jednotná metodika pre výkon odborovej kontroly nad stavom bozp

Report
JEDNOTNÁ METODIKA
PRE VÝKON ODBOROVEJ KONTROLY
NAD STAVOM BOZP
Ing. Robert Staško
31.05.2012
ÚČEL JEDNOTNEJ METODIKY







Stanovuje jednotný návod na výkon odborovej
kontroly nad BOZP
Zavádza určitú „štábnu kultúru“
Definuje typy jednotlivých kontrol
Stanovuje vzory protokolov z jednotlivých kontrol
Definuje činnosť odborového inšpektora BOZP
Určuje osnovy pre výkon odborovej kontroly nad
BOZP
Jednotnú metodiku nájdete na web stránke
www.kozsr.sk / BOZP / aktuálne informácie
2
ČINNOSŤ ODBOROVÉHO INŠPEKTORA BOZP









Spracovanie plánu kontrolnej činnosti
Samotná kontrolná činnosť
Vyšetrovanie ZPÚ
Vyšetrovanie chorôb z povolania
Vyšetrovanie sťažností
Výchova a vzdelávanie
Informačná a poradenská činnosť
Spracovanie rozborov činnosti odborovej kontroly
Uchovávanie písomností a dokladov
3
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI

Základný dokument systému odborovej kontroly

Stanovuje predpokladaný počet kontrol v rámci
pôsobnosti svojho OZ

Plán schvaľuje predsedníctvo príslušného OZ
4
KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Základná kontrola

Komplexná kontrola

Následná kontrola

Tematická kontrola

Mimoriadna kontrola

Iná kontrola
5
ZÁKLADNÁ KONTROLA








Vykonáva sa na základe vlastnej osnovy
O výsledku sa spracuje Protokol
Uvádzajú sa iba zistené nedostatky s odvolávkou na
porušenie právneho predpisu
Odporúča sa uviesť aj počet odstránených závad
počas kontroly
Musia byť uvedené prijaté opatrenia
Vyjadrenie zamestnávateľa
Požiadavku na informáciu o odstránení závad
Podpisy a pečiatky zamestnávateľa, ZV OZ, inšpektor
6
KOMPLEXNÁ KONTROLA

Obsahuje väčší rozsah a záber kontroly
Rozsah si stanoví inšpektor, popr. po dohode s
predsedom odborovej organizácie
Doporučuje sa účasť dvoch inšpektorov

Ostatné podobne ako pri základnej kontrole


7
NÁSLEDNÁ KONTROLA




Stanovuje si inšpektor
Účelnosť pri väčšom počte závad alebo ak je vyššia
závažnosť
Kontrolujú sa iba nedostatky a ich odstránenie z
predchádzajúcej kontroly
Ostatné podobne ako pri základnej kontrole
8
TEMATICKÁ KONTROLA



Rozsah a zameranie sa určuje v spolupráci s OZ
Môže to byť reakcia na rozbor BOZP
Môže byť výsledkom kampane
MIMORIADNA KONTROLA



Na základe vznesenej požiadavky predsedu ZV OZ
Reakcia na vznik mimoriadnej udalosti
Reakcia na šťažnosť
INÁ KONTROLA

Napr. spoločné kontroly s IP, RÚVZ, HBÚ a pod.
9
VYŠETROVANIE ZPÚ

Vykonáva sa prednostne
Z výsledku šetrenia sa spracuje protokol
Protokol sa prerokuje so zamestnávateľom a
predsedom odborovej organizácie
Pri šetrení sa sleduje aj plnenie opatrení
Sleduje vyplatenie náhrady škody

Vzor protokolu zo šetrenie ZPÚ je v prílohe




10
VYŠETROVANIE CHORÔB Z POVOLANIA (CHZP)






Obyčajne je to na podnet alebo sťažnosť
Vykonáva sa prednostne
Z výsledku šetrenia sa spracuje protokol
Protokol sa prerokuje so zamestnávateľom a
predsedom odborovej organizácie
Pri šetrení sa sleduje aj plnenie opatrení
Sleduje vyplatenie náhrady škody
11
VYŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ V OBLASTI BOZP






Na základe požiadavky resp. sťažnosti
Aj anonymné podania
Problémy pri identifikácii faktov a skutočností
Nedostatok informácií
Inšpektor preveruje sťažnosti podľa vlastného
uváženia
Z výsledku šetrenia sa spracuje záznam
12
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE




Má významný podiel činnosti inšpektora
Vykonáva sa obyčajne na podnet odborovej
organizácie
Inšpektor vystupuje ako odborný lektor v oblasti
BOZP
Zo vzdelávanie sa vyhotoví záznam s uvedením
údajov o školení a počte zúčastnených
13
INFORMAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ




Vykonáva sa v určených dňoch a čase na svojom
pracovisku
Môže byť aj priamo pri výkone kontroly
Každý výkon v tejto je potrebné evidovať
(p.č. dátum, názov firmy, meno, stručný obsah
problému, spôsob vybavenia, prijaté opatrenia)
Evidencia bude slúžiť k vypracovaniu ročných správ a
rozborov
14
ROZBORY ČINNOSTI ODBOROVEJ KONTROLY






Odborový inšpektor je povinný spracovať správu o
činnosti podľa predpísanej osnovy
Obsahuje textovú a tabuľkovú časť
Spracováva sa raz ročne
Slúži ako podklad pre spracovanie komplexnej správy
za KOZ SR
Správy za jednotlivé OZ musia byť schválené v
predsedníctve OZ
Správu zaslať do 31.januára
15
UCHOVÁVANIE A PREDKLADANIE PÍSOMNOSTÍ



Odborový inšpektor je povinný uchovávať písomnosti
Lehota 5 rokov
Odbor BOZP KOZ SR uchováva doklady 3 roky
Číslovanie písomností
1/12/15/xy
druh kontroly
osobná skratka
príslušný rok
p.č. písomnosti


Protokoly a písomnosti sa odovzdávajú priebežne
Posledný termín do 15. januára
16
Ďakujem za pozornosť
17

similar documents