Stimulus

Report
Občianske združenie Stimulus
Kysucké Nové Mesto, Slovensko
PhDr. Jozef Pauk, PhD.
Príprava seniorov na aktívnu starobu
Workshop Komunitná psychológia
Bratislava * 1.12.2014
Komunitná psychológia 2014
Poslanie a ciele združenia

Združenie vzniklo s cieľom venovať sa
znevýhodneným občanom – ženám,
nezamestnaným, osobám so zdravotným
postihnutím (najmä podpore ich uplatnenia na trhu
práce).

V súlade so svojimi stanovami sa zameriava na
poradenstvo, vzdelávanie, a pozitívne
ovplyvňovanie regionálnych postojov k potrebám
znevýhodnených občanov.

Združenie sa venuje predovšetkým projektovej
činnosti v oblasti práce so znevýhodnenými
občanmi.
Komunitná psychológia 2014
História združenia

2005
Vznik združenia registráciou na MV SR.

2006 – 2012
Realizácia 5 projektov.

2012
Činnosť Agentúry podporovaného zamestnávania.

2012 – 2014
Realizácia Projektu „Proactif seniors“.
Komunitná psychológia 2014
Partnerstvo
Spoločnosť M-PROMEX, s.r.o.
(2003 až 2014)
Sieť cca 20 regionálnych partnerov








Prevádzka dvoch chránených
dielní
CHD – textilná výroba
CHD – spracovanie údajov na PC
Stredisko pre rozvoj ľudských
zdrojov
Vzdelávanie dospelých
Projekty spolufinancované z
Európskeho sociálneho fondu
Agentúra podporovaného
zamestnávania






OZ iniciovalo vznik siete (2011)
Občianske združenia podobného
zamerania (vzdelávanie,
znevýhodnení občania, regionálny
rozvoj ...)
Územný spolok SČK
Predstavitelia vybraných úradov
Predstavitelia vybraných
samospráv
Mienkotvorní regionálni
predstavitelia
Vzájomná informovanosť,
stretnutia, vzájomná podpora,
prípadne spoločné aktivity
Komunitná psychológia 2014
Financovanie a dobrovoľníctvo
Financovanie činnosti OZ




Projektovo orientovaná činnosť
OZ
Hlavnými zdrojmi sú prostriedky
získané v rámci realizovaných
projektov
Potreba získavania zdrojov na
spolufinancovanie projektov
Výpomoc od partnerskej
inštitúcie M-PROMEX, s.r.o.
Dobrovoľníci ako súčasť ľudských
zdrojov OZ

OZ má skupinu/komunitu cca 25
spolupracovníkov

Pružná zmena statusu
dobrovoľník a zamestnanec

Činnosť dobrovoľníkov:
- príprava projektov
- výkon práce (vrátane práce s
klientmi) mimo projektov
Komunitná psychológia 2014
Projekty (2006-2010)

Zamestnávanie 3 dlhodobo (nad 4 roky)
nezamestnaných občanov (trvanie 12 mesiacov).

Vytvorenie chránenej dielne pre zamestnávanie
zdravotne postihnutých osôb – nedokončený.

Spoluúčasť na projekte v rámci Iniciatívy
Spoločenstva EQUAL – vzdelávanie a
zamestnávanie zdravotne postihnutých (tvorba
analytických materiálov).

Motivačno-poradenský a vzdelávací program pre
nezamestnané ženy (12 mesiacov, 42 účastníčok),
vzdelávacie kurzy PC a oživenie starých remesiel.
Komunitná psychológia 2014
Projekty (2010-2014)

Projekt Stimuly pre Stimulus (06/2010 – 05/2012)

Posilnenie systematického a strategického prístupu
Spracovanie analytických a strategických
dokumentov (Stratégia rozvoja OZ 2011 – 2020).

Rozvoj ľudských zdrojov OZ Stimulus (24 ľudí zamestnancov a dobrovoľníkov).

Rozvoj nových služieb OZ Stimulus.

Rozvoj regionálnej spolupráce a sieťovanie.
Komunitná psychológia 2014
Projekty (2010-2014)

Projekt Proactif Seniors (08/2012 – 07/2014)

Medzinárodný projekt (9 partnerov z 8 krajín).

Projekt programu Grundtvig - učiace sa
partnerstvá.

