A*G *R P*erov

Report
SCHOLÉ
Dag Hrubý, M. M.
edukátor transmisivní industriální školy
empirik starodávného typu
AŘG ČR
Přerov, 4. března 2013
Pozdrav matematiků
ABERO
Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno (a, b, )
-
poloměr kružnice vepsané
(a, b, ρ) (a, b, c)
c=c(a,b,ρ)
c3-(a+b)c2-[(a-b)2-4ρ2]c+[(a-b)2+4ρ2](a+b)=0
Trisekce úhlu
Reduplikace krychle
Kvadratura kruhu
Domácí ekonomická rada – DER
Mařenka chybí – neumí ještě sedět
1.ÚT
2. ÚT
3. ÚT
Gymnasium
G68
Ve školním roce 1968/1969
217 škol
8,87 třídy/škola
59 882 studentů
Naše doba
Jsme nuceni přijímat hodnotové
systémy postindustriální civilizace,
zatímco v srdci nám zůstávají hodnoty
sdílené našimi předky. To je klíčový
konflikt naší doby.
Zdroj: Evropa za časů cholery. LN sobota 5. ledna 2013, Pavel Kalina, kunsthistorik
Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω
Άκαδήμεια - Academia Platonica
Ἀκάδημος – Akademos
387 př. n. l. – 2013
2400
529 Justinián
Platonova tělesa
Abú Abdalláh Muhammad ibn Músá al-Chvárizmí al-Mádžusí
(asi 780-asi 850)
‫بو عبد هللا محمد بن موسى الخوارزمي ابو جعف‬
• Algebraický traktát
Muchtasar min hisáb al džabr wal-muqábala
„Stručné shrnutí o redukci a vzájemném rušení“
algebraický traktát se zachoval v původním
arabském znění
• Aritmetický traktát
Kitáb al-džám'a wa-l-tafríq bil-hisáb al-hindi
„Kniha o indickém počítání“
aritmetický traktát se nezachoval v původním arabském znění
nejstarší latinský překlad z poloviny XII. století je uložen v knihovně University
of Cambridge, český překlad poprvé v historii (2013)
Multikulturismus
(Německo, Marseille), Al Chvárizmí str. 24, 29
1989/1990
Ve školním roce 1989/1990 bylo v Československu
225 Gymnázií/369
375 Středních odborných škol/978
646 Středních odborných učilišť
1246/1021
101 371
186 476
338 175
626 022
1347 Školní rok 2012/2013
430 205 (bez NG)
16% Gymnázia
21 % Gymnázia
90 464
30% SOŠ
79% Odborné školy 339 741
54% SOU
V maturitních oborech bylo 46% žáků.
470 754 (včetně G68)
Krize
• v jaké společnosti žijeme (post-mo nebo post-ko)
Praha – Vlachovka, květen 2011, XXII
• vzdělaností struktura společnosti, jak vznikla
(Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah, pojišťovna. Jan Keller, str. 9 )
•
•
•
•
krize (dopis profesora Gozzechina z Mohuče žáku Vacherovi z Lutychu, str. 63)
krize autority
omyly pedagogiky (Hanah Arendtová str. 159)
hra, práce (pivo, připomenout J. A. Komenského, str. 47 )
•
•
náhrada učení činností, náhrada práce hrou
studenti vědí méně z historie, méně z matematiky, méně z literatury, méně ze
zeměpisu …, všude jsou k dispozici data, ale nikdo nic neví,
informace není totéž co znalosti, a už vůbec ne totéž co moudrost
•
Podíl lidí s různým stupněm vzdělání
Země
Vysokoškoláci
Středoškoláci
Základní vzdělání
Velká Británie
26,23
56,50
17,30
Estonsko
24,37
51,63
24,00
Finsko
24,30
37,87
37,80
Dánsko
23,60
48,67
27,73
Švédsko
22,33
51,97
25,67
Kypr
22,30
33,97
43,77
Belgie
21,63
30,50
47,87
Irsko
20,67
35,50
43,83
Nizozemsko
19,70
40,20
40,10
Španělsko
19,07
17,03
63,93
Francie
18,57
35,23
46,20
Německo
18,47
54,27
27,27
Podíl lidí s různým stupněm vzdělání
Země
Vysokoškoláci
Středoškoláci
Základní vzdělání
Litva
17,37
50,53
32,10
Lotyšsko
14,97
54,50
30,53
Lucembursko
13,57
43,60
42,80
Rakousko
12,80
56,03
31,17
Řecko
12,30
31,47
56,23
Slovinsko
11,87
56,57
31,60
Maďarsko
11,77
51,20
36,97
Polsko
9,90
58,90
31,23
Česká republika
9,47
67,90
22,67
Slovensko
8,40
64,73
26,90
Malta
7,77
11,30
81,00
Itálie
7,53 %
29,93 %
62,50 %
Portugalsko
7,30 %
11,93 %
80,73 %
Klíčová slova
•
•
•
•
