Zavezanci za vpis so gospodarstva, kjer se redi

Report
EVIDENCA IMETNIKOV REJNIH ŽIVALI
CENTRALNI REGISTER KOPITARJEV
SIRIS
mag. Maja Vilfan
Februar, 2015
Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in
Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/2014)
Zavezanci za vpis so gospodarstva, kjer se redi:
•
•
•
•
govedo, kopitarji;
drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
perutnina, kunci;
akvakultura, čebele.
Izjeme:
• do 50 kljunov perutnine oz. pet nojev oz. 50 kuncev oz. enega
prašiča; in
• živali redi le za lastno porabo; in
• jih ne premika z gospodarstva, razen v služnostno klanje.
Sporočanje staleža
• Obrazec Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali je
Priloga 1 pravilnika, objavljen bo na spletni strani uprave;
• Vlagatelji ukrepov kmetijske politike bodo poročali o staležu
vseh rejnih živali hkrati z oddajo zbirne vloge;
• Obrazec je prilagojen na način, da kmetijska gospodarstva z
več gospodarstvi (lokacijami z živalmi) poročajo za vsako
gospodarstvo posebej;
• Imetniki živali, ki ne uveljavljajo ukrepov kmetijske politike,
bodo poročali o staležu vseh rejnih živali z oddajo obrazca
veterinarski organizaciji ali kmetijsko-gozdarskemu zavodu do
30. junija 2015.
Imetnik živali
Naslov gospodarstva
Priimek in ime/naziv
(lokacije živali)
G-MID
100
Na gospodarstvu tržijo mleko ali mlečne izdelke za: govedo DA/NE drobnico DA/NE drugo DA/NE
DROBNICA
KOPITARJI
PRAŠIČI
Vrste in kategorije rejnih živali
Koeficie
nt GVŽ
jagnjeta do enega leta
ovce, starejše od enega leta mlečne
oziroma so že jagnjile
mesne
0
0,15
0,15
ovni, starejši od enega leta
kozlički do enega leta
0,15
0
koze, starejše od enega leta mlečne
oziroma so že jarile
mesne
0,15
0,15
kozli starejši od enega leta
žrebeta do enega leta
poniji
konji, starejši od enega leta
0,15
0,5
0,5
1
osli, mezgi in mule
sesni pujski
0,5
0
tekači do 30 kg
prašiči pitanci in plemenski prašiči od 30 do 110 kg
0,04
0,14
mladi prašiči od 30 do 150 kg (kmečka reja)
0,18
plemenski merjasci
plemenske mladice
plemenske svinje
0,34
0,23
0,32
Št. živali
na 1.2.
Povprečno št.
živali v turnusu
Skupno št. dni
vseh turnusov
Stran
Š
Imetnik
Priimek
Naslov
(lokacije
G-MID
Na
DA
Skupno
vseh
teleta
GOVEDO
mlado
0,3
govedo
0,6
pritlikavi
0,2
jagnjeta
DROBNICA
0,4
ovce,
jagnjile
ovni,
koze,
mle
kozli
mesne
žrebeta
KOPITARJI
0,15
konji,
poniji
osli,
1
Isesni
Č
PRAŠI
0,5
teka
0
praši
0,04
mladi
0,18
0,34
plemenske
0,23
0,32
S
Vrste
Koeficient
Št.
na
Povpre
turnusu
kokoši
PERUTNINA
jajc
n
mati
ih
jarkice
0,0016
a
pitovni
noji
0,009
purice
0,02
purani
0,002
petelini,
k0,08
plemenski
KUNCI
0,0003
prepelice
0,0035
pegatke
race
0,01
gosi
0,004
kunci
0,006
DIVJAD
0,0024
OBORE
damjaki
navadni
0,1
divji
druga
0,003
fazani
,0003
jerebice
či0,16
lame
DRUGO
0,14
0,25
do
pitanci
od
inci
a
e
otran
nce)
t..do
jajc
reja)
reje
izdelke
1.2.
