 Dotacje na wspieranie działalności związanej z gospodarką elektroniczną (Działanie 8.1, 8.2)
 dotacje na doradztwo w zakresie wchodzenia przedsiębiorców na rynki zagraniczne (Działanie 6.1)


Slide 6

Udział PARP we wdrażaniu programu PO IG

40,1%
3,89 mld EURO

59,9 %
5,88 mld EURO

POIG - Pozostałe

POIG - PARP

Warszawa, 10.11.09 r.


Slide 7

Działania PARP w ramach realizacji PO IG

Warszawa, 10.11.09 r.

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
rok 2008
liczba ocenionych projektów

I-II kw 09

III-IV kw 09

liczba podpisanych umów o dofinansowanie

rok 2010
liczba ocenionych wniosków o płatność


Slide 8

Warszawa, 10.11.09 r.

Millions

Wartość dokonanych przez PARP płatności w ramach programu PO IG
600.00

524.00
500.00

400.00

383.46

300.00

229.38
200.00

160.79
121.04

100.00

73.86
39.68
0.00

0.02
12.2008

32.61
03.2009

04.2009

05.2009

06.2009

07.2009

08.2009

09.2009

10.2009


Slide 9

Warszawa, 10.11.09 r.

Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2009-2010
Działania/ poddziałania

1.4 Wsparcie projektów
celowych

Terminy składania
wniosków w 2009

Terminy składania
wniosków w 2010 r.

2 rundy konkursowe:
9.03.2009
2.11.2009

2 rundy konkursowe:
2.04.2010
1.10.2010

3.1 Inicjowanie
działalności innowacyjnej

Nabór w trybie ciągłym
od 23.03.2009

nabór w trybie ciągłym:
od 03. 2010 r.

3.3.1 Wsparcie dla IOB

Nabór w trybie ciągłym
od 3.3.1-23.03.2009
3.3.2 - 16.02.2009

nabór w trybie ciągłym
3.3.1 – 29.03.2010
3.3.2- 8.02.2010

wyników prac B+R

2 rundy konkursowe:
9.03.2009
2.11.2009

2 rundy konkursowe:
04.2010 r.
10.2010 r.

4.2 Stymulowanie
działalności
B+R przedsiębiorstw
oraz wsparcie w zakresie
Wzornictwa
przemysłowego

3 rundy aplikacyjne:
02.2009
06.2009
09.2009

2 rundy konkursowe:

3.3.2 Wsparcie dla MSP
4.1 Wsparcie wdrożeń

02.2010 r.
09.2010 r.

Planowana alokacja na
nabór w 2010 (EUR)
915 000 00 na rundę

22 000 000 ( nabór w trybie
ciągłym 110 000 000)
3.3.1:Kwota, która
pozostanie z całkowitej
alokacji po rozpatrzeniu
odwołań
3.3.2: 5 000 000
Uzależniona
od alokacji
na działanie
1.4 PO IG

25 000 000

25 000 000


Slide 10

Warszawa, 10.11.09 r.

Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2009-2010
Działania/ poddziałania

Terminy składania
wniosków w 2009

4.4 Nowe inwestycje o
wysokim potencjale
innowacyjnym

2 rundy aplikacyjne ;
03.2009
09.2009

1 runda w I poł. 2010

ok.170 000 000

Nabór w trybie ciągłym
:23. 03.2009

nabór w trybie ciągłym:
od 03.2010 r.

16 668 000

Nabór ciągły :
27.03.2009

Kontynuacja naboru
ciągłego z 2009 r. w
przypadku nie
wykorzystania alokacji
na działanie w roku
bieżącym

ok. 14 000 000

Nabór ciągły:13.03.2009

02.2010 - nabór ciągły
do wyczerpania alokacji
przewidzianej na 2010 r.
lub do końca roku.
W 2010 r. nie planuje się
uruchomienia nowego
konkursu. Alokacja
została wyczerpana.

8 775 000

5.1 Wspieranie
powiązań
kooperacyjnych o
znaczeniu
ponadregionalnym
5.2 Wspieranie instytucji
otoczenia biznesu
świadczących usługi
proinnowacyjne oraz ich
sieci o znaczeniu
ponadregionalnym
5.4.1 Wsparcie na
uzyskanie/realizację
ochrony własności
przemysłowej
5.4.2 Popularyzacja
wiedzy w zakresie
własności intelektualnej

Terminy składania
wniosków w 2010 r.

