Slajd 1 Slajd 1 Slajd 1 TAK NIE NIE WIEM Slajd 1 Slajd 1

Report
Slide 1


Slide 2

INTERESARIUSZE PROJEKTU:
PO PJ MKiDN w Warszawie –
donator
MHP w Warszawie – instytucja
wdrażająca
SWIR „Sapere Aude!”
– wnioskodawca
ZP Jerzmanice-Zdrój – partner

/ beneficjent ostateczny
KH ZHP Złotoryja i ZSZ Złotoryja
– partnerzy środowiskowi


Slide 3

Etiologia problemu, na który odpowiada Projekt
Głęboka socjalizacja podkulturowa nieletnich wyraża się m.in.
traktowaniem państwa i jego instytucji, jako wrogiego systemu ich
normom subkultury i powoduje zniesienie pozytywnej identyfikacji
nieletnich z państwem także w wymiarze tradycji, kultury i patriotyzmu.
Pedagodzy resocjalizacyjni zrzeszeni w Stowarzyszeniu obserwują głęboką
socjalizację podkulturową wychowanków Zakładu Poprawczego wyrażającą się
m. in. traktowaniem państwa i jego instytucji, jako wrogiego systemu ich normom
subkultury. Powoduje to zniesienie pozytywnej identyfikacji nieletnich z państwem
także w wymiarze tradycji, kultury i patriotyzmu.
Stosowanie w wychowaniu resocjalizacyjnym narzędzi poznawczych na bazie
rywalizacji konkursowej w zdecydowany sposób poprawia internalizację treści
wychowawczych (kulturowych i patriotycznych) u nieletnich. Im bogatsza oferta
zajęć kulturotwórczych tym większa staje się identyfikacja nieletnich z pożądanym
systemem wartości i norm społecznych, co wprost prowadzi do złagodzenia
socjalizacji podkulturowej wychowanków.


Slide 4

Etiologia problemu, na który odpowiada Projekt


Istotą projektu jest wykorzystanie fascynacji nieletnich zjawiskiem wolności, jako
najwyższego dobra. W toku manipulacji pedagogicznej realizacja projektu pozwoli na
przeniesienie apulsji wolności (akceptacji i fascynacji) na grunt dumy narodowej
– wyniesienia do samodzielnej wartości poczucia bycia Polakiem. Z powyższego wynika,
że organizacja zajęć na bazie treści historycznych nie tylko rozwija elementarne uczucia
patriotyczne u wychowanków, ale też zdecydowanie utrwala efekty procesu
resocjalizacji.
Dotychczasowe doświadczenia w zakresie współorganizacji z placówką obchodów
Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada wskazują, że im bogatsza
i atrakcyjniejsza forma zajęć, tym większe i głębsze zainteresowanie uczniów. Specjaliści
nauczania resocjalizacyjnego podkreślają znaczenie stosowania pozadydaktycznych
środków poznawczych u nieletnich z syndromem negatywizmu szkolnego i opóźnieniem
szkolno-rozwojowym, dlatego proponowana w Projekcie forma zajęć konkursowych
(nauka przez zabawę) oraz zwiedzania Muzeów (żywa historia w formie obrazu) jest nie
tylko szczególnie atrakcyjna dla uczniów, ale też stanowi, w skali placówki beneficjenta,
działanie innowacyjne, gdyż placówka stosuje formy zajęć pozazakładowych
(w warunkach zniesionej izolacji) bardzo ostrożnie i relatywnie rzadko.
Ani Stowarzyszenie ani placówka nie są w stanie zapewnić rozwoju i wzbogacenia tej
formy wychowania resocjalizującego przez zwiększenie nakładów finansowych na ten
cel. Odpowiedzią na ten problem, idealnie wpisującą się w potrzeby edukacyjne
w omawianym zakresie, jest inicjatywa Muzeum Historii Polski - "Patriotyzm Jutra",
realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na
inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy
patriotyczne i obywatelskie.


Slide 5

Cele Projektu
Celem głównym projektu jest rozwijanie, na bazie poznawania historii Polski,
elementarnych postaw patriotycznych u wychowanków zwiększających ich
identyfikację z ojczyzną oraz tradycyjnym systemem norm i wartości społecznych.