•
•
•
•
Důchodce
(po roce 2050)
DUM
(80 g/m2)
Základní škola
(1953, 2. stupeň, G68)
Celoživotní vzdělávání (Pinc, str. 12, Keller str. 103)
Vzdělávací politika
(zvolení politici, experti)
Všeobecné vzdělávání
Strategický školský dokument ČR
Evidence-based education (edukace založená na důkazech)
•
Maturitní zkouška
Základní školy
•
•
•
•
•
•
•
organizační spojení 1. a 2. stupně školního vzdělávání a vytvoření jedné instituce
základní školy nemá ve struktuře vzdělávacího systému v českém prostředí,
podobně jako ve většině vzdělávacích systémů v Evropě, hluboké historické
zakotvení
ve vývoji základního všeobecného hromadného vzdělávání představuje relativně
nedlouhé období
model základní školy spojující oba stupně v jedné instituci byl u nás zaveden v
polovině minulého století politickým zásahem do vzdělávacího systému
zákon č. 31/1953 Sb. ze dne 24. dubna 1953, přičinlivé rozpracování stranického
usnesení, zákon programově přetrhával veškeré tradice československého školství,
maximální sovětizace organizačních principů, metod i obsahu výuky, zrušena
gymnázia (v závěru příprav zákona odvolán Zdeněk Nejedlý, přípravy zákona dokončil Ernest Sýkora)
namísto obecných a měšťanských škol byly vytvořeny osmileté základní školy
zrušeny pedagogické fakulty, příprava učitelů vyňata z kompetence univerzit
definitivní oproštění od tradic buržoazního školského systému
Zdroj: Walterová, E. a kol.: Dva světy základní školy. Karolinum, Praha 2011.
Morkes, F.: Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích. Pedagogické muzeum
J. A. Komenského v Praze
Základní školy 2012/2013
Školy/žáci:
4 095
807 950 197,3
3 962
3 634
282
46
91
42
795 210
773 528
20 338
1 344
7 017
5 723
Zřizovatel
• veřejný
– obec
– kraj
– MŠMT
• soukromník
• církev
200,7
212,9
72,1
29,2
77,1
136,3
Zdroj: Informační datová svodka – výkony regionálního školství 2012/13, MŠMT – prosinec 2012
Základní školy 2012/2013
Počet žáků školy Počet škol
•
do 50
1 323 32,3 %
• 51-100
493 44,3 %
• 101-150
382 53,3 %
• 151-200
342 62,0 %
• 201-250
250 68,1 %
• 251-300
221 73,5 %
• 301-350
210 78,7 %
• 351-400
196 83,4 %
• 401-450
178
• 451-500
160
Zdroj: Informační datová svodka – výkony regionálního školství 2012/13,
MŠMT – prosinec 2012
Počet žáků školy Počet škol
• 501-550
100
• 551-600
77
• 601-650
71
• 651-700
48
• 701-750
19
• 751-800
11
• 801-850
6
• 851-900
5
• 901-950
3
Kolik německých žáků musí opakovat ročník
Zdroj: Studie PISA/OCED, MF Dnes, 14. července 2002
Žáci velkých měst
Berlín
38.9
Hamburk
Durynsko
22.9
Šlescivko-Anhaltsko
Sasko-Anhaltsko
Sasko
26.9
24.4
Sársko
44.7
Porýní-Falc
30.9
Severní Porýní-Vesfálsko
30.0
Dolní Sasko
32.9
Meklenbursko-Přední Pomořansko
Hesensko
Brémy
Braniborsko
Bavorsko
Bádensko-Württembersko
34.8
30.8
33.0
21.5
0.0
5.0
10.0
15.0
42.3
29.8
28.1
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
Všeobecné vzdělání
• do konce 18. století nebyl pojem všeobecné vzdělání
součástí odborné pedagogické terminologie
• pojem všeobecné vzdělání ve smyslu kultivace
člověka se tvořil jako protiklad vyzbrojování člověka
užitečnými, speciálními a v praxi použitelnými
vědomostmi
• nechtěl být vzděláním účelovým,užitečným pro
přípravu k povolání
• všestranný rozvoj schopností nechtěl mít nic
společného s přípravou pro konkrétní životní
potřeby
Účast na všeobecném vzdělání
Zdroj: European Commission, 2003
Dokumenty 1990-2010
• 1989
– usnesení vlády 66/1989 k souhrnné zprávě k analýze československé
výchovně vzdělávací soustavy
– náměty na bezprostřední opatření v oblasti vysokého školství, OF, 6. 12.
