ČETRTI PREDMET POM –

Report
ČETRTI PREDMET POM –
Izdelek oziroma storitev
Predstavitev in navodila
Z. Lamovšek Golob, oktober 2010
Projektna naloga in zagovor
• Teme (naslovi) iz:
 računovodstva,
 kemije in poznavanja blaga,
ekonomije,
prava.
•
Znanja: plačilni promet, stroški in poslovni izid,
sistematizacija blaga, embalaža in pakiranje, živila, pralna in
kozmetična sredstva, tekstil, prebivalstvo, gospodinjstvo,
podjetja, denar in kredit, trg in tržni mehanizem, dejavniki
gospodarske rasti, sodobno tržno gospodarstvo, BDP, osnove
prava, lastninska pravica, služnost, zastavna pravica,
odškodninska obveznost, prodajna pogodba, darilna
pogodba
IZPITNI CILJI
•
•
•
•
•
•
•
Na izpitu poklicne mature kandidat dokaže, da zna:
prepoznati in analizirati gospodarske procese in gospodarske
probleme z različnih vidikov,
samostojno uporabljati literaturo,
uporabljati ustrezno strokovno terminologijo,
pozna in upošteva zakone in predpise v naši državi,
povezovati strokovno-teoretična in praktična znanja,
samostojno reševati probleme, jih interpretirati in vrednotiti,
komunicirati, predstaviti in argumentirati stališča.
Izdelek oz. storitev se izpelje po projektni
metodi dela, ki zajema:
• iskanje idej in pobud (individualno, mentorji),
• načrtovanje dela (opredelitev ciljev, virov in
literature; zasnova),
• pripravo na delo (opredelitev nalog, terminski
načrt, zbiranje gradiva; zasnova in 1.
konzultacija),
• izvedbo (branje, pisanje, anketiranje, izdelava
naloge; konzultacije),
• zagovor (predstavitev izdelka in odgovori na
vprašanja; max. 20 minut).
OCENJEVANJE
Področje ocenjevanja
Delež (%)
1 Iskanje idej in pobud za
izdelek oz. storitev v obliki
projektnega dela
10
2 Načrtovanje – priprava na
delo
3 Izvedba
10
4 Zagovor
40
40
Področje
ocenjevanj
a
Merila ocenjevanja
1
Samoiniciativnost, izvirnost in samostojnost
Aktualnost in zahtevnost teme
10
2
Opredelitev ciljev, izbor in uporaba metod dela, virov in literature
Preglednost, strokovnost, povezanost teorije s prakso ter
interdisciplinarnost
10
3
Postavljanje hipotez, primerjanje in vrednotenje podatkov, vsebinska
ustreznost, slikovna in grafična opremljenost, logično povezovanje ter
analiziranje, interpretacija in vrednotenje rezultatov
20
Sklepanje in utemeljevanje, reševanje problemov, kritično razmišljanje,
potrjevanje hipotez in možnost praktične uporabe izsledkov
15
Oblikovanje in estetski izgled naloge
5
Jezikovna ustreznost, natančnost, jasnost in jedrnatost odgovorov
10
Razumevanje, sposobnost logičnega povezovanja in argumentiranja
20
Izvirnost interpretacije in sposobnost komuniciranja
10
100
točk
4
SKUPAJ
Število
točk
NAVODILA ZA OPRAVLJANJE
4. PREDMETA POM
Predlog ROKOVNIKA
AKTIVNOSTI
ROKI
Zbiranje predlogov naslovov
Do 12. novembra
Objava predlogov naslovov
Do 19. novembra
Prijava kandidatov
Do 3. decembra
Možna sprememba naslovov
Do 10. decembra
Potrditev prijavljenega naslova na
ŠMK
Do 23. decembra
Izdaja pisnega sklepa kandidatu
Do 23. decembra
Izdelava projektne naloge
- 1. konzultacija
- 2. konzultacija
- neobvezna 3. konzultacija
14. januar – 4. februar
18. marec – 8. april
po dogovoru z mentorjem
Oddaja projektne naloge
do 9. maja
Zagovor projektne naloge
po razporedu
• ZBIRANJE PREDLOGOV NASLOVOV
 tajnik POM (prof. Kosec)
• PRIJAVA KANDIDATOV
 obrazec Vloga za odobritev naslova projektne naloge
 tajnik POM
• SODELOVANJE Z MENTORJEM
 1. konzultacija (po razporedu; zasnova in terminski
načrt 2 dni prej; zbirna mapa)
 2. konzultacija (po razporedu; osnutek naloge prej)
• ODDAJA NALOGE
 v določenem roku (šolski koledar)
 mentorju/ tajniku POM / v tajništvo šole / po pošti
(priporočeno)
•
NAVODILA ZA TEHNIČNO OBLIKOVANJE IZDELKA
 priloga (izdana do konca tekočega koledarskega leta)
• DOKUMENTACIJA
 Zbirna mapa za 4. predmet POM (obvezna vsebina)

similar documents