Cele operacyjne projektu to:
- zapoznanie wychowanków z drogami Polaków do niepodległości od zaborów do odrodzenia II
Rzeczypospolitej;
- zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie umiłowania ojczyzny i wolności w dziejach każdego
społeczeństwa ze szczególnym podkreśleniem martyrologii Polaków w tym okresie dziejów, jako
determinanta dumy narodowej;
- wdrażanie do internalizacji postaw prospołecznych poprzez wskazywanie analogii historycznych, gdy
dopiero wspólne i konsekwentne działanie oraz wiara w sukces, stanowią rzeczywistą siłę
sprawczą w życiu narodów i państw (przeniesienie tej prawdy na indywidualne doświadczenie
życiowe osób).
- kształtowanie postawy obywatelskiej przez rozbudzanie dumy narodowej wynikającej z
historycznych osiągnięć rodaków;
- utrwalanie, poprzez zdobywanie nagród, poczucia sprawczości i wiary we własne siły, jako
motywatora do podejmowania systematycznej pracy i nauki;
- przezwyciężanie uprzedzeń wychowanków do nauki historii oraz niechęci do wysiłku poznawczego
(deficyty osobowościowe, zaniedbania środowiskowe, negatywizm szkolny) przez zastosowanie
atrakcyjnych (innowacyjnych i dynamicznych) zajęć wzmacniających bodźce poznawcze.


Slide 6

Krótki raport z realizacji
zadań projektu:


Slide 7

spotkanie informacyjne z
kadrą pedagogiczną
placówki
przygotowanie i
rozpowszechnienie
materiałów
informacyjnych(plakaty,
ulotki)

spotkanie z grupami
wychowawczymi i
dostarczenie materiałów
ikonograficznych do
wykonania gazetek
tematycznych w grupach
wychowawczych


Slide 8


Slide 9

Przygotowanie materiałów
edukacyjnych dla wychowanków w
formie multimedialnej
(płyta CD) i broszura historyczna


Slide 10


Slide 11

Pierwszy etap konkursowy
Eliminacje w formie pisemnej dla
wszystkich uczestników projektu. Test
diagnostyczny na wejściu do projektu


Slide 12


Slide 13

Wycieczka do „Panoramy
Racławickiej” we Wrocławiu


Slide 14

Wycieczka do „Panoramy
Racławickiej” we Wrocławiu


Slide 15

Prezentacje historyczne
-przygotowanie i prowadzenie:
profesor Marcin Woźniak
z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi
Insurekcja Kościuszkowska chłopską krwią płynąca
– rozważania o ludowym rozumieniu patriotyzmu poprzez miłość
do ziemi (ojcowizny) i szacunek dla wartości chrześcijańskich;

Dwie krwawe pożogi warszawskie
– opowieść o bojownikach Powstania w Getcie Żydowskim oraz
Powstania Warszawskiego oraz o koszmarnym dramacie
zwyczajnych ludzi, z których czas wojny zrobił dzisiejszych
bohaterów;

Bohaterowie, którzy nie chcieli być bohaterami
– prezentacja wybranych wizerunków Polaków, którzy tworzyli
historię walki o niepodległość nie z perspektywy ich bojowych
dokonań, lecz z perspektywy ich zwyczajnych, ludzkich
motywacji opartych o poczucie honoru, godności i patriotyzmu.


Slide 16

Prezentacje historyczne
-przygotowanie i prowadzenie:
profesor Marcin Woźniak
z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi


Slide 17

Przygotowanie i przeprowadzenie finału
konkursu z okazji Narodowego Święta 11
Listopada pod hasłem
„Drogi Polaków do niepodległości”


Slide 18


Slide 19

Wycieczka edukacyjna dla najlepszych
uczestników projektu do Muzeum
Powstania Warszawskiego w Warszawie.