– usnesení OF SŠ a SO, 7. 12.
– prohlášení OF ZŠ, 16. 12.
• 1990
novela školského zákona 171/1990 Sb. (111/1998 Sb.), 8 let
nový vysokoškolský zákon 172/1990 Sb. (561/2004 Sb.), 14 let
schváleno FS s vyměněnými poslanci (Z. Jičínský), diskreditace v zahraničí
výše uvedené nedemokratické rozhodnutí umožnilo rychlé rozhodnutí
po prvních demokratických volbách v červnu 1990 se vše zkomplikovalo,
dohoda se stala obtížná, ne-li nemožná
– oba zákony měly být provizoriem maximálně na dva roky
– Program změn ve vzdělávací soustavě (usnesení vlády ČR 157/1990, 23. 5.)
– Ekonomická výzva kvalifikačnímu potenciálu ČSSR (Pick, M., Prognostický ústav ČSAV)
–
–
–
–
–
Dokumenty 1990-2010
• 1991
– Koncepce vzdělávání v České republice, JČMF
– Stavební kameny programu IDEA pro české školství. Vytyčení hlavních předpokladů
pro přirozený rozvoj českého školství, IDEA
– Návrh projektu transformace výchovně vzdělávací soustavy, MŠMT
– Svoboda ve vzdělání a česká škola. Návrh projektu změny vzdělávacího systému v České
republice, NEMES
– Rozvaha o školství a vzdělanosti a jejich dalším vývoji v Českých zemích (Kotásek)
– Budoucnost vzdělávání a školství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocují
se Evropě (Kotásek, soubor expertíz, Praha, 450 stran)
– Návrh hlavních směrů rozvoje československé vzdělávací soustavy (SRPŠ, Praha)
– Obnova vzdělávací soustavy ČR (Projekt, Program EU Phare, Praha)
– Poznámky k reformě vzdělávací soustavy (VV – nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, č. 7)
– Školství a vzdělávání v ČSFR (Světová banka, expertíza B. Sinclaire, Praha)
– Vysoké školy a věda v ČSFR (Světová banka, expertíza M. Harbison, Praha)
Dokumenty 1990-2010
• 1992
– Program rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v České republice
(1. krok, Praha, ÚIV leden 1992)
– České a slovenské vysoké školství (společná konference ČSFR a OECD, Praha, CSVŠ)
– Doporučení nezávislé pracovní skupiny pro zpracování školského
programu (ÚIV, Praha)
– Zpráva o strategiích inovace českého vzdělávacího systému a
hlavních důsledcích pro organizaci školství (MŠMT, duben)
– Zpráva o obrysech strategie obnovy českého školství pro MŠMT
(Hobéon: Vyzvání budoucnosti, Praha, říjen)
– Program transformace vzdělávací soustavy (Podklad pro zahájení diskuse o
proměně českého školství, MŠMT, listopad)
– Koncepce rozvoje vysokých škol v ČR pro období 1992-1997 (Rada
vysokých škol, Praha, prosinec)
Dokumenty 1990-2010
• 1993
– Hlavní zásady transformace školství ČR (MŠMT, březen)
– Strategická studie odborného vzdělávání (Phare LMR, Birks, Sinclair)
– Návrh zásad ústavního zákona, kterým se mění Listina
základních práv a svobod a návrh zásad zákona o vzdělávání
(MŠMT, září)
– Návrh zásad zákona o systému státní podpory studentů
vysokoškolského studia a školném (MŠMT, říjen)
– Rámcový program transformace českého školství (MŠMT, říjen)
– Východiska, vize a transformace českého školství (listopad)
– Návrh pojetí obecné školy (Piťha, Helus, Praha, Portál)
– Zásady realizace svobody vzdělávání v české škole (Nemes, UN č. 36)
Dokumenty 1990-2010
• 1994
– Návrh zásad zákona o předškolním, základním, středním a vyšším
vzdělávání (MŠMT, únor)
– „Školský zákon“. Návrh pojetí stěžejních částí. (Komise pro otázky transformace
školství VVVKMT PS Parlamentu ČR, březen)
– Kvalita a zodpovědnost. Program rozvoje vzdělávací soustavy ČR
(MŠMT, říjen)
–
–
–
–
