Věcná práva Vydržení

Report
OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
Věcná práva
JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
[email protected]
Věcná práva
Panství nad věcí
práva absolutní
povinnost nerušit (nezasahovat do tohoto práva)
předmětem práva je hmotná věc
Dělení
právo vlastnické či držba věci jinou osobou než vlastníkem
věcná práva k věci cizí
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Vlastnické právo (§123 an. OZ)
absolutní panství nad věcí
zákaz zneužití vlastnictví (nepožívá právní ochrany)
vlastnictví zavazuje
Omezení ze zákona
povinnost nerušit
zákaz porušování lidského zdraví, přírody či ŽP
zákaz imisí (§127/1 OZ)
zákonná věcná břemena (§127/3 OZ)
použití věci bez souhlasu vlastníka (§128 OZ)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Omezení úředním výrokem
zřízení věcného břemene
vyvlastnění či omezení vlastnického práva (§128/2 OZ)
a) ve veřejném zájmu
b) jen k účelu veřejně indikovanému
c) nelze-li účelu dosáhnout jinak
d) jen na základě zákona
e) vždy za náhradu
f) s právními účinky ex nunc
Úkonem samotného vlastníka věci
ze své vůle se vzdá (trvale či dočasně) určitého práva
spojeného s vlastnictvím (např. nájemní sml. – věc užívá jiná osoba)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Obsah vlastnického práva
1) věc držet
2) věc užívat
3) věc požívat a brát plody
4) nakládat s věcí
5) bránit se neoprávněnému zásahu
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Držba věci
1) faktické ovládání věci
2) vůle nakládat s věcí jako s vlastní
držba oprávněná a neoprávněná
v pochybnostech presumpce, že držba oprávněná
kritériem je dobrá víra (neměl či nemohl mít důvodné
pochybnosti, že věc mu patří)
ochrana oprávněného držitele (§5 a 6 OZ)
vlastník právo na vydání od kteréhokoli držitele
(nedošlo-li mezitím k vydržení věci)
držba práva – jen taková práva, kde je možný opětovný výkon
(typicky právo odpovídající věcnému břemeni – např. čerpání vody)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Detence
faktické nakládání věcí
je s ní nakládáno jako s věcí cizí
i detence může být oprávněná či neoprávněná
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Nabytí vlastnického práva
1) vlastníkem byl dosud jiný subjekt
2) vlastníkem dosud nebyl nikdo a zákon věc z vlastnictví
nevylučoval (věci nově vzniklé)
Platné právo nezná tzv. věci ničí (věci bez pána)
I) Odvozené (derivativní) nabytí vlastnického práva
nabytí smlouvou
a) vlastnictví věci movité se nabývá převzetím
(rozlišují se dvě fáze převodu – právní důvod a způsob nabytí)
b) vlastnictví věcí nemovitých se nabývá jejich zapsáním
do katastru nemovitostí
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
II) Původní (originární) způsob nabytí vlastnického práva
1) věci nově vytvořené
2) nabytí vydržením
3) vytvoření (zhotovení věci)
4) zpracováním
5) přírůstkem
6) nabytí vlastnictví k věci ztracené či skryté
7) ze zákona
8) úředním rozhodnutím
9) nabytí od nevlastníka (od nepravého dědice)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Vydržení (§134 OZ)
oprávněný držitel měl věc v nepřetržité držbě po zákonem
stanovenou dobu
u věcí movitých - 3 roky
u věcí nemovitých - 10 let
započítává se i předchozí držba oprávněného držitele
Vytvoření, zhotovení nové věci
vytvoří-li věc ze svého materiálu, stane se vlastníkem
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Zpracování
1) cizí věc nerozlučně spojí se svou
2) pro vyrobení své věci použije výlučně cizího materiálu
a) zpracuje-li v dobré víře, že věc je jeho – vlastníkem
se stane ten, jehož podíl na věci je větší,
vzniká však povinnost uhradit druhému cenu toho, oč se
jeho majetek zmenšil
b) zpracuje-li cizí věc, ač ví, že mu nepatří – vlastnictví
nevznikne (vlastník věci má právo žádat uvedení do
původního stavu a nebo peněžní náhradu)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Přírůstek
přírůstky věci (fructus naturales)
plody půdy (úroda, ovoce na stromech), mláďata zvířat
vlastnictví se nabývá oddělením
