Potražnja, cijena i prihodi

Report
1. Potražnja
2. Cijena
3. Ukupni prihod
4. Prosječni prihod
4. Granični prihod
5. Ekonomičnost
3. PRIHOD
2. TROŠKOVI
TEORIJA PREDUZEĆA
4. PROFIT
1. PROIZVODNJA



Prihodi predstavljaju novčani izraz rezultata
poslovanja koji se ostvaruju u završnoj fazi
reprodukcije
Ukupan prihod - svi realizovani prihodi
jednog obračunskog perioda
Ukupni prihodi se javljaju u tri oblika:
◦ poslovni prihodi,
◦ finansijski prihodi i
◦ ostali prihodi

Postoje različite polazne osnove za
utvrđivanje nastanka prihoda poput:
◦ momenta prizvodnje proizvoda
◦ momenta fakturisanja proizvoda ( primopredaja
proizvoda) kupcu i
◦ momenat naplate proizvoda od kupca

Prema našim računovodstvenim propisima,
utvrđivanje nastanka prihoda se vrši na
osnovu principa fakturisane realizacije


Preduzeće najveći dio prihoda ostvaruje svojim
poslovanjem, odnosno prodajom svojih proizvoda i
usluga
Vrste poslovnih prihoda:
◦ prihodi od realizacije robe, proizvoda i usluga
◦ prihodi od aktiviranja učinaka i robe za sopstvene
potrebe
◦ povećanje/smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene
proizvodnje i gotovih proizvoda
◦ prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija
od državnih organa i
◦ drugi poslovni prihodi


Preduzeće može svoja sredstva dati na
korištenje drugima i tako ostvarivati
finansijske prihode
Finansijski prihodi nastaju na osnovu
dugoročno i kratkoročno plasiranih novčanih
sredstava a pojavljuju se u obliku:
◦ Finansijski prihodi iz odnosa sa povezanim pravnim
licima
◦ Prihodi od kamata
◦ Pozitivne kursne razlike


Ostali prihodi obuhvataju neuobičajene
stavke i stavke razdoblja koje u tekućem
periodu predstavljaju dobitke pa samim tim i
povećavaju rezultat redovnog poslovanja
Ostali prihodi obuhvataju:
◦ Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja
nekretnina, postrojenja i opreme
◦ Dobici od prodaje materijala
◦ Viškovi
◦ Naplaćena otpisana potraživanja
◦ Prihodi od smanjenja obaveza




Potražnja i ponuda su dvostruke pokretačke
snage tržišne ekonomije
Potražnja nije samo mjerenje onoga šta ljudi
žele; za ekonomiste, potražnja je iznos roba i
usluga koje su ljudi voljni i sposobni da kupe
Nepostojanje ili nemogućnost izazivanja
dovoljne potražnje za nekim proizvodom,
dovodi u pitanje poslovanje postojećih i
osnivanje novih preduzeća
Potražnja je ključna za osnivanje, opstanak i
profitabilnost preduzeća

Kriva potražnje je linija koja pokazuje
povezanost između cijene proizvoda ili
faktora proizvodnje i kvantitativne
potražnje po periodima




U ekonomici preduzeća prvenstveno smo
zainteresovani za potražnju sa kojom se suočava
preduzeće
Od tržišne potražnje zavisi i potražnja sa kojom
se suočava preduzeće
Potražnja za dobrom proističe iz volje i
sposobnosti potrošača (iz želje ili potrebe za
dobrom uz odgovarajuću kupovnu moć) da dobro
kupi
Prema teoriji potražnje potrošača, količina
dobara koja se potražuje je funkcija cijene dobra,
dohotka potrošača, cijene povezanih
(komplementarnih ili suplementarnih) dobara i
ukusa potrošača

Funkcija potražnje potrošača glasi:
pri čemu su:
◦ Qdx - količina dobra X koju pojedinac potražuje u
određenom vremenskom razdoblju (godina, mjesec,
sedmica, dan ili druga vremenska jedinica)
◦ Px - jedinična cijena dobra X
◦ Idohodak potrošača
◦ Py - cijena povezanog (komplementarnog ili
suplementarnog) dobra
◦ T - ukusi potrošača

Determinante potražnje:
◦ Dohodak potrošača
 S porastom dohotka raste potražnja
 Ako za nekim dobrom pada potražnja kad dohodak
raste, takvo dobro je inferiorno dobro (npr. jeftine
stvari loše kvalitete)
◦ Ukusi potrošača
◦ Cijena drugih proizvoda
 Supstituti (proizvodi koji se koriste u istu svrhu,
alternative)
 Povećanje cijena supstituta dovodi do povećanja potražnje
za našim proizvodom
 Komplementarni proizvodi (koji se konzumiraju
zajedno)
 Povećanje cijene komplementarnog proizvoda dovodi do
smanjenja potražnje za našim proizvodom

Primjer:
◦ Potražnja za automobilima može biti predstavljena
na sljedeće načine:
 kao funkcija cijene automobila
QD=f(P)
QD=20 500 000 – 500P
 kao cijena u funciji tražene količine automobila
P= f (QD)
P=41 000 – 0,002QD

