1. Науковий результат діяльності школи.

Report
Slide 1

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ
РОБОТУ
ЗА 2014 РІК

Донецьк 2014


Slide 2

СЛАЙД 1

1. Науковий результат діяльності школи.
Назва наукової
школи (шкіл), рік
заснування, кількість
докторів та
кандидатів наук,
кількість
підготовлених
докторів і кандидатів

Галузь науки та
напрями
науковотехнічної
діяльності
школи; вид
дослідження
(фундаменталь
ні, прикладні,
розробки,
технічні

Перелік основних
наукових
досягнень
за - 2014 рр.

Визначні вчені-представники
школи та відзнаки, яких
вони удостоєні

Оцінка діяльності школи

Виконано
держбюджетну
НДР. під науковим
керівництвом
професора
Омелянович Л.О.
захистила
кандидатську
дисертацію
Гвасалія Д.С.

Омелянович Лідія
Олександрівна, д.е.н.,
професор, академік АН
України, медаль “Ветеран
праці” (26.10.1987), Нагрудні
знаки МОНУ: “Відмінник
освіти” (18.12.1998).
«Петро Могила», «За наукові
досягнення», Нагрудний
знак «Почесний працівник
ДПС України», золота
медаль Михайла ТуганБарановського Заслужений
працівник освіти України

Кількість публікацій у
2014р. - 75
у зарубіжних
виданнях - 1 ;
у науково-метричних
базах даних – 4 ;
у фахових виданнях - 4;
монографії – 6;
навчальні посібники
з грифом
МОН України – 3;
захист кандидатських
дисертацій – 1.

послуги)

Фінансовоекономічні та
соціальні проблеми
розвитку держави і
суб’єктів
господарювання,
1990 рік заснування,
кількість
підготовлених
кандидатів наук – 24

Фінанси,
прикладні
дослідження


Slide 3

СЛАЙД 2

2. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на
кафедрі фінансів у 2014 р.

Д-2014-8
Інноваційне науково-методичне
забезпечення дистанційного навчання
з фінансових дисциплін
Термін виконання
01.01.2014 -31.12.2015

Місце впровадження
ДонНУЕТ

Обсяг (грн.)
№ 846/2013
Удосконалення фінансових відносин
підприємства
Термін виконання
15.10.2013 - 31.03.2014

5000


Slide 4

СЛАЙД 3

2.1. Короткий зміст закінчених науково-дослідних робіт кафедр для
розміщення на сайті ВНЗ для більш широкого висвітлення отриманих
результатів та з метою їх комерціалізації
Держбюджетна НДР Д-2014-8
«Інноваційне науково-методичне
забезпечення дистанційного навчання з фінансових дисциплін» - керівник
теми: д.е.н., проф. Омелянович Л.О.Наукові результати виконання держбюджетної теми кафедри «Інноваційне науковометодичне забезпечення дистанційного навчання з фінансових дисциплін» , науковий керівник –
д.е.н., проф.Омелянович Л.О.) :

1. Удосконалено понятійний апарат фінансів.

2. Впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з фінансових дисциплін..

3. Видано навчальні посібники «Фінансовий менеджмент», «Страхування», «Фінанси
корпорацій» під грифом МОН України.

4. У 2014 р. відбувся захист кандидатської дисертації Гвасалія Д.С. (науковий керівник
д.е.н., проф. Омелянович Л.О.).


Slide 5

СЛАЙД 4

3. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією та спрямовані
на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення
регіональних потреб

Студенти 5 курсу спеціальності «Фінанси»
ОКР «магістр» (3 осіб) проходили наукову практику в
ІЕП НАН України
під керівництвом
д.е.н., проф.
Вишневського В.П.


Slide 6

СЛАЙД 5

9. Видавнича діяльність: перелік монографій, брошур, підручників,
посібників, статей і тез, опублікованих викладачами кафедри у 2014 р.

6

6
Монографії, брошюри

5
4

4
3

Навчальні посібники

3
Статей у науковометричних базах даних

2
1
0

1

Публікацій у зарубіжних
виданнях


Slide 7

СЛАЙД 6


Slide 8

СЛАЙД 7

12. Перелік доповідей, прочитаних працівниками кафедри на науковометодичних конференціях, науково-практичних семінарах та симпозіумах.