Hlavný cieľ projektu - príprava seniorov na aktívnu
starobu (aktívne starnutie).

Medzinárodné mobility, výmena skúseností
a príkladov dobrej praxe.

Spracovanie spoločných dokumentov (štúdie,
príručky, učebné moduly, workshopy).
Komunitná psychológia 2014
Proactif seniors - skúsenosti
Seniori ako skupiny a komunity


Seniori nie sú „homogénnou skupinou“ (napríklad
preddôchodkový vek, seniori krátko po prechode
do dôchodkového veku, dlhodobí dôchodcovia).
Komunity seniorov (podľa rôznych princípov):
- územný princíp (komunita v obci, lokalite),
- organizačný princíp (komunita v danom zariadení)
- záujem ako princíp (zoskupenia podľa záujmov),
- komunity dobrovoľníkov,
- komunity učiacich sa,
- viacgeneračné komunity.
Komunitná psychológia 2014
Proactif seniors - skúsenosti
Seniori ako dobrovoľníci

Dobrovoľníctvo je príležitosťou pre aktivitu
seniorov.

Príklady dobrej praxe:
Združenie vo Francúzsku (Korzika) – seniori ako
dobrovoľníci monitorujú úroveň a kvalitu
poskytovaných opatrovateľských služieb seniorom.
Združenie v Portugalsku (Portalegre) – seniori ako
dobrovoľníci zabezpečujú vybrané pomocné práce
v miestnej spádovej nemocnici (na túto prácu sa
cca rok pripravujú).


Komunitná psychológia 2014
Proactif seniors - skúsenosti
Seniori ako učiaci sa

Učenie sa je príležitosťou pre aktivitu seniorov.

Príklady dobrej praxe:
Škola pre seniorov v Portalegre (Portugalsko).
Rozvoj celej škály praktických zručností. Viac ako
50 ročná história. Seniori si svoje vzdelávanie v
celom rozsahu platia sami.
Škola Montessori pre seniorov (Rakúsko).
Zamerané na rozvoj mentálnych zručností.


Komunitná psychológia 2014
Proactif seniors - skúsenosti
Seniori a medzigeneračný prenos

Seniori môžu byť aktívnymi účastníkmi
medzigeneračného prenosu, ktorý prináša pozitíva
všetkým účastníkom.

Príklady dobrej praxe:
Organizovanie medzigeneračných workshopov
v meste Carvin (Francúzsko).
Viacgeneračné podujatia napríklad práce na
školskej záhrade (Portugalsko), pravidelné čítanie
kníh seniormi v materských školách (Francúzsko),
príprava spoločných divadelných vystúpení
(Taliansko) ...


Komunitná psychológia 2014
Aktívne starnutie - výzvy
(príležitosti pre komunitnú psychológiu ?)




Poznávanie procesov starnutia a možností
aktivizácie samotných seniorov ovplyvňovať tieto
procesy.
Poznávanie spoločných potrieb a zároveň
individuálnych potrieb seniorov v oblasti prípravy
na aktívne starnutie.
Navrhovanie a realizácia prispôsobených
programov pripravujúcich ľudí na aktívne starnutie.
Navrhovanie a realizácia programov senzibilizácie
spoločnosti a jej jednotlivých článkov na potreby
seniorov a aktívneho starnutia.
Komunitná psychológia 2014
Aktívne starnutie - výzvy
(príležitosti pre komunitnú psychológiu ?)




Zisťovanie spoločenských postojov k seniorom
a k problematike aktívneho starnutia.
Zisťovanie postojov samotných seniorov
k problematike aktívneho starnutia.
Identifikácia prínosov medzigeneračných aktivít
a možností a obmedzení medzigeneračného
prenosu v takýchto aktivitách. Podporovať
organizovanie vhodných viacgeneračných aktivít.
Tvorba a realizácia konkrétnych rozvojových
a vzdelávacích aktivít pre jednotlivé skupiny
seniorov (s ohľadom na ich vzdelávacie potreby).
Komunitná psychológia 2014
Kontakty
Občianske združenie Stimulus
Kysucké Nové Mesto, Kukučínova 2599
PhDr. Jozef Pauk, PhD., prezident OZ
0903 827833
Záujemcovia môžu e-mailom požiadať o 4 newslettre
z projektu Proactif seniors
[email protected]
www.stimulus.sk
Komunitná psychológia 2014

similar documents