QD=20 500 000 – 500P, nacrtana kao
P=41 000 – 0,002QD, ukazuje da povećanje
cijene automobila za 1 n.j. uzrokuje
smanjenje tražene količine automobila za
500 jedinica

Individualna kriva tražnje za dobrom


Tržišna kriva tražnje predstavlja različite
kombinacije tražene količine dobara u
posmatranom vremenskom periodu i
jedinične cijene tog dobra, pod
pretpostavkom da se svi ostali faktori ne
mijenjaju
Opšti oblik tržišne krive tražnje za dobrom je:
QDX= f (PX, N, I, PY, T)

Veblen-ov efekat i efekat snobova

Od individualne ka tržišnoj krivoj tražnje




Potražnja za dobrom sa kojom se neko
preduzeće suočava, zavisi od veličine tržišta ili
od granske potražnje, organizacionog oblika
grane i broju preduzeća u toj grani
Tržište se sastoji od stvarnih i potencijalnih
kupaca i prodavaca određenog proizvoda
Struktura tržišta odnosi se na konkretno
okruženje u kojem djeluju kupci i prodavci
proizvoda
Obično se prepoznaju četiri različite vrste
strukture tržišta, i to: savršena konkurencija,
monopol, monopolistička konkurencija i
oligopol


Ako je preduzeće jedini proizvođač dobara za
koje ne postoje odgovarajući supstituti
(preduzeće je monopolist), to preduzeće
predstavlja granu i suočava se sa cijelom
granom ili tržišnom potražnjom za svojim
dobrom
Primjeri monopola su elektrodistibucija, javni
prevoz i druga javna komunalna preduzeća





Karakteristike monopola:
◦
◦
◦
◦
Jedan prodavač – puno kupaca
Jedan proizvod (nema bliskih supstituta)
Postojanje prepreka ulasku u prozvodnju
Monopolist utiče na formiranje cijene
Monopolista određuje koju količinu ponuditi na
tržištu
Monopolista ima uticaj na cijenu ali mora uzeti
u obzir potražnju
Kriva potražnje u monopolu je opadajuća
Profiti će biti maksimalni pri nivou proizvodnje
kod koje je granični prihod jednak graničnom
trošku

Savršena konkurencija je oblik organizacije tržišta u
kome:
◦ postoji mnogo kupaca i prodavaca proizvoda koji su
pojedinačno premali da bi mogli uticati na cijenu proizvoda;
◦ proizvod je homogen;
◦ postoji savršena pokretljivost proizvodnih faktora i
◦ privredni su subjekti savršeno obavješteni o tržišnim
uslovima

U savršenoj konkurenciji tržišnu cijenu i količinu
nekog proizvoda određuju isključivo sile tržišne
potražnje i tržišne ponude proizvoda, te je
preduzeću cijena zadana (tj. može prodati
neograničenu količinu proizvoda po toj cijeni).



Monopolistička konkurencija predstavlja
tržišnu strukturu koja je slična savršenoj
konkurenciji po tome što postoji velik broj
preduzeća koja su konkurentna u datoj
djelatnosti
Ipak, svako preduzeće prodaje drugačiji
proizvod i može iskoristiti prednost robne
marke, što mu daje mogućnost da se ponaša
kao monopolist u odnosu na svoje klijente
Vrlo česta u uslužnom sektoru privrede, npr.
benzinske pumpe

Funkcija potražnje sa kojom se suočava
preduzeće možemo u linearnom obliku izraziti
kao:
gdje je:
◦ Qdx - količina dobra X koju preduzeće potražuje u
određenom vremenskom razdoblju (godina,
mjesec, sedmica, dan ili druga vremenska jedinica)
◦ Px - jedinična cijena dobra X
◦ Idohodak potrošača
◦ Py - cijena povezanog (komplementarnog ili
suplementarnog) dobra
◦ Tukusi potrašača

Na osnovu potražnje sa kojom se suočava
preduzeće odrediće se vrsta i količina faktora
proizvodnje ili sredstava (proizvođačkih
dobara) koje preduzeće treba kupiti ili
unajmiti kako bi proizvelo robu ili uslugu
kojima će zadovoljiti potražnju, odnosno
utvrdiće se izvedena tražnja za faktorima
proizvodnje



Cijena predstavlja količinu novca koju treba
platiti za određenu jedinicu dobra ili usluge
Nivoi i dinamika cijena određeni su brojnim
faktorima, internim (troškovi, profitni ciljevi,
rast preduzeća) i eksternim (konkurencija,
kupci, zakonodavstvo, tehnologija...)
Dva osnovna pojavna oblika cijena u praksi
poslovanja su cijena koštanja (ulazna cijena) i
prodajna cijena (izlazna cijena)
P= a - bQ
(ili Q=a-bP)
P - prodajna cijena
a - fiksna ili konstantna cijena
b - umanjenje cijene (diskont)
Q - količina proizvoda
Primjer
P=170-10Q

Grafički prikaz funkcije cijene
P=170-10Q

Tabelarni prikaz funkcije cijene P=170-10Q

Primjer
Neka je fiksna cijena 170.000 KM.Proizvođač
kamiona je odredio politiku cijena da za svaki
kupljeni kamion odobri popust u iznosu od
5,88 %. Kako glasi funkcija cijene?
P=170.000 – 10.000Q


U savršenoj konkurenciji cijene proizvoda
određuju se sjecištem tržišne krive potražnje i
tržišne krive ponude proizvoda
Primjer
Date su kriva tražnje predstavljena kao kriva
cijene P=125-0,2QD i kriva ponude Qs=175+5P.
Izračunati ravnotežnu tržišnu cijenu.Dati grafički i
tabelarni prikaz.