přírůstky peněz, cenných papírů apod. (fructus civilis)
úroky, dividendy
Nabytí vlastnictví k věci ztracené (135 OZ)
kdo věc ztratil zůstává vlastníkem (ztratil jen faktickou držbu)
není-li vlastník znám – odevzdá obci, kde se našla
nepřihlásí-li vlastník do 6 měs., nabývá vlastnictví obec
nálezce nárok na úhradu nutných nákladů a nálezné
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected]ail.vsfs.cz ::
Věcná práva
Nabytí vlastnictví k věci opuštěné a skryté
1) opuštění věci (derelikce)
jednostranně projevena vůle nebýt vlastníkem
2) věc skrytá - vlastník není znám a zjevná vůle věc ukrýt
vlastnictví nabývá obec již okamžikem nálezu
dnes není možné věc jednostranně okupovat (NOZ toto změní)
§135 se uplatní přiměřeně i v těchto případech
(práva nálezce zde neupravena – otázka nálezného ???)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Podílové spoluvlastnictví (§137 an. OZ)
spoluvlastnictví ideální – vztahuje se k podílu na věci jako celku
I) Hospodaření se společnou
věcí - preferuje se dohoda
nedohodnou-li se spoluvlastníci – princip majorizace
podle velikosti podílů
většinové rozhodnutí lze soudně zvrátit, ovšem pouze v
případě důležité změny společné věci
(např. při změně stavebního určení budovy apod.)
užívá-li společník věc nad rozsah jeho podílu, vzniká mu
bezdůvodné obohacení – právo žádat kompenzaci
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
II) Právní úkony týkající se společné věci
Při jednání navenek vznikají solidární závazky
(zavázáni i oprávněni společně a nerozdílně)
Předkupní právo ostatních spoluvlastníků;
výjimkou jen situace, převodu na osobu blízkou
(pokud by převedl na jiného bez toho, aby před tím nabídl koupi
ostatním spoluvlastníkům, ti mají právo žádat na nabyvatele, aby jej
převedl na ně za stejných podmínek, jako jej sám nabyl – 603/3 0Z)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
III) Zánik, zrušení, vypořádání
možnost zániku dohodou nebo rozhodnutím soudu
obsah dohody zákon nijak neomezuje)
nedojde-li k dohodě (nutná je dohoda všech), může kterýkoli
spoluvlastník podat návrh na rozdělení a vypořádání
Postup soudu při zrušení spoluvlastnictví
1) soud primárně zkoumá, zda věc lze reálně rozdělit,
2) nelze-li věc reálně rozdělit, přikáže ji jednomu či více
spoluvlastníkovi, který zaplatí ostatním náhradu
3) nemá-li nikdo o přikázání zájem (či nedokáže ostatní
„vyplatit“) – věc se prodá a peníze rozdělí
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Společné jmění manželů (§143 an. OZ)
vzniká ze zákona uzavřením manželství a s ním i zaniká
SJM tvoří:
1) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi
oběma společně za trvání manželství
2) závazky, které některému z manželů nebo oběma
manželům společně vznikly za trvání manželství
některý majetek a závazky však jsou ze SJM vyňaty
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Ze SJM vyloučený majetek
(je výlučným majetkem každého z manželů)
1) nabyt před uzavřením manželství
2) majetek nabytý za trvání dědictví z důvodu dědictví
nebo darování pouze jednomu z manželů
3) majetek vydaný v restituci jen jednomu z manželů
4) věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen
jednoho z manželů
5) majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející
do výlučného vlastnictví tohoto manžela
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Vyloučené závazky
1) závazky týkající se majetku, který náleží výhradně
jednomu z manželů
2) závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou
majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z
nich bez souhlasu druhého manžela
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Společné jmění manželů a podnikání
k použití majetku v SJM k podnikání je nutný obecný a
předem daný souhlas druhého manžela (§146 OZ)
musí být dán před prvním úkonem, pro další úkony již
souhlas není potřeba
(souhlas musí být obecný nikoli pouze pro jednorázový obchod, ale pro
možnost kdykoli v budoucnu používat majetek v SJM k podnikání)