Planowana alokacja na nabór w
2010 (EUR)


Slide 11

Warszawa, 10.11.09 r.

Nabory wniosków o dofinansowanie lata 2009-2010
Działania/ poddziałania

Terminy składania
wniosków w 2009

Terminy składania
wniosków w 2010 r.

6.1 Paszport do eksportu

3 rundy aplikacyjne:
02.2009
06.2009
09.2009

3 rundy
aplikacyjne
02.2010
05.2010
09.2010

8.1 Wspieranie
działalności
gospodarczej w
dziedzinie gospodarki
elektronicznej

3 rundy aplikacyjne:
03.2009
07.2009
10.2009

2/3 rundy aplikacyjne:
03.2009
08.2009

3 rundy aplikacyjne
03.2009
06.2009
10.2009

3 rundy aplikacyjne:
02.2009
07.2009
10.2009

8.2Wspieranie
wdrażania
elektronicznego biznesu
typu B2B

Planowana alokacja na nabór w
2010 (EUR)
10 153 333
na każdą rundę
Łącznie na 2010 r. 30 460 000

77 127 058,80 na rok 2010

115 204 470,50 na rok 2010


Slide 12

Warszawa, 10.11.09 r.

Podsumowanie naborów w kontekście poziomu
zainteresowania wnioskodawców
 Bardzo duże zainteresowanie działaniem 5.4.2 w porównaniu z dostępną alokacją.
Spośród złożonych wniosków 35 % spełniło kryteria merytoryczne. Wszystkie projekty
spełniające kryteria otrzymają dofinansowanie.
Dotychczas najwięcej wniosków złożono w ramach działania 8.1;
 W 2010 r. przewidywane jest przeprowadzenie ostatnich naborów
w działaniach 3.1, 3.3.1.
Przeprowadzenie kolejnych naborów w działaniu 4.4 po 2010 r. uzależnione będzie
od wyników rozpatrywania protestów;

Niewielka liczba złożonych wniosków w porównaniu z dostępną alokacją w działaniu
6.1 wynika z faktu, iż dotychczas beneficjenci składali wnioski na przygotowanie
planów eksportu (I etap).
Spośród wszystkich złożonych wniosków, ocenę formalną pozytywnie przeszło
dotychczas 83 % złożonych wniosków, natomiast ocenę merytoryczną 42 % wniosków.


Slide 13

Warszawa, 10.11.09 r.

Wprowadzone uproszczenia w zakresie realizacji PO IG
 Zmiana systemu zabezpieczania umów tj. zmiana w zakresie kwoty
dla której zabezpieczenie stanowi jedynie weksel in blanco
wystawiony przez Beneficjenta z 4 mln zł kwoty dofinansowania na
10 mln zł kwoty zaliczki.

Nowe rozwiązania w zakresie wypłat zaliczek znalazły się w wydanej przez Ministra Rozwoju
Regionalnego nowelizacji rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją
programów operacyjnych oraz nowelizacji rozporządzenia MRR w sprawie udzielania przez
Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i następnie zostały wprowadzone do wzorów umów o
dofinansowanie.


Slide 14

Warszawa, 10.11.09 r.

Wprowadzone ułatwienia w zakresie realizacji PO IG
 Niepomniejszanie kolejnej transzy o nierozliczoną kwotę poprzedniej
transzy zaliczki
IW nie będzie dokonywała pomniejszenia kolejnej transzy zaliczki o
nierozliczoną kwotę poprzedniej transzy, pod warunkiem rozliczenia przez
beneficjenta co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.
 Skrócenie ścieżki akceptacji list rankingowych (IZ przekazuje kopie

zatwierdzonych list rankingowych bezpośrednio do IW)
 Zwiększenie o 5% alokacji przeznaczonej na konkurs dla 4.4 – możliwość
zwiększenia dofinansowania w przypadku trudnej sytuacji beneficjenta
wynikającej ze znacznej zmiany kursu EUR.
 Wprowadzenia

do

katalogu

kosztów

związanych ustanowieniem zabezpieczenia.

kwalifikowanych,

wydatków


Slide 15

Warszawa, 10.11.09 r.

