Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole

Report
Slide 1

Edukacja zdrowotna i
promocja zdrowia w
szkole
Szkoły promujące zdrowie


Slide 2

Zdrowie (wg Światowej Organizacji Zdrowia)


To stan dobrego samopoczucia
fizycznego, psychicznego i społecznego, a
nie tylko brak choroby lub kalectwa i
niepełnosprawności


Slide 3

Związki między edukacją a zdrowiem


Warunki środowiska fizycznego i
społecznego szkoły, panujący w niej klimat
społeczny, sposób zarządzania i metody
nauczania wpływają na poczucie własnej
wartości, osiągnięcia i zadowolenie z
życia, a tym samym zdrowie uczniów i
pracowników.


Slide 4

Szkoła jako powszechna i masowa
organizacja, umożliwia systematyczną
edukację zdrowotną młodego pokolenia
 Zdrowie umożliwia dziecku systematyczne
uczęszczanie do szkoły i
satysfakcjonujące osiągnięcia szkolne.Slide 5

Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre
samopoczucie psychiczne i społeczne
dziecka sprzyjają:Dobrej dyspozycji do uczenia się: procesom koncentracji
uwagi, myślenia, pamięci, przyswajaniu wiedzy i
nabywaniu umiejętności
Dobremu przystosowaniu do środowiska szkoły,
motywacji do uczenia się i satysfakcji z uczęszczania do
szkoły
Rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i kreatywności
Dobrym relacjom z rówieśnikami i dorosłymi


Slide 6

Historia Szkoły Promującej Zdrowie


Koncepcja Szkoły Promującej zdrowie narodziła
się w Europie w połowie lat 80-tych. Projekt ten
rozpoczęto w Polsce we wrześniu 1991 roku w
15 szkołach podstawowych, które zgłosiły chęć
udziału w tym projekcie. We wrześniu 1992 r
powstała Europejska Sieć Szkół Promujących
Zdrowie. Od 2006 roku we wszystkich 16
województwach w Polsce istnieją Sieci
Wojewódzkie SzPZ. Dziś należy do nich ponad
2000 szkół.


Slide 7

Model Szkoły
Promującej Zdrowie


Slide 8

SzPZ tworzy warunki i podejmuje
działania, które sprzyjają:
Dobremu samopoczuciu wszystkich
członków społeczności szkolnej
 Podejmowaniu przez członków
społeczności szkolnej działań na rzecz
zdrowia własnego i innych ludzi oraz
tworzenia zdrowego środowiskaSlide 9

Warunki, jakie powinny być stworzone,
by działania były skuteczne:
1.

2.
Zrozumienie i akceptacja koncepcji
SZPZ
Zarządzanie projektami promocji zdrowia
sprzyjające:
uczestnictwu, partnerstwu i współpracy
skuteczności i długofalowości działań


Slide 10

3 główne kierunki działań:
Zdrowe środowisko
fizyczne
Zdrowe środowisko
społeczne
Edukacja do zdrowia


Slide 11

Oczekiwane efekty:
Podejmowanie przez członków
społeczności szkolnej działań na rzecz
zdrowia
Dobre samopoczucie społeczności
szkolnej


Slide 12

Główne kierunki pracy SzPZ
wyznacza 5 standardów:


SZPZ dąży do osiągania celów i realizuje
zadania określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego i
innych aktów prawnych i ponadto:


Slide 13

1.

Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i
zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

2.

Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający
uczestnictwu i współdziałaniu społeczności szkolnej i lokalnej
oraz skuteczności i długofalowości działań

3.

Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników szkoły oraz
dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

4.

Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
osiąganiu satysfakcji z nauki, pracy w szkole, osiąganiu sukcesów
oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników
współdziałaniu całej społeczności szkolnej i lokalnej
5.

Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu
i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników


Slide 14

Tworzenie szkoły promującej
zdrowie polega na
wprowadzaniu wielu zmian.
Wprowadzane zmiany mają
charakter systemowy, tzn.
dotyczą wszystkich sfer
funkcjonowania szkoły.


Slide 15

Struktura szkoły promującej
zdrowie


Prace nad
tworzeniem SzPZ
organizowane są
przez szkolnego
koordynatora i
zespół promocji
zdrowia.


Slide 16

Szkolny zespół ds. promocji
zdrowia
Powinien składać się z osób aktywnych, otwartych na
nowości, zaangażowanych, twórczych, wspierających
koordynatora. W skład zespołu wchodzą dobrowolnie
zgłaszający się :
 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 Uczniowie
 Pielęgniarka szkolna (jako konsultant, doradca, łącznik
ze służbą zdrowia)
 Rodzice
 Osoby z samorządu lokalnego lub innych organizacji


Slide 17

Zadania i organizacja pracy
zespołu
Każdy zespół sam ustala reguły, zadania i
organizację swej pracy. Najważniejsze zadania:
 Organizacja spotkań zespołu (cykliczność,
określony temat, podsumowanie etapów,
spotkania otwarte)
 Podejmowanie decyzji- zespołowo
 Podział pracy (ustalenie zakresu obowiązków,
równomierne rozdzielenie pracy między
wszystkich członków zespołu


Slide 18

Dokumentacja działań szkoły
Kroniki, albumy ze zdjęciami
 Teczki, segregatory z materiałami,
planami, wynikami diagnozy wstępnej i
ewaluacji wyników
 Plakaty ze spotkań i warsztatów
 Wycinki prasoweSlide 19

Kryteria przynależności
do Szkół Promujących
Zdrowie
czyli jakie warunki musimy
spełnić, by otrzymać certyfikat


Slide 20

Okres przygotowawczy
Trwa od 1 roku do 3 lat. W tym czasie
powinniśmy spełnić określone warunki i
wykonać zaplanowane działania.


Slide 21

Warunki wstępne, które już spełniamy
Aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i
środowisku
Otwartość na zmiany
Przekonanie o słuszności idei
Aktywność i twórcze zaangażowanie w
realizację form edukacji zdrowotnej
Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie
przystąpienia do projektu „Szkoła Promująca
Zdrowie”
Powołanie Koordynatora i szkolnego zespołu


Slide 22

Co nas czeka:

Doskonalenie Rady Pedagogicznej w zakresie
zagadnień dotyczących Szkoły Promującej Zdrowie
Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji
zdrowia- diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja
Monitorowanie stopnia zadowolenia całej społeczności
szkolnej (stopień zadowolenia ze szkoły)
Opracowanie raportu


Slide 23

Po upływie okresu przygotowawczego
Koordynator wojewódzki i zespół
wspierający przyjmują szkołę do sieci
pod warunkiem:
1.

2.

Podtrzymywania przez 60% społeczności
szkolnej gotowości wstąpienia do sieci.
Przedstawienia raportu.


Slide 24

Dziękujemy


similar documents