1 Razvoj kadrov – Uvod

Report
red. prof. dr. Eva JEREB
Razvoj kadrov
Modul
Projekt organizacije razvoja kadrov
Učni cilji
• Spoznati faze projekta
• Seznanitev s potekom dela
2
Navodila za študij
Navodila za študijsko aktivnost
- Delo po skupinah:
- 2-3 študenti v skupini
- poznavanje celote projekta - IZPIT
- VAJE obvezne za celo skupino
3
Vsebina
•
•
•
•
•
Faze projekta
Analiza obstoječega stanja
Elementi glavne študije
Instrumenti SRK
Aplikacija
4
Stopnje pri izgradnji projekta
I.stopnja: Začetna stopnja
Pobuda za projekt. V realnosti se ga lahko že pri tej
stopnji zavrne.
II.stopnja: Pred-študija
- analiza sedanjega stanja
- potrebe uporabnikov
- cilji in koristi projekta
5
Stopnje pri izgradnji projekta
III.stopnja: Glavna študija
- opredelitev koncepta sistema razvoja kadrov
- prikaz slike celote izboljšanega oz. novega sistema;
večje podjetje  izboljšava obstoječega
manjše podjetje  nov sistem v celoti
6
Model sistema razvoja kadrov
D E LO V N O M E STO
Zunanji viri
- Sistemizacija dela
M otivacija /
- A naliza dela
nagrajevanje
V ečparam etrsko
odločanje
E kspertni sistem i
Posam ezni kandidati
IZ B IR A
- Izbirni postopek
- Individualno delo
D ejavniki uspešnosti
- U sposobljenost
- M otiviranost
- Izbirni preizkusi
- O sebnostne lastnosti
- U vajanje
Skupine
Spremljanje in
ocenjevanje D U
- D elovna situacija
- Skupinsko delo
K IS
- Skupinske vloge
D E LA V E C
N otranji viri
- V edenjska sistemizacija
R azvoj /
napredovanje
- A naliza delavca
S lika 1 : M o d e l izb ire ka d ro v
7
Stopnje pri izgradnji projekta
IV.stopnja: Podrobna študija
Instrumenti (razvit na papirju):
1. Matični list delavca (podatki o delavcu)
2. Opis delovnega mesta
3. Instrument za ocenjevanje DU in razvojnega
potenciala
4. Individualni razvojni potencial (načrt) delavca
5. Redni letni razgovori
8
Stopnje pri izgradnji projekta
V.stopnja: Uvajanje in testiranje
Ne bomo delali v podjetju.
Opišite kako bi vi uvedli in testirali nov oz.
izpopolnjen sistem.
VI.stopnja: Uporaba in spremljanje
9
Vprašanja - naloge
• Izdelat POROČILO - pisno
Prvih pet stopenj razvoja opisat, dodat instrumente, vprašalnik
(predstavitev podjetja, pre-dštudija, …) primer naloge
• Naredit bazo oz. IS v Accessu (vaje)
• IZPIT
- Vsi poznat celoten projekt. Primer vprašanja:
Katere podatke o delavcu vsebuje vaš matični list?
- Po ena skupina, pokazat bazo v MSAccessu, vsak
posamezno odgovarja na vprašanja (teorija + praksa)
10
Literatura
- HRM Human Resource Management različni avtorji
- Management kadrovskih virov, FDV 1998, uredil S. Možina
- Članki v reviji Organizacija: Jereb Janez in Jereb Eva (npr. št. 9,
november 2000)
- Ravnanje z ljudmi pri delu, B.Lipičnik, 1998
- Kadrovski management, Treven
- diplomske in magistrske naloge iz sistema razvoja kadrov
11

similar documents