Planowane zmiany na 2010 r.
 Zmiana w kryteriach wyboru finansowanych operacji PO IG
 Zmiana na system finansowania BGK (zgodnie z planowaną nowelizacją
UFP), zmiana dokumentów programowych m.in. umowy o dofinansowanie,
RPK, porozumienia z IP itp. w związku z planowanym przejściem na nowy
systemem finansowania BGK od 1 stycznia 2010 r.
 Rozliczanie kosztów administracyjnych/ogólnych za pomocą zestawienia
dokumentów księgowych (rezygnacja z kopii dokumentów księgowych
zgodnie z określonym katalogiem kosztów kwalifikowanych), zmiana
procedur kontroli projektów w związku z przejściem na zestawienie
dokumentów księgowych


Slide 16

Warszawa, 10.11.09 r.

System informacji PARP


Usługi informacyjne oferowane przez PK KSU.
Informatorium PARP.
Szkolenia, konferencje, spotkania informacyjne.
Internet jako źródło informacji.


Slide 17

Warszawa, 10.11.09 r.

1. Punkty Konsultacyjne KSU (1/2)
 PK KSU są elementem systemu informującego o zasadniczych aspektach prowadzenia
działalności gospodarczej oraz możliwościach
ześrodków publicznych.

i zasadach uzyskania wsparcia

 finansowane z projektu systemowego PARP „Wsparcie systemu kompleksowych usługinformacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”,
prowadzone są przez podmioty zarejestrowane w zakresie usług informacyjnych w
Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU),
świadczą bezpłatne, systemowe, wystandaryzowane usługi informacyjne dla
przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
warunki świadczenia usług określają umowy zawarte z PARP,
tworzą ogólnopolską sieć w 111 lokalizacjach (15 Regionalnych PK – koordynujących
regionalne sieci PK i 96 Lokanych PK)
świadczą dyżury w 160 powiatach
zatrudniają ponad 300 konsultantów


Slide 18

Warszawa, 10.11.09 r.

Punkty Konsultacyjne KSU (2/2)
Zakres usług informacyjnych obejmuje udzielanie informacji o:
 administracyjno-prawnych aspektach rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej,
 dostępnych programach pomocy publicznej oraz innych dostępnych źródłach finansowania
działalności gospodarczej,
 zasadach i warunkach ubiegania się o pomoc publiczną,
 możliwości i zasadach uzyskania usług specjalistycznych dostępnych w systemie KSU
(szkolenia, transfer technologii, pożyczki, poręczenia),
Usługi Punktów Konsultacyjnych KSU przeznaczone są dla każdego, kto chce otrzymać informację
dotyczącą działalności gospodarczej (przedsiębiorca, osoba zamierzająca rozpocząć działalność
gospodarczą).
PK KSU świadczą usługi:
 w siedzibie Punktu Konsultacyjnego KSU
 w formie dyżuru
 telefonicznie
 elektronicznie
PK mogą organizować również seminaria informacyjne oraz świadczyć usługi w siedzibie
Klienta.


Slide 19

Warszawa, 10.11.09 r.

Liczba PK KSU w regionach
LP

WOJEWÓDZTWO

1

dolnośląskie

8

2

kujawsko-pomorskie

7

3

lubelskie

7

4

lubuskie

3

5

łódzkie

8

6

małopolskie

9

7

mazowieckie

10

8

opolskie

3

9

podkarpackie

7

10

podlaskie

4

11

pomorskie

7

12

śląskie

12

13

świętokrzyskie

4

14

warmińsko-mazurskie

5

15

wielkopolskie

12

16

zachodniopomorskie

5

RAZEM

LICZBA PK KSU

111 w tym 15 Regionalnych PK


Slide 20

Warszawa, 10.11.09 r.

Liczba usług i klientów, statystyki PK KSU
Od początku działalności ( 1 września 2008 r.) do 31 października
2009 r. PK KSU zrealizowały 70 878 usług dla 63 719 klientów.
 Najbardziej poszukiwane informacje:
62 % - możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów ze środków
publicznych
34 % - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej
4 % - pozostałe (zasady korzystania z usług specjalistycznych, dane adresowe)

 Struktura klientów PK KSU
63 % - osoby rozpoczynające działalność
37 % - przedsiębiorcy


Slide 21

Warszawa, 10.11.09 r.