Návrh pojetí občanské školy (Piťha, Helus, Praha, Portál)
Rozvoj vzdělávací politiky (Kalous, J., Phare res: obnova vzdělávací soustavy ČR)
Jak měnit a rozvíjet vlastní školu (Nemes, Praha, Strom)
Zásady rozvoje české vzdělávací soustavy (Otevřenost, rozmanitost a kvalita. Dokument
komise pro otázky transformace školství VVVKMT PS Parlamentu ČR, UN č. 14)
– Stručný nástin transformace školství (Bárta, K., UN č. 17)
– Návrh transformační školské politiky (UN č. 27)
– Politika a programy vzdělávání dospělých (AFPA, NVF, prosinec)
Dokumenty 1990-2010
• 1995
– Živá škola (Praha, Nadace Škola pro děti)
– Program „Učitel“ (listopad 1995)
– Zdravá mateřské škola (Praha, Portál)
• 1996
– Celoživotní učení pro všechny (Společné usnesení z jednání ministrů školství OECD, Paříž
leden)
– Zpráva o národní politice ve vzdělávání: ČR (Praha, ÚIV, OECD)
• 1997
– Od pilotních škol k reformní strategii (Výstupy programu Phare Reforma odborného
vzdělávání, Praha, Fragment)
– VET reform policies in the Czech Republic (Kalous, J., Grootings, P., European Journal
of Education, Vol. 32, No. 3)
– Koncepce rozvoje vysokých škol v ČR pro období 1992-1997 (Rada
vysokých škol, Praha, prosinec)
Dokumenty 1990-2010
• 1998
– Vzděláváním k prosperitě: na cestě k učící se společnosti (Podklad k
veřejné diskusi, Praha, Fragment)
– Program transformace odborného vzdělávání. Další kroky
transformace (Praha, NVF)
– Program podpory zdraví ve škole (Havlínová, Praha, Portál)
– Návrh strategie reformy veřejné správy (Praha, NVF, říjen)
• 1999
– Dřevičská výzva(březen)
– Priority pro českou vzdělávací politiku (Mimořádné zasedání Výboru pro
vzdělávání OECD, Praha, 26.-27. dubna, ÚIV )
– Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR (Usnesení
vlády č. 277 ze 7. 4.)
Dokumenty 1990-2010
• 1999
– Národní plán zaměstnanosti (Usnesení vlády č. 418 z 5. 5)
– Státní informační politika „Cesta k informační společnosti“ (Usnesení
vlády č. 525 z 31. 5.)
– Strategie regionálního rozvoje v ČR (Usnesení vlády č. 713 ze 14. 7.)
– Národní rozvojový plán (Usnesení vlády č. 714 z 14. 7)
– Sektorový operační program Konkurenceschopnost
(Usnesení vlády č. 1090 z 18.10)
– Czech Republic – Toward EU Accession (The World Bank, Washington)
– Sektorový operační plán rozvoje lidských zdrojů (Usnesení vlády č. 1363 z 22. 12)
– České vzdělání a Evropa. Strategie rozvoje lidských zdrojů
při vstupu do Evropské unie.(Praha, ÚIV, „Zelená kniha“)
• 2000
– Národní program pro přípravu členství v EU. (Usnesení vlády č. 16 z 5. 1.)
– Národní politika výzkumu a výboje ČR. (Usnesení vlády č. 16 z 5. 1.)
Dokumenty 1990-2010
• 2000
– Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání
(Usnesení vlády č. 351 z 10. 4.)
– Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol (Dlouhodobý
záměr ministerstva, MŠMT, květen)
– Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha, MŠMT, září, Usnesení
vlády č. 277 ze dne 7. dubna 1999)
Dokumenty 1990-2010
Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy
•
•
•
•
2002-2005
2005-2007
2007-2011
2011-2015
Dlouhodobé záměry pro oblast vysokých škol
• 2000-2005
• 2006-2010
• 2011-2015
Národní kurikulum
Neexistence národního kurikula
je největší slabina
probíhající reformy
str.74
Scénář budoucnosti všeobecného vzdělávání
•
•
•
Kotásek, J.: Modely školy budoucnosti. In: Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu I. Praha, UK PedF 2002,
s. 8-24.