souhlas se zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Modifikace společného jmění manželů
lze zúžit až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti
1) smlouvou ve formě notářského zápisu lze SJM
rozšířit i zúžit - lze na současný i v budoucnu nabytý
(možná je i předmanželská smlouva – také formou notářského zápisu)
lze vyhradit vznik SJM ke i dni zániku manželství
2) soud může na návrh některého z manželů SJM zúžit
a) ze závažných důvodů (nehospodárné chování na úkor rodiny)
b) získal-li jeden z manželů oprávnění k podnikatelské
činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem
obchodní společnosti
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Zánik společného jmění manželů
1) SJM zaniká zánikem manželství
(rozvod, smrt, prohlášení za mrtvého)
2) SJM může zaniknout, aniž by zaniklo manželství
- prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů
(§268 insolvenčního zákona)
- soudním výrokem o propadnutí majetku některého z manželů
(§ 66 odst. 4 trestního zákoníku)
Zaniklo-li SJM za trvání manželství, může jej soud svým rozhodnutím
obnovit na návrh jednoho z manželů
V jiných situacích SJM nezaniká; nelze jej soudně zrušit
(je možné jej pouze jeho zúžit - nikoli zrušit)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Vypořádání společného jmění manželů
Při zániku SJM je nutno rozdělit majetek i závazky podle
stavu, který existoval ke dni, k němuž SJM zaniklo
Zásada vypořádání SJM (užijí se přiměřeně i pro zúžení)
1) podíly obou manželů na SJM jsou rovné
2) právo požadovat úhradu toho, co vynaložil na společný
majetek (např. oprava či úprava věci) a povinnost nahradit, co
ze SJM bylo užito na jeho výlučný majetek (např. nákup věcí
osobní potřeby z majetku v SJM - ošacení apod.)
3) přihlíží se k potřebám nezletilých dětí (které věci slouží dětem)
4) hledisko péče o rodinu a zásluhy o nabytí a udržení
společného jmění (např. alkoholismus, nehospodárnost, aj.)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Způsoby vypořádání
I) dohodou
povinně písemná forma
obsah dohody nesmí ohrozit práva věřitelů (§150/2 OZ)
dohoda musí být dostatečně určitá
co do obsahu jinak zákon manžele neomezuje
II) soudním rozhodnutím
a) po rozvodu – soud rozhodne na návrh jednoho z
manželů (lze podat ve lhůtě 3 roky)
b) při zániku manželství smrtí – soud zahájí řízení o
vypořádání SJM automaticky
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
III) uplatněním zákonné nevyvratitelné domněnky (§150/4 OZ)
podmínkou je, že nedošlo do tří let k dohodě ani nebyl dán
návrh na soudní rozhodnutí
1) v případě věcí movitých se má za to, že se manželé
vypořádali v poměru, v jakém každý z nich věci ze
společného jmění manželů pro potřebu svou, své
rodiny a domácnosti užívá výlučně jako vlastník
(musí jít o trvalé užívání, které není proti vůli druhého manžela)
2) o ostatních věcí movitých a nemovitých platí, že jsou v
podílovém spoluvlastnictví; podíly jsou přitom shodné
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Vypořádání SJM při konkurzu a vyrovnání
prohlášením konkursu SJM zaniká
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Vlastnictví bytů a nebytových prostor
zákon č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů)
zákon upravuje spoluvlastnictví domu majiteli jednotek
jednotkou se rozumí byty či samostatné nebytové prostory
zákon se vztahuje na budovy alespoň dvěma jednotkami
předmětem spoluvlastnictví jsou společné části domu
(tj. části určené ke společnému užívání – základy, chodby, obvodové zdi aj.)
velikost spoluvlastnického podílu je dána vzájemnými
poměry podlahové plochy jednotek (význam pro hlasování)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Společenství vlastníků jednotek
v domě alespoň pět jednotek alespoň tří různých vlastníků
je právnickou osobou zapisované do registru
Má oprávnění:
- vykonávat práva spojená se správou, provozem a opravami spol. částí domu
- provozem technických zařízení v domě (kotelna, výtah apod.)