2. Informatorium PARP
 Informacje o programach pomocowych
realizowanych przez PARP;
 Dyżur telefoniczny oraz odpowiedzi na e- maile
i listy
 Dyżury ekspertów:
 w trakcie naborów wniosków do
poszczególnych działań,
 kilka razy w tygodniu do każdego z
działań,
 oddzielny numer telefonu;
 Baza pytań i odpowiedzi – najczęściej zadawane
pytania wraz z odpowiedziami do każdego z
działań wdrażanych przez PARP.

23,3 tys. konsultacji, w tym:
- 18,7 tys. telefonów,
- 4,5 tys. e-maili,
- 103 spotkania na miejscu,
- 30 listów.
dane za okres I - IX 2009 r.


Slide 22

Warszawa, 10.11.09 r.

3. Szkolenia, konferencje, spotkania informacyjne
Konferencje, seminaria, spotkania informacyjne organizowane przez PARP, m.in:
 Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 Konferencja Ewaluacyjna,
 Seminaria na temat Krajowego Systemu Usług dla MSP i oferty usług

ośrodków KSU w regionach,
 Cykl seminariów „Europejskie Przedsiębiorstwo”,
 50 spotkań informacyjnych dla beneficjentów nt działań wdrażanych przez

PARP w ramach PO IG, PO KL i PO RPW;
Wystąpienia pracowników PARP na ok. 150 konferencjach rocznie
organizowanych przez instytucje partnerskie;
Ok. 100 konferencji rocznie objętych patronatem PARP.


Slide 23

Warszawa, 10.11.09 r.

4. Internet jako źródło informacji (1/2)
10,6 mln* odsłon na www.parp.gov.pl

 Informacje nt. programów wsparcia dla przedsiębiorców;
 Współfinansowane ze środków unijnych,
 Instrumenty finansowane z budżetu państwa;
 Znajdź program dla siebie – działania wdrażane przez PARP  kwalifikator dotacji
od 2010 r.;
 Baza programów pomocowych – informacja nt programów wdrażanych przez inne
organy administracji publicznej;
 Kwalifikator MSP;
 Publikacje PARP: Księgozbiór, materiały informacyjne, badania i analizy, ewaluacje
programów PARP, statystyki dotyczące sektora MSP.

*dane za okres 1 stycznia – 30 września 2009 r.


Slide 24

Warszawa, 10.11.09 r.

4. Internet jako źródło informacji (2/2)
 Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” – upowszechnia osiągnięcia
twórców innowacyjnych wyrobów i technologii;
 Akademia PARP – to portal edukacyjny dla małych i średnich
przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych;
 Portal Innowacji – portal www.pi.gov.pl służy kreowaniu postaw
przedsiębiorczych i proinnowacyjnych w środowisku akademickim oraz
promocji polskich nowatorskich rozwiązań w kraju i poza jego
granicami;
Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw – forum dyskusyjnoinformacyjne skierowane do szerokiego grona przedsiębiorców, którego
celem jest oddziaływanie na poprawę warunków tworzenia i rozwoju
innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze MSP;

 Wspieramy e-biznes – portal www.web.gov.pl to platforma wymiany
wiedzy i doświadczeń dla społeczności przedsiębiorców, którzy tworzą ebiznes i rozwiązania B2B.
24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©


Slide 25

Warszawa, 10.11.09 r.

Źródła informacji – www.parp.gov.pl

25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©


Slide 26

Warszawa, 10.11.09 r.

Portal Innowacji w liczbach ….
 ponad 1 mln odwiedzin rocznie,
ponad 3 tys. osób zapisanych do biuletynu
elektronicznego,
 ok. 100 notek informacyjnych lub artykułów
tematycznych umieszczanych miesięcznie w
aktualnościach,
 ponad 10 tys. odwiedzin miesięcznie serwisu
dotyczącego Konkursu Polski Produkt Przyszłości.


Slide 27

Warszawa, 10.11.09 r.

Źródła informacji – www.web.gov.pl

27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©


Slide 28

Warszawa, 10.11.09 r.

Dziękuję za uwagę
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Tel + 48 (22) 432 80 80
Fax + 48 (22) 432 86 20
+ 48 (22) 432 84 04
Infolinia: + 48 (22) 432 89 91/92/93
e-mail: [email protected]
www.parp.gov.pl


similar documents