št.
kokoši
živali
gospodarstvu
za
30
praši
mezgi
starejši
enega
turnusov
starejši
in
in
starejši
vpujski
starejše
praši
živali
do
rastlinojeda
za
govedo
nesnice
pitovne
(prireja
piš
noji,
kg
do
gospodarstva
pitanju
živali
alpake
nad
in
do
kategorije
št.
in
jeleni
do
IZ
ZA
zebu
živali)
šest
nesnice)
(prireja
110
150
GVŽ
ime/naziv
plemenski
mufloni
merjasci
kunci
za:
dni
enega
in
mladice
svinje
enega
vstari
REJO
leta
dve
od
od
od
mule
mesecev
do
nad
govedo
od
jedilnih
valilnih
od
kg
piš
kme
(prireja
enega
enega
leti
enega
manj
dveh
enega
tržijo
valilnih
valiln
(kme
šest
enega
leta
divjad
leta
rejnih
dve
praši
kot
jajc)
DA/NE
mesecev
leta
let
leti
mleko
jedilnih
leta
leta
leta
živali
do
za
eno
dveh
prirejo
oziroma
ali
drobnico
leto
jajc)
do
mle
letmesa
enega
soDA/NE
želeta
jarile
drugo DA/NE
Priloga
Stalež
kategorijah
živali
1kokoši
rejnih
po
vrstah
živali
in
Uradni
Republike
Skupno
vseh
turnusov
list
št.
Slovenije
dni
9876
5
/87
9877
12.
2014
100
polži (navede se število ton odraslih živali)
Vrste in kategorije rejnih živali
Koeficient
GVŽ
kokoši nesnice (prireja jedilnih jajc)
0,003
matične kokoši (prireja valilnih jajc za pitovne piščance) 0,004
PERUTNINA
KUNCI
DIVJAD IZ
OBORE ZA
REJO
DRUGO
matične kokoši (prireja valilnih jajc za nesnice)
0,003
jarkice (prireja jedilnih jajc)
jarkice (prireja valilnih jajc)
pitovni piščanci
0,0016
0,0016
0,002
purani
purice
noji
pitovni noji, stari manj kot eno leto
petelini, kokoši kmečke reje
gosi
0,02
0,009
0,25
0,08
0,004
0,01
race
pegatke
prepelice
plemenski kunci
kunci v pitanju
damjaki in mufloni
0,004
0,0035
0,0003
0,006
0,0024
0,1
navadni jeleni
divji prašiči
jerebice
fazani
druga rastlinojeda divjad za prirejo mesa
0,14
0,16
,0003
0,003
0,14
lame in alpake
polži (navede se število ton odraslih živali)
0,25
Št. živali Povprečno št. Skupno št. dni
na 1.2. živali v turnusu vseh turnusov
Odgovori na vprašanja
• Sporočanje premikov na pašo preko zapisnika o
prigonu – za kopitarje bomo preučili za leto 2016.
• Za sporočanje premikov drobnice je obvezen spremni
list.
• V letu 2015 mora imetnik kopitarjev vpisati podatke
na obrazec za sporočanje staleža, v letu 2016 se bodo
podatki prepisovali iz CRK, podobno kot pri govedu.
• Podatkov o ID drobnice ni v CRD, podatke o
plemenskih tropih vodi BF.
Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev
(bo objavljen predvidoma marca 2015)
• Identifikacija kopitarja: označitev, vpis podatkov v
CRK in izdaja ID za kopitarja.
• Imetnik mora izdajatelju poslati vlogo za
identifikacijo v 28 dneh po rojstvu.
• Označitev:
• Transponder;
• Analiza DNK;
• Alternativna metoda za kopitarje, ki gredo v zakol
do 12 meseca starosti.
• Informacije na telefon: 01 / 477 93 84
Uveljavljanje ukrepov SKP - kopitarji
• H kmetijskemu gospodarstvu se štejejo vsi kopitarji,
ki se nahajajo na gospodarstvih, ki pripadajo
določenemu KMG;
• Če je kopitar več kot 30 dni na gospodarstvu, mora
imetnik v CRK sporočiti prihod;
• Vpogled v CRK za preverjanje podatkov o kopitarjih
na KMG.
Izpis iz CRK
Avtorizacija davčna in geslo/EMŠO in G-MID
KMG WEB aplikacija
Seznam rezultatov

similar documents