Slide 20

Ewaluacja projektu
ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ
Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU
Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu
Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu

10

9.37

9
8
7

6.65

6
5
4

2.72

3
2
1
0
Test 1 - diagnozujący na
początku projektu

Test 2 - ewaluacyjny na wyjściu
z projektu

Różnica


Slide 21

Ewaluacja projektu
ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ
Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU
Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu
Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu

50.00%

46.85%

45.00%
40.00%
35.00%

32.25%

30.00%
25.00%
20.00%

13.60%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Test 1 - diagnozujący na
początku projektu
Test 2 - ewaluacyjny na
wyjściu z projektu

Różnica


Slide 22

Rezultaty Projektu
Rezultaty twarde
 Uczestnictwo około 40 wychowanków placówki beneficjenta oraz 16 osób ze strony
partnera środowiskowego (harcerze i instruktorzy ZHP, uczniowie i nauczyciel ZSZ) w
projekcie;
 Realizacja ok. 50 godzin zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych;
 Podniesienie realnej wiedzy faktograficznej beneficjentów na temat problematyki Projektu
o 33,25%
 Uzyskanie przez co najmniej 90% uczestników Dyplomu Uczestnictwa
 Wydanie materiałów pomocniczych w prowadzeniu nowatorskich zajęć dydaktycznowychowawczych w zakresie problemowym projektu
 Modernizacja i doposażenie szkolnej pracowni historycznej w nowy zestaw 11 map
ściennych oraz dwóch kompletów foliogramów do nauki historii Polski;


Slide 23

Rezultaty Projektu
Rezultaty miękkie
 Podniesienie poziomu aktywności edukacyjnej wychowanków (niemal 99% wychowanków
obecnych na wszystkich zajęciach w ramach projektu);
 Podniesienie kompetencji społecznych i samoświadomości dzięki konstruktywnym
bodźcom rozwijającym postawę obywatelską i patriotyczną;
 Rozpowszechnianie tzw. dobrych praktyk w zakresie edukacji obywatelskiej i patriotycznej
wśród kadry pedagogicznej zakładu poprawczego, możliwych do powielania w ich pracy z
nieletnimi.
Wartość dodana projektu
 wsparcie oferty dydaktycznej placówki o elementy, które nie są realizowane przez
placówkę z uwagi na ograniczone środki;
 zwiększenie liczby uczniów mających doświadczenie w zakresie aktywnej integracji w toku
uczestnictwa w otwartych (poza placówką) zajęciach edukacyjnych;
 budowanie pozytywnego wizerunku placówki na zewnątrz;
 uściślenie relacji z interesariuszami projektu w środowisku lokalnym;


Slide 24

Monitoring rezultatów poprzez audyt
wewnętrzny
* listy obecności na zajęciach,
* digitalizacja prezentacji projektowych,

* ewidencja Dyplomów Uczestnictwa,
* gromadzenie i opracowanie ankiet ewaluacyjnych,
* bieżące sprawozdanie z działań na stronie www wnioskodawcy
* ANKIETA EWALUACYJNA


Slide 25

ANALIZA GRAFICZNA
ANKIETY EWALUACYJNEJ
1. W takim Projekcie na temat historii Polski i
patriotyzmu brałem udział po raz pierwszy.
0%
22%
TAK
NIE
78%

NIE WIEM


Slide 26

ANALIZA GRAFICZNA
ANKIETY EWALUACYJNEJ
2. Działania Projektu wzbudziły moje
zainteresowanie

9%
13%
TAK
NIE
78%

NIE WIEM


Slide 27

ANALIZA GRAFICZNA
ANKIETY EWALUACYJNEJ
3. Poznawanie historii Polski przez prezentacje i
konkursy jest ciekawsze, niż zwyczajna lekcja w
szkole.

11%

8%

TAK
NIE
81%

NIE WIEM


Slide 28

ANALIZA GRAFICZNA
ANKIETY EWALUACYJNEJ
4. Przez udział w Projekcie dowiedziałem się o
rzeczach, które uważam za ważne dla mnie i
każdego Polaka.

11%

8%

TAK
NIE
81%

NIE WIEM


Slide 29

ANALIZA GRAFICZNA
ANKIETY EWALUACYJNEJ
5. Najważniejsze w tym projekcie były atrakcyjne
nagrody za udział w konkursach.
0%
15%

TAK
NIE
85%

NIE WIEM


Slide 30

ANALIZA GRAFICZNA
ANKIETY EWALUACYJNEJ
6. Najważniejsze w tym projekcie było to, czego się
dowiedziałem

13%

5%

TAK
NIE

82%

NIE WIEM


Slide 31

ANALIZA GRAFICZNA
ANKIETY EWALUACYJNEJ
7.Czy wziąłbyś udział chętnie w innym podobnym
Projekcie na ważny temat?

11%

7%

TAK
NIE

82%

NIE WIEM


Slide 32


similar documents