58

60
50
40
30

2014 рік

20
10
0

6
1
В далекому
зарубіжжі

1
Міжнародні

Всеукраїнські,
регіональні

ДонНУЕТ


Slide 9

СЛАЙД 8

18.10. Робота над докторськими і кандидатськими дисертаціями.
Робота над докторською дисертацією

Рад Наталя Сергіївна

Пенсійна система України: теорія,
методологія, практика

Робота над кандидатськими дисертаціями

Костишина Олена Яківна

Фінансова стійкість операційної діяльності
торговельних підприємств

Лук’яненко Катерина Сергіївна

Податкове регулювання економічної нерівності
підприємств

Білозерова Наталя Іванівна

Фінансова діагностика діяльності підприємств
туризму

Карлін Олексій Леонідович

Фінансові умови і передумови соціальносправедливої пенсійної системи України


Slide 10

СЛАЙД 9

18.10. Робота над кандидатськими дисертаціями.
Захист дисертації аспірантами та здобувачами

Тема: «Бюджетне забезпечення соціальної
функції держави»

Науковий керівник д.е.н.,проф.
Омелянович Л.О

дисертант
Гвасалія Діана Соломонівна


Slide 11

СЛАЙД 10

20. Звіт про проведення наукових конференцій і семінарів кафедрою
фінансів на базі університету у 2014 р.

Всеукраїнська олімпіада
з дисципліни «Інвестування»


Slide 12

СЛАЙД 11

21. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Slide 13

СЛАЙД 12

21.10. Участь у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад

Куглер В.І.
- диплом ІІІ ступеня

Водько А.А.
– диплом ІІІ ступеня

Алейнікова І.М.
- диплом ІІ ступеня


Slide 14

СЛАЙД 13

2.12 Участь студентів в розробці держбюджетних тем,
які виконуються на кафедрі
Д-2014-8 «Інноваційне науково-методичне
забезпечення дистанційного навчання
з фінансових дисциплін»

79 студентів


Slide 15

СЛАЙД 14

2.12 Участь студентів в розробці держбюджетних тем, які виконуються на
кафедрі
№ 846/2013
«Удосконалення фінансових відносин
підприємства»

5 студентів


Slide 16

СЛАЙД 15

21.14 Публікації студентських робіт (самостійно)

50 публікацій
21.15 Публікації студентських робіт у співавторстві з викладачами

9 публікації
21.17 Участь у наукових студентських конференціях в далекому
зарубіжжі

1 учасник


Slide 17

СЛАЙД 16

23. Відомості про науково-дослідну та інноваційну діяльність студентів
кафедри фінансів.
За результатами проведення Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування»
(24-26.04.2014 р.) олімпіади одержано Диплом ІІ ступеня – Алєйникова Ірина Михайлівна (керівники:
Омелянович Л.О., перший проректор,зав. кафедри фінансів, д.е.н., професор, Руденок О.Ю., ст.
викладач).

На Всеукраїнській олімпіаді з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (27-28 березня
у Луцькому національному технічному університеті), одержано Диплом ІІІ ступеня –
Куглер
Віталіна Ігорівна (керівники: Омелянович Л.О., перший проректор,зав. кафедри фінансів, д.е.н.,
професор, Чайковська О.В., к.е.н., доцент).

Студентка 4 курсу Коротєєва Юліана Вадимівна (керівники: Омелянович Л.О., перший
проректор,зав. кафедри фінансів, д.е.н., професор, Чайковська О.В., к.е.н., доцент) Отримала Грамоту
за системні знання з дисципліни «Місцеві фінанси» на Всеукраїнській олімпіаді з навчальної
дисципліни «Фінанси і кредит», що проводилася 02-04 квітня у Тернопільському національному
економічному університеті.

Під керівництвом викладачів кафедри підготовлено 3 наукових студентських роботи на
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук
(м. Ірпінь, Національний університет Державної податкової служби України). Отримано нагороди:
Водько Анастасія Адамовна - диплом ІІІ ступеня (керівник– к.е.н., доцент
Єгоркіна Т. О., ).Slide 18

Дякуємо за
увагу!


similar documents