Qs=175+5P
P=125-0,2QD → QD=625-5P
QD = QS → P=45
Ako uvrstimo ravnotežnu cijenu P=45 u
funkciju potražnje ili ponude i riješimo za Q,
dobićemo ravnotežnu količinu proizvoda
QD=625-5P=625-5(45)=400 jedinica
proizvoda
QS=175+5P=175+5(45)=400 jedinica
proizvoda

Tržišna ravnoteža

Grafički i tabelarni prikaz ravnotežne tržišne
cijene P=45

Primjer
Neka je monopolista odredio cijenu proizvoda
jednačinom P=170-10Q. Izračunati cijenu za
određenu količinu i predstaviti tabelarno i
grafički.



Ukupan prihod (TR) je ukupna realizovana
količina proizvoda i usluga, ili ukupna
suma, koju preduzeće ostvaruje prodajom
proizvoda i usluga
Ukupan prihod se izračunava kao proizvod
ukupne količine proizvoda i jedinične cijene
proizvoda
Prihod je pokazatelj efikasnosti, ali i
preduslov opstanka preduzeća


Razmatranje odnosa između izlaza (Q) i
ukupnih prihoda (TR) može se predstaviti u
obliku jednačine:
Jednačna se čita: "Ukupni prihod je funkcija
od izlaza"


Opšta jednačina ne daje precizan izraz
funkcionalnog odnosa pa je bolje taj odnos
opisati:
gdje su:
◦ TR - ukupan prihod
◦ P - prodajna cijena
◦ Q - količina proizvoda


Iz ovog opšteg oblika funkcije ukupnog
prihoda izvodimo alternativne oblike funkcije
ukupnog prihoda:
linearna funkcija ukupnog prihoda
TR=PQ

kvadratna funkcija ukupnog prihoda
TR=PQ – a Q2
TR



Prosječan prihod je količnik ukupnog prihoda
i ukupne količine prodatih proizvoda,
odnosno
AR=TR/Q
U slučaju savršene konkurencije, AR=P
U slučaju monopola, AR je linearna funkcija

Granični prihod mjeri promjene ukupnog
prihoda na jedinicu promjena prodate
količine
1.
Neka je cijena fiksna i iznosi 1,5 KM.
Izračunati ukupni i granični prihod.Dati
tabelarni i grafički prikaz.
P=1,5
TR=PxQ=1,5Q
MR=1,5
Na osnovu funkcije tražnje QD = 54-1,5 Q,
izračunati funkcije TR, AR i MR,
te izračunati vrijednosti gore navedenih
funkcija za vrijednosti Q = 0 do 6, i
nacrtati funkcije.
2.
◦
◦
◦
◦
P = 54 KM - 1,5 Q
TR = P · Q = (54 KM - 1,5 Q) · Q = 54 Q-1,5 Q2
AR = TR/Q = 54 – 1,5 Q
MR = d Y / d X = 54 – 3 Q
3.
Na osnovu istih parametara iz prethodnog
zadatka, izračunati vrijednost maksimalnog
ukupnog prihoda TR i grafički predstaviti,
primjenom graph programa, dobijene rezultate.
◦ MR = 0
◦ MR = 54 – 3 Q = 0, Q = 54 / 3 = 18 jedinica proizvoda
◦ Maksimalni prihod TR = 54Q-1,5Q2=54 ·18-1,5·182 =
=486 KM
◦ Prilikom crtanja, uzimamo raspon kod x (-10,50), a kod
y (-10, 500)
4.
Na osnovu funkcije marginalnog prihoda
MR=100-20Q, izračunati funkcije ukupnog
prihoda TR i prosječnog prihoda AR, te
izračunati vrijednost gore navedenih
funkcija za vrijednosti Q = 0 do 6, i nacrtati
funkcije.
5.
6.
Zadata je funkcija prosječnog prihoda
AR=160– 10Q. Izračunati ukupni i granični
prihod, te grafički predstaviti funkcije.
Definisati o kom tržišnom stanju je riječ.
Zadate su funkcija ponude QS = 100 + P ,
funkcija tražnje QD = 250 – P. Na osnovu
datih funkcija, odrediti ukupni, prosječni i
granični prihod.Dati grafički prikaz ,utvrditi
vrijednost maksimalnog prihoda i definisati
o kom tržišnom stanju je riječ.

similar documents