Kotásek, J.: Budoucnost školy a vzdělávání. In: Úloha školy v rozvoji vzdělanosti . 2. díl. Brno, Paido 2004, s. 441-484
OECD: What Schools for the Future? Paris, OECD 2001
Udržování byrokraticky řízených systémů
tradiční model školy, status quo, pokračování současného stavu
Školy jako organizace zaměřené na procesy učení
model učí se školy, rescholarizace, posilování funkcí školy
Školy jako hlavní střediska společenského života obcí
model komunitní školy, rescholarizace, posilování funkcí školy
Sítě učících se v podmínkách společnosti sítí
učební sítě, descholarizace, zanikání funkcí školy
Uplatňování tržních principů ve vzdělávání
tržní model školy, descholarizace, zanikání funkcí školy
Pokračování odlivu z učitelství
krizový model školy, descholarizace, zanikání funkcí školy
IEA
International Association for the Evaluation of Educational Achievment
• konsorcium národních výzkumných institucí, založeno 1958
• Trends in Mathematics and Science Study – TIMSS
(1995, 1999, 2003, 2007, 2011)
• Progress in International Reading Literacy – PIRLS
(2001, 2006, 2011)
• International Computer and Information Literacy Study – ICILS
(2013, proběhlo 2012)
OCED
Organisation for Economic Co-operation and Development
• založeno 1961, 30 členů, spolupráce s dalšími 70
•
za oblast vzdělávání zodpovědné Ředitelství pro vzdělávání (Directorate for Education - DoE)
•
ETP
Education and Training Policy
•
•
•
•
•
CERI
INES
IMHE
PEB
NME
Centre for Educational Research and Innovation
Indicators of Education Systems
Programme on Institutional Management in Higher Education
Programme on Educational Building
Unit for Co-operation with Non-Member Economies
•
TALIS
Teaching and Learning International Survey
(2008, 2013)
•
PISA
Programme for International Student Assessment
(2000, 2003, 2006, 2009,)
ORBIS SCHOLAE
ROČNÍK 5 / ČÍSLO 1 / 2011
Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání
v postsocialistických zemích
David Greger
PISA v kritickej perspektíve
Ondrej Kaščák, Branislav Pupala
PISA – nástroj vzdělávací politiky nebo výzkumná metoda?
Stanislav Štech
Výsledky PISA by neměly být důvodem k didaktickým, natož politickým opatřením.
Základní školy 2012/2013
Základní školy celkem:
• Průměrný počet žáků na školu
• Průměrný počet žáků na třídu
• Průměrný počet tříd na školu
• Průměrný počet žáků na úvazek
197,3
19,4
10,4
14,0
Zdroj: Informační datová svodka – výkony regionálního školství 2012/13, MŠMT – prosinec 2012
Základní školy 2012/2013
Základní školy, 1. stupeň:
• Průměrný počet žáků na školu
• Průměrný počet žáků na třídu
• Průměrný počet tříd na školu
• Průměrný počet žáků na úvazek
119,9
19,4
6,2
17,2
Zdroj: Informační datová svodka – výkony regionálního školství 2012/13, MŠMT – prosinec 2012
Základní školy 2012/2013
Základní školy, 2. stupeň:
• Průměrný počet žáků na školu
• Průměrný počet žáků na třídu
• Průměrný počet tříd na školu
• Průměrný počet žáků na úvazek
117,7
19,3
6,1
10,9
Zdroj: Informační datová svodka – výkony regionálního školství 2012/13, MŠMT – prosinec 2012
Základní školy 2012/2013
Povinná školní docházka:
• Žáci celkem
• Žáci základních škol
• 1. stupeň
• 2. stupeň
• Žáci SŠ a konzervatoří
848 755
807 950
488 106
319 844
40 805
(odpovídající 6. – 9. ročník ZŠ)
Zdroj: Informační datová svodka – výkony regionálního školství 2012/13, MŠMT – prosinec 2012
11,31 %
Hannah Arendtová
Ve výchově je zdrojem autority přijetí odpovědnosti za
svět. Autorita vychovatele a kvalifikace učitele jsou dvě
různé věci. Autorita vyžaduje určitou kvalifikaci, ale
kvalifikace sama, i sebelepší, nemůže zaručit autoritu.
Učitel se kvalifikuje tím, že má znalosti o světě a je
schopen je předávat druhým, ale má autoritu jen v té
míře, v níž přijímá zodpovědnost za svět. Před dítětem je
vychovatel jakýmsi zástupcem všech dospělých občanů;
ukazuje mu věci ve světě a říká - tak to je náš svět.

similar documents