- činit právní úkony (zajištění dodávek služeb, pojištění domu, nájem
společných částí domu a jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech aj.)
Orgány společenství
shromáždění vlastníků jednotek - nejvyšší orgán, přijímá stanovy
výbor společenství
další orgány
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Věcná práva k věci cizí
1) zástavní právo
(bude probráno později společně s ostatními způsoby
zajištění závazků)
2) zadržovací právo
(bude probráno později společně s ostatními způsoby
zajištění závazků)
3) věcná břemena
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Věcná břemena (§151n – 151p OZ)
omezení vlastníka nemovitosti zakládající povinnost něco
trpět, něčeho se zdržet či něco konat
1) omezení ve prospěch konkrétní osoby
(práva ryze osobní povahy – v minulosti např. výminek)
2) omezení ve prospěch jiné nemovitosti (jejího vlastníka)
(nezáleží na osobě vlastníka; podstatné jen, že vlastní určitou nemovitost)
váží se k nemovitosti
při změně vlastníka se omezení vyplývající z věcného břemene
převádí na nového vlastníka zatížené nemovitosti
zapisují se do katastru nemovitostí
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Obsah věcných břemen
katalog oprávnění z věcných břemen je v zákoně taxativní
1) něco trpět
právo cesty či právo průjezdu, právo brát vodu ze studny, právo
přisvojovat si plody cizího pozemku, právo opřít svoji stavbu o cizí
stavbu, právo vyvádět kouř z topenišť do cizího komína
2) něčeho se zdržet (NOZ označuje jako služebnosti)
zdržet se výsadby vysokokmenů, aby nebylo odnímáno světlo,
nezastavět sousedovi vyhlídku apod.
3) něco konat
(NOZ rozlišuje tzv. služebnosti, představující povinnost něco trpět či se zdržet,
a tzv. reálná břemena, představující povinnost něco konat nebo něco dát, tj
povinnost poskytnout službu, peněžní rentu ze zatíženého pozemku apod.)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Vznik věcného břemene
1) smlouvou – povinně písemná forma
nutný vklad do katastru – účinky ke dni návrhu
2) dědění – založeno závětí nebo dohodou dědiců o vypořádání
(může jít o dědění ze zákona i ze závěti)
3) rozhodnutí státního orgánu (správního orgánu či soudu)
jen zákonem dovolený obsah (§135c/3, 142/3, 151o/3 OZ)
strpět stavbu, která vznikla neoprávněně na svém pozemku, možnost
přístupu k nemovitosti, reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví
4) zákon – jde vlastně o veřejnoprávní omezení vlastníka
povinnost oklesťovat stromoví, sekat trávník, ochranná pásma apod.
5) vydržení - nelze u nemovitostí, které mohou být jen ve vlastnictví státu či
zákonem určených právnických osob
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Zánik věcného břemene
1) obecné způsoby zániku práv
smrt fyzické či zánik právnické osoby
zánik nemovitosti, jíž má věcné břemeno sloužit
promlčení – není-li po 10 let využíváno (§109 OZ)
zánik schopnosti poskytovat prospěch (např. pramen trvale vyschl)
obě nemovitosti – panující i služebná - získá do vlastnictví táž osoba
2) zvláštní způsoby
smlouva
rozhodnutí orgánu
zákon
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Katastr nemovitostí
Předmětem evidence jsou:
1) pozemky v podobě parcel
2) budovy spojené se zemí pevným základem
3) byty a nebytové prostory (jednotky podle ZOVB)
4) rozestavěné budovy, byty či nebytové prostory
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::
Věcná práva
Druhy zápisu
1) Vklad
vlastnické právo se převádí na jiného nebo se v jeho
prospěch omezuje smlouvou
(omezení může mít povahu zástavního práva či věcného břemene)
2) Záznam
změny, k nimž došlo jinak než na základě smlouvy
(zhotovení stavby, vydržení, dědění, rozhodnutí soudu o vypořádání
spoluvlastnictví či o zřízení věcného břemene aj.)
3) Poznámka
a) informace o zpochybnění vlastnictví (např. soudní spor)
b) informace o zákazu nakládat s danou nemovitostí
4) Výmaz výše uvedených
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., [email protected] ::

similar documents